Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma ve Öğrenci Yemek Bursu Esasları

 

T.C.

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA VE YEMEK BURSU VERİLMESİ ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

 BİRİNCİ BÖLÜM

Yönergenin Amacı, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma uygulamasının amacı; Pamukkale Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin gerek lisans eğitimleri, gerekse ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, bir işte çalışarak hayata hazırlanmalarına, iş disiplini ve sorumluluk duygusu kazanmalarına, üretken bireyler olarak yetişmelerine yardımcı olmak amacıyla başarılı ancak maddi imkânları yetersiz olan öğrencilerin desteklenmesi ve yemek bursu verilmesi uygulamasında ise maddi imkânları yeterli olmayan öncelikle başarılı öğrencilerin desteklenmesi ve yemek ihtiyaçlarının karşılanmasıdır..

            Kapsam

MADDE 2- Bu Yönerge, Pamukkale Üniversitesinde öğrenim gören kayıtlı tüm öğrencileri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- Bu Yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesi ile Yükseköğretim Kurumları Cari Hizmet Maliyetine Öğrenci Katkısı ile Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Gelirlerin Kullanım ve Harcamasına İlişkin Esas ve Usuller ile Yükseköğretim Kurumlarında Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırılabilmesine İlişkin Usul ve Esaslar’a dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- Bu yönergede geçen;

a)      Üniversite:  Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünü,

b)      SKS: Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığını,

c)      Birim: Kısmi zamanlı öğrenci çalıştıran Fakülte, Yüksekokul, Enstitü, Meslek Yüksekokulu, Daire Başkanlığı ve Rektörlüğe bağlı tüm merkez, bölüm, ünite ve müdürlükleri,

d)      Birim Yöneticisi: Yukarıda adı geçen bölümlerin üst yöneticisini,

e)      Kısmi Zamanlı Öğrenci (KZÖ): Yönerge esaslarına göre Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü tarafından kısmi zamanlı olarak geçici işlerde çalıştırılan ve işçi sayılmayan öğrenciyi,ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kısmı Zamanlı Öğrenci Çalıştırılması

 

Öğrenci çalıştıracak birimlerin ve öğrenci sayılarının belirlenmesi

MADDE 5-  Kısmi zamanlı öğrencileri Üniversitenin Fakülte, Yüksekokul, Enstitü, Meslek Yüksekokulu, Daire Başkanlığı ve Rektörlüğe bağlı tüm merkez, bölüm, birim ve müdürlüklerde çalıştırılabilirler.

Hangi birimde ne kadar kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılacağı; birimlerin ihtiyaçları, çalıştırma gerekçeleri, geçmiş yıllardaki uygulamalar, gözlenen ihtiyaçlar ve elde edilen performanslar ile birimlerin yerine getirmek zorunda oldukları görevler, birimlerin özelliği, insan kaynakları ihtiyacı ile kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma maliyeti ve bütçe imkânları dikkate alınarak, hangi birimde, aylık kaç saat üzerinden, hangi sayıda kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılacağı SKS tarafından tespit edilir ve Rektörlük Makamı onayına sunulur.

Bu yönergenin yürürlüğe girmesinden önce Rektörlük Makamı onayı ile tespit edilen   birim kontenjanları yönerge yürürlüğe girdikten sonra yeniden Rektörlük Makamı onayı alınmaksızın geçerlidir. Ancak, bu kontenjanlarda yapılacak arttırma veya eksiltme yine Rektörlük Makamı onayı ile yapılabilir.

MADDE 6- Kısmi zamanlı çalıştırılacak öğrencilerde aranacak genel özellikler;

a)      Kısmi zamanlı olarak çalışacak öğrencilerin tezsiz yüksek lisans ve özel öğrenci hariç olmak üzere Pamukkale Üniversitesinde kayıtlı öğrenci olmak.

b)      Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak.

c)      Normal eğitim-öğretim süresi içersinde öğrenim görüyor olmak.

d)      Disiplin cezası almamış olmak.

e)      Çalıştırılacak iş için gerekli bilgi, beceri ve yeteneğe, iyi bir ahlaka sahip olmak.

f)       Ölüm aylığı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olmamak.

g)      KZÖ ile Üniversitemiz arasında yapılan sözleşmeye aykırılık nedeniyle önceden sözleşmesi feshedilmemiş olmak.

h)      Öğrenci çalışmasının devamlılığında ilgili birim yöneticisinin değerlendirmesi ve takdiri esas alınır.

