Menü

Leonardo da Vinci Programı

 

Leonardo da Vinci Avrupa Birliği Mesleki Eğitim programıdır. Program; temel mesleki eğitimden geçmekte olan gençlerin, eğiticilerin ve eğitim yöneticilerinin ve formal veya informal eğitime katılan bütün kesimlerin ülkeler arası hareketliliğini artırmak, yenilikleri desteklemek ve eğitim kalitesini arttırmak için eğitim kuruluşları, üniversiteler, işletmeler, ticaret odaları gibi mesleki eğitim alanında yer alan değişik paydaşlar arasındaki işbirliğine dayanan projelere destek vermektedir.

 

Leonardo Mesleki Eğitim Programı, halen eğitim almakta olan, çalışan veya iş arayan ya da işini beğenmeyen yetişkinleri kapsayan çok geniş bir kitleyi hedef almaktadır. Ancak, tek tek şahıslar bu programdan yararlanmak için proje teklif edemezler. Tüzel kişilik sahibi tüm resmi ve özel kurum ve kuruluşlar, eğitim kurumları ile KOBİ, STK ve yerel idareler Leonardo da Vinci projesi sunabilmektedir.

 

2. aşaması 2006 yılında sona eren ve 2007-2013 yıllarını kapsayan yeni döneme Hayatboyu Öğrenme Programı çatısı altında giren Leonardo da Vinci Programı kapsamında, Mesleki Eğitim ve Öğretim alanında faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşların kuracakları ortaklıklar aracılığıyla mesleki eğitimin kalitesinin yükseltilmesi ve bu yolla daha nitelikli iş gücü geliştirilmesi ve Avrupa endüstrisinin rekabet gücünün arttırılması hedeflenmektedir.

 

Programın Hedefleri


1. Kişilerin, özellikle gençlerin, temel mesleki eğitim içinde tüm düzeylerde beceri ve yeterliliklerinin arttırılması

2. Teknolojik ve değişimi güçlendirmek üzere uyum sağlayabilmeyi arttırıp geliştirmeye yönelik sürekli mesleki eğitimde ve hayat boyu beceri ve yeterlilikler kazanmada kalitenin yükseltilmesi, bunlara erişimin iyileştirilmesi

3. Rekabet edebilmeyi ve girişimciliği, yeni istihdam fırsatları açısından da, geliştirmek üzere mesleki eğitimin yenileşme sürecine katılımını destekleyip arttırmak. Bu çerçevede, üniversiteler dahil mesleki eğitim kurumları ile işletmeler (özellikle KOBİ'ler) arasında işbirliğin artırılmasına özel önem verilecektir. LdV programı, Üye devletlerin mesleki eğitimin kapsamı ve organizasyonu konusundaki sorumluluğuna, kültürel çeşitliliğe ve dil çeşitliliği dikkate alınarak gerçekleştirdikleri eyleme destek olmaya çalışmaktadır. Bunun için mesleki eğitim alanındaki ülkelerarası işbirliği projeleri finanse edilmektedir.

 

Faaliyet Alanları

 

  • Hareketlilik Projeleri
  • Temel mesleki eğitim almakta olan kişilere yönelik Hareketlilik Projeleri
  • Yeni mezunlar, işsizler ve genç çalışanlara yönelik Hareketlilik Projeleri
  • Mesleki Eğitim alanında çalışan kişiler; eğitmenler, yöneticiler, uzamanlar, danışmanlara yönelik Hareketlilik Projeleri
  • Çok Taraflı Projeler
  • Yenilik Transferi Projeleri
  • Yenilik Geliştirme Projeleri
  • Tematik Ağlar
  • Destek Faaliyetleri