T.C.

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

FEN FAKÜLTESİ BİRİM KALİTE KOMİSYONU

TOPLANTI TUTANAĞI

 

Toplantı Tarihi :

26.12.2022

Toplantı Saati :

1100

 

Toplantı Günü :

Pazartesi

 

Toplantı Yeri :

Fen Fakültesi Dekanlığı toplantı salonu

 

 

Fen Fakültesi Birim Kalite Komitesi 26.12.2022 tarihinde Fen Fakültesi toplantı salonunda, 26.12.2022 tarihli gündem maddelerini görüşmek üzere Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ramazan DONAT başkanlığında, Fakülte sekreteri Hüseyin ŞAHİN, Prof. Dr. Serdar DÜŞEN, Prof. Dr. Özlem Girgin ATLIHAN, Prof. Dr. Emin KARAPINAR, Doç. Dr. Güllü Canan HAZAR GÜLEÇ, Doç. Dr. Aytaç ERKİŞİ, Dr. Öğr. Üy. Sevil SÖYLEYİCİ, memur Özcan ÇİZMECİ, Öğrenci temsilcisi Zeynep SOY’un katılımı ile toplanmış ve aşağıdaki kararları almıştır.

 

 

GÜNDEMLER :

 

1. Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, birim stratejik faaliyetlerinin planlanması, birim stratejik hedeflerinin belirlenmesi ve izlenmesi konusunun görüşülmesi.

2. Fakültemizin stratejik performans göstergelerine ve kurumsal iç değerlendirme verilerine ilişkin fakültemize ait verilerin hazırlanması ve raporlanması konusunun görüşülmesi.

3. Akademik personelin özgeçmişlerinin YÖKSİS’e tanımlanması ve web sayfasında özgeçmiş bilgilerinin güncellenmesi.

4. Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetlerin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili biriminde iç ve dış kalite güvence sisteminin kurulması, kurumsal göstergelerin belirlenmesi ve bu çalışmaların Kalite Komisyonu tarafından belirlenen araçlar vasıtasıyla raporlanması konusunun görüşülmesi.

5. Fakültemizin web sitesinde yer alan Kalite Güvencesi linkinde; görev tanımlarının ve Organizasyon Şemasının eklenmesinin görüşülmesi.

 

KARARLAR :

 

Karar 1-Üniversitemizin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, birim stratejik faaliyetlerinin planlanması, birim stratejik hedeflerinin belirlenmesi ve izlenmesi konusu komisyon tarafından görüşülerek, stratejik planın hazırlık sürecindeki görev alan birimlerin stratejik planının izlenmesi ve takip edilmesi konusunda etkin rol alabileceği benimsenmiştir.

 

Karar 2-  Fakültemizin stratejik performans göstergelerine ve kurumsal iç değerlendirme verilerine ilişkin fakültemize ait verilerin hazırlanması ve raporlanması konusu görüşülmüş ve Pusula Bilgi Sistemindeki Stratejik Yönetim Bilgi sekmesi altında periyodik girilmesi gereken verilerin, fakültemiz tarafından hazırlanarak, gerekli yerlere ulaştırılması sağlanacaktır.

 

Karar 3- Akademik personelimizin özgeçmişlerinin YÖKSİS’e tanımlanması ve web sayfasında özgeçmiş bilgilerinin güncellenme çalışmalarının tamamlatılması sağlanacaktır.

 

Karar 4- Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetlerin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili biriminde iç ve dış kalite güvence sisteminin kurulması, kurumsal göstergelerin belirlenmesi ve bu çalışmaların Kalite Komisyonu tarafından belirlenen araçlar vasıtasıyla raporlanması kararlaştırlmıştır.

 

Karar 5- Fakültemizin web sitesinde yer alan Kalite Güvencesi linkinde; görev tanımlarının ve Fakülte Organizasyon Şemasının eklenmesine karar verildi.

 

 

Fakültemizin Stratejik amaç ve hedefleri aşağıda verilmiştir.

 

 

Stratejik Amaç 1. Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerinin sürekli gelişimini sağlamak

 

Fen Fakültemiz, 25.07.2022 tarih ve 5868 sayılı Cumhurbaşkanı kararnamesi ile kurulmuş olup, Biyoloji, Kimya, Matematik, Fizik, İstatistik, Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümleri ile eğitim ve öğretim faaliyetini sürdürmektedir.

