PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

CİNSİYET EŞİTLİĞİ PLANI

2022 – 2025

Pamukkale Üniversitesi, bilimsel araştırma geliştirme süreçlerinde ve kurum kültüründe cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına önem vermektedir. Üniversitemizin temel yönetim anlayışı, kadın ve erkek akademik, idari personel ve öğrenciler arasında denge, çeşitlilik ve eşit haklar sağlayan bir politika geliştirme ve uygulama temeline dayanmaktadır. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Planı, kurumsal yapıda kadın ve erkek arasındaki eşitsizliği devam ettiren sorunları orta vadede aşmayı amaçlamaktadır. Üç yıllık bir dönemi (2022-2025) kapsayan bu eylem planının uygulanması Üniversite Senatosu tarafından garanti altına alınmış olup Pamukkale Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KASUAM) ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi tarafından yürütülecek ve izlenecektir. Plan, uygulama sonuçlarının değerlendirilmesine bağlı olarak denetlenecek ve yenilenecektir. Pamukkale Üniversitesi Cinsiyet Eşitliği Planı kapsamında Üniversite Senatosu aşağıdaki hususlarda Üniversite genelinde çalışmalar yapılacağını taahhüt eder.

Pamukkale Üniversitesi Cinsiyet Eşitliği Politikası

Pamukkale Üniversitesi cinsiyetçi ve baskıcı; mobbing vb. hak ihlalleri ortaya çıkmaması için önleyici eylemler alır. Bu kapsamda;

1. PAÜ cinsiyetçi ve baskıcı, mobbing vb. hak ihlallerine karşı sıfır tolerans politikasını belirler.

2. PAÜ cinsiyetçi ve baskıcı, mobbing vb. eşitsiz güç ilişkisine dayanan hak ihlallerinin ve ihlallerin kişiler üzerindeki etkisinin herkes tarafından bilinmesini sağlamak amacıyla düzenli eğitimler yapar.

3. PAÜ, herkesin bu hak ihlallerinin suç olduğunu ve ihlallere karşı sıfır tolerans politikasının olduğunu bilmesini sağlar.

4. PAÜ yönetim kurullarında yer alan kişiler sorumluluk süreleri başladıktan sonra 6 ay içinde toplumsal cinsiyet eğitimlerine katılır.

5. PAÜ politika belgesinin kurum ile bağı olanlar tarafından bilinmesini sağlar.

6. Politika belgesi oryantasyon ve eğitimlerin bileşeni haline getirilir.

7. İftira (mansplaning), Mobing, cinsel taciz ve ayrımcılık durumlarında kullanılmak üzere izlenecek adımlar şeması çalışanların ulaşımına sunulur

8. Toplantılar moderasyonla yapılır, kişilerin eşit söz hakkı garanti edilir.

9. Politika belgesi içinde yer alan bilgiler eğitim modülü haline getirilir ve tüm şubelerde politika belgesinin eğitimleri yapılır.

12. Bu politika belgesindeki eğitimlerin gerçekleşmesi ve takip edilmesi sürecinde sorumluluk PAÜ Eşitlik Komisyonları ve KASUAM’nindir.

13. Pamukkale Üniversitesini temsil edecek kişi, kurul veya merkezler basın bildirilerinde, Web sayfalarında, panellerde vb. eşitlikçi iletişim dili kullanmaları ve kadın erkek konuşmacılara eşit süre verilmesi, panelistlerde kadın erkek katılımcı dengesi kurulması, web sayfalarında kadın erkek temsilinin eşit olması ya da kadının lehine olması konusunda “Kurum içi eşitlikçi iletişim” eğitimi alırlar.

