İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

HAKKINDA
(
ABOUT)

Ülkemizde ilk olarak Ege Üniversitesi tarafından başlatılan ve  20 yıldır düzenli olarak yapılan İktisat Öğrencileri Kongresi emsal alınmış, kapsamı genişletilerek bu alandaki en büyük kongre olma özelliğini taşımaktadır.

(The Congress of Economics Students, initiated by Ege University for the first time in our country and organized regularly for 20 years, has been taken as precedent and expanded its scope to be the biggest congress in this area.)

Üniversitemiz topluluklarından Genç Ekonomistler tarafından yürütülen kongre, aynı zamanda marka patentli bir çalışmadır. Organizasyonun üniversitemizin bir markası olması amacıyla topluluk yönetimi tarafından kendi imkanları ile 10 yıllığına marka patenti alınmıştır. Özellikle kongrenin yıllar boyunca devamlılığının sağlanabilmesi ve akademik faaliyetler ile üniversiteye defalarca başarı kazandırmış topluluğunda aktif olarak çalışmalarına devam edebilmesi amacıyla kongre “Genç Ekonomistler” adıyla yapılmaktadır. Ayrıca kongre içeriğinde lisans, lisansüstü ve araştırma görevlilerinin de katılabilmesi ile sosyal bilimler alanında ki en kapsamlı çalışmadır.

(The congress, run by Young Economists from our university community, is also a trademarked work. In order to have the organization become a brand of our university, the community management has taken the trademark patents for 10 years with its own opportunities. The congress is held in the name of "Young Economists" in order to ensure continuity of the congress over the years and to continue to actively work in the community which has achieved many successes with the university through academic activities. It is also the most comprehensive work in the social sciences field with the participation of undergraduate, graduate and research staff in the congress content. )

 

 

KONGRE KAPSAMI

(CONGRESS COVERAGE )

Kongre 3 aşamadan oluşmaktadır;  (The Congress consists of 3 phases;)

1. Kongreye sunulan bildirilerin 19-20 Nisan 2018 tarihinde sunumlarının gerçekleştirilerek, en iyi bildirilerin ödüllendirilmesi ve kongrenin 3.günü 21 Nisan 2018’de gezi programının yapılmasıdır.

  •  First of all, the presentations of the congresses will be presented on 19-20 April 2018 and the best works will be awarded. The excursion program will be organized on April 3, 2018.

2Kongrede bildiri kazanan öğrencilerin “Çalıştay” programı kapsamında, Ekonomi Yaz Seminerleri’nde lisansüstü eğitim verilmesi ve ödül kazandıkları alanda bilim kurulunda yer alan akademisyenler tarafından danışmanlık hizmeti almalarıdır.

  •  Secondly; undergraduate education at the Economy Summer Seminars within the scope of the "Workshop" program of the students who owns the finest papers will be given education in Economy Summer Seminars by the "Workshop" program and will receive consultancy services by the academicians of department in which they have won.

 3. Son olarak ; bildirileri ödül kazanan lisans ve lisansüstü öğrencilerin üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Programları’na yerleşmeleri ve bunun devamı olarak İŞKUR ve kongre paydaşlarının desteği ile öğrencilere “Burs/Staj/İstihdam” imkanının yaratılmasıdır.

  •  Finally ; Undergraduate and graduate students, owners of awarded works, will be admitted to the Social Sciences Institute Programs of our university  and then with the support of members of Congress will have the "Scholarship / Internship / Employment" opportunity by İŞKUR.

 

 

 KONGRE BİLDİRİ HAKKINDA KISA BİLGİ 

 ( BRIEF INFORMATION ABOUT CONGRESS STATEMENT ) 

Kongre bildiri uluslararası çapta tüm lisans, lisansüstü ve araştırma görevlilerine açıktır. Kongreye katılım ücreti yoktur. Belirlenen 26 başlık üzerinden bildiriler İngilizce ya da Türkçe hazırlanabilir. Özet bildirimleri  9 Mart 2018 Perşembe günü saat 23:59 ‘a kadar gönderebilirsiniz. Kabul edilen bildiriler 13 Mart 2018 Pazartesi günü http://www.pau.edu.tr/iibf/tr/sayfa/genc-ekonomistler-kongresi  , kongre sosyal medya hesabı (Facebook, Twitter, Instagram) @kongregeko ve bildirileri kabul olan öğrencilere kongregeko@gmail.com üzerinden bildirilecektir. Kongreye kabul edilen bildiri sahipleri tam metin gönderimini 10 Nisan Salı günü saat 23:59’a kadar yapabilirler.  Kongreye katılacak tüm bireyler ise kongreye katılabilmek için http://www.pau.edu.tr/iibf/tr/sayfa/genc-ekonomistler-kongresi sayfasında bulunan “Katılımcı – Dinleyici” formunu doldurarak kongregeko@gmail.com ‘dan göndermeleri gerekmektedir. Kongre programı ise 16 Nisan Pazartesi günü http://www.pau.edu.tr/iibf/tr/sayfa/genc-ekonomistler-kongresi  , kongre sosyal medya hesabı (Facebook, Twitter, Instagram) @kongregeko ve bildirileri kabul olan öğrencilere kongregeko@gmail.com üzerinden bildirilecektir.

