E-mail: tavas_shmyo@pau.edu.tr 

Telefon: 0 (258) 613 42 40 

Yaka mahallesi Atatürk bulvarı No: 20 Tavas / DENİZLİ