Deprem, sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit ve gazi çocuğu olduğunu  belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrencilerden normal eğitim-öğretim süresi içinde okuyor olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak dışında yukarıdaki şartlar aranmaz.

Başvuru şekli, zamanı ve öğrencilerin seçimi

Başvuru ilanı ve şekli

            MADDE 7- SKS tarafından boş bulunan kontenjanlar için KZÖ çalıştırılacak birimler ve öğrenci sayıları her eğitim-öğretim yılında Ekim ayı başında Pamukkale Üniversitesinin resmi web sitesinde (www.pamukkale.edu.tr.) ve ilgili birimlerin duyuru panolarında başvuru için ilan edilir. Başvuru süresi ilan edildikten sonra on gündür. 

            Ayrıca ihtiyaç duyulan dönemlerde boşalan ve başvuru ilanı yapılması gereken kontenjanlar için eğitim-öğretim yılı güz ve bahar dönemi içersinde de münferit olarak ilana çıkılabilir. Eğitim-öğretim yılı güz ve bahar dönemi içersinde münferit olarak yapılan ilanlar  Pamukkale Üniversitesinin resmi web sitesinde (www.pamukkale.edu.tr.) duyurulur. Başvuru süresi beş gündür.   

Başvuru ilanında, hangi birimlerde ve ne tür işlerde kaç kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılacağı, çalıştırılacak işin niteliği, çalıştırılacak öğrencilerde aranan şartlar, haftalık çalışma süreleri ve bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek ücret açıkça belirtilir.

KZÖ olarak çalışmak isteyen öğrenciler başvurularını www.pamukkale.edu.tr internet adresinden elektronik ortamda Form-1 İş Başvuru Formunu eksiksiz doldurarak, yaparlar. Başvurular genel olmayıp, birim bazında yapılır. 

Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarına yapılan başvurularda öğrenciler sadece eğitim gördükleri Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokuluna başvuruda bulunabilirler. Başka Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokuluna başvuruda bulunamazlar.

Başvuru ilanında birimler tarafından KZÖ olarak çalıştırılması düşünülen öğrencilerin taşıması gereken özellikler belirlenebilir. Bu şekilde bir belirleme yapılması durumunda belirlenen özellikleri taşımayan öğrenciler başvuruda bulunamaz.

Başvuru ilanının şekli, başvuru formu, başvuru kriterleri ve ilan süresi SKS tarafından değiştirilebilir.

Başvuruların Değerlendirilmesi

MADDE 8- Başvuruların değerlendirilmesinde aşağıdaki esaslar izlenir:

a) Başvuru formları SKS tarafından oluşturulan Kısmı Zamanlı Öğrenci Başvuru Kriter Formunda belirtilen puanlamaya göre en yüksek puandan, en düşük puana doğru ilana çıkılan her birim bazında ayrı ayrı sıralanır. Sıralama neticesinde birim için belirlenen KZÖ kontenjanına göre asil adaylar ve en çok asil aday sayısının beş katına kadar yedek aday SKS tarafından belirlenerek, ilgili birimlere bildirilir.

b) Kısmı zamanlı öğrenci çalıştıracak birimler, SKS tarafından bildirilen asil ve yedek adayların bu Yönergenin 6. maddesindeki şartları taşıyıp taşımadıkları, maddi durumları, çalıştırılacakları işte beceri ve yetenekleri açısından uygunlukları, haftalık ders programının çalışacakları işe uygunluğu, başvuru formunda yanıltıcı bilgi verip, vermediği gibi hususlar yönünden birimde oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilerek, belirlenir ve SKS’ye  bildirilir. SKS tarafından eğitim-öğretim yılı başında yapılan toplu ilan sonucu kısmi zamanlı olarak çalıştırılacakların listesi Rektörlük Makamının onayına sunulur. Rektörlük Makamı tarafından onaylanan liste, Pamukkale Üniversitesinin resmi web sitesinde ve ilgili birimlerin ilan panolarında duyurulur.

