Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Toplulukları Yönergesi

 

 

AMAÇ

Madde 1: Pamukkale Üniversitesi Ders Dışı Öğrenci Faaliyetlerinin Düzenlenmesi ile ilgili kurulacak toplulukların kuruluş ve işleyişlerine ilişkin usul ve esaslarını düzenlemektir.

DAYANAK

Madde 2:  Bu yönerge Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliğinin 10,16 ve 17 nci maddeleri doğrultusunda hazırlanmıştır.

KAPSAM

Madde 3:  Bu yönerge Pamukkale Üniversitesi öğrencilerinin oluşturacağı bütün toplulukları kapsar.

TANIMLAR

Madde 4:   Bu yönergede geçen;

a)  Yönetim Kurulu: Rektörün görevlendireceği bir Rektör Yardımcısı, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı ve Sağlık, Kültür Spor Daire Başkan Yardımcısından oluşan bir  kurulu,

b) Yürütme Birimi: Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı, Başkan Yardımcısı ve ilgili şube     müdürünü,

c) Topluluk Danışmanı    : Sorumlu olduğu topluluğun akademik danışmanını,

ç) Öğrenci Topluluğu     : Bu yönergeye göre oluşturulan öğrenci topluluğunu,

d) Topluluk Genel Kurulu     :Topluluğun bütün üyelerini,

e) Topluluk Yönetim Kurulu :Topluluğun genel kurulunda seçilen üç asil ve üç yedek üyeyi,

f) Topluluk Denetim Kurulu : Topluluğun genel kurulunda seçilen üç asil ve üç yedek üyeyi,

g)Topluluk Başkanı : Üyesi olduğu toplulukta seçimle başkanlık görevine gelen öğrenciyi,                                              

ğ)    Kurucu Üye :  Topluluk kurmak üzere başvuruda bulunan bir üniversite öğretim elemanını ve en az 15 öğrenciyi ifade eder.


YÖNETİM ORGANLARI

Madde 5: Yönetim Organları şunlardır:

a)         Yönetim Kurulu

b)         Yürütme Birimi

c)         Topluluk Danışmanı


YÖNETİM KURULU


Madde 6: Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a)  Yönetim Kurulu Başkanı, Rektörlük Makamının görevlendirdiği Rektör Yardımcısıdır,

b)  Yürütme Biriminin öğrenci toplulukları ile ilgili yıllık raporunu değerlendirir,

c)   Yürütme Birimine teklif edilen öğrenci toplulukları ile ilgili plan ve programları görüşür,

ç)   Yürütme Biriminin öğrenci toplulukları ile ilgili önerilerini değerlendirir,

d)    Öğrenci topluluklarının etkinliklerini denetler, gerekirse bu etkinliklere ara verir veya topluluğu fesh eder.


YÜRÜTME BİRİMİ


Madde 7:Yürütme biriminin görevleri şunlardır:

a) Topluluklara danışmanlık yapar ve etkinlikleri planlama konusunda yardım eder,

b) Öğrenci topluluklarının bu yönerge ile belirlenen usul ve esaslar içerisinde etkinlik sürdürmelerini sağlar,

c) Yönetim organları ile topluluklar arasındaki iletişim görevini yürütür,  koordinasyonu sağlar

d) Topluluklar tarafından yapılacak etkinliklerin hazırlıklarını yapar, resmi izin ve onaylarını alır,

e)Gerekli durumlarda topluluk danışmanları ve/veya başkanları ile birlikte bir araya gelerek çalışmalarla ilgili durum değerlendirmesi yapar,

f) Yeni toplulukların kurulması ve etkinlik göstermeyen toplulukların etkinliklerine ara verilmesi ile ilgili raporlar veya gerekçeli teklifleri hazırlayarak, yönetim kuruluna sunar,

g)Toplulukların Üniversite içinde veya diğer üniversitelerle yapacakları sosyal-kültürel etkinliklere katılımlarına yardımcı olur,

h)Diğer üniversitelerin öğrenci toplulukları ile aynı konularda etkinlik gösteren topluluklar arasında iletişimi sağlar,

ı)Yönetim Kurulu adına, öğrenci toplulukları ve etkinlikleri konusunda genel denetim ve gözetim görevini yürüterek gerekli durumlarda yönetim kuruluna bilgi verir.

i) Topluluk danışmanları, başkan ve üyelerinin önerilerini değerlendirir.


