T.C.

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

SPOR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMLERİ HAKKINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

 

Amaç

Pamukkale Üniversitesi SKS Spor Şube Müdürlüğünün amacı, Yükseköğretim Kurulunun plan ve programları çerçevesinde, Pamukkale Üniversitesi Öğrencilerinin beden ve ruh sağlığının korunması ve boş zamanlarının değerlendirilmesi amacıyla, tüm spor faaliyetlerini organize etmek, yönetmek, Üniversiteye ait spor salon ve alanlarını bu amaca uygun bir şekilde değerlendirmektir.

 

Kapsam

Bu usul ve esaslar, 2547 Sayılı Kanunun 4 üncü ve 47 nci maddeleri ile Yüksek Öğretim Kurumları Mediko-Sosyal, Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Daire Uygulama Yönetmeliği’nin 17 nci maddesi uyarınca, Pamukkale Üniversitesi Öğrencilerinin SKS Daire Başkanlığı bünyesinde yapacakları yurt içi ve yurtdışı sportif faaliyetleri kapsar.

 

Tanımlar  

 

Madde 1-  Kavram ve tanımlar aşağıda belirtilmiştir.

 

a)    PAÜ                               : Pamukkale Üniversitesini,

b)    Rektör                            : Pamukkale Üniversitesi Rektörünü,

c)    TÜSF                             : Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu,

d)    SKS                               : Pamukkale Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığını,        

e)    Yönetim Kurulu             : Pamukkale Üniversitesi SKS Yönetim Kurulunu,

f)     Spor Şube Müdürlüğü   : Pamukkale Üniversitesi SKS Spor Şube Müdürlüğünü, 

g)    KVKK                            : Kişisel Verilerin Korunması Kanununu ifade eder.

h)    Yönetici ve İdareci         : Üniversitelerarası spor kafilelerinin başında görevli idari  ve teknik  personelini,  

ı)    Sporcu                             : Pamukkale Üniversitesi’ni temsilen spor yarışmalarına katılan öğrenci sporcularını, 

i)    SBS                                 : Spor Bilgi Sistemini,

j)   ÜNİLİG                            : Üniversiteler Ligini ifade eder.  

 

Spor Şube Müdürlüğü

 

      Madde 2- Pamukkale Üniversitesini, yurt içi ve yurt dışında yapılacak her türlü resmi ve/veya özel spor organizasyonlarının düzenlenmesi hazırlıklarını yapan faaliyetlerde Üniversiteyi temsil edilmesini sağlayan birimdir.

       

             Madde 3- Üniversite spor faaliyetlerinde “mavi, lacivert, beyaz” renklerle temsil edilir.

 

Spor Şube Müdürlüğü’nün Görevleri

 

Madde 4-  Spor Şube Müdürlüğünün Görevleri Şunlardır.

 

a) PAÜ Spor Bilimleri Fakültesi ve Spor Bilimleri ve Teknolojisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü başta olmak üzere Üniversitenin diğer ilgili birimleri ile gerekli işbirliğini sağlamak,

 

b)  Yıl içinde Üniversitenin Temsil edileceği spor branşlarının planlamasını yaparak Daire Başkanına ve SKS Yönetim Kuruluna sunmak,

 

c) Spor Şube Müdürlüğünün yıllık giderleri konusunda Daire Başkanına ve SKS Yönetim Kuruluna teklifte bulunmak,

 

d) Spor branşları için yeteri kadar saha, salon, malzeme, antrenör, hakem ve diğer görevli ihtiyaçlarını tespit ve temin etmek,

 

e) Yönetim Kurulunca planlanmasına ve gerçekleştirilmesine karar verilen organizasyonların yerine getirilmesini sağlamak,

 

f) Yurt içi ve yurt dışı yarışmalarda, Üniversiteyi temsilen katılacak takımların karşılaşmalara katılımlarını sağlamak, 

 

g) Yönetim Kurulunca düzenlenmesine karar verilen Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu faaliyetlerini düzenlenmek, 

 

h) Müdürlükteki diğer resmi mevzuat hükümlerinin uygulanmasını sağlamak. 

 

             

Üniversiteyi Temsil Edecek Takımların Belirlenmesi Hususları  

 

              Madde 5-

a) Üniversitemizi temsil edecek spor branşlarının belirlenebilmesi için yeni eğitim-öğretim yılı başlamadan Spor Şube Müdürlüğü tarafından başta Spor Bilimleri Fakültesi olmak üzere Üniversitenin diğer birimleri ile yapılan iletişim doğrultusunda hareket edip belirlenen spor branşları ve bu branşları çalıştıracak antrenörler SKS yönetim kuruluna sunulur.

 

b) SKS Yönetim Kurulunca onaylanan spor branşlarının Türkiye Üniversite Sporları Federasyonuna başvurusu, Spor Şube Müdürlüğünce resmi yazışmalar ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun elektronik sistemine kaydedilmesi ile yapılır ve antrenörlere resmi yazı ile görevleri tebliğ edilir.