Başvurular neticesinde ilgili birimde asil ve yedek olarak belirlenen aday listesinin tamamı eğitim-öğretim yılı bahar dönemi sonuna kadar geçerlidir.

c) KZÖ başvuru ilanı sonucunda asil olarak belirlenen adaylardan işe hiç başlamayan, işe başlayıp, daha sonra ayrılan veya birimlerce işten çıkarılması uygun görülen adayların yerine yedek adaylardan puan sıralamasına göre SKS tarafından ilgili birime bildirilir, ilgili birim yine öğrencilerin bu Yönergenin 6. maddesindeki şartları taşıyıp taşımadıkları, maddi durumları, çalıştırılacakları işte beceri ve yetenekleri açısından uygunlukları, haftalık ders programının çalışacakları işe uygunluğu, başvuru formunda yanıltıcı bilgi verip, vermediği gibi hususlar yönünden birimde oluşturulan komisyon tarafından değerlendirme yapıp, KZÖ olarak çalışması uygun bulunan öğrenci SKS’ye bildirilir. Yedek adayın bulunmaması durumunda SKS tarafından yeniden ikinci başvuru ilanına çıkılır. İkinci başvuru ilan süresi 5 gündür.

İhtiyaç duyulan dönemlerde boşalan ve başvuru ilanı yapılması gereken kontenjanlar ile boşalan kontenjanlar için belirlenen yedek adayların işe başlama işlemleri SKS tarafından doğrudan yerine getirilir.

d) KZÖ olarak çalışmak için başvuruda bulunan öğrencilerin aday listeleri ilgili eğitim-öğretim yılı bahar dönemi sonuna kadar devam eder, bahar dönemi sonunda aday listeleri iptal edilir ve listede bulunan öğrencilerin adaylıkları sona erer.

Başvuru değerlendirme şekli ve ikinci ilan süresi SKS tarafından Rektörlük Makamı onayı ile değiştirilebilir.

e) Başvuru ilan sürelerinin son günü resmi tatil veya hafta sonu tatili olması durumunda takip eden ilk iş günü mesai saati bitimi ilan sürelerinin son günüdür.  

            Çalışma biçimleri ve süreleri

MADDE 9-

a)  Eğitim Birimleri: Öğrenciler eğitim birimlerinde, laboratuarlarda, eğitim ve araştırma projeleri vb. yerlerde destek vermek amacıyla çalıştırılabilir.

b) Destek Birimleri: Öğrenciler, kütüphaneler, idari bürolar, daire başkanlıkları, kültür merkezleri, spor merkezleri vb. birimlerde çalıştırılabilir.

c) Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilerin çalışma süresi haftada en fazla 15 (onbeş) saattir.

d) Çalışma süresinin haftanın günlere dağılımı, işin başlama ve bitim saatleri birim yöneticilerince bildirilir.

           e) Kanunlarda mili bayram ve genel tatil olarak kabul edilen günlerde çalışılmaması esas olmakla birlikte, mesai saatleri dışında, hafta sonu, gece ve resmi tatil günlerinde açık olan birimlerde işin gerektirdiği durumlarda kısmi zamanlı öğrenci, birim yöneticisinin isteği üzerine bahsi geçen günlerde çalışmak zorundadır.

           f) Öğrencilerin işe devam, çalışma süre ve saatlerinin takibi, değerlendirilmesi konusundaki tüm sorumluluk ilgili birim yöneticisine aittir.

            g) Öğrencilerin özel çalışma ve özellik isteyen birimlerdeki çalışma süreleri, şekil ve şartları SKS tarafından Rektör Makamı onayı ile farklı olarak belirlenebilir. 

İşe kabul ve başlama

MADDE 10- SKS tarafından yapılan ilan ve değerlendirme sonucunda asil aday olarak çalışmaya hak kazanan öğrencilerin işe kabulleri yapılır.

Ancak, özellikli, olağanüstü ve gerekli durumlarda Rektörlük Makamı değerlendirilmesi sonucu Rektör oluru ile ilan yapılmaksızın, yalnızca genel özellikler dikkate alınarak işe kabul yapılabilir. 