Pamukkale Üniversitesi Cinsiyet Eşitliği Planı

Pamukkale Üniversitesi Cinsiyet Eşitliği Planı’nın amaçları aşağıdaki gibidir;

Amaç 1: Toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı bir örgüt yapısı oluşturmak

Amaç 2: Personel geliştirme işe alım ve seçim süreçlerinde cinsiyet eşitliğine dayalı uygulamalar yapmak

Amaç 3: Üniversitede akademik, idari personel ve öğrencilere yönelik toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalığın artırılması için çalışmalar yapmak

Amaç 4: Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında lisans ve lisans üstü düzeyde eğitim öğretim süreçlerini yürütmek

Amaç 5: Kampüste güvenli yaşamın sağlanması için cinsel istismar ve cinsel saldırı, taciz ve mobing hakkında bilgilendirme, erişilebilir başvuru noktaları ve diğer gereksinimlerin sağlanmasına ilişkin gereklilikleri karşılamak

Amaç 6: Üniversite personelinin iş-yaşam dengesi konusunda çalışmalar yapmak

Amaç 7: Üniversitenin kurum içi ve dışı iletişimde kullanılan tüm araçlarında toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten bir dil kullanmak için çalışmalar yürütmek

Amaç 8: Toplumsal cinsiyet eşitliği duyarlılığına sahip mekan çeşitliliğini sağlayacak mimari program önerilerini geliştirmek

Amaç 9: İzleme çalışmalarını yürütmekAMAÇ 1: TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNE DAYALI BİR ÖRGÜT YAPISI OLUŞTURMAK

EYLEMLER

STRATEJİLER

SORUMLU BİRİM

DÖNEM

PERFORMANS GÖSTERGESİ

1. Üniversitenin cinsiyet eşitliği politikasını gerçekleştirmek için stratejik kurumsal hedeflerin belirlenmesi

 • Üst yönetim kademelerinde kadın katılımını artırmak
 • Üniversitenin tüm birimlerinde kadın katılımını artırmak
 • Pamukkale Üniversitesi'ni 2025 yılına kadar toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı bir kuruma dönüştürmek

Rektörlük

KASUAM

Genel Sekreterlik

2022-2025

Üst yönetim kadın katılım sayıları

Birimlerde kadın katılım sayıları

Üniversitenin senelere göre kadın katılımlarını gösteren rapor

2.Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (TCE) Komitesi’nin ve Eşitlik Komisyonlarının oluşturulması ve işlerliğinin sağlanması

 

 • Rektörlük, Fakülte/Yüksekokul/Enstitü ve Daire Başkanlıkları düzeyinde tüm üniversiteyi kapsadığından emin olacak şekilde eşitlik komisyonlarını oluşturmak

 

Rektörlük

Fakülte/Yüksekokullar

Genel Sekreterlik

Daire Başkanlıkları

2022

Fakülte

Eşitlik Komisyonları

görevlendirme belgesi ve faaliyet şeması

3. Üniversitenin tüm karar mekanizmalarında cinsiyet eşitliğine dayalı bir yaklaşım benimsenmesi

 • Göreve gelme kriterleri açık, şeffaf ve cinsiyete dayalı ayrımcılıktan muaftır.
 • Tüm temsil mekanizmalarında (ör. üniversiteyi temsil edecek heyetlerde, akademik, idari ve etik kurullarda, jürilerde, seçici komisyonlarda vb.) cinsiyet eşitlikçi bir bileşimin (örneğin kritik eşik olan %33) sağlanması esastır.
 • 2021 yılı itibariyle yüzde 41 olan kadın yönetici oranını 2025 yılına kadar yüzde 50 ve üzerine çıkarmak

Rektörlük

KASUAM

Genel Sekreterlik

2022-2025

İşe alım belgesi

Temsil mekanizmalarında görevlendirilen kadın sayısı

Yönetim kademelerinde ve tüm üniversite birimlerinde kadın katılım sayıları

4. Üniversitenin tüm birimlerinde idari, akademik ve yardımcı kadın personelin mesleki ilerlemelerinin ve yönetsel pozisyonlarda temsillerinin önündeki cam tavanı ortadan kaldırmak için hedefler belirlenmesi

