Yabancı Diller Yüksekokulu

YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ

 

Bölüm Başkanı:

Dr. Öğr. Üyesi Eda DURUK

Bölüm Başkan Yardımcıları:

Öğr. Gör. Dr. Özlem AKYOL

Öğr. Gör. Hüsnü GÜMÜŞ

 

Misyon


Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Bölümü, hazırlık sınıfı öğrencilerinin yabancı dili gerek günlük yaşantılarında kullanabilmeleri, gerek bölümlerinde İngilizce olarak verilen dersleri bu dilde etkin bir şekilde takip edebilmeleri ve öğrencilerin bölümlerinde başarılı olabilmeleri için gerekli yabancı dil alt yapısını en etkin bir biçimde öğrenmelerini sağlamayı hedeflemektedir. Akademik olarak öğrencilerin hazırlık eğitimini, bölümlerinde dersleri öğrenebilmeleri, alanlarıyla ilgili yazılı ve sözlü kaynakları etkin bir şekilde kullanabilmeleri, İngilizce'yi sözlü ve yazılı ortamda yeterli nitelikte kullanabilmeleri ve bu dili gelecekteki iş yaşamlarında etkin bir biçimde kullanabilmeleri için gerekli olan yabancı dil  becerilerini kazanarak tamamlamalarını sağlamayı amaçlamaktadır. 

 

Vizyon

Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Bölümü , Pamukkale Üniversitesi hazırlık sınıfı öğrencilerinin İngiliz dilini başta akademik başarılarına katkı sağlayacak yeterlilik ve nitelikte öğrenmelerini, ayrıca, öğrencilerin bölümlerinin olanaklarıyla yurtdışında eğitim almaları durumunda İngiliz dilini gittikleri ülkelerde etkin bir iletişim aracı olarak kullanabilecek hale gelmelerini, ana dilimizin ve kendi kültürümüzün de hedef dilin konuşulduğu ülkelere  tanıtılmasını sağlayacak yeterlilikte   öğrenciler yetiştirmeyi ve mezun olduklarında Yabancı Diller Bölümünden almış oldukları İngilizce öğretiminin de katkısıyla alanlarıyla ilgili iş bulma olanaklarını arttırmayı hedeflemektedir. Yabancı Diller Bölümü, sahip olduğu vizyona ulaşmada, yeterli nicelik ve niteliğe sahip akademik kadrosuyla  Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanan “Yabancı Dil Öğrenimi-Öğretimi Ortak Çerçevesi-(CEFR)” temelinde İngilizce öğretimi sunmakta ve Pamukkale Üniversitesi öğrencilerinin en az bir yabancı dil öğrenerek mezun olması yolunda güncel öğretim yöntem ve tekniklerini yakından takip etmekte, sınıflarında gerekli teknik donanımı da kullanarak en iyi dil öğretimini uygulamaktadır.

 

KOORDİNATÖRLÜKLER

 

SINAV HAZIRLAMA ve DEĞERLENDİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Sınav Hazırlama ve Değerlendirme Koordinatörlüğü, Yabancı Diller Bölümü’nün yıl içinde planladığı tüm sınavları hazırlama, bu sınavları uygulama ve sonuçları değerlendirip ilan etme sorumluluğunu üstlenir. Bu sınavlar Modüler Sistem içerisindeki planlı sınavlar (Modül arasınavı, kısa sınav ve Modül Yeterlilik Sınavları) ve yıl içinde yapılacak olan hazırlık muafiyet sınavlarını kapsamaktadır.  Bunların yanı sıra, AB Ofis tarafından planlanan Erasmus Öğrenci Değişimi sınavlarının soru hazırlama, uygulama ve değerlendirme hizmetleri de koordinatörlüğümüzce sağlanmaktadır.