İşe kabulleri yapılan öğrencilere çağrı yapılarak, Pamukkale Üniversitesi, Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Sözleşmesi imzalanır.

Sözleşme imzalanan öğrencilerin işe giriş işlemleri, SKS tarafından yapılır. İşe giriş işlemlerini bizzat öğrencinin kendisi takip eder.

             Gerekli belgeler

            MADDE 11- KZÖ olarak bir işte çalışmaya başlayacak öğrencilerin aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir. Eksik belge ve bilgi verenlerin giriş işlemleri yapılmaz.

            İşe giriş için gerekli belgeler:

1-      Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2-      T.C Kimlik Numarası

3-      Öğrenci Belgesi

4-      Üç adet fotoğraf

5-      Disiplin Cezası bulunmadığına dair belge

6-      Banka Hesap Numarası

7-      Varsa Sigorta Kartı veya Sigorta Sicil Numarası

       Çalışma, ücret ve ödeme esasları

       MADDE 12- Çalışma, ücret ve ödeme esasları şunlardır;

a) Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrenciler, bu çalışmalarından dolayı işçi olarak kabul edilemez.

b) Kısmi zamanlı öğrenciler, sosyal güvenlik yönünden 5510 sayılı Soysal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır ve haklarında sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanır. Kısmi zamanlı öğrencilerin sigortalılık ve sigortalılığının sona ermesine ilişkin bildirimleri SKS tarafından yapılır.

c) Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilere bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek ücret, 4857 sayılı İş Kanunu gereğince 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş olan günlük brüt asgari ücretin dörtte birini geçmemek üzere, SKS’ nin teklifi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

d) Kısmi zamanlı öğrencilere ödemeler, aylık olarak SKS bütçesinden yapılır.

e) Soysa Güvenlik Kurumu girişi yapılmadan öğrenciye ücret ödenemez.

f) Öğrencilerin ücretlerinin ödenebilmesi için SKS’nin belirleyeceği bir bankada hesap açtırması ve hesap numarasını SKS’ye bildirmesi zorunludur.

g) Çalışan öğrenci için her ay Form–3: Çalışan Öğrenci İmza Cetveli ilgili birim amirleri tarafından onaylanmak suretiyle düzenlenir.

ğ) Öğrenciler; çalıştıkları süre karşılığında ücret alırlar. Birimler, her ayın 15 gününden müteakip ayın 14. gününe kadar (14. gün dahil) dönem için “Form 3: Çalışan Öğrenci İmza Cetveli” düzenlettirip, onaylayarak, en geç ilgili ayın 17. günü mesai saati bitimine kadar SKS’ ye teslim ederler. Ayın 17. gününün resmi tatil veya hafta sonu tatili olması durumunda takip eden ilk iş günü mesai saati bitimi teslim süresinin son günüdür.

h)- Ücretlerin ödenme zamanı en geç ilgili ayın 25. gününe kadardır.

ı) SKS tarafından hazırlanan ücret bordroları, öğrenci çalıştıran birimlerin her ay düzenlettirip, onayladığı Form–3: Çalışan Öğrenci İmza Cetveline göre düzenlenir.

i) SKS tarafından hazırlanan ücret bordroları en geç ilgili ayın 25. gününe kadar ödenmek üzere Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına teslim edilir. 

j) Öğrenci aynı anda yalnız bir birimde çalışabilir ve bunun denetimi SKS tarafından yapılır; birden çok birimde görev aldığı tespit edilen öğrencinin yalnız bir birimdeki mesaisi geçerli kabul edilir, birim tercihi öğrenciye bırakılır.

