Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:
Yönetmelik Yayımlanma Tarihi: 19 Şubat 2002 tarih ve 24676 sayılı Resmi Gazete

 

 

Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans
Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine
Devamları Hakkında Yönetmelik

Amaç
Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, meslek yüksekokulları ve açıköğretim ön lisans
programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin örgün öğretim ve açıköğretim lisans
programlarına dikey geçiş yapmaları ve yerleştirilmeleriyle ilgili esas ve usulleri
belirlemektir.
Kapsam
Madde 2 - Bu Yönetmelik, meslek
başvurabileceklerini, bu programların koşullarını ve bu programlara alınacak öğrenci
sayılarını gösteren bir kılavuz hazırlar. Bu kılavuzda, adayların nasıl başvurabilecekleri, lisans
programı tercihlerini nasıl yapacakları, sınav, değerlendirme ve yerleştirme işlemleri, meslek
yüksekokulu müdürlükleri ve açıköğretim önlisans programlarının bağlı olduğu birimlerce
yürütülecek işlemlerle ilgili ilke ve kurallar yer alır. Bu kılavuz, Yükseköğretim Kurulunun
onayı ile yürürlüğe girer. Meslek yüksekokulu müdürlükleri ile açıköğretim önlisans
programlarının bağlı olduğu birimler başvurma belgelerinin bu Yönetmelikte yer alan
koşullara uygunluğunu kontrol ederek onaylanmasından, başvuru evrakının başvuru süresi
sonunda ÖSYM'ye ulaştırılmasından ve son sınıflarda okuyan öğrencilerin mezuniyet
işlemlerini Temmuz ayının son haftasına kadar tamamlayarak mezun olsun veya olmasın,
başvursun veya başvurmasın tüm adayların akademik not ortalamalarını ÖSYM'den
elektronik ortamda gönderilen listelere işleyerek bu listelerin 1 Ağustos tarihine kadar
ÖSYM'ye gönderilmesinden sorumludurlar.
Sınav Değerlendirme
Madde 7 - Bu Yönetmelikte belirlenen koşulları sağlayan ve başvuruları kabul edilen adaylar
sözel ve sayısal bölümlerden oluşan bir yetenek sınavına alınırlar.Yerleştirmede, adayların
yetenek sınavında elde ettikleri puanlar ile adayların akademik not ortalamaları göz önünde
tutularak belirlenen Ön Lisans Başarı Puanı dikkate alınır. Akademik not ortalamalarından
elde edilecek Önlisans Başarı puanlarının sınav puanlarına katılarak Dikey Geçiş Sınavı
Puanının nasıl hesaplanacağı ÖSYM tarafından belirlenir ve Dikey Geçiş Sınavı Kılavuzunda
yer alır.
Yerleştirme
Madde 8 - ÖSYM, başvurma koşullarını taşıyan adayları, yerleştirme puanları ve
lisans programlarının kontenjan ve koşullarını göz önünde tutarak, Üniversite Seçme Sınavı
sonuçları açıklandıktan sonra yapacakları tercihleri göz önüne alınarak, lisans programlarına
yerleştirir. Boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu
kararı ile ek yerleştirme yapılabilir.
Lisans öğrenimi
MADDE 9 – Lisans öğrenimine başlama hakkı elde eden öğrencilere üniversitelerince
ön lisans eğitimi sırasında almış oldukları derslerden eş değer kabul edilenlere muafiyet
verilerek ve kredileri dikkate alınarak, programdan alması gereken dersler belirlenir.
Öğrencinin alması gereken derslere göre programa kaydı yapılarak, eğitime devam hakkı
verilir. Yabancı dille öğretim yapılan programlarda ve zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı
bulunan programlarda öğrencilerin lisans programına başlayabilmeleri için üniversitenin
yapacağı yabancı dil muafiyet sınavını geçmeleri veya yabancı dil hazırlık sınıfına devam
ederek başarılı olmaları gerekir. Yabancı dil hazırlık sınıfında ve lisans eğitim-öğretimi
sırasında öğrenciler üniversitenin eğitim-öğretim yönetmeliğine tabi olurlar. Öğretim dili en
az % 30 yabancı dil veya tamamen yabancı dil olan programların yabancı dil hazırlık sınıfında
başarısız olan öğrenciler, 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında
Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Türkçe eğitim yapan
yükseköğretim programlarına ÖSYM’ce yerleştirilebilir. Dikey g
Açıköğretime Giriş
Madde 10 - Meslek yüksekokulu mezunları ile açıköğretim önlisans programlarından
mezun olanlardan, kendi alanlarındaki kontenjan sınırlaması olmayan açıköğretim lisans
programlarına devam etmek isteyenler için 7 nci madde uygulanmaz. Bu adaylar, kendi
alanlarındaki açıköğretim lisans programlarına doğrudan kayıt hakkı elde ederler. Öğrenciler
ilgili üniversitenin öğretim ve sınav yönetmeliğine tabi olup, askerlik tecil işlemleri hariç tüm
öğrencilik haklarından yararlanırlar. Meslek yüksekokulu ile açıköğretim önlisans
programlarında hangi programlardan mezun olanların hangi açıköğretim lisans programına
başvuru yapabileceği üniversitelerin önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından karara
bağlanarak, öğrencilerin bu bilgilere ulaşabilecekleri üniversitelerin internet sitesine ilişkin
bilgiler Dikey Geçiş Sınavı Kılavuzunda belirtilir. Açıköğretim lisans programlarına başvuru
ve kayıt koşulları programı yürüten ilgili üniversite tarafından belirlenerek adaylara
duyurulur.
Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat
Madde 11 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 15/10/1999 tarihli
23847 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans
Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimlerine Devamları Hakkında Yönetmelik”
yürürlükten kaldırılmıştır.
"Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesi uyarınca Yabancı Dil Hazırlık
Sınıfında başarısız olarak kaydı silinen öğrenciler, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren
iki ay içerisinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvurmaları halinde, söz konusu
maddede öngörülen Türkçe eğitim yapan yükseköğretim kurumlarına yerleştirme hakkından
yararlanabilirler."
Yürürlük
Madde 12 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 13 - Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.
08.01.2006 tarih ve 26047 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik şekli
20.05.2006 tarih ve 26173 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik şekli
16.12.2007 tarih ve 26732 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik şekli
19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik şekli
25.08.2010 tarih ve 27683 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik şekli
29.07.2011 tarih ve 28009 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik şekli
19.07.2012 tarih ve 28358 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik şekli
04.08.2012 tarih ve 28374 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik şekli