PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ DİL ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak ve bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Merkezi yönetmek,
c) Merkezin ve çalışma kurullarının faaliyetleri ile ilgili olarak her yılın sonunda bir faaliyet raporu ve sonraki yıla ilişkin bir program hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak,
ç) Yurt içinde ve yurt dışında ilgili kurumlar ile işbirliğini sağlamak,
d) Çalışma gruplarında ya da araştırma projelerinde görev alacak elemanlar ile proje yürütücülerini belirlemek ve görevlendirilmeleri için yönetim kuruluna teklifte bulunmak.

 

Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yıllık faaliyet programını ve raporunu hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak,
b) Kuruluş amaçları ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararları almak,
c) Merkez bünyesinde yapılacak projelerin konularına ve özelliklerine bağlı olarak geçici veya sürekli çalışma grupları kurmak, bu gruplarda görevlendirilecek kişileri Müdürün önerisi ile karara bağlamak ve görevlendirilmelerini sağlamak üzere Rektöre sunmak,
ç) Müdürün önerisi üzerine, Merkezin personel ihtiyaçlarını belirlemek, öğretim elemanı seçimine yönelik sınavları hazırlamak, uygulamak ve yapılacak görevlendirmeler ile ilgili önerileri karara bağlayarak Rektörün onayına sunmak,
d) Danışma Kurulunda belirlenen görüş ve önerileri değerlendirerek hangilerinin uygulamaya konulduğu ve ne gibi yararlar sağlandığı konusunda Danışma Kuruluna rapor vermek,
e) İlgili mevzuat hükümlerine göre, telif ve patent hakları ile gelirlerin dağıtım şekillerini belirlemek.

 

Danışma kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, başkanın çağrısı üzerine yılda en az iki kez toplanır. Merkez faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapar ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur. Danışma Kurulu üyeleri, Merkezin amacı ve faaliyet alanları kapsamına giren konulardaki görüşlerini Kurul toplantıları dışında da yazılı olarak Müdüre bildirebilir.