  • The congress paper is open internationally for all undergraduate, graduate students and research staff. There is no fee for congress participation. The 26 identified title declarations can be prepared in English or Turkish. You can send summary of your papers by Thursday, March 9, 2018 at 23:59. Accepted papers will be announced on http://www.pau.edu.tr/iibf/tr/sayfa/genc-ekonomistler-kongresi or by social media accounts (Facebook, Twitter, Instagram) @kongregeko on Monday, March 13 and students whose studies are accepted will be notified by kongregeko@gmail.com. They, whose studies are accepted, can send the full papers until Tuesday, April 10 at 23:59. Other individuals who would like to participate should fill in the "Exhibitor - Listener" form on http://www.pau.edu.tr/iibf/tr/sayfa/genc-ekonomistler-kongresi and send it by kongregeko@gmail.com. The Congress program will be notified on Monday, April 16 by http://www.pau.edu.tr/iibf/tr/sayfa/genc-ekonomistler-kongresi , social media accounts (Facebook, Twitter, Instagram) @kongregeko or kongregeko@gmail.com for students whose papers are accepted.

Kongrede yazılacak olan özet metinler  kaleme alındığı dilde 150 kelimeyi geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Yazılar A4 boyutundaki kăğıdın sayfanın solundan ve üstünden 3 cm, sağından ve altından 2 cm boşluk bırakılarak, 1.15 aralıkla, 11 punto ve Calibri harf karakteri kullanılarak yazılmalıdır.

  • The summary texts must be written in such a way that it does not exceed 150 words. Manuscripts should be written using 1.15 spacing, 11 point font and Caliber lettering character, leaving 3 cm from the left and top, 2 cm from the right and bottom of the A4 size paper.

 Çalışmanın tamamı, özet ve kaynakçayla beraber toplamda 25 sayfayı geçmemelidir. Yazılar paragraf olarak her iki yana yaslı formatta hazırlanmalıdır. Özetin altındaki anahtar kelimeler; en az 3, en çok 8 kelime olarak verilmelidir. Çalışma Türkçe ise Türkçe anahtar kelimelerin altına, İngilizce başlık, İngilizce özet ve anahtar kelimeler yazılmalıdır. Eğer çalışma yabancı dille yazılmışsa, ikinci başlık Türkçe olmalı ve Türkçe özet ve anahtar kelimeler yer almalıdır. Özetler 11 punto ve 1.15 aralığıyla yazılmalıdır. İlk başlık metnin yazıldığı dilde, 13 punto, tamamı büyük harflerle, ortalanarak ve koyu yazılmalıdır.

  • The total number of works, including abstracts and resource centers, must not exceed 25 pages in total. Manuscripts should be prepared in a paragraph-by-page format. Key words should be given under the summary (minimum 3, maximum 8 words). If the study is Turkish, English title, English summary and key words should be written under Turkish key words. If the work is written in a foreign language, the second title should be in Turkish and the Turkish abstract and key words should be included. Abstracts should be written in 11 point and single line spacing. The first title should be written on the bottom of the text, 13 pt, all capitalized, centered and bold.

 Başlığın altına yazar/yazarların isimleri ortalanarak, 10 punto ve koyu yazılmalıdır. Yazar isimleri yıldızlı dipnot (*) ile dipnotta gösterilmeli, dipnotta yazarın akademik unvanı, çalıştığı kurumun adı, adresi ve e-posta adresi belirtilmelidir. Dipnot yazılar, 8 punto olmalıdır.

  • Under the title: the names of the authors / writers should be centered and written in 10 pt and bold. The names of the authors should be indicated on the footnote with an asterisk (*), the title of the author of the footnote, the name, address and e-mail address of the institution. Footnotes should be 8 pt.

 

KONGRE SÜRECİ  

(CONGRESS PROCESS)

Kongrenin iş akışı temel olarak 3 ayaktan oluşmaktadır. Bunlar;

( The scope of the congress is basically composed of 3 principles; )

1.  Üniversitemizin ülkemizdeki çeşitli üniversitelerdeki başarılı öğrencilerin bünyemize dahil edilmesi,

  • The inclusion of successful students from various universities in our country,

2.  “Üniversite-Sanayi İş Birliği” kapsamında başarılı öğrencilerin aynı zamanda maddi olarak desteklenmesini sağlamak amacıyla iş dünyasına referanslı olarak dahil edilmesi ve iş insanlarına kalifiye çalışan imkanının yaratılması

  • The inclusion of a reference to the business world in order to provide financial support for successful students at the same time within the scope of the "University-Industry Business Association" and the creation of employment opportunities for business people.

3.  19 Nisan 2018 günü Laodikya’da Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin de ana konuk olarak yer alması planlanan programın Bloomberg’den canlı yayınlanması ile hem şehrimizin kültürel mirasının tanıtılması hem de gelecek katılımcı ve konuklar ile şehrimiz ekonomisine katkı sağlamasıdır.

  • Contributing to the economy of our city and promoting the cultural heritage of the city by live broadcast of the planned program, where scheduled to take place as the main guest Minister of Economy Nihat Zeybekçi, in Laodikeia on April 19, 2018.