TOPLULUK DANIŞMANI

Madde 8:

a)    Topluluk danışmanı, gönüllülük esasıyla hareket ederek, sorumlu olduğu topluluğun düzenli ve istenilir düzeyde işlemesini sağlar. Bu nedenle üniversitenin öğretim elemanları arasından öğretim elemanının talebi, Yönetim Kurulunun onayı ile 2 yıllık sürelerle atanır. Daha önce danışmanlık yapan öğretim görevlileri tekrar atanabilir.

b)Topluluk çalışmalarını yönerge ilkelerine bağlı kalarak denetler, yürütülmesini sağlar, resmi  temsilciliğini  yapar  ve yönetim kurulu tarafından onay verilen topluluk etkinliklerinden sorumlu olur.

c)Topluluğun ihtiyaçlarına göre bir etkinliğin gerçekleşmesi konusunda planlama, programlama ve bütçelemeyi yapar, yürütme birimine sunar.

d)Üniversitenin maddi kaynaklarından araç-gereç ve yer olanaklarından yararlanmak için gerekli yönetimsel girişimlerde bulunur.

e)Topluluk organlarının çalışmalarından sorumlu olup, topluluklarla ilgili toplantılara katılarak, yönetim ve topluluk arasındaki çalışmaların ve işbirliğinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesine katkıda bulunur.

f)Topluluğun Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu toplantılarına katılır.

g)Topluluk danışmanının danışmanlıktan ayrılmak istemesi durumunda gerekçesi ile birlikte (danışmanlığı boşalan topluluk için bir başka öğretim elemanını önerebilir) resmi talebini  Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na iletir ve Yönetim Kurulu Başkanının  onayı ile ayrılma talebi kabul edilir.


ÖĞRENCİ TOPLULUĞU


Madde 9:

a) Öğrencilerin sosyal, kültürel, sportif ve bilimsel alanlarda gelişmelerine katkıda bulunur.

b) Topluluklar üniversitenin akademik ortamına uygun düşmeyecek, fiziki ortamına zarar verecek faaliyetlerde bulunamazlar.

c)Öğrenci Toplulukları, gerçekleştirmeyi düşündükleri faaliyetlerle ilgili proje ve programlarını her eğitim-öğretim yılı başlamasından en geç bir ay sonra, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na bildirmek durumundadır.

d) Öğrenci Toplulukları,  kendi topluluklarının faaliyet alanına giren konuları içeren etkinliğin adı, tarihi, yeri ve kapsamını belirttikleri formu(form 2), yapacakları etkinlikten en az 15 gün önce, diğer üniversite, kurum ve kuruluşların katılımı ile yapacakları etkinlikleri en az 1 ay önceden danışman öğretim elemanının onayı ve imzasıyla Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na bildirirler.

e) Öğrenci Toplulukları sadece kendi alanlarında konferans, panel, sempozyum, gösteri, yarışma, seminer vb. sosyal ve kültürel etkinlikler düzenleyebilirler. Gerçekleştirmeyi planladıkları etkinlik kendi alanlarının dışında, başka bir topluluğun çalışma alanına giriyorsa, ilgili toplulukla beraber bu etkinliği gerçekleştirirler.

f) Öğrenci toplulukları, üniversitelerarası veya ulusal düzeyde katılmış oldukları tüm   faaliyetlerinin  bitimini  izleyen yedi işgünü  içerisinde, etkinlik değerlendirme formunu (Form 3) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na verirler.

g)Öğrenci Toplulukları; genel kurullarında yapılan toplantı sonucu seçilen veya yenilenen başkan ve başkan yardımcılarının güncellenmiş isimlerini danışman öğretim elemanının onaylı yazısı ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na bildirmek durumundadır.

h)Topluluklar ticari ve gelir sağlama amacına yönelik faaliyetlerde bulunamazlar.

ı)Topluluğun danışman öğretim elemanının görevinden ayrılması durumunda topluluğun tüm etkinlikleri durdurulur.

i) Topluluklar, yönergeye aykırı hükümler içermemek kaydıyla kendi yönetsel iç tüzüklerini hazırlayabilirler.

