Haberler

          

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı Pamukkale Üniversitesinin ön lisans ve lisans
programlarına yurtdışından öğrenci kabul koşullarını belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (2) Bu yönerge, Pamukkale Üniversitesinde ön lisans ve lisans düzeyinde
öğrenim görmek isteyen ve yurtdışından kabul edilecek öğrenci kontenjanları dahilinde başvuru
yapacak adaylara uygulanacak hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (3) Bu yönerge, Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 21/01/2010 tarihli
toplantısında kabul edilen ve daha sonra bazı maddeleri değiştirilen Yurtdışından Öğrenci Kabulüne
İlişkin Esaslara dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu yönergede geçen;
a) T.C.: Türkiye Cumhuriyetini,
b) KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini,
c) Senato: Pamukkale Üniversitesi Senatosunu,
d) Üniversite: Pamukkale Üniversitesini,
e) Merkez: Yabancı öğrencilere Türkçe yeterlik sınavını yapan ve Türkçe eğitim veren
ilgili merkez müdürlüğünü,
f) Yönetim Kurulu: Üniversite Yönetim Kurulunu,
g) YDYO: Yabancı Diller Yüksekokulunu,
h) YDS: ÖSYM tarafından yapılan yabancı Dil Sınavını,
i) KPDS: ÖSYM tarafından yapılan, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit
Sınavını,
j) ÜDS: ÖSYM tarafından yapılan Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,
k) PAÜYÖS: Pamukkale Üniversitesi tarafından yapılan Yurtdışı Öğrenci Seçme Sınavını,
Yurtdışı Öğrenci Koordinatörlüğü
MADDE 5- (1) Aşağıda belirtilen işlemler, Rektörlüğe bağlı Yurtdışı Öğrenci
Koordinatörlüğü tarafından yürütülür;
a) PAÜYÖS Sınavına başvuruda bulunan adayların ön değerlendirme işlemlerinin ve sınava
girecek adayların listesinin hazırlanması,
b) Yurtdışı öğrenci statüsünde başvuruda bulunan adayların ön değerlendirme ve yerleştirme
işlemlerinin yapılması,
c) Üniversitede öğrenim gören ve kayıt yaptıracak olan öğrencilerin rehberlik hizmetlerinin
yürütülmesi,
d) Üniversitemiz Basın ve Halkla İlişkiler Birimi ile işbirliği yaparak yurtdışından gelecek
öğrencilerin Üniversitemizi tercih etmesine imkan sağlamak üzere, Üniversitemizi tanıtıcı doküman,
broşür ve katalog hazırlanması,
e) Üniversitemizi tanıtmak amacıyla; yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen eğitim fuarlarına
katılmak ve organizasyonlar düzenlenmesi.
Yurtdışı Öğrenci Kabul Komisyonu
MADDE 6- (1) Yurtdışından kabul edilecek öğrencilerin başvurularını değerlendirmek
amacıyla, Rektör veya Rektörün yetkilendirdiği Rektör Yardımcısının yetki ve sorumluluğunda
Yurtdışı Öğrenci Koordinatörlüğünün önerdiği, Üniversite Yönetim Kurulunun onayladığı ve görev
süresi üç yıl olan, 5 (beş) üyeden oluşan komisyon oluşturulur.
PAÜYÖS Sınav Komisyonu
MADDE 7- (1) Yurtdışından kabul edilecek öğrencilerin sınavını yapmak üzere, Rektör
veya Rektörün yetkilendirdiği Rektör Yardımcısının yetki ve sorumluluğunda Yurtdışı Öğrenci
Koordinatörlüğünün önerdiği, Üniversite Yönetim Kurulunun onayladığı ve görev süresi üç yıl olan,
en az 5 (beş) üyeden oluşan sınav komisyonu oluşturulur.
