T.C.

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

 ÖĞRENCİ TOPLULUĞU YÖNERGESİ

AMAÇ

Madde 1-  Bu yönerge; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 47’nci maddesi uyarınca Pamukkale Üniversitesi öğrencilerinin beden ve ruh sağlığının korunması ve boş zamanlarının değerlendirilmesi amacıyla her türlü kültürel ve sanatsal faaliyetlerini organize etmek, yönetmek, Üniversiteye ait tesis ve alanları bu amaca uygun şekilde değerlendirerek öğrenci faaliyetlerini desteklemek ve bu tür faaliyetlerin organize bir şekilde yapılması ve yürütülmesi amacıyla Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturacakları “Pamukkale Üniversitesi Öğrenci Topluluğu“ tanımlı toplulukların kuruluş, işleyiş ve düzenlenecek etkinliklere ilişkin usul ve esasları belirler.

DAYANAK

Madde 2-  Bu yönerge Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliğinin 10,16 ve 17 nci maddeleri doğrultusunda hazırlanmıştır.

KAPSAM

Madde 3- “Bu yönerge Pamukkale Üniversitesi öğrenci ve personeline yönelik kültürel ve sanatsal faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi ile Pamukkale Üniversitesi’nin kurulmuş-kurulacak olan öğrenci topluluklarının kuruluş, işleyiş ve denetimine ilişkin ilkeleri kapsar.”

TANIMLAR

Madde 4- Bu yönerge de geçen kavramların tanımları aşağıdaki gibidir;

a)     Üniversite: Pamukkale Üniversitesi’ni,

b)     SKSDB: Pamukkale Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nı,

c)     KHB: Pamukkale Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Kültür Hizmetleri Birimini

ç) PBS: Pamukkale Üniversitesi Pusula Bilgi Sistemini,

d)     DYS: Doküman Yönetim Sistemi,

e)     SKSBS: Pamukkale Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi için  hazırlanan Bilgi Sistemini,

f)      Sistem Yöneticisi: SKSBS’ne giriş yaparak sistemi aktif kullanan yetkili personel,

g)     Yönerge: Pamukkale Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesini,

ğ) SKS Yönetim Kurulu:  Rektörün görevlendireceği bir Rektör Yardımcısı, Sağlık, Kültür ve Spor           

Daire Başkanı, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkan Yardımcısı (olmaması durumunda) Şube Müdürlerinden biri veya ilgili birim yöneticisinden oluşan kurulu,

h)     Kültür Hizmetleri Yürütme Birimi: Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı, Başkan Yardımcısı  (olmaması durumunda) ilgili şube  müdürünü veya ilgili birim yöneticisini ve Daire Başkanının uygun gördüğü bir şube müdürünü,

ı) Topluluk Danışmanı :  Öğrenci topluluklarının kuruluşu, işleyişi ve denetimi hususunda SKS’ye karşı sorumlu akademik danışmanını,

i)      Öğrenci Topluluğu  : Pamukkale Üniversitesi’ne kayıtlı öğrencilerin eğitim faaliyetleri dışındaki zamanlarını değerlendirmek amacıyla kurdukları ve SKS tarafından kuruluşları onaylanmış öğrenci topluluklarını,

j)      Topluluk Genel Kurulu : Topluluğun bütün üyelerini,

k)     Topluluk Yönetim Kurulu:  “Topluluğun genel kurulunda seçilen 15 (on beş) üyeyi,

l)      Topluluk Denetim Kurulu : Topluluğun genel kurulunda seçilen üç asil ve üç yedek üyeyi,

m)  Topluluk Başkanı : Üyesi olduğu toplulukta seçimle başkanlık görevine gelen öğrenciyi,

n)     Kurucu Üye:  Topluluk kurmak üzere başvuruda bulunan bir üniversite öğretim elemanını ve en az  

15 öğrenciyi,

 o) KVKK: Kişisel Verilerin Korunması Kanununu

    ifade eder.

