2019-2020 Bahar Döneminde Öğrenimine Devam Edecek Olan Öğrencilerin Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Ödeme İşlemleri

Güncellenme Tarihi: 24 Ocak 2020, 2:30

 

KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİNİ ÖDEYECEK OLANLAR: 

Üniversitemizde kayıtlı olup Bahar Döneminde öğrenime devam etmek isteyen İkinci Öğretim öğrencileri ve Birinci Öğretim öğrencisi olup uzatma dönemine giren ve öğrencilik haklarından yararlanmak isteyen öğrenciler tabloda belirtilen katkı payı/öğrenim ücretlerini ödeyeceklerdir.

Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibarıyla yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencileri için belirlenen öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti ödeyeceklerdir. (Yüzde ona giren öğrenciler, fakülte/yüksekokullardan alınan yönetim kurulu kararlarına göre sisteme tanımlanmıştır. Ödeme sırasında,  miktarlar öğrenim ücreti değil katkı payı olarak görülecektir.)

NORMAL ÖĞRENİM SÜRESİNİ AŞAN BİRİNCİ ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİN’DEN; 

Öğrenim süresi 2 yıl olup 3. ve daha fazla yılında eğitimine devam edenler,

Öğrenim süresi 4 yıl olup 5. ve daha fazla yılında eğitimine devam edenler,

Öğrenim süresi 5 yıl olup 6. ve daha fazla yılında eğitimine devam edenler,

Öğrenim süresi 6 yıl olup 7. ve daha fazla yılında eğitimine devam edenler,

Yüksek Lisans (Tezli) olup 3.yıl ve daha fazla yılında eğitimine devam edenler,

Yüksek Lisans (Tezsiz) olup 2.yıl ve daha fazla yılında eğitimine devam edenler,

Doktora/Sanatta Yeterlilik eğitimi yapmakta olup 5.yıl ve daha fazla yılında eğitimine devam edenler; Tabloda belirtilen öğrenci katkı paylarını ödeyeceklerdir.

ÖĞRENCİ KATKI PAYINI ÖDEMEYECEK OLANLAR: 

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde kayıt yenileme işlemi gerçekleştirerek öğrenimine devam etmek isteyen Birinci Öğretim öğrencileri (normal öğrenim süresinde öğrenimine devam eden öğrenciler) ilan edilen katkı paylarını ödemeyeceklerdir.

BİRDEN FAZLA BİR YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNA KAYITLI OLAN ÖĞRENCİLERİN KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİ ÖDEMESİ: 

24.12.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 1842 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın 10-(3) maddesine göre; “Öğrencinin kayıtlı olduğu sadece bir programın öğrenci katkı payı Devletçe karşılanır. Birinci ve Açık öğretim kapsamında bir programa kayıtlı iken aynı kapsamda ikinci bir Yükseköğretim programına (çift ana dal programları hariç olmak üzere) kayıt yaptırılması halinde, ikinci programa ait öğrenci katkı payları öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır” denildiğinden; 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında bu kapsamda olan tüm öğrencilerimiz Bahar Dönemine ait katkı paylarını ödeyeceklerdir. Bu durumdaki Birinci Öğretim öğrencilerinin Halk Bankasına Öğrenci Katkı Payını ödemek üzere gittiklerinde üzerinde tanımlı harç bulunmaması halinde, Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı bünyesindeki harçlar birimine müracaat etmesi gerekmektedir. 

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER: 

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenimine devam etmekte olan Yabancı Uyruklu öğrencilerden (Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri hariç) birinci veya ikinci öğretim ayrımı yapılmaksızın her bir dönem için Türk öğrencilerin ödediği oranda ikinci öğretime ait öğrenim ücreti, Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinden ise birinci öğretim ücretinin dört katı tutarında ücret alınacaktır. Üniversitemize kayıtlı Yabancı uyruklu öğrencilerimiz tablo-1’de belirtilen Öğrenim Ücretlerini ödeyeceklerdir. 

