Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Menü

Duyurular

Tümünü Gör

 

 

 

İş Tel

0258.2962821

E-posta

iparlak@pau.edu.tr

Blog Adresi

http://ismetparlak.wordpress.com

Yabancı Dil

İngilizce

 

 

EĞİTİM BİLGİLERİ

 

DOÇENTLİK

ÜAK – Siyasal Hayat ve Kurumlar – Nisan 2011

DOKTORA

Hacettepe Üniversitesi, Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı, 1999–2005

 

Tez Başlığı: İdeoloji-Eğitim İlişkisi: Erken Cumhuriyet Dönemi Tarih ve Yurt Bilgisi Ders Kitapları Üzerine Bir İnceleme

YÜKSEK LİSANS

Hacettepe Üniversitesi, Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı, 1996–1999

 

Tez Başlığı: Türkiye’de Gençlik ve Siyaset H.Ü. Beytepe Kampusu Örneği

LİSANS

Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, 1992-1996

 

İlgi Alanı

İdeoloji ve politik söylem, medya ve siyaset, demokrasi, kimlik, komplo teorisi, popülizm

 

 

İŞ DENEYİMİ

 

Araştırma Görevlisi

Hacettepe Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü, 1997-2005

 

Yrd. Doç. Dr.

 

AİBÜ, Kamu Yönetimi Bölümü,2006-2009

Pamukkale Üniversitesi,Siyaset Bilimi Kamu Yön. Böl. 2009 – 2011

 

Doç. Dr.

 

Prof. Dr.

 

Pamukkale Üniversitesi,Siyaset Bilimi Kamu Yön. Böl. 2011 – 2017

 

Pamukkale Üniversitesi,Siyaset Bilimi Kamu Yön. Böl. 2017 – …

 

 

İDARİ GÖREV

 

Pamukkale Üniversitesi,S.B.K.Y. Bölüm Başkan Yardımcılığı (20.06.2011 – 07.12.2011)

 

 

VERİLEN DERSLER

 

Siyaset Bilimi I ve II (Lisans)

Siyaset Sosyolojisi (Lisans)

Çağdaş Siyasal Akımlar (Lisans, Seçmeli)

Yurttaşlık ve Siyaset (Lisans, Seçmeli)

Medya İktidar ve İdeoloji (Yüksek Lisans)

Türkiye’de Kültürel Yapı ve Siyaset (Yüksek Lisans)

Çağdaş Siyasal Teoriler (Doktora)

 

 

GÖREV ALINAN PROJE ÇALIŞMALARI

 

(Proje Araştırmacısı ve Raportör); “Üniversite Öğrencilerinin Tutum ve Değerlerine İlişkin Araştırma”, Destekleyen Kuruluş-Yüksek Öğretim Kurulu, 1998-2001, (Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Birsen GÖKÇE)

(Sosyal Araştırmacı); “Birecik Barajı’ndan Etkilenen Nüfusun Yeniden Yerleşimi, İstihdamı ve Ekonomik Yatırımları İçin Planlama ve Uygulama Projesi”, Destekleyen Kuruluş:Birleşmiş Milletler,1999-2000

(Yardımcı Personel ve Raportör); “30 Yıl Sonra Keban ve Ağın Köylerinin Sosyo-Ekonomik Durumu”, Destekleyen Kuruluş:TÜBİTAK-TÜBA-YÖK: Sosyal ve Beşeri Araştırma Destekleme Kurulu, 2002-2004, (Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Birsen GÖKÇE)

(Yardımcı Personel); “GAP Bölgesinde Karşılaştırmalı Sosyal ve Ekonomik Yapı Araştırması”, Destekleyen Kuruluş-TÜBİTAK-TÜBA-YÖK: Sosyal ve Beşeri Araştırma Destekleme Kurulu, 2006-2008 (Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Aytül KASAPOĞLU).