 

YÖNETİM ORGANLARI

Madde 5- Yönetim Organları şunlardır:

a)     Yönetim Kurulu

b)    Yürütme Birimi

c)     Topluluk Danışmanı

SKS YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

Madde 6-

a)      Yönetim Kurulu Başkanı, Rektörlük Makamının görevlendirdiği Rektör Yardımcısıdır.

b)      Yürütme Biriminin öğrenci toplulukları ile ilgili yıllık raporunu değerlendirir,

c)      Yürütme Birimine teklif edilen öğrenci toplulukları ile ilgili plan ve programları görüşür,

 ç)  Yürütme Biriminin öğrenci toplulukları ile ilgili önerilerini değerlendirmek

d)      Öğrenci topluluklarının etkinliklerini denetler, gerekirse bu etkinliklere ara verir veya topluluğu fesh eder.

e)      Yurtiçi ve yurtdışı yarışmalara Üniversiteyi temsilen katılacak olan öğrenciler ile topluluk üyesi öğrencilerin etkinliklere katılmalarını sağlamak.

 

YÜRÜTME BİRİMİNİN GÖREVLERİ

Madde 7-  Yürütme biriminin görevleri şunlardır:

a)    Topluluklara danışmanlık yapar ve etkinlikleri planlama konusunda yardım eder,

b)   Öğrenci topluluklarının bu yönerge ile belirlenen usul ve esaslar içerisinde etkinlik sürdürmelerini sağlar,

c)    Yönetim organları ile topluluklar arasındaki iletişim görevini yürütür,  koordinasyonu sağlar

ç) Topluluklar tarafından yapılacak etkinliklerin hazırlıklarını yapar, resmi izin ve onaylarını alır,

d)   Gerekli durumlarda topluluk danışmanları ve/veya başkanları ile birlikte bir araya gelerek      çalışmalarla ilgili durum değerlendirmesi yapar,

e)    Yeni toplulukların kurulması ve faaliyet göstermeyen toplulukların etkinliklerine ara verilmesi, toplulukların kapatılması ile ilgili raporlar veya gerekçeli teklifleri hazırlayarak, yönetim kuruluna sunar.

f)    Toplulukların Üniversite içinde veya diğer üniversitelerle yapacakları sosyal-kültürel etkinliklere katılımlarına yardımcı olur,

g)   Diğer üniversitelerin öğrenci toplulukları ile aynı konularda etkinlik gösteren topluluklar arasında iletişimi sağlar,

ğ) Yönetim Kurulu adına, öğrenci toplulukları ve etkinlikleri konusunda genel denetim ve gözetim görevini yürüterek gerekli durumlarda yönetim kuruluna bilgi verir.

h)   Topluluk danışmanları, başkan ve üyelerinin önerilerini değerlendirir.

ı) Yürütme Birimi yılda iki defa toplanarak öğrenci topluluklarının ve sportif faaliyetlerin yürütülmesi  ile ilgili çalışmaları değerlendirir.

TOPLULUK KURULMASI

Madde 8-

a)    Topluluk kurmak isteyen en az 15 ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi bu yönergeye bağlı kalarak bu taleplerini topluluğun sorumluluğunu üstlenecek olan danışman öğretim elemanının dilekçesi ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na başvurur (Form1, Form 2, Form 3). Yönetim Kurulunun onaylaması durumunda topluluk kurulur.

b)   Öğrenciler yeni bir topluluk kurmak için SKSKH’ne ilgili formlar ile (Form 1, Form 2, Form 3) başvuru yapar. SKS Daire Başkanlığı Yönetim Kurulunda başvuru dilekçesi değerlendirilir. SKS Daire Başkanlığı Yönetim Kurulunda onaylanması durumunda topluluk kurulur.

c)    Topluluk Kurulumu DYS Sistemi üzerinden topluluk danışmanına resmi yazı ile bildirilir. Topluluk Genel Kurulunu yapar. Topluluk Başkanını ve Yönetim Kurulunu seçer. İlgili formlar (Form 4, Form 5, Form 6) SKS Kültür Hizmetlerine teslim edilir. İlgili formlar (Form 4, Form 5, Form 6) SKS Bilgi Sistemi Panel Yöneticisi tarafından topluluk oluşturma paneline girilir ve topluluğun kurulumu tamamlanır.