 • Kadınların ve erkeklerin orta ve üst yönetim pozisyonlarında, akademik, idari ve etik tüm kurullarda temsillerine yönelik nicel verileri belirlemek.
 • Kadınlar için planlama, takip, rehberlik, eğitim ve / veya yeniden eğitim dahil olmak üzere liderlik eğitimi programları geliştirmek.
 • Kadınların karar süreçlerinde daha fazla yer almalarını sağlamak, yönetsel pozisyonlarda bulunmsk ile ilgili teşvik etmek amacıyla Akademide Kadın Buluşmaları yapmak

Rektörlük

KASUAM

2022-2025

Üniversitenin tüm birimlerinde kadın temsilinin önündeki olası engeller araştırma projesi raporu

Kadın Lider Yetiştirme programına katılan kadın sayıları

Akademide kadın buluşmaları için davet edilen konuşmacı sayısı

5. Pamukkale Üniversitesi Cinsiyet Eşitliği Planının duyurulması

 • Üniversitenin tüm birimlerinden temsilcilerin (akademik, idari personel, öğrenci temsilcisi) katılacağı bir toplantı düzenlemek

Rektörlük

KASUAM

2022

Temsilci katılım sayılarıAMAÇ 2: PERSONEL GELİŞTİRME İŞE ALIM VE SEÇİM SÜREÇLERİNDE CİNSİYET EŞİTLİĞİNE DAYALI UYGULAMALAR YAPMAK

EYLEMLER

STRATEJİLER

SORUMLU BİRİM

DÖNEM

PERFORMANS GÖSTERGESİ

1. Üniversitenin işe alma ve seçim süreçlerine ilişkin toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifi taşıyan politikalar geliştirilmesi

 

Üniversite'nin aşağıdaki koşulları sağlayacak bir istihdam, seçme ve işe alım sistemi oluşturması:

 • Süreçlerin standartlaştırılmış olması.
 • Usullerin tüm aşamalarda belgelendirilmesi.
 • Tüm adaylar, beceriye dayalı seçim kriterleri (yani nitelikler, beceriler, yetkinlikler, tutumlar, pozisyonun gerekliliklerine dayalı deneyim) ve eşit değerlendirme kriterleri, süreçler, teknik testler ve psikolojik testler (istenirse) kullanılarak eşit olarak değerlendirilmesi
 • Eşitlik ve ayrım gözetmeme ilkelerinin dış istihdam, seçme ve işe alım hizmeti sağlayıcılarına eşit bir şekilde uygulanması.
 • İş tanımları / profilleri becerilere dayanması ve cinsiyet önyargısı ve cinsiyete dayalı ayrımcılık içermemesi. Cinsiyet, etnik köken, yaş, kilo, boy, üreme durumu, görünüş ve medeni durumla ilgili özel gereksinimleri içermemesi (olumlu ayrımcılık için istisnalar geçerlidir).
 • Tüm ilgili personelin söz konusu politika hakkında bilgi sahibi olmasının sağlanması

Rektörlük

Genel Sekreterlik

2022-2025

İşe alım görüşme sayıları

İşe alım belgesi

Sözleşme belgesi

Bilgilendirme toplantısı katılımcı sayısı

 

2. İşe alım ve seçim sırasında cinsiyet, medeni durum, yaş, hamilelik (veya hamilelik olasılığı), etnik köken ve diğer kişisel özelliklere dayalı ayrımcılığı özellikle yasaklamaktadır.

Üniversite'nin aşağıdaki koşulları sağlayacak bir istihdam, seçme ve işe alım sistemi oluşturması:

 • İş ilanları, kadro duyuruları, işe alım sınavları ve mülakatlar sırasında meslek/görev/işle ilgili olmayan faktörleri değerlendirmek için medeni hal, ailevi veya kişisel durum veya diğer benzer konular ile ilgili kişisel sorular sorulmasının açık bir şekilde yasaklanması.
 • İstihdam referans doğrulaması süreçleri sırasında kişisel veya özel bilgilerin talep edilmesinin açık bir şekilde yasaklanmış olması.

