696 sayılı KHK kapsamında Sınav Sonucu

                                              İLAN                                

24 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01/01/2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesine ilişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 üncü ve 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasların 5 (3) Maddesi (Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında bulunmakla birlikte 4/12/2017 tarihinde doğum (doğum öncesi ve sonrası ücretli veya ücretsiz kanuni izinler dahil) veya sağlık kurulu raporuyla belgelendirilen sağlık sorunları nedenleriyle iş sözleşmeleri askıda olanlar veya anılan tarih itibarıyla askerde bulunanlar da başvuru hakkından yararlandırılır. Bu durumdakiler için başvuru ve geçiş süreleri, askerlik veya askı süresinin sona erdiği tarihten itibaren başlar.) kapsamında başvuru sahiplerinin girmiş oldukları sınav sonuçları ekte yayımlanmıştır.

Sonuçlar İçin Tıklayınız.

 

Başvuru sırasında teslim edilmeyen belgelerin sözleşme imzalamadan önce ilgili birimlere teslim edilmesi gerekmektedir.

1. Sulh Sözleşmesi (EK -1)

2. Sağlık Raporu

3. SGK Hizmet Dökümü (e devletten alınabilir.)

4. Hizmet Sözleşmesi (Birim tarafından doldurulup, imzalattırılacaktır.)

 

Belgeler hizmet alımı yapan birime verilecektir.

Bu ilan tebliğ yerine geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

İlanen tebliğ olunur. 07/06/2018