2547 sayılı YÖK’nun 13. ve izleyen maddeleriyle 21/11/1983 gün ve 18228 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilat Hakkındaki 124 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname’nin 35. maddesine göre kurulan Hukuk Müşavirliğinde; 1 Hukuk Müşaviri,  5 Avukat, 4 Memur, 1 Büro Personeli ve 1 Sekreter görev yapmaktadır.

124 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4. maddesinde, Hukuk Müşavirliğinin görevleri sayılmıştır.

“… Hukuk birimleri; idarelerde Muhakemat hizmetleri ile hukuk danışmanlığına ilişkin iş ve işlemleri, ...” yürütmekle görevli ve sorumludur.

Hukuk birimleri hizmet kapsamında;

A) İdarenin taraf olduğu davalarda, iç ve dış tahkim yargılamasında, icra işlemlerinde ve yargıya intikal eden diğer her türlü hukuki uyuşmazlıklarda idareyi temsil eder, dava ve icra işlemleri vekil sıfatı ile takip eder.

B) İdarece hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilecek dava ve icra takipleri ve tahkim ile ilgili işlemleri koordine eder, izler ve denetler.

C) Sağlık Çalışanlarına karşı şiddet eylemleri ile ilgili olarak verilen Beyaz Kodlar kapsamında, mağdur sağlık çalışanını adli makamlarda mağdur vekili olarak temsil etmek ve gerekli işlemleri yürüterek sonuçlandırmak.

Hukuk birimleri hukuk danışmanlığı kapsamında;

A) İdare hizmetleriyle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan mevzuat taslaklarını, idare birimleri tarafından hazırlanan mevzuat taslakları ile düzenlenecek her türlü sözleşme ve şartname taslaklarını, idare ile üçüncü kişiler arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin işleri ve idare birimlerince sorulacak diğer işleri inceleyip hukuki mütalaasını bildirir.

B) Anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında alır, uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözümü konusunda mütalaa verir.

C) İdarenin amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmalarını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlar.

Hukuk birimleri, hukuki uyuşmazlık değerlendirme komisyonunun sekreterya hizmetlerini ve idaresince verilen diğer görevleri yürütür düzenlemesine göre görev ve faaliyetlerini yürütmektedir.

Menü