PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ KALİTE POLİTİKASI

Amaç
Kalite Politikası Pamukkale Üniversitesi’nin (PAÜ) tüm birimlerinde kalite yönetim sisteminin yapılanması ve sürdürülmesi sırasında, yönetim tarafından mevzuat şartları ve modern kalite anlayışı esas alınarak belirlenen ve tüm çalışanlarca benimsenen temel unsurları açıklar.

Politikalar
Pamukkale Üniversitesi;
a) Kalite odaklı tüm uygulamalarında belirlemiş olduğu misyon, vizyon ve temel değerler ışığında çalışmalar yürütür. Yenilikçi ve girişimci bakış açısını her zaman ön planda tutar.
b) Tüm birimlerinde ve yönetim süreçlerinde “planla, uygula, kontrol et ve önlem al” kalite güvencesi yaklaşımı ile hareket eder. Sürekli geliştirme yaklaşımını esas alır.
c) Başta çalışanları ve öğrencileri olmak üzere tüm paydaşlarının, süreçlerine katılımını sağlar ve memnuniyetlerini artırmaya yönelik faaliyetler gerçekleştirir.
d) Sürdürülebilirliğin sağlanması ve kalitenin sürekli iyileştirilebilmesi amacıyla kurumsal risk yönetimi çalışmalarını yürütür.
e) Modern kalite anlayışı içerisinde insana ve çevreye saygı eş değerde yer alır. Kalite ile birlikte çevre, iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları belirlenen yönetim standartları ve mevzuat çerçevesinde yürütülür.
f) Karar alma süreçlerinde öngörülü yaklaşımı, kalite anlayışının temeli olarak ele alır.
g) Faaliyet gösterdiği tüm alanlarda, sunduğu ürün ve hizmetlerin kalitesi ile ulusal ve uluslararası alanda rekabet edebilir bir üniversite olmayı hedefler.
h) Paydaşlardan alınan geribildirimlerin ve öneri kültürünün kalite geliştirmede önemli bir yer tuttuğunun farkında olan PAÜ, bu süreçlerin sistematik olarak gerçekleştirilmesine yönelik yapılandırma ve uygulama çalışmaları yürütür.
i) Ölçme ve değerlendirme yöntemiyle anahtar sonuçları ölçerek, her birimin bu değerlendirme sonuçlarına göre sürekli iyileştirme yöntemlerini uygulamasını sağlar.
j) Eğitim-öğretim faaliyetlerini yenilikçi yaklaşımlar ile eğitimde kalite akreditasyon şartlarından yararlanarak öğrenci merkezli anlayışla tasarlar ve sürdürür.
k) Eğitim-öğretim süreçlerinde sürekli geliştirmenin sağlanmasına yönelik iç ve dış paydaşların görüşlerini dikkate alır. Bu görüşleri çeşitli karar alma ortamlarında değerlendirir ve uygulamalarına yansıtır.
l) Mezunlarla iletişim ve sürekli işbirliği şartlarını sağlayacak şekilde sistematik bir yapılanma oluşturur.
m) Kalite kültürünün yaygınlaşmasına yönelik eğitimler ve çeşitli bilinçlendirme etkinlikleri gerçekleştirir.
n) Eğitim programlarının kalitesini güvence altına almak adına, öz değerlendirme sistemi kurar. Sistematik olarak gerçekleştirilen bu değerlendirmelerin sonucunda gerekli iyileştirme faaliyetlerini planlar ve yürütür.
o) Eğitim programlarında akreditasyon çalışmalarını teşvik eder. Akreditasyon uygulamalarının şartları doğrultusunda gerekli kaynakları sağlar.
p) Araştırma-geliştirme faaliyetlerini ve bu faaliyetlerin sonuçlarını, belirlediği ilgili stratejik amaçlarla ve hedeflerle uyumluluğunu sistematik olarak izler.
q) Proje çalışmalarının niteliğini geliştirmeyi, uygulamalarda modern teknolojileri etkin ve verimli kullanmayı, projeleri eksiksiz ve zamanında tamamlama kültürünü geliştirecek etkinlikler yürütür.
r) Araştırma-geliştirme faaliyetlerine ilişkin performans değerlendirme süreçlerini kurar, değerlendirir ve sonuçlarına göre gerekli iyileştirme faaliyetlerini planlar ve yürütür.
s) Öğretim elemanlarına, araştırma-geliştirme olanaklarına fırsat eşitliği içerisinde erişim imkânı sunar.
t) Toplumsal katkı faaliyetlerini ve bu faaliyetlerin sonuçlarını, belirlediği ilgili stratejik amaçlarla ve hedeflerle uyumluluğunu sistematik olarak izler.
u) Belirlediği Eğitim-Öğretim, Araştırma-Geliştirme, Toplumsal Katkı ve Diğer Yönetim Politikaları ile ilgili alandaki faaliyetlerin birbirleri ile uyumunu güvence altına alır.