ç) Topluluk kurma başvuruları, her eğitim-öğretim yılında yalnızca Ekim ve Şubat aylarında yapılır. Bu aylar dışında yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

d)   Aynı isimde ikinci bir topluluk kurulamaz.

TOPLULUK ORGANLARI

Madde 9- Topluluk;

a)   Topluluk Genel Kurulu

b)  Topluluk Yönetim Kurulu

c)   Topluluk Denetim Kurulundan oluşur.

TOPLULUK GENEL KURULU

Madde 10-

a)  Topluluk üyelerinden oluşur,

b)  Topluluk; kurulma onayını aldıktan sonra, en geç 1 ay içinde ilk Genel Kurul Toplantısını yapar, yönetim kurulunu ve denetleme kurulunu seçer ve çalışma ilkelerini belirler. c) Yılda en az bir kez toplanır.

ç) Yıllık etkinlikleri planlar ve karara bağlar.

d) Topluluk üyelerinin salt çoğunluğunun oyları ile yönetim kurulunu görevden alma yetkisine sahiptir.

TOPLULUK YÖNETİM KURULU

Madde 11-

a) Topluluk Genel Kurulunda seçilen 15 üyeden oluşur.

b) Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir başkan seçer. Topluluk Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda topluluk başkanıdır.

c) Yıllık çalışma programını hazırlar ve uygular.

ç) Başkan, alınan kararlardan ve yürütme işinden sorumludur.

d) Toplantı ve karar yeter sayısı, Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğudur.

e) Topluluk danışmanının bilgisi dahilinde; başkan, yönetim kurulunu toplantıya çağırabilir.

f) Topluluğun Yönetim Kurulunda görev alan öğrenci, bir başka topluluğun Yönetim ve Denetim Kurulunda görev alamaz.

g) Öğretim yılı boyunca yapılan etkinlikleri, topluluk danışmanının imzasıyla rapor halinde Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na bildirir.

ğ) Topluluğa sağlanan demirbaş eşya ve malzemelerin kayıtlarını tutar, amaca uygun olarak   kullanılmasını sağlar ve korur.

h) Topluluk belgelerinin düzenli ve bu yönergeye uygun olarak tutulmasından sorumludur.

ı)  Yönetim Kurulu üyeleri, genel kurul tarafından bir yıl için görevlendirilir.

TOPLULUK DENETİM KURULU

Madde 12-

a) Topluluk Genel Kurulu tarafından seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur.

b) Denetim Kurulu, denetleme görevini yürütür, denetlemenin sonucunu Genel Kurula iletir. Aykırılıklar konusunda Yönetim Kurulunu yazılı uyarır.

c) Denetim Kurulu, Genel Kurul tarafından bir yıl için görevlendirilir ve genel kurul kararı ile görevden  alınabilir.

ç) Eğitim- Öğretim yılı sonunda Denetleme Kurulu raporunu SKSDB’na yazılı olarak iletir.

TOPLULUK DANIŞMANI

Madde 13-

a) Topluluk danışmanı, gönüllülük esasıyla hareket ederek, sorumlu olduğu topluluğun düzenli ve   istenilir düzeyde işlemesini sağlar. Bu nedenle üniversitenin öğretim elemanları arasından öğretim elemanının talebi, Yönetim Kurulunun onayı ile 2 yıllık sürelerle görevlendirilir. Daha önce danışmanlık yapan öğretim görevlileri tekrar görevlendirilebilir.

b) Topluluk çalışmalarını yönerge ilkelerine bağlı kalarak denetler, planlanan etkinliklerin onayını    SKSBS üzerinden onaylanmasını ve yürütülmesini sağlar, resmi temsilciliğini yapar ve yönetim kurulu tarafından onay verilen topluluk etkinliklerinden sorumlu olur.

c) Topluluğun ihtiyaçlarına göre bir etkinliğin gerçekleşmesi konusunda planlama, programlama ve bütçelemeyi yapar, yürütme birimine sunar.