(Proje Yürütücüsü); “Liberalizmin Birey Anlayışı Ve Günümüz Bireyine Yansımaları (2017SOBE003)”, Yüksek Lisans Tez Projesi, Destekleyen Kuruluş: Pamukkale Üniversitesi – PAÜ-BAP, 19.09.2017.

 

SEMPOZYUM VE KONGRELER’DE SUNULAN TEBLİĞLER

 

Tebliğ Özeti Yayınlananlar

“Gençliğin Siyasal Tutum ve Davranışları”, 6. Sosyal Bilimler Kongresi, Türk Sosyal Bilimler Derneği, Ankara: ODTÜ, 17-19 Kasım 1999.

“Erken Cumhuriyet Dönemi Türkiye’sinde İdeoloji-Eğitim İlişkisi”, 9. Sosyal Bilimler Kongresi, Türk Sosyal Bilimler Derneği, Ankara: ODTÜ, 7-9 Aralık 2005.

“Gerçeklik”in Yeniden Üretimi: Bir Ulusal Basın Analizi Denemesi”, 3. Karaburun Bilim Kongresi, İzmir: 5-7 Eylül 2008

Nigar Değirmenci - İsmet Parlak, “From Doxasophus to Victim Journalists: Zaman Newspaper Journalists’ Discursive Metamorphosis”, Media Trends VI - 2015: Power & Media: Ownership, Sponsorship, Censorship, Webster Vienna Private University, September 10-12, 2015.

Yağız Alp Tangün – İsmet Parlak, “Güvenlikçi Bir Söylem Pratiği: Komplo Teorilerinin Yönetimselliğin Bir Aracı Olarak Kullanımı”, II. İlişkisel Sosyal Bilimler Kongresi, ASBU, Ankara, 10-12 Ekim 2018

 

 

Tebliğ Tam Metni Yayınlananlar

“Etnik Kökenli ve/veya Ayrılıkçı Terör Örgütleri”, I. Milletlerarası Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Güvenlik ve Huzur Sempozyumu, (Elazığ 27-29 Mart 2000), Elazığ: Fırat Üniversitesi Matbaası, s.949-996.

“Ulusal Basında Etnik Kökenli veya Ayrılıkçı Terör Örgütleri Hakkında Çıkan Haberlere İlişkin Bir İçerik Analizi”, III. Ulusal Sosyoloji Kongresi: Dünyada ve Türkiye’de Farklılaşma-Çatışma- Bütünleşme, (Eskişehir, 2-4 Kasım 2000), Ankara: Sosyoloji Derneği Yayınları - 9, 2001: s.141-169.

“Kamusal Bir Hizmet Olarak Üniversitelerdeki Eşitsizlikler”, IV. Ulusal Sosyoloji Kongresi: Değişen Dünya ve Türkiye’de Eşitsizlikler, (Sivas, 16-18 Ekim 2003), Ankara: Sosyoloji Derneği Yayınları - 13, 2005: s.447-511 (M.K. Kaynar ile birlikte)

Naci Karkın - Nilay Yavuz - İsmet Parlak - Özlem Ö. İkiz, Twitter Use by Politicians during Social Uprisings: An Analysis of Gezi Park Protests in Turkey”, Digital Government and Wicked Problems: Climate Change, Urbanization and Inequality (16th Annual International Conference on Digital Government Research), Phoenix, AZ, USA — May 27-30, 2015, Arizona State University School of Public Affairs, pp:20-28. ISBN: 978-1-4503-3600-0, DOI: http://dx.doi.org/10.1145/2757401.2757430

 

 

MAKALELER VE KİTAP BÖLÜMLERİ

 

“Ege Bölgesi’nde Eşkıyalık: Neden-Sonuç İlişkisi Üzerine Bir İnceleme”, Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, Cilt:6, Sayı:1, Bahar 2003, s.139-184.

“Milli Eğitim ve İdeolojisi Üzerine”, Özgür Üniversite Forumu, Sayı:23, Temmuz-Eylül 2003, s.43-68.