 

 

ESASLAR


Madde 10:

a)Öğrenci Toplulukları gerçekleştirmeyi düşündükleri etkinlikle ilgili taleplerini Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına sunarlar.(Form 2)

b)Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Öğrenci Topluluklarının yapmayı planladığı faaliyeti; idari, mali ve yasal açıdan inceleyerek, gerçekleştirilebilecek faaliyeti Yönetim Kurulu ve Rektörlük Makamına arz eder.

c)Rektörlük Makamının planlanan faaliyeti uygun bulması durumunda, faaliyetin gerçekleşmesi için Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ilgili toplulukla iletişime geçerek, faaliyetin başlamasına izin verir.

d)Faaliyetin gerçekleştirilmesi için araç ve gereç alımı, salon ve araç tahsisi vb. bir ihtiyacın bulunması durumunda talepler yazılı olarak Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na bildirilir.

e)Faaliyet için başka üniversite, kamu, sivil toplum örgütü vb. resmi kurumlarla yazışmaya ihtiyaç duyulması halinde bu yazışmalar Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından Rektörlük Makamı’nca yapılır.

f)Öğrenci Topluluklarının bülten yayınlamak, dergi, gazete çıkarmak gibi herhangi bir etkinlik yapması durumunda yayınlamayı düşündükleri çalışmanın içeriği elektronik ortama aktarılmış bir şekilde Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na sunulur. İlgili çalışmayı Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı aracılığıyla, Üniversitenin Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Birimince incelenir. Rektörlük Makamından alınan onay sonucunda gerçekleştirilir.

g)Öğrenci Toplulukları, yapacakları her türlü ilan ve duyurularda Üniversitemizin isim ve logosu, topluluk adı yazılarak, topluluğun danışman öğretim elemanının imza ve kaşesiyle beraber Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın onayıyla fakülte ve yüksekokullarda bulunan öğrenci toplulukları panolarına ilgili fakülte/yüksekokulların bilgileri dahilinde ilanlarını asabilirler.


TOPLULUK KURULMASI


Madde 11:

Topluluk kurmak isteyen en az 15 ön lisans, lisans veya yüksek lisans öğrencisi yönergeye bağlı

kalarak bu taleplerini topluluğun sorumluluğunu üstlenecek olan danışman öğretim elemanının dilekçesi ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na başvurur (Form1).Rektörlük Makamı’nın onaylaması durumunda topluluk kurulur.


TOPLULUK KAPATILMASI


Madde 12:

a)Yönetim Kurulu gerek gördüğünde topluluk etkinliklerine ara verdirebilir veya topluluğu feshederek kapatabilir.

b)Topluluk Danışmanı gerektiğinde topluluğun kapatılması yönündeki istemini gerekçesi ile birlikte Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na iletir ve Yönetim Kurulu onayı ile kapatılır.


ÜYELİK

Madde 13:Üyelik şartları şunlardır:

a) Pamukkale Üniversitesi öğrencisi olmak.

b)Topluluk yönergesini kabul etmek,

c) Üyelik için gerekli formu doldurmak (Form 4)

d)Topluluk amaçlarına uygun davranmak ve faaliyetlere katılmak.

 

 ÜYELİKTEN ÇIKMA-ÇIKARILMA


Madde 14:

a)Her üyenin topluluktan ayrılma hakkı saklıdır. Kendi isteğiyle ayrılma dilekçesinin Topluluk Danışmanına ulaşmasıyla üyelik hakları düşer.

b)Topluluk üyesinin, topluluğun amaç ve ilkelerine ters düşen davranışlar içinde bulunması durumunda topluluk yönetim kurulunun gerekçeli kararı ve topluluk danışmanının onayı ile üyelikten çıkartılabilir.

c)Disiplin cezası alan topluluk üyesinin üyeliği, cezayı aldığı tarihte kendiliğinden sona erer.


TOPLULUK ORGANLARI


  Madde 15:Topluluk;

a) Topluluk Genel Kurulu

b) Topluluk Yönetim Kurulu

c) Topluluk Denetim Kurulundan oluşur.


TOPLULUK GENEL KURULU:


Madde 16:

a) Topluluk üyelerinden oluşur,

b)Topluluk; kurulma onayını aldıktan sonra, en geç 1 ay içinde ilk Genel Kurul Toplantısını yapar yönetim kurulunu ve denetleme kurulunu seçer ve çalışma ilkelerini belirler.

c) Yılda en az bir kez toplanır.

d)Yıllık etkinlikleri planlar ve karara bağlar.

e)Topluluk üyelerinin salt çoğunluğunun oyları ile yönetim kurulunu görevden alma yetkisine sahiptir.


TOPLULUK YÖNETİM KURULU:


Madde 17:

a) Topluluk Genel Kurulunda seçilen üç asil,  üç yedek üyeden oluşur.

b) Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir başkan seçer. Topluluk Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda topluluk başkanıdır.

c)Yıllık çalışma programını hazırlar ve uygular.

d) Başkan, alınan kararlardan ve yürütme işinden sorumludur.

e) Toplantı ve karar yeter sayısı, Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğudur.

f Topluluk danışmanının bilgisi dahilinde; başkan, yönetim kurulunu toplantıya çağırabilir.

g)Topluluğun Yönetim Kurulunda görev alan öğrenci, bir başka topluluğun Yönetim ve Denetim Kurulunda görev alamaz.

h)Öğretim yılı boyunca yapılan etkinlikleri, topluluk danışmanının imzasıyla rapor halinde Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na bildirir.