Rektörlük

Genel Sekreterlik

2022-2025

İşe alım belgeleri

Kadro ilan belgeleri ve sayıları

Mülakatların kayıt altına alınması ve mülakat sayıları

3. Kurumun mesleki ayrımcılığı ortadan kaldırmaya ve istihdama eşit katılımı sağlamaya yönelik farklı düzeylerde ve alanlarda toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik edici işe alma hedefleri vardır.

Paritenin sağlanması için aşağıdakiler gibi olumlu eylemler geliştirebilirler:

 • Kurumun, ihtiyaç duyulduğunda, personel içindeki varlığını dengelemek için özellikle kadınlara yönelik işe alma ve seçme süreçlerini yürütmesi.
 • Kurum, kadın ve erkek çalışanların yüksek oranda kadın ağırlıklı ve / veya erkek ağırlıklı mesleklere katılımını dengelemek için belirli bir zaman dilimi için kota veya belirli hedefler belirlemiştir.

Rektörlük

Genel Sekreterlik

2022-2025

Her bir fakültede çalışan kadın erkek akademisyen sayılarıAMAÇ 3: ÜNİVERSİTEDE AKADEMİK, İDARİ PERSONEL VE ÖĞRENCİLERE YÖNELİK TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KONUSUNDA FARKINDALIĞIN ARTIRILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR YAPMAK

EYLEMLER

STRATEJİLER

SORUMLU BİRİM

DÖNEM

PERFORMANS GÖSTERGESİ

1.Akademik ve idari personele Toplumsal Cinsiyet Eşitliği eğitimleri verilmesi

 • Toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığı yaratacak hizmet içi eğitimleri vermek üzere tüm akademik ve idari birimlerden temsilcilere eğitici eğitimi vermek
 • Birim temsilcilerinin kendi birimlerindeki personele bu eğitimi verdiğine ilişkin kanıtları toplamak
 • Hizmet içi eğitimlere yılda bir kere katılımın zorunlu olması

Rektörlük

KASUAM

Genel Sekreterlik

Fakülteler

MYO lar

SKS

2022-2025

Toplumsal cinsiyet eşitliği kitabı

Toplumsal cinsiyet eşitliği ppt dosyası sayıları

Cinsel taciz ve cinsel saldırı konusunda yapılan bilgilendirme toplantısı sayısı

2.Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda akademik ve idari personelin farkındalığının artırılması

 • Akademik ve idari personele yönelik bilgilendirici broşür, kitapçık, infografik hazırlanması, etkinlikler düzenlenmesi
 • Başarılı kadın akademik ve idari personelin başarı hikayelerinin aktarıldığı medya içeriklerinin üretilmesi
 • Meslek seçiminde etkisi olan kalıp yargıların meslek seçimini engellememesi için çalışmalar yapmak

Rektörlük

KASUAM

Genel Sekreterlik

Fakülteler

MYO lar

SKS

2022-2025

Afiş, broşür sayısı

WEB sayfasındaki bilgilendirme sayısı

Başarı hikayelerinin anlatıldığı toplantı sayısı

Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet konusunda yapılan bilgilendirme toplantısı sayısı

3. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve şiddet konusunda öğrencilerin farkındalığının artırılması

 • Öğrenci topluluklarına Toplumsal Cinsiyet Eğitimi verilmesi
 • Toplulukların toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili etkinlikler düzenleme konusunda teşvik edilmesi
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili farkındalık yaratacak sosyal medya içerikleri üretilmesi (video, görsel, infografik vb.)

Rektörlük

KASUAM

Genel Sekreterlik

Fakülteler

MYO lar

SKS

2022-2025

Eğitim katılımcı sayısı

Yapılan Etkinlik sayısı

Üretilen İçerik sayısı

4. Toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili projelerin (bilimsel araştırma, tez vb.) desteklenmesi

 • Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAP) tarafından, toplumsal cinsiyet konulu bilimsel araştırma projelerinin/tezlerin desteklenmesi için girişimlerde bulunmak

 

