PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ DEĞERLENDİRME ALT KOMİSYON YÖNERGESİ

Amaç ve kapsam

Madde 1- Bu Yönerge Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine gönderilen Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin, tıpta uzmanlık ve başlangıç seviyesi bilimsel araştırma proje tekliflerinin değerlendirilmesine yönelik yapılacak işlemler ile ilgili usul ve esasları düzenler.

Dayanak

Madde 2- Bu Yönerge Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminin 01/03/2014 tarihinde yürürlüğe girenPamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (Bap) Yönergesi” çerçevesinde düzenlenmiştir.

Tanımlar

Madde 3- Bu Yönergede geçen kavramların tanımları aşağıda belirtilmiştir.

 1. Yükseköğretim Kurumu: Pamukkale Üniversitesi (PAÜ)

 2. Üst Kurul : Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi.

 3. Alt Komisyon: Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma Projeleri Değerlendirme Komisyonu.

 4. Bilimsel Araştırma Projesi: Amacı, kapsamı, süresi, bütçesi, özel şartları, sağlanacak ayni ve/veya nakdi destek miktarları sözleşme ile belirlenmiş, yeni bilgiler üretilmesi veya teknolojik/sosyal problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olarak yapılan çalışmalardır. Ülkemizin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılması amacı ile ileri teknoloji uygulamasına yönelik çok taraflı işbirliğiyle yürütülen projeler ve lisansüstü tez araştırmaları da Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında desteklenebilir.

 5. Danışman: Projenin değerlendirmesini yapan komisyon üyeleridir.

 6. Proje Yöneticisi(Yürütücü): Proje hazırlama, yürütme beceri ve deneyimine sahip, projenin bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorumluluğunu taşıyan, PAÜ ile proje sözleşmesini imzalayan, proje sonuçlarını bilimsel yöntemlerle değerlendirip yayımlayabilecek ve/veya uygulamaya dönüştürebilecek düzeydeki PAÜ’ de görevli öğretim üyeleri ve doktora, tıpta uzmanlık eğitimini tamamlamış araştırmacılar.

 7. Araştırmacı: Bir projenin bilimsel ve teknik sorumluluğuna katılarak görev alan, kesin raporda ve/veya diğer yayınlarda yazarlar arasında adı geçecek olan yürütücü dışındaki araştırmacılardır.

Bilimsel Araştırma Projeleri Değerlendirme Alt Komisyonu

Madde 4- Bu Yönergenin 1. maddesinde belirtilen görevlerin yürütülmesi için Dekanın görevlendireceği bir Dekan Yardımcısı başkanlığında, Fakülte Yönetim Kurulunca; Temel, Dahili ve Cerrahi Tıp Bilim Dallarında dörder (4) öğretim üyesinden oluşan bir komisyon kurulur*.Bu öğretim üyeleri profesör kadrosunda olmak zorundadır.

Komisyon üyeleri, iki yıl için görevlendirilir. Süresi biten üye Yönetim Kurulu kararı ile üst üste en fazla ikinci kez yeniden görevlendirile bilinir. Dekan Yardımcısının görevinden ayrılması halinde başkanlık görevi de kendiliğinden sona erer.

Fakülte Yönetim Kurulunda yer alan üyeler bu komisyonda görev alamazlar. Bu komisyonda görevli iken Fakülte Yönetim Kuruluna seçilen üyelerin komisyondaki görevleri sona erer.

*Belirlenen alanda koşulları taşıyan öğretim üyesi olmaması durumunda ilgili birimden bu koşullara en çok uygunluk sağlayan öğretim üyesi seçilir.

 

Komisyonun Görev Yetki ve Sorumlulukları

Madde 5- Komisyonun görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda tanımlanmıştır.

 1. Komisyon, Üst Kurulca (Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi) gönderilen proje önerilerini değerlendirip,  projeleri destekleme veya desteklememe kararı ve kabul edilen projelerin 6 ayda bir verilmesi gereken Gelişme Raporlarını değerlendirerek üst kurula bildirir.

Toplantı

Madde 6-

 1. Komisyon ayda bir başkanın yazılı daveti ve gündemi ile toplanır. Gerekli görülen hallerde ek toplantılar yapılabilir.