İKİNCİ BÖLÜM
Başvuru, Gerekli Belgeler, Değerlendirme, Eğitim-Öğretim Koşulları ve Kayıt
Başvuru Koşulları
MADDE 8-
(1) Başvuru Yapabilecek Adaylar: Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda
bulunmaları koşuluyla;
a) Yabancı uyruklu olanlar,
b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma
izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının
Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi
olduklarını belgeleyenler,
c) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenler/bu
durumdaki çift uyruklular,
d) 1- 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında lise öğrenimine devam eden T.C. uyruklu
öğrencilerden ise lise öğreniminin son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (lise
öğreniminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk
okullarında tamamlayanlar dahil),
d) 2- 01/02/2013 tarihinden sonra yurtdışında lise öğrenimine başlayan adayların
yurtdışından kabul kontenjanlarına lise öğreniminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede
tamamlayanlar(lise öğreniminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde
açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),
e) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de lise öğrenimini tamamlayan
GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve
liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar.
(2) Başvuru Yapamayacak Olan Adaylar:
a) T.C. uyruklu olup lise öğreniminin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar,
b) KKTC uyruklu olanlar (lise öğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL
sınav sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere
kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
c) 1’nci fıkranın (d-1) ve (d-2) bentlerindeki şartları sağlayanlar hariç, 1’nci fıkranın (b)
bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular,
d) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyruklular (lise öğreniminin tamamını KKTC
liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki
kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip
olacaklar hariç),
e) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı
liselerde öğrenimlerini gören T.C. uyruklu olan veya 1’nci fıkranın (b) bendinde tanımlanan
doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular.
Kontenjanların Belirlenmesi ve Başvurular
MADDE 9- (1)
a) Yurtdışından öğrenci kabul kontenjanlarının, bir önceki yıl ÖSYS Yükseköğretim
Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan programların kontenjanlarının %50’sini
geçmeyecek şekilde Senato tarafından belirlenir ve YÖK’e bildirilir.
b) Kontenjanlar, başvurulara ilişkin açıklamalar ve başvuru tarihleri Üniversitenin web
sayfasında ilan edilir.
c) Başvurular, akademik takvimde belirlenen tarihler arasında Üniversitenin web
sayfasından aşağıdaki belgelerin Başvuru Formu üzerinden online yüklenmesi ile gerçekleştirilir.
1. Yurtdışı Öğrenci Başvuru Formu
2. Pasaport veya kimlik
3. Lise diplomasının veya lise düzeyindeki öğrenim belgesinin Türkçe noter onaylı kopyası,
(Başvuru tarihinde mezuniyet aşamasında olan öğrenciler için okullarından alacakları öğrenim
durum belgesi)
3. Sınav sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği.
4. Başvurular Yurtdışı Öğrenci Kabul Komisyonu tarafından değerlendirilir.
5. Başvuru süresi içinde belgelerinden herhangi biri eksik olan ve/veya başvuru şartını
sağlamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
Pamukkale Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Seçme Sınavı (PAÜYÖS)
MADDE 10- (1)
a) Pamukkale Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Seçme Sınavı (PAÜYÖS), başvurusu kabul
edilen ve sınava girmeye hak kazanan adaylar için, PAÜYÖS Sınav Komisyonu tarafından
gerçekleştirilir.
b) PAÜYÖS, her yıl akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır.
c) PAÜYÖS Sınavı sonuçları bir (1) yıl geçerlidir.
d) Sınav yerinin, sınav salonlarının belirlenmesi, sınav evraklarının hazırlanması, sınavın
yapılması ve sonuçlandırılması işlemleri PAÜYÖS Sınav Komisyonu tarafından gerçekleştirilir.
e) PAÜYÖS sınav sonucu web sitesinde duyurulur.
f) Sınav sonuçlarına itiraz süresi; sınav sonuçlarının ilanından itibaren beş (5) iş günü içinde
yapılır. İtirazlar, ilgili sınav komisyonu tarafından karara bağlanır. Sınav sonuçlarına itirazlar yazılı
olarak veya foreignstudent@pau.edu.tr adresine e-posta yolu ile yapılır.
Tercihlerin Yapılması
MADDE 11- (1)
a) Programlara yerleşmek için, PAÜYÖS’ten 40 ve üzeri puan alanlar ile Yükseköğretim
Kurulu tarafından onaylanan ve Ek-1’deki tabloda belirtilen sınavlardan minimum puanı sağlayan
adaylar tercih yapabilir.
b) Adaylar, akademik takvimde belirtilen tarihler arasında tercih yapar. Süresi içinde tercih
yapmayan adayın yerleştirme işlemleri yapılmaz.
c) PAÜYÖS’ten 40 ve üzeri puan alanlar PAÜYÖS sınav sonucu ile, PAÜYÖS’ten 40
puanın altında alanlar diğer sınav türleriyle tercih edebilir.
d) Adaylar, sadece bir sınav türü ile tercih yapabilirler. Birden fazla sınav türüyle tercihte
bulunan adayların tercih başvuruları geçersiz sayılır.
e) Adaylar, Pamukkale Üniversitesinde yerleşmek istediği diploma veren programlardan en
fazla beş tanesini tercih edebilir.
