Amaç ve Kapsam


Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Pamukkale Üniversitesi bünyesinde kurulan Türk Dili ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, çalışma alanlarına, organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Pamukkale Üniversitesi Türk Dili ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışma alanlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (TÜDAM): Pamukkale Üniversitesi Türk Dili ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Üniversite Rektörünü,

d) Üniversite: Pamukkale Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı, Çalışma Alanları ve Görevleri

Merkezin amaçları ve çalışma alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve çalışma alanları şunlardır:

a) Türk dili ve kültürünün öncelikli çalışma alanlarını belirlemek.

b) Belirlenen çalışma alanlarını, günümüzde veya geçmişte etkili oldukları coğrafyalara dayalı olarak, bilimsel ölçütler içerisinde incelemek. Bu bağlamda yurt içerisinde ve yurt dışında sahaya dayalı bilimsel çalışmalar yapmak.

c) Türk Diline yönelik çalışmalarda, dilin kültürel yönünü uluslararası nitelikte inceleyebilmek adına disiplinlerarası niteliğe sahip projeler ve bilimsel çalışmalar gerçekleştirmek.

ç) Amaçları ve etkinlikleri bakımından Araştırma Merkezi ile benzerlik gösteren enstitü, araştırma merkezi, vakıf ve dernek gibi kuruluşlarla fikrî, malî ve kültürel ilişkiler kurmak.

d) Doğrudan Türk Dili ve Kültürüne hizmet etmiş önemli kişilerin telif ve tercüme eserlerini bulup ortaya çıkarmak, bu eserleri bilimsel yöntemlerle çözümleyerek anlaşılır hale getirmek suretiyle kültürel devamlılığa katkı sağlamak.

e) Merkez Yönetim Kurulu kararı ile Merkezin çalışma alanına yönelik ulusal ve uluslararası süreli ve süresiz yayın, yayım, kitap, dergi, broşür gibi bilimsel etkinlikleri gerçekleştirmek.

f) Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili sempozyum, çalıştay, panel, konferans, sergi gibi etkinlikler düzenlemek ve düzenlenen bu gibi etkinliklere katılmak.

g) Türk Kültürünün tarihi sürecinde etkin olmuş somut ve somut olmayan kültürel varlıkları, çağdaş bilimsel yöntemlerle, çok boyutlu olarak incelemek. Bu incelemelerin sonuçlarını ulusal ve uluslararası bilimsel platformlarda paylaşmak ve sonuçlar hakkında kamuoyunu bilgilendirmek.

ğ) Türk Dili ve Kültürünün etki alanına girmiş olan coğrafyaları ve bu coğrafyalarda günümüzde yaşatılan dil ve kültür evrenini, felsefe, sosyoloji, antropoloji, halk bilimi, sanat tarihi, güzel sanatlar, arkeoloji, tarih, coğrafya, hukuk, iktisat, kamu yönetimi, eğitim bilimleri ve dilbilim gibi farklı bilimsel disiplinlerin de desteğiyle incelemek.

h) Türk Dili ve Kültürü alanında daha verimli çalışmalar ortaya çıkarmak için çalışma yapılan bilim dallarına yönelik Merkeze bağlı alt birimler oluşturmak ve ilgili birimler arası koordinasyonu sağlamak.

ı) Denizli merkez olmak üzere Türk Dili ve Kültürü ile ilgili sözlü, yazılı ve resimli (damgalı, motifli ve benzeri) verileri toplayıp bir arşiv kurmak, gerekirse bu verilerin çözümlenmesi ve incelenmesi üzerine lisansüstü çalışmalar yaptırmak.

i) Merkezi ilerleyen yıllarda bir enstitü haline getirerek Türk Dili ve Kültürü alanında yüksek lisans ve doktora bursları da sağlayarak bilim insanları yetiştirmek.

“j) Türk Dili derslerini yürüten her düzeydeki öğretim elemanlarına derslerin işlenmesine yönelik katkı sağlamak, aralarındaki fikir alışverişi, bilimsel dayanışma ve gelişimi sağlamak,

k) Üniversitenin tüm birimlerinde okutulmakta olan zorunlu Türk Dili derslerinin Merkeze bağlı olarak yürütülmesini sağlamak.”