7143 Sayılı Kanun ve Öğrenci Affı Başvuruları Hakkında Duyuru

Güncellenme Tarihi: 26 Eylül 2018, 3:52

 

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 7143 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ÖĞRENCİ AFFI VE AF YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

 

18.05.2018 tarih 30425 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan 7143 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen Geçici 78 inci madde hükümlerine göre, “Üniversitemizden ilişiği kesilenlerin yeniden öğrenime devamlarının sağlanmasına ve af yatay geçiş başvurularına ilişkin “usul ve esaslar” aşağıda belirtilmiştir

 

A.   ÖĞRENCİ AFFI BAŞVURU KOŞULLARI

1. Terör suçundan hüküm giyenler hariç olmak üzere;

 1. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar Hazırlık Sınıfı ve Dikey Geçiş sürecinde iken kendi isteği ile veya her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilen intibak öğrencileri,
 2. Önlisans, Lisans Tamamlama, Lisans ve Lisansüstü düzeyde öğrenim görmekte iken Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteği ile veya her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler,
 3. Üniversitemizin herhangi bir programına ÖSYM tarafından yerleştirildiği halde kayıt yaptırmayanlardan bu durumu belgelendirenler,

Kanun'dan yararlanmak üzere başvuru yapabilecektir.

2. 18.05.2018 tarihinden önce ilişiği kesilen öğrenciler bu kanun hükümlerinden faydalanır.

3. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Askerlik görevini yapmakta olup, öğrenime başlama hakkından faydalanmak isteyenler, terhis tarihlerinden itibaren iki ay içinde şahsen başvuru yapabilir.

 

B.   BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

B 1. Kayıt Sildiren/ İlişiği Kesilen Öğrencilerden İstenecek Belgeler:

    1. Başvuru Dilekçesi,  (Tıklayınız)

    2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (arkalı-önlü),

    3. Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir),

    NOT: Enstitüler yukarıda belirtilen belgelerden farklı ilave belge talep edebilirler.

B 2. Üniversitemize Kayıt Hakkı Kazandığı Halde Hiç Kayıt Yaptırmayan Öğrencilerden İstenecek Belgeler:

    1. Başvuru Dilekçesi, (Tıklayınız)

    2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (arkalı-önlü),

    3. Lise Diploması Aslı (kayıttan sonra teslim edilecektir),

    4. ÖSYM yerleştirme belgesi,

    5. Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir),

    6. Son altı ay içinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf.

  7. DGS ile yerleşen öğrenciler için, Önlisans Diploması Onaylı(Noter/Mezun Olduğu Üniversite) Fotokopisi- (arkalı-önlü)

 

C.   BAŞVURU SÜRESİ VE BAŞVURU YERİ

1. 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilmeleri için öğrenci adaylarının başvurularını, Kanunun yayınlandığı 18.05.2018 tarihinden itibaren 18.09.2018 Salı günü mesai bitimine kadar,

İlgili akademik birimlere müracaat şahsen ya da noter vekaleti ile yapılır, diğer usullerle müracaat kabul edilmez.

2. Daha önce kayıtlı bulunduğu fakülte/yüksekokul/bölüm/program/anabilim dalı kapatılanların başvuruları, Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na yapılır.

 

D.   BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1. Evrakları tam olan adayların başvuruları değerlendirmeye alınır. Başvurular; başvuru koşullarının sağlanıp sağlanmadığı, istenen evrakların tamam olup olmadığı, öğrencinin sorumlu olacağı dersler ve dönemleri gibi hususlar dikkate alınarak ilgili akademik birimlerde af komisyonları tarafından değerlendirilir. Komisyon önerileri akademik birim yönetim kurullarında on gün içerisinde görüşülürerek, intibak ve diğer işlemleri karara bağlanır. Alınan karar öğrenciye bildirilir ve kayıt hakkı kazanan öğrenciler Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yönlendirilir.

2. Daha önce kayıtlı bulunduğu bölüm/programı kapatılanların başvuruları, Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapılır. Rektörlükçe görevlendirilen komisyon öğrencinin öğrenimine eşdeğer veya eşdeğer sayılan hangi programlarda devam edebileceğine YÖK tarafından belirlenen 7143 sayılı kanunun uygulama ilkeleri doğrultusunda karar verir. Öğrenciler intibak ve diğer işlemler için ilgili akademik birimlere yönlendirilir.

