ŞEHİR VE BÖLGE PLANCISI

 

Şehir Plancısı; 4 yıllık Şehir ve Bölge Planlama lisans programını bitirmiş ve TMMOB Şehir Plancıları Odası'na kayıt yaptırarak planlama mesleğini icra etmeye hak kazanmış meslek insanlarıdır. Daha geniş bir ifadeyle, kentsel ve kırsal yerleşmelere yönelik planlama–tasarım ve uygulama çalışmaları bağlamında ekolojik, mekânsal, sosyal–kültürel, ekonomik,  kurumsal ve yönetimsel karar alma–verme süreçlerinde belirleyici rol alan, güncel konu ve sorunlara alternatif öneri ve çözümler sunabilen kişidir.

 

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA MESLEĞİ

 

Şehir ve Bölge Planlama; üretim–tüketim–atık zincirinde insan yerleşmelerinin mekânsal karakteristik ve işlevsel kimlik değerlerinin sürdürülebilirlik ilkesi temelinde biçimlendirilmesine yönelik araştırma (analiz–sentez), planlama–tasarım ve uygulama çalışmalarının konu, kapsam–içerik ve yöntem süreçlerini tanımlayan uygulamalı bir bilim dalı ve meslek disiplinidir.

 

GEREKEN NITELIKLER

 

Şehir ve Bölge Planlamameslek alanında çalışmak isteyenler;

Doğal, kültürel ve tarihsel miras değerlerinin sürdürülebilir korunmasının önem ve gerekliliğinin farkında olan, görsel ve estetik değerlere önem veren, farklı disiplinler ile işbirliği ve diyalog kurabilen, ekip çalışmasına yatkın, sayısal ve sosyal düşünme becerisine sahip, bilişim teknolojilerini kullanabilen, güncel yaşam sorunlarına duyarlı sorumlu–sorgulayıcı, sözlü ve yazılı–çizili ifade becerisi yüksek, yeni ve farklı görüş–düşünce ve eleştirilere açıkolmalıdır.

 

MEZUNLARIN KAZANDIĞI UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Şehir Plancısı" lisans diploması verilmekte ve “Şehir Plancısı” unvanını kazanmaktadır.

 

ÇALIŞMA KONU VE ALANLARI

 

Şehir ve Bölge Planlama meslek alanının çalışma konuları;

Kentsel ve kırsal yerleşmelerin mekânsal ve işlevsel kimliğin tanımlanmasına yönelik; alan kullanım kararlarından ulaşım–iletişim sistemlerine, nüfus yoğunluğu dağılımından, sektörel gelişme kararlarına, miras koruma–yenilemeden sosyal–kültürel ve teknik altyapı donanımlarına, yapı düzenlerinden imar koşullarına dek uzanan gelişme–kalkınma odaklı her tür ve ölçekteki planlama–tasarım ve raporlama çalışmalarıdır.

 

Mezunlar, Şehir ve Bölge Planlama Bölümünün disiplinler–arası niteliğine dayalı olarak kamu ve özel sektörde farklı alanlarda istihdam olanaklarına sahiptirler.

 

Şehir Plancıları; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı bünyesinde merkez ve taşra teşkilatları birimlerinde,  Valilik, Büyükşehir ve İl–İlçe Belediyeleri gibi yerel yönetimlerin ilgili birimlerinde, Üniversiteler ve Araştırma-Geliştirme Merkezlerinde, Şehir ve Bölge Planlama–Mimarlık ve Kentsel Tasarımşirketleri ile inşaat–yapı sektöründeki yatırımcı firmalarda ve gayrimenkul değerleme–geliştirme sektöründekifinans ve inşaat firmalarındaŞehir Plancısı olarak görev alabilirler.