ç) Üniversitenin maddi kaynaklarından araç-gereç ve yer olanaklarından yararlanmak için gerekli  yönetimsel girişimlerde bulunur.

d) Topluluk organlarının çalışmalarından sorumlu olup, topluluklarla ilgili toplantılara katılarak,  yönetim ve topluluk arasındaki çalışmaların ve işbirliğinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesine katkıda bulunur.

e) Topluluğun Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu toplantılarına katılır.

f) Topluluk danışmanının danışmanlıktan ayrılmak istemesi durumunda gerekçesi ile birlikte   

(danışmanlığı boşalan topluluk için bir başka öğretim elemanını önerebilir) resmi talebini  Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na iletir ve Yönetim Kurulu Başkanının  onayı ile ayrılma talebi kabul edilir.

g) Bir topluluk, topluluk danışmanının görevinden ayrıldığı Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na yazılı olarak bildirildiği tarihten itibaren on beş gün içerisinde kendine yeni bir topluluk danışmanı bulamazsa etkinliklerini devam ettiremez ve feshedilmiş sayılır.

ğ) Bir öğretim elemanı en fazla beş topluluğa danışmanlık yapabilir.

TOPLULUK BAŞKANI

Madde 14-

a) Topluluk Başkanının, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre ceza almamış  olması gerekmektedir. Başkanlık görevi sırasında, disiplin cezası alması durumunda başkanlık görevi sona erer.

b) Topluluk Başkanı, topluluk genel kurulunca bir yıllığına topluluk başkanı olarak seçilir. Seçilen başkan ikinci yıl tekrar başkan seçilebilir. Ancak, aynı öğrenci iki yıldan fazla başkanlık görevine seçilemez.

c) Başında bulunduğu topluluğun çalışmalarını gönüllü ve istekli olarak yürütür. Topluluk üyeleri ile danışman öğretim elemanı arasında koordinasyonu sağlayarak topluluk üyelerinin görüş ve isteklerini ileterek yönerge doğrultusunda etkinliklerin gerçekleştirilmesi görevini yerine getirir.

ç) Yapılacak olan etkinlik için; resmi yazışmaların takibi konusunda Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile işbirliği içinde çalışır.

d) Topluluğun toplantılarını düzenler, gerektiğinde Rektörlükçe organize edilen toplantılara katılarak topluluğun sorunlarını, görüş ve isteklerini bildirir.

e) Etkinlik için gerekli görev dağılımını topluluk üyeleri arasında yapar.

f) Topluluk belgelerinin ve demirbaşlarının kaydını tutar. Başkanlıktan resmen ayrılması durumunda belge ve demirbaşları Topluluk Danışmanına teslim eder.

g) Topluluk başkanı, çalışmaların sağlıklı yürütülebilmesi için kendisine bir yardımcı seçebilir.

ğ) Herhangi bir nedenle kapatılan topluluğun başkanı, bir yıl süre ile başka bir toplulukta topluluk       başkanı olarak görev yapamaz.

