Menü

Komisyon Merkezli Faaliyetler


Yükseköğretim kurumları; Erasmus programı kapsamında aşağıda yer alan faaliyet türleri için Brüksel'de bulunan Komisyon Yürütme Ajansı’na  (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) başvuruda bulunmalıdırlar.

 

A) Müfredat geliştirme projeleri


Erasmus müfredatın ortaklaşa geliştirilmesi, uygulaması/yaygınlaştırılması alanında farklı katılımcı ülkelerden yükseköğretim kurumlarının katılımıyla gerçekleştirilebilecek iki temel faaliyet türünü destekler.  

 • Birinci, ikinci veya üçüncü aşamalar için (lisans, yüksek lisans veya doktora) ortak eğitim programları geliştirmesi için projeler,
 • Ortak Avrupa modüllerinin geliştirilmesi için projeler (Uzmanlaşmış dil modülleri dâhil) 

Hibelerin amacı farklı ülkelerden yükseköğretim kurumlarının uzmanlık ve güncel bilgilerinden faydalanarak yükseköğretimin kalitesi ve Avrupa boyutunu güçlendirmektir. İş dünyası ile işbirliğine özel önem verilir.

Bir veya iki yıllık geliştirme aşamasından sonra bu programlar veya modüller öğrenci ve personel hareketliliği, derslerin bir bölümünün ortaklarla gerçekleştirilmesi (örneğin yoğun programlarlar), kabul kriterleri, öğrenim çıktıları, değerlendirme, kalite güvencesi ve tanınma konusunda anlaşmalar (Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi (ECTS) ve Diploma Ekinin (DS) kullanımı) dikkate alınarak entegre bir şekilde ortak kurumlar tarafından gerçekleştirilmelidir. Öğrenciler katılımcı kurum ve ülkeler tarafından denkliği kabul edilen birden fazla sayıda diploma veya ortak diploma (veya modüller için sertifikalar) alırlar. Ortak programlar veya modüller birinci aşama (lisans), ikinci aşama (yüksek lisans) veya üçüncü aşama (doktora) çalışmaları ile ilgili olabilir.  

Başvuru, komple bir müfredat geliştirme durumunda üç yıllık bir dönemi, Avrupa modülü geliştirilmesi durumunda ise iki yıllık bir dönemi kapsayabilir. Hibe tarafından kapsanan en son yıl ortak kurumlar tarafından gerçekleştirilmesi gereken uygulamanın birinci yılı olmalıdır. 

Uygulama ve yaygınlaştırma faaliyetleri şunları içerebilir: 

 • yönlendirme ve rehberlik
 • kalite güvence mekanizmaları
 • akreditasyon
 • ortaklık ağının genişletilmesi
 • projenin ileri ve yetişkin eğitimi gibi farklı sektörlere genişletilmesi
 • diploma verilmesi
 • mezunlardan olası iş verenlerin arasında projenin teşvik edilmesi
 • geliştirilen ürünleri sergileme amacıyla konferansların veya atölyelerin organizasyonu ve bunlara katılım 

Kimler yararlanabilir?

 • Yükseköğretim kurumları
 • Kamu kurum/kuruluşları
 • İşletmeler
 • Yükseköğretim kurumları veya yükseköğretim ile ilgili faaliyet gösteren diğer organların birlikleri, ağları veya konsorsiyumları 

Kimler başvurabilir? Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi yükseköğretim kurumları

 

B) Yükseköğretim kurumları ve işletmeler arasında işbirliği


İş dünyası (KOBİ'ler dâhil) ile gerçekleştirilen ortaklıklar eğitim programlarının ilgisini, kalitesini ve cazibesini artırabilir: Yükseköğretim kurumları ve işletmeler arasında hızlandırılmış bilgi transferi; öğrenci, personel ve araştırmacıların iş dünyasına yerleştirilmesi ve işletme personelinin yükseköğretim kurumlarına entegrasyonu karşılıklı fayda sağlayabilir. Ayrıca, bilimsel uzmanlıklarına girişimci beceriler ekleyerek mezunların ve araştırmacıların kariyerlerinin her aşamasında istihdam edilebilirliklerini ve mesleki geleceklerini geliştirebilir. İş dünyası ile bağlantılar ilave finansman sağlayabilir, örneğin araştırma kapasitesini genişletmek veya yeni ya da hizmet içi eğitim dersleri geliştirmek. İş dünyası ile bağlantı KOBİ'ler ve bölgesel yenilik konularında üniversite tabanlı araştırmanın etkisini de geliştirecektir. Bu ayrıca girişimcilik, yöneticilik ve yenilikçilik ile ilgili becerilerin geliştirilmesinin mezuniyet sonrası eğitimin, araştırma eğitiminin ve üniversite personeli için hayatboyu öğrenme stratejilerinin tamamlayıcı bir parçası olması gerektiğini gösterir.

