Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİNDE ÖĞRENİME DEVAM ETMEKTE OLAN ÖĞRENCİLERİN KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİ ÖDEME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN DUYURU

 

 

ÖĞRENCİ KATKI PAYINI ÖDEMEYECEK OLANLAR:

2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Döneminde Üniversitemize devam eden Birinci Öğretim öğrencilerinden normal öğrenim süresinde öğrenimine devam eden öğrenciler ilan edilen katkı paylarını ödemeyeceklerdir.

 

 

ÖĞRENİM ÜCRETİNİ ÖDEYECEK OLANLAR:

İkinci Öğretim(İ.Ö) programlarına 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında İkinci Öğretim programlarına kayıtlı olup Bahar Döneminde öğrenime devam etmek isteyen ve öğrencilik haklarından yararlanmak isteyen öğrenciler tabloda belirtilen öğrenim ücretlerini ödeyeceklerdir.  Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibarıyla yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencileri için belirlenen öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti ödeyeceklerdir.  (Yüzde ona giren öğrenciler, sistemden alınan listelere göre tanımlanmıştır. Ödeme sırasında,  miktarlar öğrenim ücreti değil katkı payı olarak görülecektir. Fakülte/yüksekokullardan alınan yönetim kurulu kararlarına göre ilave öğrenci varsa yüzde on listesine eklenecek yüzde ona girmemesi gereken öğrenci var ise yüzde on listesinden çıkartılacaktır. Yüzde on listesinde değişiklik yapılan öğrencilere ait eksiklikler ve fazlalıklar mahsup edilecektir. )

 

            Ayrıca; 6569 sayılı Kanun’un 29. maddesi ile 2547 sayılı Kanunda yapılan değişiklik uyarınca, programın öğrenim süresi (ÖSYS Kılavuzunda belirtilen öğrenim süresi) sonunda mezun olamayan öğrencilerden ilgili dönem için öngörülen katkı payı ya da öğrenim ücretinin yanı sıra bu maddenin (c) fıkrasına göre hesaplanan kredi başına katkı payı veya öğrenim ücretinin yüzde elli fazlası ile hesaplanarak alınır”

 

NORMAL ÖĞRENİM SÜRESİNİ AŞAN BİRİNCİ ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİN’DEN;

Öğrenim süresi 2 yıl olup 3. ve daha fazla yılında eğitimine devam edenler,

Öğrenim süresi 4 yıl olup 5. ve daha fazla yılında eğitimine devam edenler,

Öğrenim süresi 5 yıl olup 6. ve daha fazla yılında eğitimine devam edenler,

Öğrenim süresi 6 yıl olup 7. ve daha fazla yılında eğitimine devam edenler,

Yüksek Lisans (Tezli) olup 3.yıl ve daha fazla eğitimine devam edenler,

Yüksek Lisans (Tezsiz) olup 3.yıl ve daha fazla eğitimine devam edenler,

Doktora/Sanatta Yeterlilik eğitimi yapmakta olup 5.yıl ve daha fazla eğitimine devam edenler;

 

- 6569 sayılı Kanun’un 29. maddesi ile 2547 sayılı Kanunda yapılan değişiklik uyarınca, tabloda belirtilen öğrenci katkı payı yada öğrenim ücretinin yanı sıra bu maddenin (c) fıkrasına göre hesaplanan kredi başına katkı payı veya öğrenim ücretinin yüzde elli fazlasını ödeyeceklerdir.

 

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER:

         2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında Üniversitemizde öğrenimine devam etmekte olan Yabancı Uyruklu öğrencilerden Birinci Öğretime kayıtlı olanlar aşağıdaki tabloda belirtilen öğrenci katkı payını ödeyeceklerdir.

 

 

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ:

 

         Devlet üniversitelerinde görevli olup, Birinci Öğretimde lisansüstü öğrenim gören, program süreleri sonunda mezun olamayan Araştırma Görevlilerinden katkı payı alınmaz.

 

 

ÖZEL DURUMU OLANLAR:

 

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesi ile 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 23/4/1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevlerini ifa ederken hayatlarını kaybedenlerin eş ve çocuklarından; 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki malullerin kendileri ile eş ve çocuklarından; 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında şeref aylığı alanlar ile eş ve çocuklarından; yaş sınırlaması olmaksızın öğrenim ücreti alınmaz. Bu durumda olup program süreleri sonunda mezun olamayan öğrencilerden öğrenim ücreti alınır.