Rektörlük

KASUAM

BAP

Enstitüler

2022-2025

Desteklenen proje sayısı

5. Toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilişkili sosyal sorumluluk projelerinin desteklenmesi

 • Toplumsal cinsiyet eşitliğini yayma ve tanıtma amacıyla sosyal etkisi yüksek, yaratıcı projelere öğrencileri, akademik ve idari personeli katılımının sağlanması için teşvik etmek

Rektörlük

KASUAM

2022-2025

Sosyal etki proje sayısıAMAÇ 4: TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ ALANINDA LİSANS VE LİSANS ÜSTÜ DÜZEYDE EĞİTİM ÖĞRETİM SÜREÇLERİNİ YÜRÜTMEK

 

EYLEMLER

STRATEJİLER

SORUMLU BİRİM

DÖNEM

PERFORMANS GÖSTERGESİ

1. Önlisans/lisans/lisansüstü düzeyde aynı veya farklı bir başlık altında “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” dersinin, programda zorunlu veya seçmeli ders şeklinde yer almasının sağlanması ders olarak yer verilemiyorsa konferans, seminer, toplantı, etkinlik, atölye vb. düzenlemek

 • Toplumsal Cinsiyet Eşitliği dersleri açmaya gönüllü öğretim elemanlarından oluşan bir havuz oluşturmak
 • Fakülte/MYO larda öğrencilere Toplumsal Cinsiyet Eşitliği derslerinin verilebilmesi için tüm akademik birimlerden öğretim elemanları ile eğitim gerçekleştirmek
 • Toplumsal Cinsiyet Eşitliği dersi içeriğini ve rehber eğitim materyalini oluşturmak

Rektörlük

KASUAM

Fakülteler

MYO

Enstitüler

OZD Birimi

2022-2025

20 Öğr. Üyesinden oluşan Toplumsal Cinsiyet Eğitim Grubu oluşumu

Eğiticinin eğitimi sayıları

Eğitim kitabı

Hazırlanan ppt sunum sayıları

Açılan ders sayıları

2.Lisansüstü düzeyde toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın çalışmaları alanında disiplinlerarası bir yüksek lisans programı açılması

 • Ulusal ve uluslararası örnekleri incelemek
 • Program müfredatını oluşturmak
 • Program başvuru sürecini yürütmek

Rektörlük

KASUAM

Enstitüler

2022-2025

Kadın çalışmaları açılan program sayılarıAMAÇ 5: KAMPÜSTE GÜVENLİ YAŞAMIN SAĞLANMASI İÇİN CİNSEL İSTİSMAR VE CİNSEL SALDIRI, TACİZ VE MOBİNG HAKKINDA BİLGİLENDİRME, ERİŞİLEBİLİR BAŞVURU NOKTALARI VE DİĞER GEREKSİNİMLERİN SAĞLANMASINA İLİŞKİN GEREKLİLİKLERİ KARŞILAMAK

EYLEMLER

STRATEJİLER

SORUMLU BİRİM

DÖNEM

PERFORMANS GÖSTERGESİ

1.PAÜ cinsiyetçi ve baskıcı, mobbing vb. hak ihlallerine karşı sıfır tolerans politikasının benimsenmesi

Etik kuralları, etik davranış ilkeleri, işyeri düzenlemeleri ve/veya benzeri bir aracın aşağıdakileri açık bir şekilde yasaklaması:

 • Cinsiyetçi şakalar yapılması, uygunsuz ve saldırgan sözlü ve sözsüz cinsiyetçi dil kullanımı.
 • İşyerinde cinsel ve cinsiyete dayalı taciz.
 • Mobbing
 • İftira (Mansplaining)

 

Kampüste güvenli yaşamın sağlanması için cinsel istismar ve cinsel saldırı, taciz ve mobing hakkında bilgilendirme, erişilebilir başvuru noktaları ve diğer gereksinimlerin sağlanmasına ilişkin gereklilikleri karşılamak

 

Kadın güvenlik personeli istihdam etmek. Kadın güvenlik personelini gezici araçlarla yerleşke içinde dolaşmasını sağlamak

 

