PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ DİL ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Pamukkale Üniversitesi bünyesinde kurulan, Pamukkale Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve
Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Pamukkale Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına,
organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin
(2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (PADAM): Pamukkale Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Pamukkale Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Pamukkale Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Yabancı dil olarak öncelikle Türkçe ve diğer dünya dillerinin de öğretimini yapmak, dil bilimleri ve uygulamaları alanında araştırma yapmak,
b) Türkiye’de kuramsal ve betimlemeli dil bilim alanında yapılan araştırmalardan elde edilen bulguların yabancı dil olarak öğretimi, akademik ve
yaratıcı yazma gibi alanlarda uygulamak ve bu uygulamaları araştırmaya dönüştürmek, bu doğrultuda, yabancı dil öğretiminde, akademik ve yaratıcı
yazma becerileri geliştirmeye yönelik program ve malzeme geliştirmek,
c) Diğer kurumlara bu konuda danışmanlık hizmeti vermek, ihtiyaç doğrultusunda hizmet içi eğitim sağlamak, Üniversite bünyesinde aktif
eğitim yapan bölümlerdeki öğrencilerin akademik dil becerilerini geliştirmeye yönelik uygulamalar yapmak, yaratıcı yazarlık, araştırmacı yazarlık, etkili
sunum yapma yöntem ve tekniklerine yönelik kurslar açmak, bu amaçlarla ilişkili olarak öğrencilere uygulama ve araştırma alanı sağlamak.
Faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki amaçları doğrultusunda aşağıdaki alanlarda çalışmalar yapar:
a) Türkçe öğretim kursları düzenlemek, kurslar sonunda başarılı olanlara sertifika vermek,
b) Uygulamalı dil bilim alanında araştırmalar yapmak,
c) Türkçe’nin ses bilgisi, biçim bilgisi, sözdizimi ve yazılı ve sözlü metin bilgisini çağdaş dil bilim yöntemleriyle çözümlemeye yönelik çalışmalar
yapmak ve uygulamalı dil bilim alanında yapılacak araştırmalar için veri tabanı oluşturmak,
ç) Yabancı dil öğretimine yönelik araştırmalar yapmak,
d) Yabancı dil öğretimine yönelik malzeme oluşturmak ve geliştirmek,
e) Yabancı dil kursları düzenlemek,
f) Üniversitede aktif eğitim bünyesindeki öğrencileri akademik dil becerilerini geliştirmeye yönelik olarak eğitmek,
g) Yaratıcı, araştırmacı yazarlık kursları düzenlemek,
ğ) Etkili sunum yapma kursları düzenlemek,
h) Dil araştırmaları konusunda lisans ve lisansüstü öğrencilerine uygulamalı çalışma imkanı sağlamak,
ı) Merkezin amacına uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında yayınlar yapmak, yayınları desteklemek, veri bankası oluşturmak, kitaplık ve
dokümantasyon merkezi kurmak,
i) Yurt içinde ve yurt dışında üniversiteler, uygulama-araştırma merkezleri ve benzer birimler ile işbirliği yapmak ve ortak çalışmalar
düzenlemek,
j) Ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, kongre, sempozyum, panel, kurs, yaz okulu ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek ve
katılanlara belge vermek,
k) Kuruluş amacına uygun yurt içindeki ve yurt dışındaki kuruluşlar ile gerçek kişilerin istekleri üzerine etüt, proje, analiz ve benzeri çalışmalar
yapmak, rapor hazırlamak, danışmanlık, hizmet içi eğitim ve bilirkişilik hizmetleri vermek,
l) Merkezin amacına uygun diğer çalışmaları yapmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri, Çalışma Grupları
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (Değişik:RG-9/12/2019-30973)
(1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversitede doktora veya sanatta yeterlik unvanlarına sahip öğretim
elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden
Rektöre karşı sorumludur.
(2) Müdüre yardımcı olmak üzere, Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün
önerisi üzerine Rektör tarafından en az bir müdür yardımcısı görevlendirilir. Müdür yardımcılarının görevleri Müdürün görev süresi bittiğinde sona erer.
Görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdüre yardımcılarından birisi vekalet eder. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak ve bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Merkezi yönetmek,
c) Merkezin ve çalışma kurullarının faaliyetleri ile ilgili olarak her yılın sonunda bir faaliyet raporu ve sonraki yıla ilişkin bir program hazırlayıp
Yönetim Kuruluna sunmak,
ç) Yurt içinde ve yurt dışında ilgili kurumlar ile işbirliğini sağlamak,
d) Çalışma gruplarında ya da araştırma projelerinde görev alacak elemanlar ile proje yürütücülerini belirlemek ve görevlendirilmeleri için
yönetim kuruluna teklifte bulunmak.
Yönetim kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür tarafından Üniversite öğretim elemanları arasından önerilen beş aday arasından Rektör tarafından
görevlendirilen üç üye ile Müdür ve müdür yardımcılarından oluşur. Müdür Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu üyelerinin görevlendirilmesi
Müdürün görevlendirilmesini izleyen üç ay içerisinde sonuçlandırılır. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup, süresi biten üyeler yeniden
görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak üzere yenileri görevlendirilir.
(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir kez toplanır. Yönetim Kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya
katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alır. Toplantı kararlarına ilişkin oyların eşitliği halinde başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yıllık faaliyet programını ve raporunu hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak,
b) Kuruluş amaçları ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararları almak,
c) Merkez bünyesinde yapılacak projelerin konularına ve özelliklerine bağlı olarak geçici veya sürekli çalışma grupları kurmak, bu gruplarda
görevlendirilecek kişileri Müdürün önerisi ile karara bağlamak ve görevlendirilmelerini sağlamak üzere Rektöre sunmak,
ç) Müdürün önerisi üzerine, Merkezin personel ihtiyaçlarını belirlemek, öğretim elemanı seçimine yönelik sınavları hazırlamak, uygulamak ve
yapılacak görevlendirmeler ile ilgili önerileri karara bağlayarak Rektörün onayına sunmak,
d) Danışma Kurulunda belirlenen görüş ve önerileri değerlendirerek hangilerinin uygulamaya konulduğu ve ne gibi yararlar sağlandığı
konusunda Danışma Kuruluna rapor vermek,
e) İlgili mevzuat hükümlerine göre, telif ve patent hakları ile gelirlerin dağıtım şekillerini belirlemek.
Danışma kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisi üzerine bilimsel araştırma ve uygulamalarla doğrudan ilgili olan ve
deneyiminden yararlanılabilecek Üniversite içinden ve istekleri halinde Üniversite dışından kişilerden, Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en az
beş en çok on üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Danışma Kurulu toplantılarına katılabilir.
(2) Rektör, Danışma Kurulunun doğal başkanıdır. Danışma Kurulu üyeleri görevlendirilmeleri tarihinden itibaren en geç iki ay içinde Rektörün
başkanlığında toplanır ve üyeler içinden bir başkan yardımcısı ve bir raportör seçer.
Danışma kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, başkanın çağrısı üzerine yılda en az iki kez toplanır. Merkez faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapar ve
Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur. Danışma Kurulu üyeleri, Merkezin amacı ve faaliyet alanları kapsamına giren konulardaki görüşlerini Kurul
toplantıları dışında da yazılı olarak Müdüre bildirebilir.
Çalışma grupları
MADDE 14 – (1) Merkezin bünyesinde gerçekleştirilecek faaliyetleri yürütmek ve verimliliği arttırmak amacıyla çalışma grupları oluşturabilir.
Çalışma grubu başkan ve üyeleri geçici veya sürekli olarak, Müdürün önerisi Yönetim Kurulunun onayı ile görevlendirilir. Müdür, çalışma gruplarının
faaliyetlerini izler ve denetler.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından
görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Birimlerin çalışma usul ve esasları
MADDE 16 – (1) Merkez bünyesinde faaliyet gösterecek birimlerin çalışma usul ve esasları ile işleyişi; Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan
ve Rektör tarafından onaylanan esaslara göre belirlenir.
Demirbaş, alet, ekipman
MADDE 17 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin
kullanımına tahsis edilir.
Harcama yetkilisi
MADDE 18 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Rektör yardımcılarından birine veya Müdüre devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
10/7/2011 27990