Tercihlerin Değerlendirilmesi
MADDE 12- (1)
a)Yurtdışı öğrenci kontenjanına başvuran adayların tercihlerinin değerlendirilmesi;
Üniversite tarafından yapılan PAÜYÖS sonucu ile Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan ve Ek-
1’deki tabloda düzenlenen sınav sonuçlarına göre yapılır. Puanlar yüksekten düşüğe doğru
sıralanarak adayların tercihleri doğrultusunda sistem üzerinden yerleştirme işlemi yapılır ve
sonuçlar üniversite yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. TÜBİTAK'ın tanıdığı ve katıldığı
uluslararası bilim olimpiyatlarından altın, gümüş ve bronz madalya almış olan adaylarda
Üniversitenin düzenlemiş olduğu sınava girme koşulu aranmaz. TÜBİTAK'ın tanıdığı ve katıldığı
uluslararası bilim olimpiyatlarından altın madalya almış adayın puanı 100 tam puan üzerinden 90
puan, gümüş madalya almış adayın puanı 100 tam puan üzerinden 80 puan, bronz madalya almış
adayın puanı 100 tam puan üzerinden 70 puan olarak değerlendirilir.
b) Lise bitirme sınavları statüsünde olan sınavlar süresiz geçerli olup, üniversiteye giriş
statüsünde olan sınavlar 2 (iki) yıl geçerlidir.
c) Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmeyi sağlamaz.
d) Başvuru koşullarını taşımayan adayların tercihleri değerlendirmeye alınmaz.
e) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölümlere başvuran adayların yukarıda belirtilen
genel koşullara ilave olarak Üniversitemizce yapılacak Özel Yetenek Sınavı’nda başarılı olmaları
gerekmekte olup, başvuruların değerlendirilmesi, ilgili fakülte veya yüksekokul özel yetenek sınavı
başvuru kayıt ve kabul yönergesindeki ölçütlere göre yapılır.
f) Yabancı dil eğitimi veren bölümlere başvuran adayların yukarıda belirtilen genel koşullara
ilave olarak Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokul Müdürlüğünce yapılacak yabancı dil
muafiyet sınavında başarılı olmaları gerekmektedir. Ancak, YDS-ÜDS-KPDS veya Yükseköğretim
Kurulunca eşdeğer sayılan uluslararası sınavlardan yeterli puan almış olanlar Yabancı Dil Hazırlık
Sınıfından ve Yabancı Dil muafiyet sınavından muaf olmuş sayılırlar.
g) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı olan bölümlere kaydı yapılan yurtdışı öğrenciler,
Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında
Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğe uymakla yükümlüdürler. Yabancı dil hazırlık sınıfı muafiyet
sınavları, muafiyet değerlendirmeleri ve yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimi Yabancı Diller
Yüksekokul Müdürlüğü tarafından yapılır.
h) Her yıl ilan edilecek başvuru programları dışında, Üniversitenin ön lisans ve lisans
programlarına yerleşmeyi düşünen adaylar isterlerse, Türkçe ve/veya diğer yabancı dil düzeyindeki
eksikliklerini gidermek ve daha sonra ilan edilen başvuru ve kayıt tarihlerine hazırlanmak amacıyla,
Üniversite tarafından düzenlenen Türkçe ve/veya diğer yabancı dil kurslarına katılabilirler.
