Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler

1. Lise diploması veya lise düzeyindeki öğrenim belgesi, (Diploması yabancı dilde ise Diplomanın aslı ve noter onaylı Türkçe tercümesi),
2. Diploma denklik belgesi, (Liseyi MEB'e bağlı bir okulda bitirenlerden istenmez)
3. Sınav sonuç belgesi, (Sınavsız Yerleşen öğrencilerden istenmez)
4. Katkı payı ücretinin ilgili bankaya yatırıldığını gösteren banka dekontu, (Tüm öğrenciler Öğrenim Ücreti ödeyeceklerdir. Muafiyet yoktur.)
5. 4 adet (4,5 x 6 cm) ebadında renkli vesikalık fotoğraf,
6. Sağlık raporu, (Tek hekimli sağlık raporu aile hekiminden alınabilir.)

Heyet raporu! Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Denizli Sağlık Yüksekokulu'na kayıt yaptıracak olan aday öğrencilerin Üniversite hastanelerinden ve/veya tam teşekküllü resmi bir hastaneden eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporuheyet raporu alan öğrencilerden Sağlık Raporu istenmez.

7. Türkiye’de geçimini sağlayabilecek gelire sahip olduğunu gösterir taahhütname. Taahhüt eden kişinin kimlik/pasaport fotokopisi taahhütnameye eklenecektir. (Taahhütname örneğine ekli dosyadan ulaşabilirsiniz),

8. Mavi kartlılar için mavi kart fotokopisi (aslı görülmek koşuluyla),
9.
 Çift uyruklular / Mavi Kartlılar için detaylı vukuatlı nüfus kayıt örneği,  https://www.turkiye.gov.tr/nvi-nufus-kayit-ornegi-belgesi-sorgulama

10. TC Uyruklu olup lisenin tamamını yurt dışında okuyan adayların lisenin tamamını yurt dışında okuduğuna dair belge (Ayrıntılı transkript), öğrenim süresi boyunca yurt dışına giriş/çıkış yaptığını gösterir belge. (e-devlet veya Emniyet'ten alınabilir.) https://www.turkiye.gov.tr/emniyet-yurda-giriscikis-belge-sorgulama
11. Pasaportun kimlik ve varsa Öğrenim vizesi sayfalarının fotokopileri,
12. Varsa, Türkçe yeterlik belgesi, Devlet Üniversiteleri veya Resmi Kurumlardan alınan, (Eğitim dili TÜRKÇE olan bir liseden mezun olan öğrencilerden istenmez)
13. İkamet belgesi fotokopisi (Aslı görülmek şartıyla)(Türk vatandaşlarından istenmez)
14. Yabancı dille eğitim veren bölümlere yerleşenler için varsa, yabancı dil yeterlik belgesi.

15. Öğrencilerin kayda yüzyüze gelememesi durumunda, Noter Onaylı vekaletname ile kayıt yaptırılabilir.

Ekli Belgeler