Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Teknolojisi Bölümü

16.04.2004 tarih ve 25435 sayılı resmi gazete yayınlanmıştır.
Pamukkale Üniversitesi Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi İçindeki Meslek Yüksekokulu
Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim, Uygulama ve Stajlarına
İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik


BİRİNCİ BÖLÜM


Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Denizli mesleki ve teknik eğitim bölgesi içindeki meslek
yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin, öğrenim süreleri içinde kazandıkları teorik
bilgi ve deneyimlerini pekiştirmek, laboratuvar ve atölye uygulamalarında edindikleri beceri
ve deneyimlerini geliştirmek, görev yapacakları iş yerlerindeki sorumluluklarını, ilişkileri,
organizasyon ve üretim sürecini ve yeni teknolojileri tanımalarını sağlamaktır.
Kapsam
Madde 2 - Denizli mesleki ve teknik eğitim bölgesi içinde yer alan, meslek yüksekokulu
öğrencilerinin yurt içi ve yurt dışındaki işyerlerinde yapacakları eğitim, uygulama ve stajlarla
ilgili faaliyet ve esasları kapsar.
Dayanak
Madde 3 - Bu Yönetmelik Pamukkale Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin
8-a maddesinin 3 üncü paragrafı ile 2547 sayılı Kanunun ek-24 üncü maddesine dayanılarak
Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi İçindeki
Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim, Uygulama ve Stajlarına İlişkin
Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmeliğe göre hazırlanmıştır.

Devamı için aşağıdaki linke tıklayınız...