Öğretim Elemanı İlanı

Üniversitemiz Profesör ve Öğretim Görevlisi alım ilanı 28.12.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

 

28 Aralık 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30639

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

(Öğretim Üyesi Alım İlanı)

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Yönergesi uyarınca Profesör alınacaktır.

İstenen belgeler:

1.Başvuru Formu *

2.Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu*

3.Askerlik Belgesi (Kurum Dışı başvurular için)

4.Akademik Değerlendirme Belgesi **

Adayların 6 (altı) adet dosya (Akademik Değerlendirme Belgesi, özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, bilimsel yayınları (yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterilir), kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat eserleri, icralar ve bunlara ilişkin doküman, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmaları, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkıları) ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

 

Fakülte

Bölüm

Anabilim Dalı

Adet

Açıklama

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Psikiyatri

1

Geropsikiyatri (yaşlılık psikiyatrisi) ve grup terapileri alanında çalışmaları olmak

 

*http://www.pau.edu.tr/personel/tr/sayfa/form-ve-belgeler

** Akademik Değerlendirme Belgesinin alınması için; http://www.pau.edu.tr/adk/tr adresinde istenilen şekilde Akademik Değerlendirme Kuruluna, kadro ilanının açıklama kısmındaki ek şartların sağlandığını gösterir dokümanlar ile bu şartların sağlandığına dair beyan dilekçesini içeren 1 adet dosya teslim edilmesi gerekmektedir.

İlgililere duyurulur.

 (Öğretim Elemanı Alım İlanı)

                Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgi maddeleri ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

 

GENEL ŞARTLAR:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak şarttır.

2- ALES’ten en az 70 puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.

4-  Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

 

MUAFİYET

(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

(2) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

 

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1.     Öğretim Elemanı Başvuru Formu (http://www.pau.edu.tr/personel/tr/sayfa/form-ve-belgeler)

2.     ALES Belgesi

3.     Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi (Meslek Yüksekokulu kadroları hariç)

4.     Özgeçmiş

5.     Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

6.     Fotoğraf (1 adet)

7.     Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi (İlana göre lisans ve/veya tezli yüksek lisans mezuniyet belgesi) (1), (2), (3)

8.     Lisans Transkripti (4)

9.     Tecrübe Belgeleri (İlana göre tecrübe şartı isteniyorsa çalışılan iş yerlerinden alanları ve görev yaptığı tarihleri gösterir imzalı belge ve SGK hizmet dökümü, Kamuda çalışmış ya da çalışanlar için hizmet belgesi)

10. Askerlik Belgesi (1)

11. Varsa bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya

 

AÇIKLAMALAR:

 (1) Askerlik Belgesi ve diplomaların başvuru sırasında “E-Devlet” çıktısı kabul edilmektedir.

(2) Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin kabul edildiğini gösteren belge.

(3) İlk başvuruda ya da atanmaya hak kazandığında istenilen belgelerin Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılması veya Noter Onaylı olması gereklidir. Onaysız belgeler geçersiz kabul edilir.

(4) Aslı veya ıslak imzalı/mühürlü onaylı veya karekodlu transkript belgesi. Transkript belgesinde her iki not ortalaması bulunan adayların 100’lük sisteme göre mezun olduklarını belgelemeleri gerekmektedir. Aksi takdirde lisans not ortalamasının 100’lük sisteme göre eşdeğerliği yönetmelik uyarınca yapılacaktır.

 

1-    Başvurular ilanda belirtilen başvuru adreslerine şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

2-    Atanmaya hak kazanan adayın Görev Aylığı derece ve kademesine göre Derece Değişikliği yapma hakkı Kurumumuza aittir.

 

Sınav Takvimi:

Başvuru başlangıç tarihi

28.12.2018

Giriş sınavı tarihi            

23.01.2019

Son başvuru tarihi           

11.01.2019

Nihai değerlendirme tarihi           

28.01.2019

Ön değerlendirme açıklama tarihi

18.01.2019

Sonuçların ilan edileceği internet sitesi

www.pau.edu.tr

 

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK)

ALES                                    : 70

Yabancı Dil Puanı             : Muaf

İlan No

Birim

Bölüm

Program

Adet

Der

Başvuru Adresi

1

Çameli Meslek Yüksekokulu

Mimarlık ve Şehir Planlama

Tapu ve Kadastro

1

4

PAÜ Rektörlük Personel Daire Başkanlığı

Özel Şart: Harita Mühendisliği ya da Harita ve Kadastro Mühendisliği Bölümü Lisans mezunu, Harita Mühendisliği ya da Harita ve Kadastro Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak

2

Serinhisar Meslek Yüksekokulu

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik

Sosyal Güvenlik

1

4

PAÜ Rektörlük Personel Daire Başkanlığı

Özel Şart: Kamu Yönetimi veya Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü lisans mezunu, Kamu Yönetimi veya Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi alanlarında tezli yüksek lisans yapmış olmak, lisans mezuniyeti sonrası belgelendirmek kaydıyla yükseköğretim kurumlarında en az 10 yarıyıl ders verme deneyimine sahibi olmak

3

Serinhisar Meslek Yüksekokulu

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik

Sosyal Güvenlik

1

4

PAÜ Rektörlük Personel Daire Başkanlığı

Özel Şart: İşletme Bölümü lisans mezunu, İşletme alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Lisans mezuniyeti sonrası belgelendirmek kaydıyla yükseköğretim kurumlarında en az 10 yarıyıl ders verme deneyimine sahip olmak.

4

Serinhisar Meslek Yüksekokulu

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik

Sosyal Güvenlik

1

4

PAÜ Rektörlük Personel Daire Başkanlığı

Özel Şart: Hukuk Fakültesi lisans mezunu, Hukuk alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak

 

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (UYGULAMALI BİRİM)

ALES                                    : 70

Yabancı Dil Puanı             : 50

İlan No

Birim

Adet

Der

Başvuru Adresi

5

Rektörlük (Eğitim ve Öğretim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi)

1

6

PAÜ Rektörlük Personel Daire Başkanlığı

Özel Şart: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü lisans, Uzaktan Eğitim alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak, lisans mezuniyeti sonrası belgelendirmek kaydıyla alanında en az 2 yıl deneyim sahibi olmak.

6

Rektörlük (Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı)

1

6

PAÜ Rektörlük Personel Daire Başkanlığı

Özel Şart: İnşaat Mühendisliği Bölümü Lisans mezunu olmak. İnşaat Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

7

Rektörlük (Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi)

5

3

PAÜ Rektörlük Personel Daire Başkanlığı

Özel Şart: Hemşirelik lisans mezunu ve Hemşirelik alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.