Genel teklif çağrısında duyurulan öncelikler kapsamında, bu faaliyet alanında desteklenen faaliyetler aşağıdakiler için stratejilerin tasarlanmasını içerebilir:  

 • Mezunların istihdam edilebilirliğinin arttırılması (müfredat yeniliği, Avrupa Nitelik Çerçevesi (EQF) ile ilgili beceri ve yeterliliklerin geliştirilmesi vs ile),
 • Öğrenci ve akademik personelin sanayide staj yapmasının ve bunun tersinin yapılmasının desteklenmesi ve deneyimsel öğrenmenin faydalarının analiz edilmesi, 

Hayatboyu öğrenme stratejileri dikkate alınarak üniversite ve işletmeler arasında denklik ve kalite güvencesi anlaşmalarının geliştirilmesi. 

Kimler yararlanabilir? 

 • Yükseköğretim kurumları
 • Kamu işletmeleri, özellikle KOBİ'ler
 • Mesleki kuruluşlar
 • Ticaret odaları
 • Sosyal ortaklar
 • Yerel/bölgesel/ulusal organlar 

Kim başvurabilir? Ortaklık adına hareket eden Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi yükseköğretim kurumu

 

C) Yükseköğretimin modernizasyonu


Avrupa yükseköğretiminin, bilgi Avrupası'ndaki rolünü gerçekleştirmek ve büyüme ve istihdam için Lizbon Stratejisine katkıda bulunmak için reforma ihtiyacı vardır. Yükseköğretim kurumlarının küreselleşmenin getirdiği sorunlarla baş edebilmeleri, Avrupa işgücünün eğitimi ve yeniden eğitimine daha etkin bir şekilde katkı sağlayabilmeleri için müfredat (Bologna süreci), finansman ve yönetim alanlarında Yükseköğretim modernizasyonu gereklidir.  

Genel teklif çağrısında duyurulan öncelikler kapsamında, bu faaliyet alanında desteklenen faaliyetler şunları içerebilir:  

 • Kurumların müfredatlarının modernizasyonu ve kendilerinin işgücü pazarı, vatandaşlar ve toplumun ihtiyaçlarına daha uyumlu hale gelmesi için stratejiler geliştirmelerine yardımcı olan projeler,
 • Kurumların hayatboyu öğrenme stratejileri geliştirme ve bölgeleri için 'açık öğrenme merkezleri' olmalarına yardımcı olan projeler,
 • Kurumların, kurumsal profillerinin çeşitliliğini finansman kaynakları ile eşleştiren proaktif finansman stratejilerini geliştirmelerine yardımcı olan projeler,
 • Kurumların performanslarının kalitesinin artırılmasına, güvenirliklerine katkıda bulunmalarına ve cazibelerinin artırılmasına yardımcı olan projeler. 

Kimler yararlanabilir? 

 • Yükseköğretim kurumları
 • Yükseköğretim ile ilgili faaliyet gösteren diğer organların birlikleri, ağları veya  konsorsiyumları

Kim başvurabilir? Ortaklık adına hareket eden Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi yükseköğretim kurumu

 

Ç) Sanal kampüsler

 

Avrupa yükseköğretim kurumları eğitim, öğretim ve araştırma sistemlerine BİT'i etkin bir şekilde entegrasyon etme düzeylerinde çok farklı aşamalardadırlar. Sanal Kampüs Faaliyetinin hedefleri yenilikçi BİT tabanlı içerik, hizmetler, pedagojiler ve Hayatboyu Öğrenme için uygulamanın geliştirilmesi/genelleştirilmesini sürdürülebilir organizasyonel, eğitimsel ve ekonomik modellerin yardımıyla desteklemektir. Yeterli teknik alt yapı bir ön şarttır. Faaliyet mevcut varlıklar üzerine inşa edilen yaygınlaştırma ve kullanımı destekler. Bu süreçte yer almak, kurumların organizasyonel olgunluğunu ve tüm düzeylerde gerekli değişimi desteklemeye arzulu olmayı gerektirir. Sanal Kampüslerin geliştirilmesi ile ilgili olarak Avrupa yükseköğretim kurumlarının farklı durumları tarafından aksettirildiği gibi ideal bir "herkese uyan" bir modeli yoktur.