Üniversite öğrencilerinin çağrı merkezi üzerinden ihtiyaçlarını dile getirebilecekleri bir “eşitlik hattı” kurmak

 

Şiddeti önleme mekanizmalarının oluşumunu sağlamak

Taciz, mobbing bildirimlerinin takibini yapmak

Yerleşke içinde ring olanağı yaratmak

 

Rektörlük

PAÜ Koruma ve Güvenlik Birimi

KASUAM

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

PAÜ Hastanesi Başhekimlik

PAÜ Adli Tıp AD

PAÜ Psikiyatri AD

PAÜ PDREM

PAÜ Hukuk Müşavirliği

 

 

2022-2025

Politika belgesi

Toplumsal cinsiyet eşitliği el kitabı

Mobbing el kitabı

Cinsel Taciz el kitabı

İftira el broşürü

Toplumsal cinsiyet eşitliği el kitabı

KASUAM ın web sayfasında mobing, taciz ve iftira kavramlarına yönelik bilgilendirici envanter sayısı

Kadın güvenlik görevlisi sayısı

Çağrı merkezi eşitlik hattına gelen taciz, mobbing bildiri sayısı

Başvuru sayısı

Değerlendirilen vaka sayısı

 

 AMAÇ 6: ÜNİVERSİTE PERSONELİNİN İŞ-YAŞAM DENGESİ KONUSUNDA ÇALIŞMALAR YAPMAK

EYLEMLER

STRATEJİLER

SORUMLU BİRİM

DÖNEM

PERFORMANS GÖSTERGESİ

1. Üniversitenin personelin çalışma saatleri konusunda cinsiyet eşitliğine dayalı bir yaklaşım benimsemesi

 • Üniversitenin çalışanlarını standart çalışma saatlerine uymaya teşvik ederek iş-yaşam dengesini desteklemesi ve aile sorumluluklarının ortak bir şekilde yerine getirilmesini teşvik etmesi.
 • Üniversitenin personel iş-yaşam dengesi ihtiyaçlarını belirlemek için bir mekanizma kullanması. (örneğin düzenli veri toplama/ ihtiyaç analizi)

Rektörlük

KASUAM

Genel Sekreterlik

Fakülteler

MYO lar

PAÜ İdari Birimler

Merkezler

BAP

2022-2025

İş yaşam dengesi farkındalık seminerleri sayısı

İzin alan kadın ve erkek sayıları

İş yaşam dengesi ihtiyaç analizi proje çalışması

2. Sosyal sorumluluğun paylaşılması ve iş ve aile yaşamını dengelemek konusunda kadın ve erkeklere eşit fırsatlar sunulmasına dayalı bir iş yaşam dengesinin kurulmasının desteklenmesi

 • Cinsiyete duyarlı ve sorumluluk paylaşımını teşvik eden izin sistemleri
 • Cinsiyete duyarlı ve sorumluluk paylaşımını teşvik eden yaşlı ve çocuk bakımına ilişkin uygulamalar
 • İş yaşam dengesini kurmayı kolaylaştırıcı çalışma yöntemleri
 • Esnek saat, evden çalışma, paylaşımlı çalışma, çalışma saatlerinin azaltılması gibi esnek çalışma düzenlemelerini kolaylaştırması

Rektörlük

KASUAM

Genel Sekreterlik

Fakülteler

MYO lar

PAÜ İdari Birimler

Merkezler

BAP

Halk sağlığı AD

Çalışma Ekonomisi AD

2022-2025

Birim yöneticilerini bilgilendirme semineri sayısı

 AMAÇ 7: KURUM İÇİ VE DIŞI İLETİŞİMDE KULLANILAN TÜM ARAÇ VE ORTAMLARDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİ GÖZETEN BİR DİL KULLANMAK İÇİN ÇALIŞMALAR YÜRÜTMEK