ÖĞRENCİ TOPLULUĞU

Madde 15-

a) Öğrencilerin sosyal, kültürel ve bilimsel alanlarda gelişmelerine katkıda bulunur.

b) Topluluklar üniversitenin akademik ortamına uygun düşmeyecek, fiziki ortamına zarar verecek faaliyetlerde bulunamazlar. Topluluklar, öğrencilerin üniversitenin çeşitli imkanlarından yararlanmalarını sağlarken aynı zamanda bu imkanların korunmasına ve daha çok öğrencinin yararlanabileceği şekilde geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaç edinmelidir.

c) Öğrenci Toplulukları, gerçekleştirmeyi düşündükleri faaliyetlerle ilgili proje ve programlarını her eğitim-öğretim yılı başlamasından en geç bir ay sonra, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na bildirmek durumundadır.(Form 7)

ç) Öğrenci Toplulukları,  kendi topluluklarının faaliyet alanına giren konuları içeren etkinliğin adı,  tarihi, yeri ve kapsamını, yapacakları etkinlikleri, etkinlikten en az 10 gün önceden SKSBS üzerinden danışman öğretim elemanının onayı ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na bildirirler.

d) Öğrenci Toplulukları sadece kendi alanlarında konferans, panel, sempozyum, gösteri, yarışma,   seminer vb. sosyal ve kültürel etkinlikler düzenleyebilirler. Gerçekleştirmeyi planladıkları etkinlik kendi alanlarının dışında, başka bir topluluğun çalışma alanına giriyorsa, ilgili toplulukla beraber bu etkinliği gerçekleştirirler.

f)  Öğrenci toplulukları, uluslararası, ulusal, üniversitelerarası düzeyde katılmış oldukları tüm faaliyetlerinin bitimini izleyen yedi işgünü içerisinde, etkinlik değerlendirme formunu ve etkinlik fotoğraflarını SKSBS üzerinden Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na verirler. Belirtilen tarihte etkinlik değerlendirme formu ve fotoğraflarının sisteme yüklenmediği takdirde yeni bir etkinlik yapılamaz.

g) Öğrenci Toplulukları; genel kurullarında yapılan toplantı sonucu seçilen veya yenilenen başkan ve başkan yardımcılarının güncellenmiş isimlerini danışman öğretim elemanının onaylı yazısı ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na 1 hafta içerisinde bildirmekle yükümlüdür.

ğ) Topluluklar, tüzüklerinde belirtilen amaç ve faaliyet alanı dışında tanıtım yapamazlar; gelir sağlama amacına yönelik faaliyet sürdüremezler, bunlarla ilgili hiçbir duyuru çalışması yapamazlar. Yaptıkları takdirde Yönetim Kurulu Kararı ile kapatılırlar.

h) Topluluğun danışman öğretim elemanının görevinden ayrılması durumunda topluluğun tüm    etkinlikleri durdurulur.

ı) Topluluklar, yönergeye aykırı hükümler içermemek kaydıyla kendi yönetsel iç tüzüklerini hazırlayabilirler.

i) Öğrenci toplulukları etkinlik duyuruları kapsamında üniversite içi ve üniversite dışı etkinliklerde 15 gün önceden Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından yazılı izin almak şartıyla stant açabilirler.

j) Topluluklar, düzenleyecekleri her türlü faaliyet için, hazırladıkları tüm duyuru belgelerinde Pamukkale Üniversitesi’nin adını ve logosunu usulüne uygun bir şekilde kullanmak zorundadır.

k) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın izin vermediği bir duyurunun yapılması (sosyal medya hesapları, afiş v.b) halinde topluluğun faaliyetleri üç ay süreyle durdurulur.

l) Topluluklar bölünmeye, kutuplaşmaya neden olacak türden kavramları topluluk adı olarak kullanamaz. Bunları çağrıştıran türden faaliyette bulunamazlar.

m) Topluluk faaliyetlerinin uygulanmasından ve denetlenmesinden başta topluluk danışmanı, topluluk  başkanı ve topluluk yönetim kurulu üyeleri sorumludur.