Öğrencilerin davranış görev ve sorumlulukları

MADDE 13- Öğrencilerin davranış görev ve sorumlulukları şunlardır;

a) Kısmi zamanlı öğrenciler, belirlenen iş saatlerinde işinin başında olmakla yükümlüdür ve iş saatleri bitmeden izinsiz olarak işyerinden ayrılamazlar.

b)  Kısmi zamanlı öğrenciler, çalıştığı birimin itibarını ve saygınlığını veya görev haysiyetini zedeleyici fiil ve davranışlarda bulunamaz.

c) Kısmi zamanlı öğrenciler, amirleriyle ve çalışma arkadaşlarıyla olan ilişkilerde saygılı olmak, işlerini tarafsızlıkla, tam zamanında yapmakla yükümlüdür.

d) Kısmi zamanlı öğrenciler, kendilerine verilen görevleri ilgili mevzuat esasları ve amirleri tarafından verilen talimatlar doğrultusunda yerine getirmekle yükümlü ve sorumludur.

e) Kısmi zamanlı öğrenciler, işyerinde belirlenmiş bulunan çalışma şartlarına, iş disiplinine, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına, yönetmelik, genelge, talimat gibi düzenlemelere uymak zorundadır.

f) Kısmi zamanlı öğrenciler işlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendilerine teslim edilen Devlet malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak zorundadır.

g) Kısmi Zamanlı öğrenciler çalıştıkları sürece öğrenci disiplin yönetmeliğine uymak zorundadırlar. Disiplinsiz davranışları belirlenen öğrencilerin ve birim yetkilileri tarafından çalışmasında sakınca bulunduğu tespit edilen öğrencilerin KZÖ olarak çalışmalarına son verilir.

Diğer hükümler

MADDE 14-

a) İlgili birim amirlerince disiplinsiz davranışları tespit edilen, imzalanan sözleşme hükümlerine aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilen öğrenciler tekrar kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışamazlar ve kısmi zamanlı öğrenci ilanına başvuramazlar, ilana başvursalar dahi başvuruları geçersiz sayılır. 

b) Bahar Dönemi sonunda mezun olma, kendi isteğiyle işten ayrılma vb. durumlar nedeniyle işten çıkan öğrenciler yerine yaz döneminde yeni öğrenci işe başlatılamaz. Boşalan kontenjanlar yerine takip eden eğitim-öğretim dönemi başında yeniden ilana çıkılır. Ancak, olağanüstü durumlar ile özel çalışma ve özellik isteyen birimlerde SKS tarafından yaz döneminde de yeni öğrenci işe alınabilir.

c) Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışan öğrenciler kendi istek ve talepleri halinde yaz döneminde çalışmaya bilirler. Yaz döneminde çalışmak istemeyen öğrenci çalışmakta olduğu birime veya SKS’ye dilekçe ile başvurması halinde ilgili öğrencinin yaz dönemi için işten çıkışı yapılır. Ancak, çalışmakta olduğu birimdeki kontenjanı saklı tutularak, talep etmesi halinde takip eden eğitim-öğretim yılı güz döneminde tekrardan işe girişi yapılır.

d) Kısmi zamanlı öğrenci çalıştıran birimler, öğrencilerin devam ve disiplin durumunu ve bu Yönergenin 6. maddesindeki şartları taşıyıp, taşımadıklarını takip etmek zorundadırlar. Devamsızlık yapan, disiplin cezası alan veya işten ayrılan öğrenciler ile bu Yönergenin 6. maddesindeki şartları çalışırken kaybeden kısmi zamanlı öğrencileri derhal SKS’ ye bildirmek zorundadırlar. Bildirimde bulunulmaması veya gecikme durumunda tüm hukuki, cezai ve maddi sorumluluk bildirimde bulunmayan birim yöneticisine aittir.

e) Yöneticiler, memurlar ve öğretim elemanları yanlarında çalışan kısmi zamanlı öğrencilere yetki ve sorumluluklarını devredemezler. Kısmi zamanlı öğrenciler, iş ve işlemlerin daha hızlı ve verimli yürütülebilmesi amacıyla, o birimdeki çalışma düzenini aksatmadan yönetici, memur ve öğretim elemanlarına katkıda bulunmakla yükümlüdürler.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yemek Bursu Verilmesi

        

Yemek bursu verilecek öğrencilerin sayılarının belirlenmesi

MADDE 15- Her eğitim-öğretim yılı başında, geçmiş yıllardaki uygulamalar, gözlenen ihtiyaçlar ve elde edilen performanslar ile bütçe imkânları ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46. maddesinde belirtilen sınırlar dikkate alınarak, maddi imkanı yeterli olmayan hangi sayıda öğrenciye ücretsiz Yemek Bursu verileceği SKS’ nin teklifi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir. Tespit edilen miktarın %10’luk kısmı Rektörlüğün belirleyeceği ihtiyaç sahibi öğrenciler için saklı tutulur. 