EYLEMLER

STRATEJİLER

SORUMLU BİRİM

DÖNEM

PERFORMANS GÖSTERGESİ

1. Üniversitenin eşitliği destekleyici bir iletişim diline sahip olması

 • Toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı bir dilin örgüt içine yerleştirilmesi amacıyla bir rehber hazırlamak ve bu rehberi kurum içinde yaygınlaştırmak
 • Tüm iç ve dış yazışmalarda toplumsal cinsiyet ayrımı gözetmeyen, cinsiyet farklılığını içermeyen kavram ve cümleler kullanmak.
 • Meslek veya pozisyon unvanlarında veya iş tanımlarında toplumsal cinsiyet yanlılığından kaçınmak.
 • Cinsiyet önyargısı, cinsiyete dayalı ayrımcılık, cinsiyetçi dil, cinsiyet stereotipler içermeyen bir iletişim stratejisine sahip olmak.
 • Üniversite iletişim kanallarında (web sitesi, tüm basılı materyaller vb.) cinsiyetçi veya toplumsal cinsiyet açısından kalıp yargılar içeren görsel kullanımından kaçınmak.
 • Üniversitenin web sayfasında, haberlerde kullanılan görsellerde kadın erkek dengesini gözetmek

Rektörlük

Genel Sekreterlik

KASUAM

İletişim Fakültesi

PDR

 

 

2022-2025

Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı Kurum iletişim formu

 

2. Paydaşların (Tedarik zincirinin, işbirliği yapılan kuruluşların vb) toplumsal cinsiyete duyarlı hale gelmesi için çaba harcanması

 

 

 • Paydaşların toplumsal cinsiyete duyarlı hale gelmesi için farkındalık çalışmaları yürütmek
 • Paydaşları PAÜ Cinsiyet Eşitli Planı konusunda bilgilendirmek
 • Paydaş iletişiminde cinsiyet eşitliğine duyarlı bir dil kullanmak

Rektörlük

KASUAM

Genel Sekreterlik

2022-2025

Tedarik zincirine verilen bilgilendirme toplantısı sayısıAMAÇ 8: TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ DUYARLILIĞINA SAHİP MEKAN ÇEŞİTLİLİĞİNİ SAĞLAYACAK MİMARİ PROGRAM ÖNERİLERİNİ GELİŞTİRMEK

EYLEMLER

STRATEJİLER

SORUMLU BİRİM

DÖNEM

PERFORMANS GÖSTERGESİ

1.Üniversitenin fiziksel mekanlarının toplumsal cinsiyete duyarlı hale getirilmesi

 • Üniversite içinde tüm alanların çalışanların ve öğrencilerin kendilerini tam olarak güvende hissedeceği biçimde aydınlatmak
 • Kadın ve erkekler için ayrı ayrı düzenlenmiş tüm alanlar (tuvaletler, duşlar, soyunma odaları, ibadethaneler vb.) kampüsteki cinsiyet temsili gözetilerek yeterli biçimde inşa etmek.
 • Her fakülte/ MYO vb. birimde süt sağma ve emzirme odaları oluşturmak ve odalarda süt sağma ve saklama için gerekli tüm ihtiyaçlar tefriş etmek
 • Üniversite kampüsü içinde faaliyet gösterecek bir kreş ve gündüz bakımevi kurmak
 • Fakülte otoparklarında hamile ve emziren anneler için otopark alanı ayrılmasını sağlamak
 • Üniversitenin kadınlara ait tüm WC’lerinde ücretli hijyenik ped makinasına ulaşımının sağlanması için ilgili kurumlarla görüşmeler yapmak ve anlaşma sağlamak

Rektörlük

KASUAM

Fakülteler

Rektörlük Yapı İşleri

Mimarlık Fakültesi

İnşaat Mühendisliği Bölümü

 

2022-2025

Aydınlatılan mekan sayısı (yıllar içinde artışı gösterecek şekilde)

Ring sayısı (yıllar içinde artışı gösterecek şekilde)

Kreş sayısı

Ayrılan otopark sayısı

Ayrılan emzirme, süt sağma odası sayısı

Paralı Hijyenik ped makinası sayısıAMAÇ 9: İZLEME ÇALIŞMALARINI YÜRÜTMEK

EYLEMLER

STRATEJİLER

SORUMLU BİRİM

DÖNEM

PERFORMANS GÖSTERGESİ

1.Toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin izleme yapılması, çalışanlardan ve öğrencilerden geribildirimlerin alınması

 

Tüm verileri cinsiyete dayalı ayrıştırılmış biçimde toplamak, analiz etmek, çalışanların kendi aralarında, öğrencilerle ve dış kanallarda iletişimlerinin cinsiyetçi öğeler içerip içermediğine dair algısını ölçen çalışmalar yapmak.