 2. Üyeler toplantılara iştirak etmekle yükümlüdürler. Üye sayısının yarısından bir fazlası toplantı yeter sayısıdır. Mazeretsiz olarak arka arkaya iki toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer.

 3. Komisyon kararlarını oy çokluğu esasına göre verir. 

 4. Desteklenmesi kabul edilen projeler Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine yazı ile bildirilir.

Proje Önerileri

Madde 7- Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma Projeleri Değerlendirme Alt Komisyonu 2  tip proje önerisini değerlendirir.

 1. Tıpta uzmanlık projeleri: Tıp Fakültesinde uzmanlık eğitimi alan araştırma görevlilerinin tez çalışmalarına destek sağlamak için verilen projelerdir. Başvuru takvimi BAP Koordinasyon Birimince tespit edilir ve destek miktarı her yıl Koordinasyon Biriminin belirleyeceği tutarı aşamaz.

 2. Başlangıç seviyesi projesi: Amacı daha önce hiç proje yapmamış araştırmacılara tecrübe kazandırmak ve özgeçmişlerinde kullanabilecekleri proje yeterliliği sağlayacak olan projelerdir. Başvuru takvimi BAP Koordinasyon Birimince tespit edilir ve destek miktarı her yıl Koordinasyon Biriminin doktora ve tıpta uzmanlık tez projeleri için belirleyeceği tutarı aşamaz. Bir kişi en fazla bir kez yararlanabilir. Doktorasını tamamladıktan sonra beş yıldan uzun süre geçmiş ve daha önce Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’ndan yürütücü olarak proje (Kurumsal Altyapı, TÜBİTAK, DPT, AB projeleri hariç) almış araştırmacılar bu proje için başvuramazlar.

  Proje Bilgileri

  Madde 8- Proje yöneticisi Proje Öneri Formunda aşağıda belirtilen konular hakkında gerekli bilgileri verir.

 1. Başlığı

 2. Özet

 3. İngilizce Özet

 4. Amaç: Önerilen projenin amacı ve erişilecek çıktı(lar) ve bu amaca varmak için yapılacak işler açıkça yazılmalıdır.

 5. Konu ve Kapsam: Önerilen projenin konusu ve kapsamı net olarak tanımlanmalı; amaç ile ilişkisi açıklanmalıdır.

 6. Literatür Özeti: Proje konusu ile ilgili alanda ulusal ve uluslararası literatür taranarak, ham bir literatür listesi değil, kısa bir literatür analizi verilmelidir. Bu analiz, önerilen araştırma konusunun literatürdeki önemini ve doldurulması gereken boşluğu ortaya koymalıdır

 7. Özgün Değer: Önerilen çalışmanın özgün değeri açıkça belirtilmelidir.  Önerilen yeni teknoloji, metot veya kuramın literatüre nasıl bir katkısı olduğu açıklanmalıdır

 8. Yaygın Etki/Katma Değeri: Projenin gerçekleştirilmesi sonucunda ulusal ekonomiye, toplumsal gönence, bilimsel birikime yapılabilecek katkılar ve sağlanabilecek yararlar tartışılmalı, elde edileceği umulan sonuçlardan kimlerin ne şekilde yararlanabileceği belirtilmelidir

 9. Yöntem: Araştırmanın tasarımı/yaklaşımları ile uyumlu olarak incelenmek üzere seçilen (amaç ve kapsamla uyumlu olması da gereken) parametreler sıralanmalıdır. Bu parametrelerin incelenmesi için uygulanacak yöntem ile kullanılacak araç gereç açık-seçik biçimde tanımlanmalıdır.  Yapılacak ölçümler (ya da derlenecek veriler), kurulacak ilişkiler ayrıntılı biçimde anlatılmalıdır

 10. Yönetim Düzeni: Projede görev alacak yürütücü ve araştırmacıların projeye ayıracakları ortalama zaman belirtilerek her birinin projedeki sorumluluğu ve görevleri tanımlanmalıdır.