Sanal Kampüsler Çok Taraflı Projelerinin hedefleri şunlardır: 

 • Bağımsız hareketliliğin başka bir türüne ek olarak fiziksel hareketliliğe bir tamamlayıcı veya yedek olarak sanal hareketliliği artırmak
 • Erasmus çok taraflı Müfredat Geliştirme projelerine bir sanal hareketlilik boyutu katmak
 • Hayatboyu Öğrenme bağlamında yüksek kalitede Avrupa açık eğitim kaynaklarının kullanılabilirliğini artırmak
 • Avrupa yükseköğrenimi ve  üniversitelerinin modernizasyon gündemine katkıda bulunmak

Öncelikler konusunda, teklifler şunları sağlamalıdır:

 • Sanal Kampüs, Sanal hareketlilik ve 'Açık Eğitim Kaynakları' tanımlamalarının sözlükte yer almasını dikkate almak
 • Sanal hareketlilik ile elde edilen yeterliliklerin değerlendirilmesi, onaylanması ve tanınırlığı için öğrencilere anlaşmalara dayalı olarak aldıkları eğitim ve dersler için tam akademik tanınırlık sağlanması
 • İlgili hususların (organizasyonel, pedagojik, araştırma, ekonomik) yeterince dikkate alınmasını sağlamak

Uygulanabildiği durumlarda, ön şart olan mevcut teknik alt yapı üzerine inşa etmek 

Kimler yararlanabilir? Erasmus Üniversite Beyannamesine sahip yükseköğretim kurumları

 

D) Ağ projeleri


Ağ projelerinin ana hedefi kaliteyi artırmak ve belirli bir akademik disiplin veya çalışma alanında, veya disiplinler arası/multidisipliner özelliğe sahip bir konuda veya ortak fayda ile ilgili diğer konularda (örneğin üniversite yönetimi, kalite güvencesi vs.) bir Avrupa boyutu tanımlamak ve geliştirmektir. Bu, yükseköğretim kurumları, fakülteler veya bölümler arasında işbirliği ile sağlanır. Bu tür iş birliği akademik birlikleri, bilgi düzeyi yüksek toplulukları, profesyonel organları, kamu veya özel sektörde sosyo ekonomik öneme sahip diğer ortakları ve uygulanabilmesi halinde, öğrenci organizasyonlarını da kapsamalıdır. Ağlar içerisindeki işbirliğinin tüm Avrupa'da ilgili alanlardaki yükseköğretim kurumları üzerinde devam eden ve yaygın bir etkiye sahip olacak sonuçlara yol açması beklenir.

Projelerin, teklif çağrısında belirlenen önceliklere uygun olarak odaklanma eğiliminde olduğu faaliyet türlerinin bir özet listesi aşağıda yer almaktadır: 

1. Eğitimin Planlanması ve Geliştirilmesi. Mevcut öğretim yöntemlerinin tarif edilmesi, analiz edilmesi ve karşılaştırılması. Yeni öğretim metotlarının tanınması ve tecrübe edilmesi. Mevcut öğretim materyalinin tanımlanması ve veri tabanlarının yardımıyla ağ üyelerinin hizmetine sunulması. Yeni öğretim materyalinin üretilmesi veya güncellenmesi ve yaygınlaştırılması

2. Kalite Güvencesi Alanındaki Faaliyetler

3. Avrupa İşbirliğinin Kolaylaştırılması. Avrupa iş birliğinde en son teknolojinin değerlendirilmesi, ihtiyaçların ve engellerin ve bu engelleri aşmak için yöntemlerin tanımlanması. Araçların oluşturulması (ECTS'nin, yeni koordinasyon modellerinin, Avrupa stratejilerinin kullanımı). Avrupa modüllerinin üretiminin teşvik edilmesi.