Rektörlük

Genel sekreterlik

KASUAM

Fakülteler

Merkezler

2022-2025

Yapılan çalışma sayısı

2. İşe alım, seçme ve eşit katılıma ilişkin süreçlerin etkinliğinin izlenmesi

 • İşe alım komitelerinde cinsiyet dengesinin bulunmasını sağlamak
 • Üniversitenin tüm akademik, idari ve yardımcı kadın ve erkek personeli seçme, işe alma, atama ve yükseltme süreçlerinde cinsiyet eşitliğini dikkate alıp almadığına ve cinsiyete dayalı ayrımcılık içerip içermediğine ilişkin izleme ve değerlendirme yapmak

Rektörlük

Genel sekreterlik

KASUAM

İİBF

2022-2025

Komitelerdeki kadın üye sayıları

İşe alım belgesi

 

3. İşyerinde cinsel ve cinsiyete dayalı taciz ile şiddet, flört şiddeti ve aile içi şiddete karşı atılan adımların ve kurulan mekanizmaların etkinliğinin sağlaması için izleme yapılması

 • Şiddeti önleme mekanizmasının işleyişinin düzenli aralıklarla gözden geçirilmesi
 • “Eşitlik Hattı’na gelen şikayet-çözümlenen vaka sayısı dengesinin dikkate alınması.
 • Kadın ve erkek çalışanlar arasında mekanizmaların bilinirliği, erişilebilirliği etkinliğine dair personel algısının periyodik olarak izlenmesi için gerekli araçların geliştirilmesi (anket vb.)

Rektörlük

Genel Sekreterlik

PAÜ Baş Hekimlik

Adli Tıp AD

PAÜ Psikiyatri AD

PAÜ Halk sağlığı Bölümü

PDREM

2022-2025

Şiddeti önleme komisyonunun kurulması

Şiddet önleme belgesi

Şiddet önleme mekanizması geliştirme toplantısı sayıları

Çalışmaların duyurulduğu toplantı sayısı

 

4. Üniversite stratejik planının toplumsal cinsiyet eşitliği açısından değerlendirilmesi

 • Stratejik plan değerlendirme komisyonunun kurulması ve değerlendirme raporu hazırlamak

Rektörlük

KASUAM

SPK

2022

Değerlendirme Raporu

5. Üniversitenin yıllık toplumsal cinsiyet eşitliği raporunun hazırlanması

 • Üniversitenin yönetim mekanizmalarında kadın temsilinin cinsiyet eşitliği göstergelerine göredeğerlendirilmesi ve raporlaştırılması

Rektörlük

KASUAM

2022-2025

Yıllık değerlendirme raporları

6. Üniversitede toplumsal cinsiyet eşitliğinin sayısal olarak görünmesinin sağlanması

Her yıl 8 Mart’ta “Sayılarla Paü” konulu bir yayın hazırlanması ve ya web sayfasında duyurulması ve ya BAP destekli bir projenin yürütülmesi

Rektörlük

KASUAM

Öğrenci İşleri DB

Personel DB

BAP

SKS DB

2022-2025

Sayılarla PAÜ yayını

7. Pamukkale Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin güçlendirilmesi

Merkez için bir ofis tahsis etmek

Tam zamanlı bir çalışan istihdam etmek

EB sayfasının geliştirilmesi amacıyla teknik eleman desteği sağlamak

Rektörlük

2022

Tam zamanlı çalışan görevlendirmesi

Ofis sağlanmış olması

WEB sayfasının son hali