 11. Araştırma Olanakları: Öneren birimde var olan ve projede kullanılacak altyapı olanakları bu bölümde verilecektir. Bu bölümde önerilen proje ile ilgili olarak kullanılma durumunda olan makine, teçhizat, laboratuar malzemesi vb. hakkında bilgi verilir ve bunlardan yararlanılabileceğine ilişkin ilgili birimin olumlu kararı eklenir.

 12. Çalışma Takvimi: Projede yer alacak başlıca iş paketleri ve bunlar için önerilen zamanlama, iş-zaman çizelgesi halinde verilmelidir. Ayrıca, projenin belli başlı aşamaları ve bunlardan her birinin ne zaman gerçekleşeceği, bu aşamalarda görev alacak proje personeli ve iş tanımları ayrıntılı olarak yazılmalıdır. Personelin niteliği (yürütücü, araştırmacı ve yardımcı personel) belirtilmelidir. Araştırma süresinin ve giderlerinin gerekçesi ile dökümü ayrıntılı olarak verilir.

 13.  Başarı Ölçütleri ve B Planı: Hangi işlemlerin, ne ölçüde gerçekleştirilmesi durumunda projenin tam anlamıyla başarıya ulaşmış sayılabileceği belirtilmelidir. Bu ölçütler açık olarak sıralanmalı, her birinin önem derecesi açıklanmalı, tümünün gerçekleştirilememesi durumunda, başarı oranı belirlenmesine yardımcı olabilecek ipuçları verilmelidir. Projenin önerildiği şekilde yürütülmesini önemli ölçüde aksatan öngörülmemiş gelişmelerle karşılaşılması durumunda başvurulacak "B Planı" ana hatlarıyla açıklanmalıdır.

 14. Proje Yürütücüsünün Diğer Projeleri: Proje yürütücüsünün son beş yılda; TÜBİTAK, üniversite ya da diğer kuruluşların desteği ile tamamlamış olduğu projeler ile şu sırada yürütmekte olduğu veya destek almak için başvurduğu projeler hakkında bilgi verilmelidir.

 15. Uzmanlar: Proje konusu ile ilgili alanda uzman olan ancak ekiple çıkar çatışması veya çakışması olmayan dört kişinin adı ve adresi verilmelidir.

 16. Proje Ekibi ile Çıkar İlişkisi Olan Kişilerin Listesi: Proje ekibi ile çıkar çatışması/çakışması olan kişilerin isimleri verilmelidir. (örn; tez hocası/öğrencisi olmak; son 5 yılda makale/tebliğ/proje gibi ortak çalışma yapmış veya yapmakta olmak; yakın gelecekte aynı kurumda çalışmalar, görevlendirilmeleri muhtemel olmak veya projenin hazırlanmasına katkıda bulunmuş olmak; daha önce yargıya intikal eden bir ihtilafın tarafları olmak; akraba veya boşanmış olsalar bile 3.derece dahil kan bağıyla veya 2.derece dahil sıhri hısım olmak; tarafsız davranmayı önleyecek derecede olumlu/olumsuz düşünce/önyargı sahibi olmak ve benzeri haller) (Listedeki kişilerin değerlendirme sürecine katılıp katılmamasında son karar Komisyona aittir).

 17. Bütçe ve Gerekçesi: Genel Bütçe tablosu eksiksiz olarak doldurulmalıdır. İstenen parasal desteğin her bir kalemi için ayrıntılı gerekçe verilmelidir. İstenen teçhizatla ilgili teknik şartname ve proforma fatura ya da teklif mektubu; sarf malzemesi ve hizmet alımı ile ilgili proforma fatura ya da teklif mektubu eklenmelidir. Eğer varsa, öneren ve destekleyen diğer kuruluş katkıları anlatılmalı; kuruluş yetkililerinin destek sözü veren mektupları eklenmelidir.

 18. Özgeçmiş: Yürütücü ve araştırmacıların özgeçmişleri PAÜ’nin standart formatında hazırlanarak eklenmelidir. Mutlaka TUBİTAK Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS)'e kayıt olunmalıdır.

