PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

Geropsikiyatri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Pamukkale Üniversitesi Geropsikiyatri Araştırma ve Uygulama Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Pamukkale Üniversitesi Geropsikiyatri Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar. 

 

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin 2 numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

          Tanımlar

Madde 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

          a) Üniversite: Pamukkale Üniversitesini,

          b) Rektör: Pamukkale Üniversitesi Rektörünü,

          c) Senato: Pamukkale Üniversitesi Senatosunu,

         ç) Merkez: Pamukkale Üniversitesi Geropsikiyatri Araştırma ve Uygulama Merkezini

         d) Müdür: Pamukkale Üniversitesi Geropsikiyatri Araştırma ve Uygulama Merkezinin Müdürünü,

    e) Yönetim Kurulu: Pamukkale Üniversitesi Geropsikiyatri Araştırma ve Uygulama Merkezinin Yönetim Kurulunu,

          f) Danışma Kurulu: Pamukkale Üniversitesi Geropsikiyatri Araştırma ve Uygulama Merkezinin Danışma Kurulunu

          İfade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

Madde 5 — Merkezin amacı; yaşlı hastaların ayakta ya da yatarak tedavilerini yapmak ve kısa ve uzun süreli bilgilendirme ve rehabilitasyonları yapmak; Merkezin faaliyet alanına giren konularda araştırmalar ve uygulamalar yapmak veya yapılan çalışmaları desteklemek ve bu alanda deneyimli eleman yetiştirmektir.

 

Merkezin faaliyet alanları

Madde 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yaşlanma sağlıklı yaşlanma, yaşlı hastalarda görülen psikiyatrik ve fiziksel hastalıklar konusunda bilimsel ve uygulamalı çalışmalar yapmak, yeni çalışmaların yapılmasını teşvik etmek, katkıda bulunmak,

b) Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin eğitimine katkıda bulunmak,

c) Araştırma görevlilerinin eğitimine katılmak,

ç) Merkez faaliyetleri ile ilgili kurslar, meslek içi eğitim ve sertifika programları düzenlemek,

d) Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslar arası kuruluşlarla işbirliği yapmak,

e) Yaşlılık döneminde sağlığın korunması, hastalıklar ve tedavi yöntemleri  konusunda ulusal veya uluslararası toplantı, konferans ve sempozyumlar düzenlemek,

f) Merkezin faaliyetleri ile ilgili dergi, kitap, rapor, bülten ve benzeri yayınları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri          

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır;

            a) Müdür,

            b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

 

Müdür

Madde 8 – (1) Müdür; yaşlı sağlığı, yaşlılık döneminde görülen psikiyatrik hastalıklar ve tedavi yöntemleri konusunda deneyimli psikiyatri anabilim dalı öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından iki yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla bir süre ile görevi başında bulunmaması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün önerisi ile Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir kişi müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda yerine müdür yardımcısı vekâlet eder. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde müdür yardımcısının da görevi kendiliğinden sona erer.

 

Müdürün görevleri

          Madde 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır;

          a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,

          b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

          c) Merkezin amaçları doğrultusunda hastaların tedavi ve rehabilitasyonlarını sağlamak üzere gerekli fiziki alt yapı, personel, güvenlik, hasta kabul ve çıkış işlemleri konusunda Üniversite birimleri veya diğer kurum ve kuruluşlarla Merkez arasında koordinasyonu sağlamak,

          ç) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak,

          d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını hazırlamak, Yönetim Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak,

          e) Merkezin kadro ihtiyaçlarını Yönetim Kurulunun onayını aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak,

          f) Merkezin amaçları doğrultusunda yapacağı tüm etkinliklerin organizasyonunu sağlamak.

 

          Yönetim kurulu

          Madde 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür dahil, beş kişiden oluşur. Diğer dört üye; Merkezin faaliyet alanına giren konularda çalışan öğretim elemanları arasından, Müdürün önerisi ile Rektör tarafından, iki yıl süre ile görevlendirilir. Görev süreleri dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılanların yerine yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

          Yönetim kurulunun görevleri

          Madde 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

          a) Merkez bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretim elemanlarının seçimini yapmak,

          b) Araştırma ve uygulama projelerini, kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma kurullarının da katkılarıyla değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite birimlerini belirlemek,

          c) Ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek,

          ç) Danışma Kurulu üyelerinin Rektör tarafından görevlendirilmesini sağlamak.

          Danışma kurulu

          Madde 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarını kapsayan konularda çalışan veya çalışmak isteyen, Üniversite öğretim elemanları ile Pamukkale bölgesinde faaliyet gösteren kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarınca önerilen kişiler arasından, üye sayısı on kişiden az olmayacak şekilde Yönetim Kurulunca görevlendirilecek üyelerden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri, Danışma Kurulunun doğal üyesidir. Danışma Kurulundaki Üniversite öğretim elemanlarının sayısı üye tam sayısının yarısından az olamaz. Danışma Kurulu üyelerinin görev süreleri iki yıldır. Süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere aynı yöntemle yenileri görevlendirilir.

          Danışma kurulunun görevleri

          Madde 13 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanır, Merkezle ilgili faaliyetleri değerlendirir, Merkezin amaçları doğrultusunda çeşitli proje önerilerinde bulunur, bu projelerin gerçekleştirilmesine yönelik fikirler oluşturur, ilgili kişi ve kuruluşlarla ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olur, faaliyet alanı ile ilgili alt komisyonlar oluşturabilir ve bu komisyonlarda görev alacak üyeleri önerebilir. Danışma Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

          Personel ihtiyacı

          Madde 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

          Sağlık hizmetleri

          Madde 15 – (1) Merkeze gelen hastaların yatış ve çıkış işlemleri, Pamukkale Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastane) tarafından yapılır.

          (2) Hastaların tedavilerine ilişkin hususlar Senato tarafından belirlenir.

          Yürürlük

          Madde 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

          Yürütme

          Madde 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

 

Menü