Yerleştirme Sonuçlarının Duyurulması ve Kayıt
MADDE 13- (1)
a)Yerleştirme sonuçları Üniversitenin web sayfasında (http://www.pau.edu.tr/yurtdisi) tebliğ
niteliğinde kesin kayıt süresi sonuna kadar duyurulur. Kesin kayıtlar bu duyuru esas alınarak yapılır.
b) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylara kabul mektubu düzenlenir.
c) Kesin kayıtlardan sonra, boş kalan kontenjanlar için yeniden başvuru alınır. Ek
yerleştirmeye başvuruda bulunacak olan adayların aynı dönem içinde herhangi bir programa
yerleştirilmemiş ve/veya kayıt yaptırmamış olmaları gerekir. Yeniden yerleştirilen ve/veya kayıt
yaptıran adayların tespit edilmesi halinde, kesin kaydını yaptırmış olsa dahi, yeni yerleştirme
ve/veya yeni kayıt işlemi iptal edilir. 1
d) Kayıtlar, akademik takvimde belirtilen tarihler arasında Yurtdışı Öğrenci
Koordinatörlüğünce, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile işbirliği yapılarak gerçekleştirilir.
MADDE 14- (1) Kayıt için aşağıdaki belgeler istenir:
1. Lise diplomasının veya lise düzeyindeki öğrenim belgesinin aslı ve noter onaylı Türkçe
tercümesi,
2. Diploma denklik belgesinin aslı,
3. Öğrenim vizesi alınmış pasaportun noter onaylı Türkçe tercümesi,
4. Katkı payı ücretinin ilgili bankaya yatırıldığını gösteren banka dekontu,
5. 6 adet (4,5 x 6 cm) ebadında renkli vesikalık fotoğraf,
6. Varsa, Türkçe yeterlik belgesi.
7. Yabancı dille eğitim veren bölümlere başvuranlardan varsa, yabancı dil yeterlik belgesi,
8. Türkiye’de geçimini sağlayabilecek gelire sahip olduğunu gösterir resmi veya noter
onaylı belge veya taahhütname.
9. Sağlık raporu.
10.Mavi kartlılar için mavi kart fotokopisi (aslı görülmek koşuluyla),
11.Çift uyruklular için detaylı vukuatlı nüfus kayıt örneği,
12.PAÜYÖS veya diğer sınav sonuç belgesinin aslı,
13.Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Denizli Sağlık Bilimleri
Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi’ne kayıt yaptıracak olan aday öğrencilerin, Üniversite
hastanelerinden ve/veya tam teşekküllü resmi bir hastaneden eğitim süresince ve daha
sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını
belgeleyen heyet raporu.
Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Yükümlülükleri
MADDE 15- (1) Öğrenim görmek üzere Türkiye’ye gelen veya Türkiye’de bulunan yabancı
uyruklu öğrenciler;
a) Türk Kanunlarına göre gerekli işlemleri yapmak ve belgeleri almakla (YU Numarası vb.),
b) Şahsi, medeni ve öğrenim durumlarıyla ilgili değişiklikleri en geç 15 gün içinde Yurtdışı
Öğrenci Koordinatörlüğüne bildirmekle,
c) Öğrenim süresince ikametlerini uzatmak istedikleri takdirde, ikamet tezkerelerinde yazılı
müddetin sona ermesinden itibaren 15 gün içinde, öğrenimlerine devam ettiklerini belgelemek
kaydıyla, mahalli emniyet makamlarından yenisini almakla,
d) İkamet tezkerelerini veya pasaportlarını kaybetmeleri durumunda ilgili makamlara derhal
müracaat ederek 15 gün içinde yenisini almakla,
e) Öğrenim kurumlarını veya ikamet adreslerini değiştirmeleri durumunda, bu değişiklikleri
48 saat içinde gerek ayrıldıkları gerekse nakledildikleri yerlerin mahalli emniyet makamlarına
bildirmekle, yükümlüdürler.
Türkçe Yeterlik Düzeyleri
MADDE 16- (1) Türkçe yeterlik düzeyleri aşağıda belirtilmiştir:
C1 Düzeyi: Türkçesi yeterlidir. Öğrenime başlayabilir.
B2 Düzeyi: Türkçesi kısa zamanda gelişebilir. Öğrenime başlar, ancak mezun olana kadar
Türkçe yeterlik düzeyini C1 yapmak zorundadır.
B1 Düzeyi: Türkçe seviyesi, Üniversitemizde öğrenime başlamaya yeterlidir, ancak mezun
olana kadar Türkçe yeterlik düzeyini C1 seviyesine çıkarmak zorundadır.