 

c) Üniversiteyi temsil edecek spor takımlarının oyuncu seçmeleri branş antrenörleri tarafından belirlenecek oyuncu seçme takvimine göre planlanır ve Üniversitenin tüm öğrencilerine sms, e-posta ve afiş hazırlama yöntemleri kullanılarak branşların sporcu seçme tarihleri duyurulur.

 

Turnuvalarda Üniversiteyi Temsil Edecek Takımların Kafilelerinin Belirlenmesi Hususları

 

            Madde 6- Üniversiteyi temsil edecek takımların turnuva kafile görevlileri Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun belirlediği kafile görevlileri kategorisindeki görevliler olarak belirlenir.

 

Spor Müdürlüğü Harcamaları

 

              Madde 7- Harcamalar, Rektörlük Oluruna istinaden Spor Şube Müdürünün teklifi, Harcama Yetkilisi Daire Başkanının onayı ile geçerli belgelere dayandırılarak mevzuata uygun şekilde hazırlanır. 

 

 

Takımların Sarf Malzeme ve Demirbaş İhtiyaçlarının Karşılanması Hususları

 

Madde 8-

a)  Spor takımlarının antrenörleri takımlarına oyuncu seçme tarihlerinin bitimi sonrasında en geç 15 gün içerisinde takım oyuncu listelerini ve malzeme ihtiyaç dilekçelerini SKS daire başkanlığına dilekçe ile vermek zorundadır.

 

b) Üniversiteyi temsil edecek spor branşlarının her türlü sarf ve demirbaş malzeme ihtiyaçları ilgili antrenörün talep dilekçesine istinaden Spor Şube Müdürlüğünce daire başkanlığına resmi yazı ile bildirilir; SKS Daire başkanlığınca temini sağlanır.

 

c) Üniversitemiz spor takımları ve sporcuları için temin edilen malzemeler (demirbaşlar hariç olmak üzere) temin edildikten sonra takım antrenörlerine teslim edilir, sarf malzemeler her eğitim –öğretim dönemi için yenilenir.

 

d) Üniversitemiz spor takımları için temin edilen demirbaşlar kullanım şekline göre SKS Spor Şube Müdürlüğüne yada branş antrenörüne zimmet ile devredilir.

 

e) Üniversite yerleşkesi içindeki spor alanlarında yapılacak olan sportif faaliyetlerde ihtiyaç duyulan demirbaş ya da diğer sarf malzemelerin temini; SKS Yönetim Kurulu’nda görüşülmek üzere spor şube müdürlüğünün resmi yazısı ile Daire Başkanlığına sunulur ve SKS Yönetim Kurulu onayı ile Başkanlıkça temin edilir. 

 

 

Pamukkale Üniversitesi Spor Takımlarının Yurt içi ve Yurt Dışı Faaliyetlere Katılması Hususları

 

Madde 9- Pamukkale Üniversitesi spor takımları, spor birimlerinin görevlileri; Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ile diğer resmi kurumlarının yurt içi ve yurt dışında düzenlediği spor ile ilgili (müsabakalar ve ilgili spor toplantıları) faaliyetlerine katılımlarının sağlanabilmesi ilgili mevzuatlar çerçevesinde SKS Yönetim

Kurulunun onayı ve Rektörlük Oluru ile yapılır. 

Bu kapsamda;

 

a) Üniversitenin spor takımlarının oyuncuları Lisanslı sporcu olabilmeleri için Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun belirlediği Öğrenci/Sporcu Tescil Lisans ve Vize Talimatları çerçevesinde işlemleri spor şubesince yapılır.

 

b) Üniversiteyi temsil edecek olan sporcu ya da spor takımlarının ulaşım konaklama ve diğer iaşe işlemleri spor şube müdürlüğünce yürütülür.

 

1)      Spor Takımlarının ulaşımı için öncelikle kurumun imkânlarından faydalanılır,  kurum imkânları uygun olmadığı zamanlarda kiralama yöntemine gidilir.

 

2)      Araç kiralama yöntemi, Spor Şube Müdürünün SKS Başkanlığına teklifi sonrası ilgili kiralama mevzuatlarına göre SKS satın alma birimi tarafından temin edilir. 

 

3)      Spor Takımlarının konaklama ihtiyaçları turnuvanın yapıldığı illerdeki resmi kurumların misafirhane, uygulama oteli ve sosyal tesislerinden faydalanılır, bu imkânların mümkün olmadığı durumlarda, resmi mevzuata göre belirlenen konaklama bedellerine göre özel işletmelerden faydalanılır.   

 

Takım Antrenörlerinin ve Sporcuların Uyması Gereken Hususlar

 

Madde 10-

a) Üniversitenin tüm spor takımlarının oyuncularının antrenmanlarından ve katıldıkları müsabakalarda disiplininden antrenörleri sorumludur.

