KAMU HiZMET STANDARTLARI TABLOSU

PAMUKKALE ÜNiVERSiTESi YAPI iŞLERi VE TEKNiK DAiRE BAŞKANLIĞI HiZMET STANDARTLARI

SIKA NO

HİZMETİN ADI

GERÇEKLEŞTiRiLEN İŞLER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESi (EN GEÇ)

1

 

GELEN EVRAK ÎLE iLGiLi

 

Giriş sayısı verilmesi idare Amirinin incelemesine sunulması.

15 dakika

'dare amirinin evrakı inceleyip ilgili kişiye havale etmesi

1 gün

idare amirinin evrakı havale ettiği kişiye evrakın sistem üzerinden gönderilmesi

Personele duyuru n Beliğ indeki evrakı ise duyurusunun yapılması

Üzerinde işlemi tamamlanan evrakın, arşiv dosyasına kaldırılması

 

30 dk

Evrakın havale edildiği kişi tarafından gerekli çalışma programının hazırlanması,

2 saat

iş, Merkez Kampus alanı dışında ise resmi araçların bağlı olduğu ilgili birimden yazı ile araç tahsisi istenmesi.

Resmi araç ile olay mahalline ulaşılması ve program doğrultusunda işin yapılması

2 gün

2

GiDEN EVRAKIN HAZIRLANMASI

Kurum içi cevabın yazılması

30 dk

Varsa ilgi yazısı ile birlikle idare Amirinin imzasına sunulması (kurum dışı)

3 gün

Vsrsa eklerinin hazırlanması

Isaat

ilgili yere gönderilmek üzere Posta Birimine ulaştırılması

10 dakika

KAMU HiZMET STANDARTLARI TABLOSU

PAMUKKALE ÜNiVERSiTESi YAPI iŞLERi VE TEKNiK DAiRE BAŞKANLIĞI HiZMET STANDARTLARI

SIRA NO

HlZMETlN ADI

GERÇEKLEŞTiRiLEN İŞLER

HlZMETlN TAMAMLANMA SÜRESi (EN GEÇ)

3

İHALE (4734 Sayılı KiK)

 

Projelerin hazırlanması ve Yaklaşık maliyetin tespit edilmesi

6 ay (180 gün)

ihale onay belgelerinin alınması

1 gün

İhale dokümanının hazırlanması

5 gün

ihalenin ilan edilmesi (19. veya 20. Madde) Uygulandığında isteklilere davet gönderilmesi (21/1 Maddesi) Uygulandığında ihaleye başvuranlara doküman (CD) verilmesi

10 gün

ihale sırasında kullanılacak tutanakların hazırlanması

1 gün

ihalenin gerçekleştirilmesi (Yeterlik + ihale)

2 saat

Yeterlik Değerlendirmesi: Belli istekliler Arası ihale Usulü (20. Madde) Uygulandığında Pazarlık Usulü ihale (21/f Madde) Uygulandığında

5 gün

2 gün

ihalenin sonuçlanması : Açık ihale Usulü(19. Madde) Uygulandığında Belli istekliler Arası ihale Usulü (20. Madde) Uygulandığında Pazarlık Usulü ihale (21/f Madde) Uygulandığında

30 gün 60 gün 20 gün

ihale Komisyon kararının imzalanması

1 gün

ihale Dosyasının On Mali Kontrol için evrakların ve onaylanmış suretlerinin dosyalanarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmesi

3 gün

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının ihale işlem Dosyası h a kında görüş cevabını verilmesi

10 gün

Sonucun adaylara bildirilmesi

10gün

itiraz için Yasal bekleme süresi

10 gün ,

Sözleşme yapmak üzere ihalenin üzerinde kalan istekliye çağrı yapılması ve Sözleşme yapma süresi

10 gün

Sözleşmenin yapılması

1 gün

KAMU HiZMET STANDARTLARI TABLOSU

PAMUKKALE ÜNiVERSiTESi YAPI iŞLERi VE TEKNiK DAiRE BAŞKANLIĞI HiZMET STANDARTLARI

SIKA NO

HİZMETİN ADI

GERÇEKLEŞTiRiLEN İŞLER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

4

YAPIM iŞiNiN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

Yer Tesliminin yapılması

5 gün

Hak ediş Düzenlenmesi ve imzalanması

30 gün

Ödeme Evrakı hazırlanması ve imzalatılması

15 gün

ödeme yapılması için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına ekleri ile birlikte gönderilmesi

1gün

5

YAPIM iŞiNiN TAMAMLANMASI

 

Yapım işini gerçekleştiren firmanın işi tamamladığına dair verdiği dilekçe tarihi esas alınarak kontrol teşkilatı üyeleri tarafından Geçici Kabulünün yapılması için teklif belgesinin hazırlanması ve imzalanması