Başvuru şekli, zamanı ve öğrencilerin seçimi ile başvuru ilanı

 MADDE 16- SKS tarafından Yemek Bursu verilecek öğrencilerin tespiti için her eğitim-öğretim yılı ek kontenjan kayıtları tamamlandıktan sonra Pamukkale Üniversitesinin resmi web sitesinde (www.pamukkale.edu.tr.) başvuru için ilan yapılır. Başvuru ilan süresi 15 gündür.   

            Yemek Bursuna Pamukkale Üniversitesinde kayıtlı tüm öğrencilerin başvurma hakkı vardır.

Yemek Bursu başvuruları burstan faydalanmak isteyen öğrencilerin  www.pamukkale.edu.tr internet adresinden elektronik ortamda Form-4 Yemek Bursu Başvuru Formunu doldurmaları suretiyle alınır.

Başvuru ilanının şekli, başvuru formu, başvuru kriterleri ve ilan süresi SKS tarafından değiştirilebilir.

İlan sürelerinin son günü resmi tatil veya hafta sonu tatili olması durumunda takip eden ilk iş günü mesai saati bitimi ilan süresinin son günüdür.  

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 17- Başvuru formları Form-5: Yemek Bursu Başvuru Kriter Formu nda belirtilen puanlamaya göre en yüksek puandan, en düşük puana doğru genel olarak sıralanır. Sıralama neticesinde belirlenen toplam Yemek Bursu sayısına göre asil ve yedek adaylar belirlenir.

Yemek Bursu puan sıralaması yapılırken belirlenen toplam Yemek Bursunun son asil adayları ile ilk yedek adaylarının aynı puana sahip olması durumunda Yemek Bursu asil aday sayısı SKS tarafından değerlendirilir.

Belirlenen asil ve yedek aday listesi öğrencilerin öğrenim görmekte oldukları okullarına göre tasnif edilerek, asil adaylar ile bulunması halinde en az asil aday sayısı kadar yedek adayların başvuru formları ilgili birimlere SKS tarafından bildirilir. İlgili birimler söz konusu adayların maddi durumları, başvuru formunda yanıltıcı bilgi verip, vermediği, ücretsiz Yemek Bursuna ihtiyacı olup, olmadığı gibi hususlar yönünden birimde oluşturulan komisyon tarafından adayları değerlendirip, Yemek Bursu verilmesi uygun görülen öğrencileri belirleyerek, bildirim tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde SKS’ye  bildirir.

SKS tarafından yemek bursu almaya hak kazanan öğrenciler yemek bursundan hangi tarihte faydalanmaya başlayacakları Pamukkale Üniversitesinin resmi web sitesinde (www.pamukkale.edu.tr.) yayınlanır.

Asil ve yedek olarak belirlenen aday listesi eğitim-öğretim yılı bahar dönemi sonunda iptal edilir ve listede bulunan öğrencilerin adaylıkları sona erer.

Yemek Başvuru formlarını eksik, yanlış veya yanıltıcı bilgilerle dolduran öğrencilerin başvuruları kabul edilmez ve geçersiz sayılır.

Ancak, gerekli durumlarda SKS tarafından Rektörlük Makamı kontenjanı olarak saklı tutulan kontenjandan ilan ve kriter değerlendirmesi yapılmaksızın Yemek Bursu verilebilir.   

Yemek Bursu başvuru ilanı sonucunda asil olarak belirlenen adaylardan bursun başladığı tarihten itibaren ilk bir ay içersinde yemek bursundan hiç faydalanmayan, bir dönemde yemek bursu hakkının yüzde ellisinden azını kullanan ve Yemek Bursunu kötüye kullanan (başkasına faydalandırma vb.) öğrencilerin bursu kesilir ve yerine yedek adaylardan puan sırasına göre çağrı yapılarak, yemek bursu verilir.