MATERYAL ve PROGRAM GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ 

Pamukkale Üniversitesi öğrencilerinin üniversitede başarılı olabilmeleri için gereken İngilizce düzeyi ve dil becerileri, Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi’ne (CEFR) göre belirlenmiş olup, B1+ seviyesidir. Öğrencilerin bu düzeye gelebilmeleri için gereken eğitim ve beceri geliştirme yöntemleri, Materyal ve Program Geliştirme Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan kapsamlı ve hedefe yönelik programlar içersinde belirlenmektedir.

Üniversitede hazırlık eğitimi alan bir öğrenci aşağıdaki dört dil becerisini edinmelidir: 

a. Dinleme becerisi:

  • Dersi dinlerken not tutmak;
  • Tuttuğu notlardaki bilgiyi kullanarak sınava çalışmaktır.

b. Okuma becerisi:

  • Okuma parçasını hızla gözden geçirip aradığı bilgiyi bulmak;
  • Okuma parçasını ayrıntılı okuyarak, yazıdaki fikirler arası ilişkileri anlamak.

c. Yazma becerisi:

  • (Üniversitedeki çoğu sınavın yazılı olarak yapıldığı düşünülürse) yazılı iletişimde de İngilizceyi doğru kullanabilmek.

d. Konuşma becerisi:

  • Sözlü iletişimde İngilizceyi belirlenen düzeyde ve doğru biçimde kullanabilmek ve söz konusu düzeyde iletişim kurabilmek.

 

Materyal ve Program Geliştirme Koordinatörlüğü, Yabancı Diller Bölümü öğretim görevlileri arasından Bölüm Başkanı’nın ataması ve Yüksekokul Müdürü’nün onayı ile görevlendirilen üyelerden oluşur.  

Koordinatörlük, Yabancı Diller Bölümü İngilizce Hazırlık programında kullanılacak kitap, video ve diğer tamamlayıcı malzemenin seçimi ve temini, kullanılacak materyallerin dağıtılması, ders içeriklerinin oluşturulup uygulanması ve geri-bilgilenme yoluyla gerekli değişikliklerin yapılmasından sorumludur.


MESLEK İÇİ EĞİTİM VE GELİŞİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

 

Melek İçi Eğitim ve Gelişim Birimi, bölümdeki öğretim elemanlarının mesleki açıdan gelişimini ve sürekli eğitimini desteklemek amacıyla kurulmuştur. Öğretim elemanlarının katılımıyla yapılan, sunulan aktivitelere ihtiyaçlar düşünülerek birim elemanları tarafından karar verilmektedir. Seminer ve çalıştay konularına öğretim elemanlarının istekleri doğrultusunda karar verilmektedir. Çalıştay ve atölye çalışmaları sonunda öğretim elemanlarından geri bildirim alınmaktadır. Detaylı bilgi için web sayfamızı kontrol edebilirsiniz. 


EĞİTİM DESTEK KOORDİNATÖRLÜĞÜ

 

Eğitim Destek Koordinatörlüğü aşağıda belirtilen konulardan sorumludur:

 1.Her modül başında İngilizce ve Fransızca hazırlık programları için açılan sınıflar pusula bilgi sistemine girilir.

 2.Her modül başında pusula bilgi sistemi üzerinden açılan şubelerin dersleri açılır.

 3.Her modül başında öğretim elemanı şube görevlendirmeleri yapılır.

 4.Her modül başında öğretim elemanlarının ders programları girilir ve modül içinde yapılacak program değişiklikleri takip edilir.

 5.Her modül başında öğrencilerin güncel sınıf listeleri hazırlanır ve öğrenciler pusula bilgi sistemi üzerinden sınıflara yerleştirilir.

 6.Öğrenciler için online çalışma kitabı için bilgilendirme eğitimi düzenler ve yıl boyunca öğrencilerin online sınıf çalışmalarını yaparken karşılaştıkları problemleri çözer.

 7.Yabancı Diller Yüksek Okulu’nun web sayfası güncellemeleri ve duyuruları yapılır.


