ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA PROGRAMI

GENEL BİLGİLER

Özel Güvenlik ve Koruma programı, 2014-2015 öğretim yılında Pamukkale Üniversitesi Acıpayam Meslek Yüksekokulu’nda Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümüne bağlı olarak eğitime başlamıştır. Alanında uzman 4 öğretim görevlisi bölümümüzde görev yapmaktadır. Bu programdan mezun olanlar, Özel Güvenlik ve Koruma ön lisans derecesine sahip,  “Özel Güvenlik Görevlisi” unvanını alırlar. Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen dikey geçiş sınavından yeterli not almaları koşuluyla ilgili alanlarda lisans programlarına başvurabilirler.

KABUL KOŞULLARI

Kabul ve kayıt koşulları; Lise ve dengi okul diplomasına sahip adaylar, YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından yerleştirilir. Aşağıda kanuni dayanakları verildiği gibi öğrenci, kayıt esnasında tam teşekküllü bir hastaneden fiziksel ve ruhsal hastalığının olmadığını gösterir heyet raporunu ve adli sicil belgesini ibraz etmelidir.

Bu programa kayıt yaptırabilmek için "5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun"un 10. maddesi d, e, f, bentleri ile "5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik"in 18. maddesinde belirtilen şartlara sahip olmak gerekmektedir. 

- Kayıt için 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinin f bendi gereğince " Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak" ve "5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18. maddesinde belirtilen " Özel güvenlik görevlisi çalışma izni verilebilmesi için, Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan şartların yanı sıra aşağıda belirtilen hususları kapsayacak şekilde, bir hastaneden veya yeterli bir sağlık kuruluşundan alınan "özel güvenlik görevlisi olur" ibareli sağlık raporu istenir.

a) Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak.

b) Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak.

c) Göz: Körlük veya gece körlüğü olmamak.

d) Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak.

- "5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun"un 10. maddesi d bendi gereği 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.

3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

DİKEY GEÇİŞ İMKANLARI

Programdan mezun olan öğrencilerimiz ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde; üniversitelerimizin lisans eğitimi veren acil yardım ve afet yönetimi bölümü ile sosyal hizmet bölümüne dikey geçiş yapabilme ve lisans mezunu olabilme hakkına sahiptirler.

İSTİHDAM İMKANLARI

Özel Güvenlik ve Koruma programından mezun olanların alanlarında çalışma sahaları çok geniştir. Bu açıdan özel güvenlik hizmet alanlarının başta iş merkezleri, konaklama yerleri, sağlık kuruluşları, eğitim ve öğretim kurumları, müzeler, tören yerleri, toplu konut alanları, hava meydan ve limanları ile deniz limanları, metrolar, gar ve terminaller, sanayi ve ticari işletmeler olmak üzere baraj, enerji santralleri, rafineri, enerji nakil hatları, radyolink istasyonları, görüntü ve ses verici istasyonlar, akaryakıt nakil, depolama, yükleme tesisleri, nehir, göl ve deniz kıyıları, orman alanları, her türlü spor müsabakaları, sahne gösterileri ve toplantıların yapıldığı açık ve kapalı mekânlarda olmak üzere yoğunlaşmaktadır.

Mezunlar kendi nam ve hesaplarına özel güvenlik şirketleri kurup işletebilecekleri gibi çeşitli özel güvenlik şirketlerinde de çalışabilir ve eğitmenlik yapabilirler. Kamu kesimi ve özel sektördeki kurum ve kuruluşların güvenlik hizmetlerinin alt yapısında veya yönetiminde görev alabilirler. Mezunlarımız, Türkiye’nin her yerinde yukarıda bahsedilen çalışma sahalarında istihdam edilebilmektedir. Aynı zamanda KPSS-B ile yapılan memur alımlarında, “güvenlik memuru kadrosu” tercihlerinde ön lisans mezunu şartıarandığından dolayı bu kurumların kapısı program mezunlarına açık bulunmaktadır. Bu programdan mezun olacak öğrenciler bölgedeki resmi veya özel kuruluşlarda çalışabilecekleri gibi, kendi işyerlerini işletebilmektedirler.

Türkiye genelinde, özel olarak çalışan ve kısa dönem eğitim veren çok sayıda şirketler bulunmaktadır. Ancak, kaliteli eğitimden geçirilmiş özel güvenlik görevlilerinin ileride, yasa gereği, işyerinde güvenlik amiri ve müdürü olma durumu söz konusu olabilecektir. Bunu da üniversiteler gibi üst düzeyde eğitim veren kuruluşların yapabileceği aşikârdır.

Programımızdan Mezun Olanlar Aşağıdaki Yeterliliklere Sahip Olur

 1. Özel güvenlik alanındaki teorik bilgileri çalışma hayatında kullanabilme becerisini geliştirme

 2. Ekip halinde çalışma becerisini geliştirme

 3. Özel güvenlik uygulamalarında karşılaşılan sorunları tanımlama ve analiz etme ve çözüm önerileri getirtebilme becerisini geliştirme

 4. Meslek etik ilkelerine uygun davranma bilincini geliştirme

 5. Yaşam boyu öğrenme bilincini ve fiziksel gelişimi geliştirme

 6. Özel güvenlik ile ilgili güncel gelişmeler ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olma becerisini geliştirme

 7. Özel güvenlik alanında mesleki yasal mevzuatı kavrayabilme

 8. İş yaşamında etkin iletişim kurma becerisine sahip olma

 9. Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisine sahip olma

 10. Özel güvenlik ile ilgili süreçleri yönetme becerisi

 11. Girişimcilik becerisine sahip olma

 12. Özel güvenlik hakkında yabancı dil bilgi ve becerisine sahip olma

DERS PLANI

Menü