“Eğitim Dünyasında Milliyetçilik”, Zil ve Teneffüs, Sayı:3, Mayıs-Haziran 2006, s.63-65.

“The West or The Eu As ‘The Other’ From The Perspective Of National Pride”, South-East Europe Review, 2006, vol:9, n:3, p.123-148 (Ö. Kılıçarslan ile birlikte)

“Görünen Gerçekten Görünmeyen Gerçeğe Doğru Kitle İletişim Araçları ya da Gerçekliğin ‘Öteki’ Kurgusu”, Yeni İmparatorluk Çağı, (Der: M.Kayıkçı – R.Ö.Dönmez), İstanbul: Say Yayınları, 2008, s.217-264 (Z. Güler ile birlikte)

“The Otherization of the West in the Turkish Press: A Discursive Analysis of the Caricature Crisis”, European Journal of Social Sciences, Vol:6, Number:3, June-2008, p:331-341 (B.Evre ile birlikte)

“Türk Yazılı Basınında Batı Kimliğinin İnşası: Karikatür Krizi Örneği”, Medyada Gerçekliğin İnşası: Türk Medya Söylemine Eleştirel Bir Bakış, (Ed. İ.Parlak), Çizgi Yayınevi, Konya, 2009, s.179-226

The Reproduction of the Nationalist Value in the Turkish Printed Media”, Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, Cilt:12, Sayı:1, 54-83 (Bahar 2009) (Ç.P. Tunçer ile birlikte)

“Osmanlı'nın Tebaasından Cumhuriyet'in Yurttaşına Giden Yol”, Doğu Batı Dergisi, Yıl:13, Sayı: 54, Ankara, Ağustos-Eylül-Ekim, s.139-168, 2010 (E. Kaftan ile birlikte)

“Kimliğin İnşası, Ötekinin İcadı ve Şeytanlaştırma”, Öteki’nin Var Olma Sancısı: Türk Politik Kültüründe Şeytanlaştırma Eğilimleri (Ed. İ.Parlak), Bursa, Dora Yayıncılık, 2015, s.25-122

“‘Söylemsel Hapishane’de Damgalı Bir Kimlik: Yazılı Basında Aleviler”, Öteki’nin Var Olma Sancısı: Türk Politik Kültüründe Şeytanlaştırma Eğilimleri (Ed. İ.Parlak), Bursa, Dora Yayıncılık, 2015, s.367-436 (Ç.P. Tunçer ile birlikte)

“Anti-Komünist Strateji Dolayımıyla AKP’nin 30 Mart Seçimlerindeki Cemaat Söylemi”, Toplum ve Bilim, Sayı: 133 (Temmuz), 2015, ss:186-214 (A. Öztürk ile birlikte)

“Yerel Seçimler Ulusal Düşmanlar”, AÜ SBF Dergisi, Cilt: 70, No:3 2015, ss: 507-540

“2009-2015 Aralığında Açılım Süreçlerine Yönelik Siyasi Parti Söylemleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz”, EUL Journal of Social Sciences (LAÜ Sosyal Bilimler Dergisi), Cilt/Sayı: VI (II), Aralık 2015, s:87-114 (A. Öztürk ile birlikte)

“Zaman Gazetesi Köşe Yazarlarının Bir Rol Değişim Göstergesi Olarak Bourdieucü Bağlamda Söylemsel Dönüşümleri (2011’den 2014’e)”, GSU İleti-ş-im Dergisi, Sayı: 23, Aralık 2015, s: 9-38 (N. Değirmenci ile birlikte)

“Mağdur/Mazlumdan Mağrur/Muktedire 30 Mart Seçimleri”, Düşünen Siyaset: Birikimler-II, Sayı:30, Aralık-2015, s: 69-106 (P. Uz ile birlikte)