ı) Topluluğa sağlanan demirbaş eşya ve malzemelerin kayıtlarını tutar, amaca uygun olarak kullanılmasını sağlar ve korur.

i)  Topluluk belgelerinin düzenli ve yönergeye uygun olarak tutulmasından sorumludur.


TOPLULUK DENETİM KURULU:


Madde 18:

a) Topluluk Genel Kurulu tarafından seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur.

b)Denetim Kurulu, denetleme görevini yürütür, denetlemenin sonucunu Genel Kurula iletir. Aykırılıklar konusunda Yönetim Kurulunu yazılı uyarır.

TOPLULUK BAŞKANI


Madde 19 :

a) Topluluk Başkanının, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre ceza almamış olması gerekmektedir. Başkanlık görevi sırasında, disiplin cezası alması durumunda başkanlık görevi sona erer.

b) Topluluk Başkanı, topluluk genel kurulunca bir yıllığına topluluk başkanı olarak seçilir. Seçilen başkan ikinci yıl tekrar başkan seçilebilir. Ancak, aynı öğrenci iki yıldan fazla başkanlık görevine seçilemez.

c)  Başında bulunduğu topluluğun çalışmalarını gönüllü ve istekli olarak yürütür. Topluluk üyeleri

ile danışman öğretim elemanı arasında koordinasyonu sağlayarak topluluk üyelerinin görüş ve isteklerini ileterek yönerge doğrultusunda etkinliklerin gerçekleştirilmesi görevini yerine getirir.

d) Yapılacak olan etkinlik için; resmi yazışmaların takibi konusunda Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile işbirliği içinde çalışır.

e)Topluluğun toplantılarını düzenler, gerektiğinde Rektörlükçe organize edilen toplantılara katılarak topluluğun sorunlarını, görüş ve isteklerini bildirir.

f)  Etkinlik için gerekli görev dağılımını topluluk üyeleri arasında yapar.

g)Topluluk belgelerinin ve demirbaşlarının kaydını tutar. Başkanlıktan resmen ayrılması durumunda belge ve demirbaşları Topluluk Danışmanına teslim eder.

h) Topluluk başkanı, çalışmaların sağlıklı yürütülebilmesi için kendisine bir yardımcı seçebilir.

 

TOPLULUK BELGELERİ

 

Madde 20:

Aşağıdaki dosya ve belgelerin her toplulukta bulundurulması ve istendiğinde ibraz edilmesi zorunludur. Bu belgelerin usulüne uygun biçimde tutulması, yazışmaların korunması, etkinlik ile ilgili belge, fotoğraf, kayıt gibi topluluk arşivini oluşturacak belgelerin saklanmasından topluluk başkanı sorumludur. Başkanın görevinden ayrılması durumunda, başkan bahsi geçen belgeleri danışman öğretim elemanına teslim eder ve yapılacak olan başkanlık seçimlerinden sonra danışman öğretim elemanı yeni başkana devreder.

a)Üye Kayıt Belgesi: Bu belgede üyenin adı-soyadı,  öğrenci numarası, fakültesi, bölümü, ulaşılabilecek telefon numarası, e-mail, üyelik kayıt tarihi bilgileri yer alır.(Form 5)

b)Karar Kayıt Belgeleri: Topluluk Genel Kurulu (Form 6) ve Topluluk Yönetim Kurulu(Form 7) Toplantı Kararları yer alacaktır.

c)Demirbaş Kayıt Dosyası: Topluluğa ait demirbaşların kaydedildiği dosyadır. Topluluk başkanı,  hibe yoluyla eşya ediniminden sonra, en geç 10 gün içinde Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bildirilmesi ve hibe alınan eşyanın bu dosyaya kaydedilmesi gerekir.

 

Geçici Madde 1: Bu geçici maddenin Üniversite Senatosunca kabul edildiği tarihi izleyen eğitim-öğretim yılı başında topluluk danışmanlarının danışmanlık süreleri sona ermiş sayılarak Yönergenin 8. Maddesinin (a) bendi gereğince danışmanlar yeniden atanır.

 

YÜRÜRLÜK

Madde 21: Bu yönerge üniversite senatosunda görüşülüp kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.


YÜRÜTME

Madde 22: Bu yönerge hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Duyurular Tümünü Gör