Öğrencilerimizin teorik dersleri alırken faydalanabilecekleri data-show sistemleri bulunan derslikleri bulunmaktadır. Fen Fakültesi bünyesindeki bölümlerimizdeki öğrencilerimizin uygulama çalışmalarını yürütebilmeleri için birimimize ait 7 adet öğrenci laboratuvarları, 1 bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi için birimde bulunan 33 adet laboratuvar, hem akademik personelin ARGE faaliyetlerini yürütmek hem de öğrencilerimizin teorik bilgiyi pratiğe dökme becerisi için en optimal şekilde kullanılmaktadır.

 

Hedef 1. Lisansüstü ortak danışmanlıklarla başlangıçta bütün bölüm öğretim üyelerine danışmanlık ve ders vermesinin sağlanması,

Hedef  2. Sosyal medya hesapları ile fakültemizin ve bölümlerimizin tanıtılması

 

Stratejik Amaç 2 Bilimsel faaliyetlerin niteliğini ve sayısını artırmak

 

Fakültemizde toplam 1341 SCI makaleye son bir yıl içinde 87 adet SCI makale eklenmiş olup 25 adet SCI dışı makale ve 21 Ulusal makale ile Uluslararası toplantılarda 79 adet bildiri ile 46 adet Ulusal toplantılarda bildiri sunulmuştur.

 

Hedef 1. İndeksli bilimsel dergilerde fakültemize ait yayınların sayısını her yıl düzenli bir şekilde artırmak,

Hedef 2. Kurum dışı destekli projelerin bir önceki yıllara göre sayısını artırmak,

Hedef 3. Fakültemizde farklı anabilim ve bölümler arası ortak proje ve bitirme tezlerinin sayısını artırmak,

Hedef 4. Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Teknofest yarışmaları için takım ve/veya takımların oluşturulmasının sağlanması,

Hedef 5. Lisansüstü seminer günleri ve bölümlerin birlikte seminer planlaması yapılarak ortak çalışma ve projeler planlamak/Standart herkesin katılımını sağlayacak programda ortak seminer saati yerleştirmek   üzere her haftanın Perşembe günleri 13:30 ile 15:30 zaman dilimim planlanmıştır

 

Stratejik Amaç 3 Fakültemizin faaliyet alanını artırmak, üniversite sanayi işbirliğini geliştirmek

 

Hedef 1. Üniversite dışı kurumlardan projelerin alınması, uzmanlık alanına göre kamu veya özel teşebbüslerde danışmanlık yapılabilmesi ve çeşitli arge analizlerinin fakültemize yapılabilmesinin sağlanması,

Hedef 2. Fakültemizin döner sermayenin oluşturulması ve bazı ürünlerin üretilmesini sağlayarak maddi kaynak yaratmak, 

Hedef 3. Birim Kalite Kurulunun daha aktif fikir iletişimi için mail ve sosyal medya grubunun oluşturulması

 

Stratejik amaç 4. Kurumsal yönetim süreçlerini yapılandırmak ve kurumsallığı geliştirmek

 

Hedef 1. Fen Fakültemizin kurulmasından sonraki süreçte 2022 yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu için “Genel Memnuniyet Anketi” düzenlemiştir. Genel Memnuniyet Anketi’nin fakültemiz personeline duyurusu yapılmıştır, 3 hafta süre ile girişler yaptırılmış, ankete gelen dönüşler ile ilgili tespitler yapılmış, raporlanmış ve bu konuda çalışmalar ise yürütülmektedir.

Hedef 2. Bölümlerimiz eğitimlerini üniversitemizin ve fakültemizin misyonları çerçevesinde yüz yüze, gerek öğrenci laboratuvarları gerekse araştırma laboratuvarlarımızın imkânları doğrultusunda sürdürülmektedir. Diğer Fakültelerden gelen laboratuvar uygulamaların sürdürülebilmesi için Fakültemiz Kimya ve Fizik Bölümleri için birer adet tekniker kadronun istihdam edilmesinin sağlanması

Hedef 3. Gerek öğrenci gerekse araştırma laboratuvarlarımızda deneysel işlemlerin yapılması, mevcut olan makine ve teçhizatlarının da kullanılmasında kendi fakültemizden ve diğer fakültelerden gelen öğretim elemanları ve öğrenciler için iş sağlığı ve güvenliği formu oluşturulup, ilgili formların imzatılarak izin verilmesinin sağlanması,   

Hedef 4. Belirli zaman aralıklarında Fakültemizde görev yapan tüm personelimize üniversitemizin ilgili birimlerinden ilk yardım konusunda eğitim ve seminerlerin verilmesini sağlamak,

Hedef 5. Fakültemizin idari hizmetlerinin aksatılmadan zamanında yürütülebilmesi için öğrenci ve yazı işlerine birer adet memur talep edilmesine karar verildi.