Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü

1. Mali istatistikleri ve Bütçe kesin hesabını hazırlamak,

2. Gelir ve alacakların takip ve tahsil işlemlerini yürütmek,

3. Muhasebe hizmeti yürütmek,

4. İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlarına ilişkin icmal cetvelleri düzenlemek,

5. Mali konularda Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.