 

Yükseköğretim programlarına kayıt yaptırma veya kayıt yenileme sırasında 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun ve 14/1/2012 tarihli ve 28173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik uyarınca, özürlü olduğuna dair raporu ilgili yükseköğretim kurumuna sunan öğrencilerin ödemesi gereken öğrenim ücreti tutarlarından, özürlülük oranı kadar indirim yapılır. Özürlü olduğu halde, kayıt yaptırma veya kayıt yenileme sırasında özürlü olduğuna dair raporu ibraz edemeyen öğrencilere, ilgili belgeyi ibraz ettiği tarihte, özürlülük oranı kadar yapılacak indirim tutarı red ve iadeler kaleminden iade edilir. (Resmi Gazete 27 Eylül 2014, Karar Sayısı : 2014/6787,  Madde 2 /2-3)

 

 

ÖĞRENCİ KATKI PAYI VEYA ÖĞRENİM ÜCRETİNİ ÖDEMEYENLERİN DURUMU:

 

         Öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri, ilgili dönem başlarında kayıt olma veya kayıt yenileme sırasında ödenir. Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ile mazeretleri ilgili yükseköğretim kurumunun yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

         Kayıt yaptırmadığı için öğrencilik haklarından yararlanmayanlar, daha sonraki dönemlerde kayıt yaptırmaları halinde, öğrencilik haklarından yararlanmadığı döneme ait katkı payı ve öğrenim ücreti ödemez. Kayıt yaptırıp kendi isteği ile kaydını sildiren öğrencilerin katkı payı ve öğrenim ücretleri geri ödenmez.

 

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ

ÖĞRENCİ KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

 FAKÜLTE/ YÜKSEKOKUL/ MESLEK YO./ ENSTİTÜLER

Normal Öğretim Süresindeki Birinci Öğretim Öğrencileri

Normal Öğretim Süresindeki Yabancı Uyruklu Birinci Öğr.Öğrencileri

Normal Öğretim Süresini Aşan Birinci Öğretim Öğrencileri   *        

Normal Öğretim Süresindeki İkinci Öğretim Öğrencileri

Normal Öğretim Süresini Aşan İkinci Öğretim Öğrencileri*

 Eğitim Fakültesi

0

142

142 *

514

514 *

 Fen-Ed. Fak. (Fen Prog.)

0

142

142 *

641

641 *

 Fen-Ed. Fak. (Sos. Prog.)

0

142

142 *

481

481 *

 İkt. ve İda. Bil. Fak.

0

157

157 *

578

578 *

 İktisat Bölümü (%100 İng.)

0

236

157 *

867

867 *

 Mühendislik Fak.

0

194

194 *

765

765 *

 Teknik Eğitim Fak.

0

141

141 *


 

 Teknoloji Fak.

0

194

194 *

765

765 *

 Tıp Fakültesi

0

296

296 *


 

 Turizm Fakültesi

0

142

142 *


 

 İlahiyat Fakültesi

0

142

142 *


 

 İletişim Fakültesi

0

142

142 *


 

 Mimarlık ve Tasarım Fak.

0

194

194 *


 

 Denizli Sağlık Y.O.

0

95

95 *


 

 Fizik Tedavi ve Reh. Y.O.

0

95

95 *


 

 Spor Bilim. Ve Tek. Y.O.

0

95

95 *


 

 Uygulamalı Bilimler. Y.O.

0

95

95 *

578

578 *

 Tur. İşl. Ve Otel. Y.O.

0

95

95 *


 

 Acıpayam M.Y.O.

0

95

95 *


 

 Bekilli M.Y.O.

0

95

95 *

385

385 *

 Buldan M.Y.O.

0

95

95 *

385

385 *

 Çal M.Y.O.

0

95

95 *


 

 Çivril Atasay Kamer M.Y.O.

0

95

95 *

385

385 *

 Denizli Tek. Bil. M.Y.O.

0

95

95 *

385

385 *

 Denizli Sos. Bil. M.Y.O.

0

95

95 *

385

385 *

 Denizli Sağ. Hiz. M.Y.O.

0

95

95 *


 

 Honaz M.Y.O.

0

95

95 *

385

385 *

 Kale M.Y.O.

0

95

95 *

385

385 *

 Tavas M.Y.O.

0

95

95 *

385

385 *

 Enstitüler

0

129

129 **

**

**

*  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca  yükseköğretim kurumlarını program sürelerinde bitiremeyen öğrencilerden ücret alımı Şubat ayı sonuna kadar ertelenmiştir.

 

Herhangi bir değişiklik durumunda farklar daha sonra mahsup edilecektir. 

 

Önlisans-Lisans ders kayıtları için katkı payı yatırma günleri                  : 10- 13 Şubat 2015

Enstitülere yeni yerleşenlerin katkı payı yatırma günleri                        : 02- 04 Şubat 2015

Enstitülere kayıtlı öğrenciler için katkı payı yatırma günleri                    : 10- 13 Şubat 2015

Tıp Fakültesi ders kayıtları katkı payı yatırma günleri                              : 16- 27 Şubat 2015

** Yeni kayıt ve kayıt yenilemede; Birinci Öğretimde Katkı Payı, İkinci Öğretimde ise önceden belirlenen toplam öğrenim ücretleri alınacak olup, herhangi bir değişiklik durumunda farklar mahsup edilecektir.

Katkı Payı/Öğrenim Ücreti tutarları Halk Bankasının Türkiye genelindeki tüm şubelerinden, internet bankacılığı ve ATM’lerinden PAÜ Öğrenci Numarası ile yatırılır

Duyurular Tümünü Gör