          Yemek bursu verilme şekli ve süresi

MADDE 18- Yemek Bursu, başvuru sonucu yapılan değerlendirme neticesinde, asil olarak yemek bursu almaya hak kazanan tüm Pamukkale Üniversitesi öğrencilerine,  bursu almaya hak kazandığı eğitim-öğretim döneminden, bir sonraki eğitim-öğretim döneminde yemek bursu sonuçları belirleninceye kadar geçerlidir.

Yemek Bursu hafta içersinde (Pazartesiden, Cumaya) Pamukkale Üniversitesi Yemekhanelerinde verilen bir öğün yemekten ücretsiz olarak faydalanma şeklindedir. Resmi tatil günleri ve hafta sonu tatillerinde Yemek Bursundan faydalanılamaz.

Yemek Bursu; burs alan öğrencinin, öğrenciliğinin sona ermesi (mezun olma, ayrılma, uzaklaştırma vb.), bursun başladığı tarihten itibaren ilk bir ay içersinde burs hakkından hiç faydalanmaması, bir dönemde yemek hakkının yüzde ellisinden azını kullanması durumlarında sona erer.    

            Yemek Bursu verilme şekil ve süreleri SKS tarafından değiştirilebilir. 

       Yemek bursundan doğrudan faydalanabilecek öğrenciler

MADDE 19

a)      Milli sporcu olduğunu belgeleyen öğrenciler ilan ve değerlendirmeye tabi tutulmaksızın talep ettikleri takdirde doğrudan Yemek Bursundan faydalanabilir.

b)      Sağlık Raporu ile belgelemek şartıyla %40 ve daha fazla engeli bulunan öğrenciler ilan ve değerlendirmeye tabi tutulmaksızın talep ettikleri takdirde doğrudan Yemek Bursundan faydalanabilir.

c)      Anne veya babasının şehit veya gazi olduğunu belgelendiren öğrenciler ilan ve değerlendirmeye tabi tutulmaksızın talep ettikleri takdirde doğrudan Yemek Bursundan faydalanabilir.

d)      Üniversitemiz adına başarı elde etmiş öğrenciler ilan ve değerlendirmeye tabi tutulmaksızın talep ettikleri takdirde doğrudan Yemek Bursundan faydalanabilir. Başarılı öğrenci seçim şekil ve şartları SKS tarafından Rektör onayı ile belirlenir.

Yemek bursundan faydalanmanın başlaması

MADDE 20- SKS tarafından yapılan ilan ve değerlendirme neticesinde asil aday olarak Yemek Bursu almaya hak kazanan öğrencilerin listesi Öğrenci Kimlik Belgelerine ücretsiz Yemek hakkı verilmesi için Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına bildirilir. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı sistem üzerinden gerekli yetkilendirmeyi yaptıktan sonra Yemek Bursu almaya hak kazanan öğrenciler burstan faydalanmaya başlarlar.

Yemek Bursu yetkilendirme işlemleri SKS’nin talebi ile Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılır.

             Denetim

MADDE 21- Bir birimde KZÖ statüsünde çalışan öğrencilerin işe devamları, disiplin durumlarının takibi ve görevlerini yerine getirip, getirmediklerinin denetiminden birim yöneticileri sorumludur. Birim yöneticileri, bu anlamda, KZÖ çalıştırma sisteminin amaca uygun ve sağlıklı işleyebilmesi için gerekli bütün önlemleri almakta görevli ve yetkilidirler.

MADDE 22- Yemek Bursunun amaca uygun ve sağlık işleyebilmesi için gerekli tüm denetimleri yapmaya Rektörlük Makamı yetkili olup, Rektörlük Makamı bu yetkisini SKS aracılığıyla kullanır.

Mali konular

MADDE 23- PAÜ’ de çalıştırılan kısmi zamanlı öğrencilerin ücretleri, SKS Bütçesinin ilgili harcama kaleminden ödenir. Yemek Bursu da anılan bütçeden karşılanır. Ödemeler, konuyla ilgili yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.

Yürürlük

MADDE 24- Bu Yönerge, Pamukkale Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

Yürütme:

MADDE 25- Bu Yönerge hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.

(Üniversite Senatosunun 28.01.2010 tarih ve 2/1-d sayılı kararıyla kabul edilmiştir.)