 

E.   ÖĞRENCİLİK HAKLARININ KULLANILMASI

1. Öğrencilik hakkı kesin kayıt yaptırarak kazanılır ve öğrencilik haklarını kullanmaya başlamış olanlar, tüm öğrencilere uygulanan mevcut eğitim-öğretim ve sınav yönetmelikleri ile yönergelerine tabi olurlar, diğer öğrencilere verilen tüm haklardan yararlanırlar.

2. 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı için öğrencilik statüsü kazanan ve ilgili komisyonlarca durumları belirlenerek ilgili yönetim kurulu kararı ile intibakları sağlanan öğrenciler, kesin kayıt yaptırdıktan sonra eğitim-öğretime başlarlar.

3. Lisansüstü öğrencilerine, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı GÜZ döneminden başlamak üzere ilgili Anabilim Dalı Kurulu görüşü ve ilgili Yönetim Kurulu kararı ile verilecek haklar, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenir ve uygulanır.

           

F.    GENEL HÜKÜMLER ;

1. Kanundan yararlanarak öğrencilik hakkı kazananların askerlik tecil veya tehir işlemleri hakkında, 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 inci maddesi hükmü uygulanır. Bunlardan askere alınması gerekenlerin ise istemeleri halinde askerlik süresi boyunca öğrenim hakları dondurulur.  (Müracaat süresi içinde askerlik zamanı gelmiş olanların askerlikleri tecil edilmiş sayılır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlandırılır.

2. Başvuruları geçerli olan öğrencilerin değerlendirilmesi yapıldıktan sonra, kesin kayıt için ilgili eğitim-öğretim  yılının katkı payı/öğrenim ücretini ödemek zorunludur.

3. Kesin kayıt için istenen belgeler ile kayıt işlemlerine ilişkin kural ve süreçler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Enstitüler, Diş Hekimliği ve Tıp Fakültesi tarafından Üniversite Web sitesinden ilan edilir. İstenen belgelerin asıllarını ilan edilen tarihler arasında teslim etmeyen öğrencilerin işlemleri geçersiz kabul edilerek, kişi kayıt hakkından feragat etmiş sayılır. Daha sonra hiçbir hak talebinde bulunamaz.

4. Kesin kayıt işlemlerini gerçekleştiren öğrencilere “Öğrenci Kimlik Kartı” verilir.

5. Akademik birimler, kanundan faydalanmak üzere başvuran öğrencilerin başvuru kriterlerini sağlayıp sağlamadıkları, ders alma, sınav ve intibak işlemlerini değerlendirmek üzere intibak komisyonları kurarlar. Komisyon görüşü ilgili yönetim kurulları tarafından değerlendirilerek, her öğrenci için alınan kararlar, intibak formları ile birlikte; Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir.

6. İlgili Kanundan yararlanmak üzere başvuran ve başvuruları uygun bulunan öğrencilerden (Lisansüstü hariç) kesin kayıt sırasında “G” başlığı altında belirtilen belgeler istenir.

7. Uygulamalarda karşılaşılan tereddütlü durumlarda; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yayınlanacak ilkeler doğrultusunda, ilgili Yönetim Kurulu Kararları geçerli olur. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından ek ilkeler gönderilmesi halinde, Üniversitemizce yeniden düzenleme yapılır.

8. Süresi içinde başvuruda bulunmayanlar bu haklardan yararlanamazlar.

G. KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER  

1. Lise diploması  (İlk defa kayıt yapacaklar için - Aslı-Diplomanın aslı görüldükten sonra onaylı fotokopisi teslim alınacaktır.)

2. Önlisans Diploması (DGS sonucu yerleşip kaydı silinen öğrencilerden) (Aslı-Diplomanın aslı görüldükten sonra onaylı fotokopisi teslim alınacaktır.)

3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (1 adet)

4. Son altı ayda çekilmiş vesikalık fotoğraf (3 adet)

5.Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği, Sağlık Bilimleri Fakültesi/Denizli Sağlık Y.O., Denizli Sağlık Hizmetleri MYO. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Y.O/Spor Bilimleri Fakültesi ile Acıpayam MYO(Özel Koruma ve Güvenlik)’na bağlı bölüm/programlara başvuranlardan kayıt tarihi itibariyle son 6 ay içerisinde alınmış Sağlık Raporu (Heyet Raporu)

6-Not Durum Çizelgesi (Yatay geçiş için-Akademik Birimden Onaylı)

7-Askerlik Durum Belgesi (Üniversiteye kayıt olmasında sakınca olmadığına dair belge, tecil belgesi, muaf belgesi veya terhis belgesi)

NOT: Lisansüstü programlara kesin kayıt yaptıracak öğrenciler kesin kayıt için gerekli olan belgeleri ilgili Enstitülerden öğreneceklerdir.