A2 Düzeyi: Türkçesi yetersizdir. İzinli sayılacağı 1 (bir) yıl sonunda Türkçe öğrenmekle
yükümlüdür. Türkçesini en az B1 düzeyine çıkardıktan sonra öğrenime başlayabilir; ancak mezun
olana kadar Türkçe yeterlik düzeylerini C1 seviyesine çıkarmak zorundadır.
A1 Düzeyi: Türkçesi yetersizdir. İzinli sayılacağı 1 (bir) yıl sonunda Türkçe öğrenmekle
yükümlüdür. Türkçesini en az B1 düzeyine çıkardıktan sonra öğrenime başlayabilir ancak, mezun
olana kadar Türkçe yeterlik düzeyini C1 seviyesine çıkarmak zorundadır.
(2) Başvuran adaylar, Türkçe bilgi düzeylerini belgelendirmek zorundadır. Ancak bu belgeyi
sunamayan adayların Türkçe yeterlik düzeyleri, Rektörlükçe görevlendirilecek ilgili Merkez
tarafından yapılacak Türkçe Yeterlik Sınavı sonucuna göre belirlenir.
(3)Türkçe yeterlik düzeyleri B2, B1, A2 ve A1 düzeyinde olan adaylar için Merkez
tarafından Türkçe Yeterlik Sınavı düzenlenir. Bu sınavdan başarısız olan öğrenciler ile Türkçe
seviyesini yükseltmekle yükümlü olan öğrenciler Merkez tarafından düzenlenen Türkçe kurslarına
katılabilirler. Türkçe Kursuna ilişkin eğitim programı eğitim-öğretim yılı başlamadan önce
Merkezin web sayfasında ilan edilir. Bu kursu tamamlayarak yapılacak sınavda başarılı olanlara
Türkçe dil düzeyini belirten sertifika verilir.
(4)Türkçe yeterlik düzeyi A2 ve A1 olanlar ile Merkez tarafından yapılan Türkçe Yeterlik
Sınavında başarısız olan öğrenciler, Merkez tarafından düzenlenecek olan Türkçe kurslarına
katılabilecekleri gibi, diğer yükseköğretim kurumlarınca düzenlenen Türkçe Kurslarına katılmak
üzere bir yıl izinli sayılmaları ile ilgili istekleri ilgili Yönetim Kurullarınca karara bağlanır. Bir yılın
sonunda C1, B2 ve B1 düzeyi Türkçe yeterlik belgesini alanlar bu belgelerini eğitim-öğretim yılı
başlamadan önce ilgili fakülte dekanlığına/yüksekokul müdürlüğüne ibraz ederler. Bu öğrencilerden
bir yıl sonunda C1, B2 veya B1 düzeyi Türkçe yeterlik belgesini sunamayan veya Merkez
tarafından düzenlenen Türkçe Yeterlik Sınavında başarılı olamayanlar ilgili programın 1. Sınıfına
kayıt olamazlar.
Sağlık Giderleri
MADDE 17- (1) Üniversiteye kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrenciler, ilk kayıt tarihinden
itibaren üç ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na müracaat etmeleri halinde, genel sağlık sigortası
primi ödemek suretiyle genel sağlık sigortalısı olabilir.
Katkı Payı Öğrenim Ücreti
MADDE 18- (1)Yabancı uyruklu öğrencilerden alınacak katkı payı/öğrenim ücretleri
Bakanlar Kurulu Kararlarına uygun olarak Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
Genel Hükümler
MADDE 19- (1) Başvuru, yerleştirme ve kayıt sürecinde gerçeğe aykırı beyanda bulunan,
herhangi bir eylem veya işlemi ile idareyi yanılttığı tespit edilen adayların başvuruları geçersiz
sayılır. Bu adayların kayıtları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Eylem ve işlemleri suç teşkil edenler
hakkında gerekli yasal işlemler başlatılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yönergede hüküm bulunmayan haller
MADDE 20- (1) Bu Yönergede belirtilmemiş hususlarda, Üniversitemiz mevzuatı, YÖK.
Tarafından yayımlanan İlgili Mevzuatı ile Pamukkale Üniversitesi Yönetim Kurulu ve Senato
Kararları geçerli olur.
Yürürlük
MADDE 21- (1) Bu Yönerge, Pamukkale Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği
tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 22- (1) Bu Yönerge hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.