n) Topluluklar; etkinliklerine maddi kaynak sağlayabilmek amacıyla özel müteşebbisler ile kamu kurum ve kuruluşlarından sponsorluk desteği alabilirler. Sponsorluk hizmeti almadan önce yapılacak işbirliğinin ve sağlanacak desteğin içeriği hakkında SKS Daire Başkanlığı’nın onayı alınmalıdır. Sponsorluk anlaşmaları, üniversiteye yasal ve mali sorumluluk yükleyecek nitelikte olmamalıdır. Alkollü içecek, tütün ürün ve mamulleri üreten ve pazarlayan kurum, kuruluş ve şirketlerin sponsorluk önerileri kabul edilmez. Topluluklarca kullanılacak afiş ve ilanlar (sosyal medya duyuruları dahil) kullanım öncesinde Daire Başkanlığınca onaylanmak zorundadır.

o) Topluluk üyelerinden üyelik aidatı veya başka bir ad altında para alınamaz; ancak topluluk üyeleri kendi rızaları ve danışmanın onayı ile topluluğa ayni destekte bulunabilir.

ö) Topluluklar, faaliyet gösterdikleri alanda bir akademik yıl içinde en az üç faaliyet yapmak zorundadır. İlgili akademik yıl içinde en az üç faaliyet yapmadığı tespit edilen topluluk kapatılır.

p) Kişisel veriler, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında topluluklar fotoğraf, video ve basılı ürünlerinin Başkanlığımız tarafından kullanılmasına izin vermiş sayılırlar. Fakat bu veriler, amaç ortadan kalktığında veri sorumlusu tarafından silinir.

ESASLAR

Madde 16-

a) Öğrenci Toplulukları gerçekleştirmeyi düşündükleri etkinlikle ilgili talepleri aşağıdaki aşamaları takip ederek yaparlar;

  Topluluk Başkanı Pusula Bilgi Sisteminden SKSBS’ne girer, etkinlik giriş panelinden etkinlik girişi yapar ve kaydeder.

  Etkinlik talebi topluluk danışmanına gider, topluluk danışmanı onayı ile topluluk başkanının Yönetim Paneline düşer.

  Topluluk Başkanı etkinlik talebini PDF olarak çıktı alır ve SKSKHB ’ne imzalayıp teslim eder.

b) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Öğrenci Topluluklarının yapmayı planladığı faaliyeti; idari, mali ve yasal açıdan inceleyerek, gerçekleştirilebilecek faaliyeti Yönetim Kurulu’nun onayı ile gerçekleştirirler.

c) Yönetim Kurulu’nun planlanan faaliyeti uygun bulması durumunda, faaliyetin gerçekleşmesi için Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ilgili toplulukla iletişime geçerek, faaliyetin başlamasına izin verir.

ç) Faaliyetin gerçekleştirilmesi için araç ve gereç alımı ilgili topluluk danışmanı tarafından yazılı olarak SKSDB’na, salon ve ulaşım hizmetleri vb. talepleri PBS üzerinden ilgili birime yapılır.

d) Faaliyet için başka üniversite, kamu, sivil toplum örgütü vb. resmi kurumlarla yazışmaya ihtiyaç duyulması halinde bu yazışmalar Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından Rektörlük Makamınca yapılır.

e) Öğrenci Topluluklarının bülten yayımlamak, dergi, gazete çıkarmak gibi herhangi bir etkinlik yapması durumunda yayınlamayı düşündükleri çalışmanın içeriği elektronik ortama aktarılmış bir şekilde Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na sunulur. İlgili çalışmayı Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı aracılığıyla, Üniversitenin Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Birimince incelenir. Rektörlük Makamından alınan onay sonucunda gerçekleştirilir.

f) Öğrenci Toplulukları, yapacakları her türlü ilan ve duyurularda Üniversitemizin isim ve logosu, topluluk adı ve logosu ile birlikte etkinliğin adını açık renk zemine okunabilir ve imzalanabilir şekilde hazırlayarak, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın onayıyla fakülte ve yüksekokullarda bulunan öğrenci toplulukları panolarına ilgili fakülte/yüksekokulların bilgileri dahilinde ilanlarını asabilirler.