 
18 Eylül 2018 tarihine kadar başvurusunu yapıp kayıt hakkı kazanan öğrencilerin 28.09.2018 tarihine kadar ilgili kayıt yerine başvurarak kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir. Bu tarihten sonra kayıt hakkı verilmeyecektir.

 

H. KESİN KAYIT YERİ

1. Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Enstitülere müracaatları kabul edilen öğrenciler, kayıt işlemleri için ilgili fakülte ve enstitülere başvurur.

2. Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Enstitüler hariç, 1999 yılı öncesinde Üniversitemizde öğrenci olup, ilişiği kesilmiş olanlar kayıt yaptırmak üzere ilgili fakülte veya yüksekokula, 1999 yılı ve sonrası Üniversitemize kayıtlı olanlar ile herhangi bir ön lisans, lisans programına yerleştirildiği halde kayıt yaptırmayanlar ise Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na müracaat ederek kayıt yaptıracaklardır.

 

 I 7143 SAYILI KANUN İLE ÜNİVERSİTEYE TEKRAR KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLER İÇİN YATAY GEÇİŞ HÜKÜMLERİ

Üniversitelerin önlisans, lisans, lisansüstü programlarından 18.05.2018 tarihinden önce her ne sebeple olursa olsun (terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç) ilişiği kesilmiş olanların, öncelikle kaydının silindiği üniversiteye müracaat ederek kayıt yaptırıp işi veya ikametinin Denizli’de bulunduğunu belgeleyenler, üniversiteye giriş yılı itibariyle geçmek istediği bölüm/programın taban puanını sağlamaları halinde (lisansüstü programlarda taban puan şartı yoktur) üniversitemiz eşdeğer bölüm/programlarına müracaat edebileceklerdir. 

 

Başvuru İçin İstenen Belgeler         :

 • 1-Başvuru Dilekçesi, (Tıklayınız)
 • 2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (arkalı-önlü),
 • 3-OSYM Sonuç(Yerleşme) Belgesi(Lisansüstü programlar hariç)
 • 4-Geldiği Üniversiteden Alınmış Onaylı Öğrenci Belgesi,
 • 5-Geldiği Üniversiteden Alınmış Onaylı Transkript (Not Durum Çizelgesi),
 • 6-Geldiği Üniversiteden Alınmış Onaylı Ders İçerikleri,
 • 7-Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir),
 • 8-İşi veya ikametinin Denizli’de olduğuna dair belge.

Kayıt İçin İstenen Belgeler  :

 • 1-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (arkalı-önlü),
 • 2-OSYM Sonuç(Yerleşme) Belgesi(Lisansüstü programlar hariç)
 • 3-Geldiği Üniversiteden Alınmış Onaylı Öğrenci Belgesi,
 • 4-Geldiği Üniversiteden Alınmış Onaylı Transkript (Not Durum Çizelgesi),
 • 5-Son altı ay içinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf,
 • 6-Askerlik Durum Belgesi (Üniversiteye kayıt olmasında sakınca olmadığına dair belge, tecil, muaf veya terhis belgesi)

 

*Enstitüler yukarıda belirtilen belgelerden farklı ilave belge talep edebilirler.

*Yatay geçişlerin değerlendirme işlemleri ilgili akademik birimlerin yatay geçiş komisyonları tarafından yürütülür.

Başvuru Tarihleri

Son Başvuru Tarihi                                                 : 05/10/2018

Akademik Birim Değerlendirme Tarihleri           :08-10/10/2018

İlan Tarihi                                                                :11-12/10/2018

Kayıt Tarihleri                                                         :15-16/10/2018

 

*Başvuru Yeri: Önlisans/lisans programları için başvurular ilgili akademik birime yapılacaktır.

                        :Lisansüstü programlar için ilgili Enstitülere başvuru yapılacaktır.

*Kayıt Yeri     :Önlisans/lisans programları için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında yapılacaktır.

Enstitüler,Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi kayıtları kendi akademik biriminde yapacaklardır