Dilekçe ve Form Örnekleri

 


Öğrencilerimiz PAÜ ÖNLİSANS/LİSANS YÖNETMELİĞİ ve PAÜ ÖNLİSANS/LİSANS YÖNERGESİ çerçevesindeki konular ile ilgili aşağıdaki dilekçe veya formları kullanarak gerekli işlemleri yapabilirler. 

 


PAÜ ÖNLİSANS/LİSANS YÖNETMELİĞİ


Mazeretler

MADDE 34 – (1) Geçerli bir nedeni olan öğrenci mazeretinin kabulü için, gerekçeleri ve mazeretini ispatlayan belgelerle birlikte, mazeretinin sona ermesinden itibaren ara sınav mazereti için üç iş günü içinde, yarıyıl sonu sınavı mazereti için beş iş günü içinde ilgili bölüm başkanlığına başvurur. Öğrencinin mazeretinin kabul edilip edilmeyeceğine, Senato tarafından belirlenen esaslara göre ilgili yönetim kurulu karar verir.

 Dilekçe için tıklayın


Değerlendirme Sonucuna İtiraz

MADDE 31 – (1) Yazılı yapılan sınav sonuçlarına itiraz, sonuçların ilanını izleyen beş işgünü içerisinde dersin yürütüldüğü bölüme sonucun tekrar değerlendirilmesi istemiyle yazılı olarak yapılır. İlgili bölüm başkanı tarafından görevlendirilen dersin sorumlu öğretim elemanı dışındaki bir öğretim üyesi/görevlisi sınav kağıtlarını maddi hata yönünden değerlendirir. Bu değerlendirme sadece varsa maddi hataların düzeltilmesi şeklinde yapılır, ders sorumlu öğretim elemanının takdir ettiği notlar değerlendirilemez ve değiştirilemez. İtiraz sonucu not değişiklikleri ilgili yönetim kurulunca karara bağlanır.

Dilekçe için tıklayın


İzin Hakkı (Kayıt Dondurma)

MADDE 40 – (1) Öğrencilere, geçerli nedenleri olmaları ve kabul edilmesi halinde ilgili yönetim kurulu kararı ile en fazla iki yarıyıl izin verilebilir. İzinli sayılan yarıyıllar öğrenim süresinden sayılmaz. Öğrenci bu hakkı öğrenim süresi boyunca birbirini izleyen ya da farklı yarıyıllarda kullanabilir.

(2) Öğrencinin izinden yararlanabilmesi için, ilgili bölüm başkanlığına gerekçeleri ve ispatlayıcı belgelerle birlikte dilekçe ile başvurması gerekir.

(3) Öğrenci, izinli sayıldığı yarıyıla ait öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini ödemez. İzinli sayılan süre ile ilgili daha önce ödenmiş olan öğrenci katkı payları/öğrenim ücreti varsa bu miktar iade edilmez.

(4) Uzun süreli tedavi gerektiren ruhsal ve bedensel rahatsızlıklarını sağlık raporu ile belgeleyenlere en fazla dört yarıyıla kadar izin verilebilir.

(5) Askerlik görevini yapanlara askerlik süresinin bitimine kadar izin verilir.

Dilekçe için tıklayın


Kayıt Yenileme

MADDE 7

(8) Mazeretleri dolayısıyla kayıt yenileyemeyen ancak, mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrenciler, kayıt yenileme işlemini ekle-sil-onayla tarihlerinde yaptırabilir.

Dilekçe için tıklayın


Sınavlar

MADDE 33 –(11) Tek ders sınavı, genel bir sınavdır. Tek ders sınavında başarılı olmaları durumunda mezun olabilecek öğrenciler yazılı dilekçeyle başvurmaları halinde ilgili yönetim kurulu kararıyla, tek ders sınavına akademik takvimde belirtilen sürelerde girmeye hak kazanırlar. Tek ders sınav hakkını her öğrenci bir kez kullanabilir.

Dilekçe için tıklayın 


PAÜ ÖNLİSANS/LİSANS YÖNERGESİ 


Ders Muafiyetleri ve Muafiyet Sınavları

MADDE 8– (1) Öğrenciler müfredatlarında yer alan bazı derslerden muaf olma isteğinde bulunabilirler. Bir dersten muaf olmak için, o dersin eşdeğerini daha önce başarmış olmak veya muafiyet sınavına girip başarılı olmak gerekir. Muafiyet işlemleri için; ders içerik ve kredi eşdeğerliği sağlanmalıdır. Muafiyet için gerekli olan belgeler, birinci sınıfa kaydını yaptıran öğrenci tarafından derslerin başladığı güz yarıyılının ilk haftası içerisinde ilgili bölüm başkanlığına teslim edilir.

Dikey geçiş muafiyet dilekçesi için tıklayın

Lisans yerleştirme sonucu muafiyet dilekçesi için tıklayın

Yatay geçiş muafiyet dilekçesi için tıklayın


Lisans Öğrencilerinin Önlisans Diploması Almaları

MADDE 21 – (1) 18.3.1989 tarih ve 20112 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre kayıtlı olduğu lisans programına devam etmek istemeyen ve ilgili lisans programının ilk dört yarıyılındaki tüm derslerini başaran öğrencilere istemeleri halinde önlisans diploması verilir.

(2) Önlisans diploması alan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir ve tekrar aynı programa kayıtları yapılmaz.

(3) Lisans öğrenimlerini tamamlamayan ve önlisans diploması almak isteyen öğrencilere bu Yönergenin ondokuzuncu maddesinde tanımlanan mezuniyet koşulları ilk dört yarıyılı kapsayacak şekilde uygulanır.

Dilekçe için tıklayın