 

b) Antrenörler takımları ve sporcuları için bir antrenman programı hazırlayıp bu program doğrultusunda Takımı/ Sporcuları turnuvalara hazırlamakla yükümlüdür.

 

c) Takım oyuncuları ve sporcuların tamamı antrenörlerinin hazırladıkları antrenman programına ve talimatlarına uymak zorundadırlar; bu talimatlara aykırı davranış sergileyen sporcular hakkında bu usul ve esasların 13. maddesine göre haklarında işlem yapılırlar.

 

d) Takım antrenörleri her müsabaka sonrası ilgili müsabaka raporunu müsabakalarla ilgili fotoğraf ya da diğer görselleri Spor Şube Müdürlüğüne teslim eder.

 

e) Müsabakaya katılan kafileye ya da sporculara mutemet tayin edilen Antrenör, Yardımcı Antrenör, İdareci veya Kafile Başkanı turnuvanın bitiminden en çok üç iş günü içerisinde mutemet işlemleri ile ilgili evrakları ve açılan avans hesaplarının kapama işlemlerini Spor Şube Müdürlüğü ile birlikte yürütüp avans hesaplarını kapatmakla yükümlüdür.

 

 

             Madde 11- Milli müsabakalara, uluslararası karşılaşmalara veya Pamukkale Üniversitesinin temsil edileceği tüm sportif müsabakalara (her türlü spor kampları hariç) katılacak sporcu öğrenciler, bu faaliyetlerle çakışan ders, sınav, uygulama, seminer vb., eğitim faaliyetlerinden müsabaka süresince Rektörlük Oluru ile görevli izinli  sayılırlar.

 

 

Üniversite Sporcularına Verilecek Olan Teşvik ve Ödüller

 

            Madde 12-

 

a) Üniversite de öğrencilerin spora yönlendirilmesi kapsamında yapılacak çalışmalar ve her türlü teşvik planlamaları SKS Daire Başkanlığınca Rektörlük Makamının onayına sunulur ve onay sonrası gerçekleştirilir.

 

b)  Üniversite spor takımlarına ve sporcularının göstermiş oldukları başarılardan dolayı verilecek olan ödüller ve bu ödüllerin verilmesi için yapılacak olan her türlü tören, toplantı programları Spor Şube Müdürlüğünce daire başkanlığına sunulur; Başkanlık onayı ile yapılır.

 

c)      Spor takımlarına ve sporculara verilecek olan ödüllerin temini ile yapılacak olan toplantı ve tören giderleri Rektörlük Makamının ya da SKS Daire Başkanının onayı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Bütçe Rehberinde yer alan ilgili kalemce karşılanır. 

 

            Disiplin Cezaları

 

Madde 13-

 

a) Üniversite içerisinde yapılan spor faaliyetleri ilgili turnuvanın komite ya da komisyonlarının oluşturacağı kurallar çerçevesinde karara bağlanır.

 

b) Üniversitemizi temsilen TÜSF ya da diğer özel turnuvalara katılım sağlayan Üniversite spor takımları, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun Disiplin Yönetmeliğine göre hareket ederler.

 

c) Üniversite Spor takımlarında yer alan sporcular, takım disiplinini bozucu hareketlerinde ya da antrenörlerinin talimatlarına aykırı davranışlarında, ilgili antrenör tarafından tutulacak rapor doğrultusunda takımdan çıkarılır ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunca verilen sporcu Lisansı ve Üniversitenin sporcularına sağladığı diğer hakları iptal edilir.

 

d) Spor Şube Müdürlüğüne bağlı faaliyetler sırasında; spor alanlarına ve spor malzemelerine zarar veren, Spor Şube Müdürlüğü mensuplarına ve görevlilerine uygunsuz davranış sergileyen ya da kamunun diğer alanlarında, sporcu ahlakına uygun davranışlar sergilemeyen sporcular takımla ya da turnuva ile ilişikleri kesilir.

 

Bu disiplin cezaları, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği anlamında bir disiplin cezası sayılmaz ve öğrencilerin siciline geçirilmez. Ancak öğrencinin davranışları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin de uygulanmasını gerektiriyorsa ayrıca bu Yönetmeliğe göre de işlem yapılır. Disiplin cezalarına olan itirazlar Üniversite Yönetim Kurulunca incelenerek, karara bağlanır.

 

 

Yürürlükten Kaldırma

Madde 14-

 08.12.2021 tarih ve 20/05 sayılı Senato Kararı ile Kabul edilen Pamukkale Üniversitesi Kültür ve Spor Hizmetleri Birimi Çalışma Usul ve Esasları yürürlükten kaldırılmıştır.  

 

Yürürlük

Madde 15- Bu usul ve esaslar Üniversite senatosunda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 16-  Bu usul ve esasları Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.