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ: 

Devlet yükseköğretim kurumlarında görevli olup, birinci öğretimde lisansüstü öğrenim gören ve program süreleri sonunda mezun olamayan Araştırma Görevlilerinden katkı payı alınmaz. 

ÖZEL DURUMU OLANLAR: 

a) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesi ile 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 23/4/1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevlerini ifa ederken hayatlarını kaybedenlerin eş ve çocuklarından; 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki malullerin kendileri ile eş ve çocuklarından; 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında şeref aylığı alanlar ile eş ve çocuklarından; yaş, program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı sınırlaması olmaksızın öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti alınmaz. Bu madde kapsamına girmekle birlikte 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılına ilişkin kayıt yaptırma veya kayıt yenileme sırasında ilgili belgeleri ibraz edemeyen öğrencilere, ilgili belgeyi ibraz ettiği tarihte bu Eğitim-Öğretim Yılına ait ödemiş oldukları öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti ret ve iadeler kaleminden iade edilir. 

b) Yükseköğretim programlarına kayıt yaptırma veya kayıt yenileme sırasında 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun ve 30/3/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik uyarınca, engelli olduğuna dair raporu ilgili yükseköğretim kurumuna sunan öğrencilerin ödemesi gereken öğrenim ücreti tutarlarından, program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı sınırlaması olmaksızın engellilik oranı kadar indirim yapılır. Bu fıkra kapsamında olup birinci öğretim ve açık öğretim programlarına devam eden veya yeni kayıt yaptıran öğrencilerden program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı sınırlaması olmaksızın öğrenci katkı payı alınmaz. Engelli olduğu halde, kayıt yaptırma veya kayıt yenileme sırasında engelli olduğuna dair raporu ibraz edemeyen öğrencilere, ilgili belgeyi ibraz ettiği tarihte, bu Eğitim-Öğretim Yılına ait ödemiş oldukları öğrenim ücretlerinden engellilik oranı kadar yapılacak indirim tutarı veya öğrenci katkı payı tutarı ret ve iadeler kaleminden iade edilir. 

ÖĞRENCİ KATKI PAYI VEYA ÖĞRENİM ÜCRETİNİ ÖDEMEYENLERİN DURUMU: 

Öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri, ilgili dönem başlarında kayıt olma veya kayıt yenileme sırasında ödenir. Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ile mazeretleri ilgili yükseköğretim kurumunun yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.        

Kayıt yaptırmadığı için öğrencilik haklarından yararlanmayanlar, daha sonraki dönemlerde kayıt yaptırmaları halinde, öğrencilik haklarından yararlanmadığı döneme ait katkı payı ve öğrenim ücreti ödemez. Kayıt yaptırıp kendi isteği ile kaydını sildiren öğrencilerin katkı payı ve öğrenim ücretleri geri ödenmez.

 

ÜÇ DERS SINAVINA GİRECEK ÖĞRENCİLERİN DURUMU:

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar dönemi sonunda yapılacak olan (17-19.06.2020) üç ders sınavına girecek olan öğrenciler; Bahar dönemine ait katkı payı/öğrenim ücretini, ders kayıt/kayıt yenileme tarihlerinde ödemiş olması gerekmektedir. Bu hususta Pamukkale Üniversitesi Ön-lisans Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

Pamukkale Üniversitesi Ön-lisans Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 5 nci maddesinin 1 ve 2. Fıkraları;

MADDE 5 – (1) Öğrenci, ders almak veya sınav hakları ile diğer koşulları yerine getirmek istediği her yarıyıl başında ilgili mevzuatla belirlenen öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretini güz ve bahar yarıyıllarından (Bakanlar Kurulu kararı ile harç ödeme istisnası tanınan öğrenciler hariç) önce akademik takvimde belirtilen süre içerisinde öder. (2) Öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretini süresi içerisinde ödemeyen öğrencinin ders kaydı yapılmaz/yarıyıl kaydı yenilenmez ve o yarıyıla ait öğrencilik haklarından yararlanamaz denildiğinden, üç ders sınavına girecek olan öğrenciler, bu hizmetten faydalanabilmek için 2019-2020 bahar dönemi katkı/öğrenim ücretini ödemiş olmaları gerekmektedir.