KURSLAR BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

 

Yabancı Diller Yüksek Okulu Kurslar Birimi, başta İngilizce olmak üzere çeşitli dillerde ve farklı düzeylerde uyguladığı programlarla, öğrenci ve kursiyerlere, yabancı dili etkin bir biçimde kullanabilmeleri için gerekli olan sözlü ve yazılı iletişim becerilerini kazandırmayı amaçlar. Yabancı dil eğitimine hem Pamukkale üniversitesi öğrencileri hem de dışarıdan öğrenci kabul edilmektedir. Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesindeki birimimiz,  Erasmus, Hazırlık Atlama (Proficiency), PTE Academic, YDS, Temel YDS, İspanyolca, İtalyanca, Almanca ve Rusça kursları sunmaktadır.

Sunduğu üniversite standartlarında eğitim yoluyla, Denizli’de yabancı dil eğitiminin/öğreniminin geliştirilmesine destek olur ve kursiyerlerinin evrensel düşünceye uygun, bilgili, kültürlü, yabancı dili iletişimsel anlamda rahatlıkla kullanabilen bireyler olmalarına katkı sağlamayı amaçlar. Buna ek olarak, akademisyen ve akademisyen adaylarının yabancı dil sınavlarına hazırlanmasına katkı sağlar.


SOSYAL ve AKADEMİK FAALİYETLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ

 

AKADEMİK

 

1.Yabancı Diller Yüksekokulunun diğer fakülte ve yüksekokullarla olan ilişkilerini geliştirmek, fakülte, yüksekokul ve bölüm bazında ihtiyaç analizlerini yapmak, beklenti ve hedefler konusunda çözüm önerileri oluşturmak

2.Fakülte, yüksekokul ve bölümlerin ihtiyaç durumlarında web sitesi, ders içeriği tercümesi vb gibi alanlarda dil desteği sağlamak

3.Yüksekokulumuzun düzenleyeceği seminer, sempozyum, kongre, konferans ve panel gibi her türlü akademik etkinlikleri planlamak, yürütmek, akademik ve sosyal içeriğini oluşturmak ve sonuç raporunu yönetime sunmak

4.Akademik dönem başlarında YDYO öğrencilerine verilen oryantasyon eğitimini (1hafta olacak şekilde) detaylı şekilde planlamak ve yürütmek

5.Yabancı Diller Yüksekokulu Basılı ve Dijital Yayın Kütüphanesinin çalışmalarını planlayıp yürütmek.

 

SOSYAL

 

1. Denizli ili, resmi kurum ve kuruluşlar ile Sivil Toplum Örgütlerine Yabancı Diller Yüksekokulunu tanıtmak, ilin yabancı dil ihtiyaçlarını belirlemek ve sanayi-toplum-yüksekokul ilişkilerini  geliştirmek ve düzenlemek

2. Milli Eğitim, Çocuk Esirgeme Kurumu, Huzurevi, Paü Hastanesi, Lösemi Merkezi gibi kurumlara ziyaret ve yardım faaliyeti düzenlemek ve okulumuz öğrencilerinde bu  tür sosyal bilinci oluşturmak ve her türlü yardım faaliyetine önderlik etmek

3. Akademik Personel ile görüşüp sınıfları içerisindeki maddi veya psikolojik ve her türlü desteğe ihtiyacı olan öğrencileri tespit ederek YDYO yönetimiyle ve/veya PAO Rehberlik/ psikolojik Destek Birimiyle işbirliği yapmak çözüme kavuşturmak


SAĞLIK DESTEK BİRİMİ

 

Koordinatörlüğün amacı yüksekokulumuzda eğitim gören geçici veya kalıcı olarak engelli olan öğrencilerin kampüs, yüksekokul binası veya okuldaki uygulamalar ile ilgili sorunlarını belirlemek, bu sorunları gerekli makamlara iletmek ve bunlara çözüm bulmaktır. Koordinatörlük ayrıca kronik rahatsızlığı (örn. kalp, astım, diyabet, epilepsi vb.) olan öğrencilerin de bu konulardaki sıkıntıları ile ilgilenmektedir.