 19. Etik Kurul İzin Belgesi: İnsanların ve hayvanların deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılacağı araştırmalar için “Uluslararası Etik İlkelerine” uyulmasının zorunlu olması nedeniyle ilgili kuruldan “Etik Kurul İzin Belgesi” alınması gerekmektedir

 20. Proforma Fatura: İstenen makine-teçhizatla ilgili teknik şartname ve proforma fatura ya da teklif mektubu, sarf malzemesi ve hizmet alımı ile ilgili olarak ise proforma fatura ya da teklif mektubu eklenmelidir.

 21. Diğer: Proje Öneri sahibi ilgili gördüğü ek bilgileri verebilir.

Projenin Değerlendirilmesi

Madde 9- Alt Komisyon Başkanı, BAP Koordinasyon Birimince gönderilen her proje için mümkün olduğunca uzmanlık alanlarına göre komisyon üyelerinden birer Danışman tayin eder. Bu Danışmanlar kendilerine yönlendirilen projeler için üst kurulun oluşturduğu Proje Öneri Değerlendirme Formunda yer alan,

 1. Projenin özgün değeri (Bilimsel/Entellektüel/Teknolojik/Profesyonel Liyakati)

 2. Projenin yaygın etkisi

 3. Projenin yapılabilirliği (Ekip, Ekipman ve Yöntem Yönünden)

 4. Projenin bütçesi ve gerekçesinin uygunluğuna ilişkin görüş ve önerilerini

 5. Proje süresinin uygunluğuna ilişkin görüş ve önerilerini

 6. Varsa proje ile ilgili diğer görüşlerini yazılı olarak toplantı öncesi Komisyona sunarlar.

Danışmanlar değerlendirmelerini, ülkenin/üniversitenin bilimsel altyapısına katkı, yayın potansiyeli ve Pamukkale Üniversitesinin bilimsel öncelikleri yönünden, proje yöneticisi ve araştırmacıları bilimsel yeterlilikleri, eğitimleri, geçmişteki performansları ve önceki projelerinin verimi açılarından yaparlar.

Projelerin Kabulü

Madde 10-Projeler Alt Komisyon başkanının ayda bir yazılı daveti ve gündemi ile yapılan toplantısında değerlendirilir. Toplantıda her bir üye danışmanlık yaptığı proje hakkında komisyon üyelerini bilgilendirir. Komisyon üyeleri de her proje hakkında görüşlerini bildirir. Projelerin kabul kararları oy çokluğu esasına göre alınır. 

Projenin İzlenmesi

Madde 11- Proje yürütücüsü altı ayda bir PAÜBAP Komisyonu tarafından hazırlanan formatta gelişme raporları vermekle yükümlüdür. Proje önerisinde belirlenen danışman tarafında gelişme raporu değerlendirilir. Değerlendirmeler sonrası kabul edilen gelişme raporları değerlendirme raporları ile birlikte PAUBAP’a gönderilir. Gelişme raporları önemli ilerleme verileri ve bilgileri içermelidir. Proje için gerektiği hallerde ek süre ve ek ödenek istekleri gerekçeleri ile birlikte projenin süresi bitmeden en geç 3 ay öncesinden Komisyona yazılı olarak sunulur. Ek süre en çok bir yıl, ilave kaynak ise en çok toplam proje tutarının yüzde 50’si kadar olabilir. Ancak, gerek ek süre ve gerekse ek kaynak talepleri projenin birinci gelişme raporunun kabulünden önce yapılamaz.

 

 

 

Durdurma, Yürürlükten Kaldırma ve İptal

Madde 12- Projenin durdurulması, yürürlükten kaldırılması ve iptali Üst Kurul(Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi)’un yetkisindedir.

Projelerin Sonuçlandırılması

Madde 13-Proje süresinin tamamlanmasını izleyen en çok iki ay içinde projenin bilimsel ve teknik tüm gelişimleri ile sonuçlarını içeren kesin rapor üst kurula iletilir ve değerlendirilmesi üst kurul tarafından yapılır.

Yürürlük

Madde 14- Bu Yönerge Pamukkale Üniversitesi Senatosu’nun kabulü tarihinden başlayarak yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 15- Bu Yönerge hükümlerini Pamukkale Üniversitesi adına Tıp Fakültesi Dekanı yürütür.