 

TABLO-1

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ

ÖĞRENCİ KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/ MESLEK YO./ ENSTİTÜLER

Birinci Öğretim

Normal Öğretim Süresinde Mezun Olamayan Birinci Öğretim Öğrencileri

Normal Öğretim Süresindeki Yabancı Uyruklu Öğrenciler

İkinci Öğretim

Eğitim Fakültesi

0

142

514

514

Fen-Ed. Fak. (Fen Prog.)

0

142

641

641

Fen-Ed. Fak. (Sos. Prog.)

0

142

481

481

İktisadi ve İdari Bil. Fak.

0

157

578

578

İktisat Bölümü (%100 İng.)

0

236

867

867

Mühendislik Fakültesi

0

194

765

765

Mühendislik Fakültesi (%100 İng.)

0

291

765

765

Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi

0

158

962

 

Teknik Eğitim Fakültesi

0

141

 

Teknoloji Fakültesi

0

194

765

765

Tıp Fakültesi

0

296

1184

 

Diş Hekimliği Fakültesi

0

247

988

 

Turizm Fakültesi

0

142

514

 

İlahiyat Fakültesi

0

142

514

514

İletişim Fakültesi

0

142

481

 

Hukuk Fakültesi

0

157

578

 

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

0

194

765

 

Sağlık Bil. Fak. (Denizli Sağlık Y.O.)

0

142

514

 

Fizik Tedavi ve Reh. Y.O.

0

95

578

 

Spor Bilimleri Fakültesi

0

142

514

 

Spor Bilim. ve Tek. Y.O.

0

95

578

 

Uygulamalı Bilimler. Y.O.

0

95

578

578

Turizm İşl. ve Otel. Y.O.

0

95

578

 

Acıpayam M.Y.O.

0

95

 

Bekilli M.Y.O.

0

95

 

385

Buldan M.Y.O.

0

95

 

385

Çal M.Y.O.

0

95

 

 

Çivril Atasay Kamer M.Y.O.

0

95

 

385

Denizli Tek. Bil. M.Y.O.

0

95

 

385

Denizli Sos. Bil. M.Y.O.

0

95

 

385

Denizli Sağ. Hiz. M.Y.O.

0

95

 

 

Honaz M.Y.O.

0

95

 

385

Kale M.Y.O.

0

95

 

385

Tavas M.Y.O.

0

95

 

385

Bozkurt M.Y.O.

0

95

 

 

Sarayköy M.Y.O.

0

95

 

 

Çardak Organize Sanayi Böl. M.Y.O.

0

95

 

 

Serinhisar M.Y.O.

0

95

 

 

Tavas Sağlık Hizmetleri M.Y.O.

0

95

 

 

Çameli M.Y.O.

0

95

 

 

Enstitüler

0

129

129

 

* Katkı Payı/Öğrenim Ücreti tutarları Halk Bankasının Türkiye genelindeki tüm şubelerinden, internet bankacılığı ve ATM’lerinden PAÜ Öğrenci Numarası ile yatırılabilir.

Önlisans-Lisans öğrencilerinin katkı payı/öğrenim ücreti yatırma günleri                       : 25 Ocak – 02 Şubat 2020

Ders kayıtlarının/kayıt yenileme işlemlerinin sistem üzerinden yapılması                             : 27 Ocak – 02 Şubat 2020

Enstitüleri yeni kazanan öğrencilerin katkı payı/öğrenim ücreti yatırma günleri                : 20 Ocak – 22 Ocak 2020

Enstitülere kayıtlı öğrenciler için katkı payı yatırma günleri                                                  : 25 Ocak – 02 Şubat 2020

Enstitü öğrencilerinin Ders kayıt/kayıt yenileme işlemlerinin sistem üzerinden yapılması  : 27 Ocak  – 31 Ocak 2020

Tıp Fakültesi ders kayıtları katkı payı yatırma günleri                                                            : 27 Ocak – 02 Şubat 2020