4. "Avrupa'da Eğitim Yapılarının Ayarlanması" Pilot Projesini kullanarak Jenerik ve Sektörel Yeterliliklerin Tanımlanması ve Güncellenmesi. Şimdi ayarlama sonuçlarını daha ileriye götürmek ağ projelerine kalmıştır. Artık ağlardan Ayarlama Projesinin Metodolojisini ve sonuçlarını kendi disiplinlerine uygulamaları beklenmektedir.

5. Yükseköğretim kurumlarının araştırma sonuçlarını öğrenimlerine entegre etmelerini ve Erasmus ağları ile Avrupa Komisyonu Araştırma Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilen Konulu Ağlar arasında bağ kurmalarını teşvik ederek Öğretim ve Araştırma Arasında Sinerjilerin Teşvik Edilmesi

6. Kamu sektörü, bilimsel ve profesyonel kurum ve kuruluşları bir araya getirerek, Avrupa yenilik kapasitesine katkıda bulunarak Eğitim Ve Toplum Arasında Bağın Güçlendirilmesi  

Ağ projesine katılan yükseköğretim kurumlarından biri, koordinatör olarak hareket etmelidir. Bu, teklif çerçevesinin hazırlanmasında, topluluk desteği için başvurunun sunulmasında, projenin düzgün yönetiminin sağlamasında, harcanan paranın hesabının verilmesinde, ve proje sonuçları hakkında rapor vermede yöneticiliği kapsar. Ancak farklı yükseköğretim kurumları veya birlikler ağın programının farklı aşamalarını yönetebilirler.

İdari yapılar her projenin özelliğine göre değişkenlik gösterecektir. Ancak ağın tamamı mümkün olduğu kadar ilişkilendirilmelidir. Bunun başarılması için araçlar proje iş programından açıkça ortaya çıkmalıdır. Proje ortaklarının ilgili kurumlarında bulguları dikkate alması, – uygun olduğu yerlerde – proje sonuçlarının kullanılması ve sonuçların tanımlanmış hedef gruplarına yaygınlaştırılması için önerilen tekliflerde proje iş programından açıkça ortaya çıkmalıdır. Ağların ilerlemenin dâhili değerlendirmesi ve kalite güvencesi sonuçları için uygun mekanizmaları yerleştirmesi beklenecektir.  

Kimler yararlanabilir? 

 • Yükseköğretim Kurumları
 • Kamu Kurumları
 • Birlikler
 • İşletmeler 

Kimler Başvurabilir? Ağı koordine eden Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi yükseköğretim kurumları

 

E) Destekleyici faaliyetler

 

Erasmus projelerinin hedeflerini ve sonuçlarını desteklemek için 'Destekleyici Faaliyetler' kapsamında projeler geliştirilebilir.

Bu nedenle projeler iletişim faaliyetlerini, projelerin konulu izlemesini ve proje sonuçlarının yaygınlaştırılmasını ve kullanımını kapsayabilir, örneğin: 

 • Her program içinde faaliyetlerin ve sonuçların görünürlüğünü desteklemek ve geliştirmek için bilgi ve iletişim faaliyetleri
  • Deneyim değişimi toplantılarının organizasyonu, proje özetlerinin güncellenerek yayınlanması ve en iyi sonuçların daha etkin yaygınlaştırılması ve kullanımına destek olarak proje sonuçlarının daha sistematik bir şekilde değerlendirilmesini içeren birbirine benzer konuda çalışan devam eden projelerin "konulu" izlenmesi
  • Ortak veri tabanları geliştirilmesi yoluyla, proje sonuçları hakkında bilgilerin toplanması ve hazırlanması
  • Proje sonuçlarının aktarılması ve yeni kullanıcılarca alınmasının desteklenmesi ve eğitim sistemleri ve uygulamalarında yaygınlaştırılmasına özel bir vurgu ile, yaygınlaştırma ve kullanım konferansları ve ilgili sektörde projeleri ve potansiyel kullanıcıları bir araya getiren etkinlikler için destek.  

Kimler yararlanabilir? Yükseköğretim kurumlarının birlikleri, ağları veya ortaklıkları ya da yükseköğretimle aktif ilişki içindeki diğer kurumlar 

Kim başvurabilir? Ortaklık adına koordine eden organizasyon

 

Daha fazla bilgi için AB Komisyonunun resmi web sitesinde "Erasmus for Higher Education / University Cooperation" sayfasına bakınız:

http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc1061_en.htm