Çift Anadal Programları

 
(1) Çift anadal programı, öğrencinin Üniversiteye kayıt olduğu birinci anadal programı ile eş zamanlı olarak yürütmek istediği ikinci anadal programından oluşur.
(2) (Değişik:RG-20/7/2014-29066)
(1) İkinci anadal programına kayıt olabilmek için öğrencinin en az üçüncü yarıyıl, en fazla beşinci yarıyıl öğrencisi olması ve başvuru anında anadal diploma
programındaki akademik ortalamasının en az 3.00 olması ve anadal diploma programının ilgili
sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde bulunması gerekir. Anadal diploma
programındaki akademik ortalaması en az 3.00 olan ancak anadal diploma programının ilgili
sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer almayan öğrencilerden çift anadal
yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift
anadal programına başvurabilirler.
(3) (Değişik:RG-14/8/2016-29801) Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci anadal diploma programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi ikinci anadal diploma programına kayıt yaptırdığı eğitim öğretim yılından itibaren 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen azami süredir.
(4) İkinci anadal programını başarı ile tamamlayan öğrencilere ilgili programın diploması verilir.
(5) İkinci anadal programları, bu Yönetmelik hükümleri ve Senato kararlarına göre yürütülür.
(6) İkinci anadal programları en az 90 krediden oluşur.
(7) (Ek:RG-20/7/2014-29066)
(1) Çift anadal programından çıkarılan öğrencilerin ikinci anadal programında almış oldukları derslerin ne şekilde değerlendirileceği, Senato tarafından belirlenir. Öğrencinin anadal programında kabul edilmeyen ikinci anadal programında başarılı olduğu dersler, genel not ortalamasına dahil edilmeksizin not durum çizelgesi ve diploma ekinde yer alır.
(8) (Ek:RG-20/7/2014-29066)
(1) Kontenjanlar 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Senato tarafından belirlenir.

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇİFTANADALPROGRAMLARI

Bölüm Adı (Öğrenci Kabul Eden Bölüm)

Çift Anadal Başvurusu Yapabilecek Programlar

Koşullar

Arkeoloji Bölümü

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü

---

 

Sanat Tarihi Bölümü

---

 

Tarih Bölümü

----

 

Mimarlık Fakültesi - Tüm Bölümler

---

 

Turizm Fakültesi - Turizm Rehberliği Bölümü

----