ÜYELİK

Madde 17-  Üyelik şartları şunlardır:

a) Pamukkale Üniversitesi öğrencisi olmak.

b) Topluluk yönergesini kabul etmek,

c) Pusula Bilgi Sistemi üzerinden sistem girişi yapılarak üyelik için ilgili topluluğa sistem üzerinden başvuru yapılır; topluluk danışmanı ve topluluk başkanının onayı ile üyelik tamamlanır.

ç) Topluluk üyeleri topluluk amaçlarına uygun davranmak ve faaliyetlere katılmakla yükümlüdür; birden fazla topluluğa üye olunabilir, ancak sadece bir topluluğun Yönetim Kurulu’nda yer alınabilir.

ÜYELİKTEN ÇIKMA-ÇIKARILMA

Madde 18-

a) Her üyenin topluluktan ayrılma hakkı saklıdır. Kendi isteğiyle ayrılma dilekçesinin topluluk danışmanına ulaşmasıyla üyelik hakları düşer.

b) Topluluk üyesinin, topluluğun amaç ve ilkelerine ters düşen davranışlar içinde bulunması durumunda topluluk yönetim kurulunun gerekçeli kararı ve topluluk danışmanının onayı ile üyelikten çıkartılabilir.

c) Disiplin cezası alan topluluk üyesinin üyeliği, cezası kesinleştikten sonra sona erer.

TOPLULUK KAPATILMASI

Madde 19-

a) Yönetim Kurulu gerek gördüğünde topluluk etkinliklerine ara verdirebilir veya topluluğu feshederek kapatabilir.

b) Topluluk danışmanı gerektiğinde topluluğun kapatılması yönündeki istemini gerekçesi ile birlikte Kültür ve Spor Hizmetleri Birimine iletir ve Yönetim Kurulu onayı ile kapatılır.

c) Topluluk, etkinlikleri kapsamında ülkenin T.C. Anayasasına, genel ahlak kurallarına, üniversitenin tüzük, yönetmelik ve yönergeleri ile üniversitenin öğrenci toplulukları yönergesine, topluluk tüzüğüne ve topluluk amaçlarına aykırı etkinliklerde bulunduğunun belirlenmesi durumunda Kültür Hizmetleri Şube Müdürlüğünün önerisi ve Yönetim Kurulu Kararı’nın uygun görüşü ile kapatılır.

TOPLULUK BELGELERİ

Madde 20-

Aşağıdaki ekli dosya ve belgelerin her toplulukta bulundurulması ve istendiğinde ibraz edilmesi zorunludur. Bu belgelerin usulüne uygun biçimde tutulması, yazışmaların korunması, etkinlik ile ilgili belge, fotoğraf, kayıt gibi topluluk arşivini oluşturacak belgelerin saklanmasından topluluk başkanı sorumludur. Başkanın görevinden ayrılması durumunda, başkan bahsi geçen belgeleri danışman öğretim elemanına teslim eder ve yapılacak olan başkanlık seçimlerinden sonra danışman öğretim elemanı yeni başkana devreder.

a) Karar Kayıt Belgeleri: Topluluk Genel Kurulu (Form 5) ve Topluluk Yönetim Kurulu (Form 6) Toplantı Kararları yer alacaktır.

b) Demirbaş Kayıt Dosyası: Topluluğa ait demirbaşların kaydedildiği dosyadır. Topluluk başkanı,  hibe   yoluyla eşya ediniminden sonra, en geç 10 gün içinde Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bildirilmesi ve hibe alınan eşyanın bu dosyaya kaydedilmesi gerekir.

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA:

Madde 21-

 08.12.2021 tarih ve 20/05 sayılı Senato Kararı ile Kabul edilen Pamukkale Üniversitesi Kültür ve Spor Hizmetleri Birimi Çalışma Usul ve Esasları yürürlükten kaldırılmıştır.

 

YÜRÜRLÜK

Madde 22-

Bu yönerge Üniversite Senatosunda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

Madde 23-

 Bu yönerge hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.