Etik İlkelerimiz

 

1. YETKİNLİK: Psikolojik danışma hizmetlerini en üst düzeyde yeterlilikle yürütmeyi amaçlamaktayız. Uzmanlık alanımızın ve yetkilerimizin sınırlarını biliyoruz. Yalnızca eğitim düzeyimize uygun hizmetleri yürütüyoruz. Eğitim yeterlik sınırımızı aşan durumlarda varolan bilimsel mesleki ve teknik kaynaklara başvuruyoruz. Danışanlarımızın iyiliğini ve çıkarlarını gözeterek en isabetli kararları ve en uygun önlemleri almaya çalışıyoruz. 

2. DÜRÜSTLÜK: Psikologlar ve psikolojik danışmanlar olarak kişilerarası ilişkilerimizde, bilimsel çalışmalarımızda ve psikolojik danışma süreci başta olmak üzere tüm mesleki etkinliklerimizde dürüstlüğü, doğruluğu ve gerçekliği ilke ediniriz ve bu ilkeyi yaşama geçiririz. Danışanlarımız ile saydam ilişkiler kurmayı amaçlarız. 

3. DUYARLILIK VE HOŞGÖRÜ: Danışanlarımızın psikolojik danışma hizmetlerinden en üst düzeyde yararlanmaları için çaba gösteriyoruz ve zarar görmemeleri için gereken tüm önlemleri alıyoruz. Bireyin hak ve özgürlüklerine karşı duyarlıyız. Danışanlara kendi ilgi, yetenek ve değerlerini tanımalarında yardımcı olurken tarafsız davranmaya özen gösteriyoruz. Sadece duyarlı olmanın yeterli olmadığını, aynı zamanda danışanların kişilik haklarına ve onurlarına saygılı olmanın da gerekli ve önemli olduğunun farkındayız. Biz danışanların kendi sorunlarını çözebilme güçlerine güveniyoruz ve kendi kararlarını kendilerinin verme özgürlüğü olduğuna inanıyoruz. Danışanlarımıza ait gizli bilgileri korumak ve insanlara verilebilecek zararları önlemek için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. 

4. BİREYSEL VE KÜLTÜREL FARKLILIKLARA DUYARLILIK: Danışanlarımızın yaş, cinsiyet, din, dil, ırk, sosyoekonomik düzey, değişik grup ya da kültürlere ait olma, özür durumu, cinsel yönelim, medeni durum açısından bireysel ve kültürel farklılıklara sahip olabileceğinin farkındayız ve bu farklılıkların arka planını anlamak için etkin çaba harcıyor, toplumun değişik kesimlerinin ihtiyaçlarının ve sorunlarının farklılaşabileceğini biliyor, kullandığımız yöntem ve teknikleri bunu göz önüne alarak uyarlamaya çalışıyoruz. Danışanlarımız farklı düşünce ve ideolojilere, inanç ve değerlere sahip olabilirler ancak biz ayrım yapmaksızın hizmet vermeye çalışırız. Hiç bir kültürel yapıyı diğerinden üstün görmeyiz ve bize yardım almak için başvuran herkese karşı kabul edici bir anlayışa sahibiz. 

5. TOPLUMSAL SORUMLULUK: Psikolojik danışma temelde insana yönelik bir hizmetler bütünüdür. Bu nedenle bizim birincil görevimiz ve sorumluluğumuz insana yöneliktir. Danışanlarımıza, giderek karmaşıklaşan toplumsal yaşam koşulları içerisinde kendilerini gerçekleştirmelerinde yardımcı olmaya çalışırız. Ancak birey, toplumdan soyutlanamaz ve birbirleri ile sürekli etkileşim halindedir. İnsan toplumsal bir varlıktır ve bireye sunulan her türlü yardım topluma yansıyacaktır. Bu nedenle, bireylere hizmet verirken toplumun yararlarını da gözetiriz. Aynı zamanda, sunulan psikolojik hizmetlerin insana aykırı amaçlar için kullanılmasını engellemeye çalışırız. 

6. MESLEKİ VE BİLİMSEL SORUMLULUK: Etik standartlarına bağlı olmak, görev ve rollerimize uygun davranmakla sorumluyuz. Hizmet verdiğimiz danışanlarımızın iyilikleri ve yararları doğrultusunda ilgili kurumlarla işbirliği yapabiliriz; gereken durumlarda danışanlarımızı alandaki başka uzmanlara yönlendirebiliriz. 

 

Ayrıntılı bilgi için:

 

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Etik Kurallar Kitapçığı

Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliği

American Counseling Association Code of Ethics

American Psychological Association Ethical Principles of Psychologists and Code of Conduct

 

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi

 

Menü