10 gün

idare Amiri tarafından Geçici Kabul Komisyonunun oluşturulması ve onaylanması Onaylanan Geçici Kabul Komisyonu teşkilatının ilgili üyelere tebliğ edilmesi 'sin tamamlanıp tamamlanmadığının Geçici Kabul heyeti tarafından denetlenmesi Geçici Kabul tutanağının imzalanması

10 g

KAMU HiZMET STANDARTLARI TABLOSU

PAMUKKALE ÜNiVERSiTESi YAPI iŞLERi VE TEKNiK DAiRE BAŞKANLIĞI HiZMET STANDARTLARI

 

SlRA NO

HİZMETİN ADI

GERÇEKLEŞTiRiLEN İSLER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

6

MÜHENDiSLiK VE KONTROLÖRLÜK

\

Yapım, tadilat, büyük onanm, ali yapı tesislerinin ikmaline yönelik inde dosyalarının hazırlaması ve yaklaşık maliyetin tespit edilmesi

4ay(12Dgünj

Küçük Onarım ve tadilat yapılması talep edilen yerlerde inceleme yapılması ve keşif hazırlayarak yaklaşık maliyetin belirlenmesi

1 ay

Yapım isinin gerçekleştirileceği yerin uygunluğunun belirlenmesi

1 ay

:hale Komisyonunda üyelik yapılması

4 ay (120 gün)

işyeri teslimi yapılması

5 gün

malat ve ihraza! ile ilgili iş Programının hazırlanması

15 gün

işin proje Şartname ve sözleşmesine göre fen ve sanat kaidelerine uygun olarak yapmının denetlenmesi

24 ay

Hak ediş Düzenlenmesi

30 gün aralıkla

Vapım isini gerçekleştiren firmanın işi tamamladığına dair verdiği dilekçe tarihi esas alarak Geçici / Kesin Kabulünün yapılması için teklif belgesi hazırlanması ve imzalanması

10 gün

Yeni deprem yönetmeliğine uygun olmayan binalarda, yatay ve düşey yüklere karşı güçlendirmeye yönelik proje ve imalaHann yaptırılması,

12 ay

Isıtma, soğutma, havalandırma, temiz ı/e pis su, elektrik enerjisi ve haberleşme gibi altyapı hizmeUeriyle ilgili teslslen yaptırmak, yenilenmesini işletilmesin ı, periyodik bakım ve onarımlarını yaptırmak, arızalarının giderilmesini sağlamak,

12 ay

Kampüslençi ana ve ara bağlantı yollarının, tören a'anlannın, peyzaj mimarisine uygun çevre düzenlemelerinin, yeşil alanlann bakım ve sulamalarının yapılmasının sağlanması

13 ay

Tesis/Ekipman isletmeye alma, montaj ve proje kabul testlerine nezaret edilmesi.


KAMU HiZMET STANDARTLARI TABLOSU

PAMUKKALE ÜNiVERSiTESi YAPI iŞLERi VE TEKNiK DAiRE BAŞKANLIĞI HiZMET STANDARTLARI

SIRA NO

HlZMETlN ADI

GERÇEKLEŞTiRiLEN İŞLER

HlZMETlN TAMAMLANMA SÜRESi (EN GEÇ/

 

7

 

PERSONEL İŞLERİ

Arazi Tazminatı ve Eh Yan Ödemeden yararlanacak personel için Rektörtük Makamından onay alınması

Her üç ayda faır 2 gün

Hastalık nedeniyle sağlık raporu alan personel için Sağlık Raporu Onay Belgesi düzenlemesi ve mzalatı iması

3 Saat

Yıllık izin almak isteyen personele yıllık izin formu düzenleyip ilgili amirden onay alınması

3 Saat

KAMU HiZMET STANDARTLARI TABLOSU

PAMUKKALE ÜNiVERSiTESi YAPI iŞLERi VE TEKNiK DAiRE BAŞKANLIĞI HiZMET STANDARTLARI

 

SIRA NO

HİZMETİN ADI

GERÇEKLEŞTiRiLEN İŞLER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÛRESİ (EN GEÇ)

8

MAL ALIMLARI (Doğrudan temin alım yolu ile)

ihtiyaçların tespit edilmesi

3 gün

Piyasa fiyat araştırmasının yapılması

2 gün

Yaklaşık maliyetin belirlenerek Doğrudan Alım onayının alınması

1 gün

Alım yapılacak firmadan malzemelerin temin edilmesi

2 gün

Ayniyat Tesallüm fişinin hazırlanarak malzeme girişirin yapılması

2 gün

Ödeme Evrakı hazırlanması ve imzalatılması

1 giin

Ödeme yapılması için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına ekleri ile birlikte gönderilmesi

1 gün

 

Yasal Mevzuat ve/veya Müracaat yerleri değiştiği zaman tablo güncellenecektir.

Duyurular Tümünü Gör