Nigar Değirmenci – İsmet Parlak, “Journalism and Politics in Bourdieuan Context: Newspaper Journalists' Metamorphosis”, Communication Studies, No: 22, May-2016, p:67-82

“Bir İktidar Pratiği Olarak Militarizm”, Düşünen Siyaset, Sayı: 32, 2016, s: 169-209 (E. Kaftan ile birlikte)

Egemenin Gör Dediği: Militarizmin Söylemsel İnşası Üzerine Bir Deneme”, Birikim Dergisi, Sayı: 332, Aralık 2016, s: 49-67 (E. Kaftan ile birlikte)

“Turkey’s Memory Politics In Transformation: Akp’s New And Old Turkey”, in Political Culture of Turkey in the Rule of the AKP: Change and Continuity, (Eds. Ayhan Bilgin – Armağan Öztürk), Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2016, p:67-87 (O. Aycan ile birlikte)

Nilay Yavuz, N. Karkın, İ. Parlak, Özlem Ö. Subay, “Political Discourse Strategies Used in Twitter during Gezi Park Protests: A Comparison of Two Rival Political Parties in Turkey”, International Journal of Public Administration in the Digital Age (IJPADA),5(1), 2018, p: 82-96

“Türkiye’de İslamcı-Muhafazakar Sağ Basında Batı Karşıtlığı: D.Trump’ın Vize Yasağı Kararı Üzerine Bir Değerlendirme”, Medya ve Yalanlar, (Der. Savaş Çoban), İstanbul: Siyah Beyaz Yayınları, 2018, s:239-281 (A. Öztürk ile)

“Herkesin Demokrasisinden Bizim Demokrasiye: 16 Nisan Referandumunun Birinci Yılında Bir Değerlendirme”, Birikim Dergisi, Sayı: 348, 2018, s:53-68 (Y.Yıldırım ile)

“Siyasalın algılanmasında komplocu ortak aklın işleyişi: Muharrem İnce’nin arkasında konuşan kişi“, Birikim Dergisi, Sayı: 356, Aralık-2018, s: 37-48 (Y. Alp Tangün ile)

“Bireyler ve Birey Olamayan Bireyler: Liberalizm ve 19.Yüzyılın Çelişkileri”, Mülkiye Dergisi, 42 (4), 2018, s:565-592 (E. Öztürk ile)

“Güvenlik teçhizatı olarak komplo teorileri ve kanaat teknisyenlerinin rolü", Toplum ve Bilim, Sayı:146, 2018, s.5-31 (Y. Alp Tangün ile)

Otoriterizme Kendi Suretinde Bir İtiraz: 24 Haziran Özelinde Siyasetsiz Seçimler Ve Yurttaşlığın İmkanı”, Yurttaşlık ve Demokrasi, (Der. Armağan Öztürk-Doğancan Özsel), Ankara: Nika Yayınevi, 2020, s:225-261 (M. Basmacı ile)

“Politik Söylemin ‘Komplo Teorisi Formu’na Özdeş Sınırları: Kanaat Teknisyeni, Habitus ve İktidar Stratejileri”, Mülkiye Dergisi, 2020, 44 (2), ss:287-320. (Y. Alp Tangün ile)

“Türkiye’de Popülizm - Demokrasi İlişkisi: 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Üzerine Bir Değerlendirme”, Memleket Siyaset Yönetim Dergisi (MSY), Cilt 15, Sayı 33, Haziran 2020, s: 141-180. (E.Sırma ile)

 

 

KİTAPLAR

 

Her İl’e Bir Üniversite: Türkiye’de Yüksek Öğretim Sisteminin Çöküşü, Ankara: Paragraf Yayınevi, Temmuz 2005 (M.K. Kaynar ile birlikte)

Öncesi ve Sonrasıyla Keban Barajı: 30 Yıl Sonra Ağın ve Keban Köylerinin Sosyo-Ekonomik Durumu, Ankara: Sosyoloji Derneği Yayınları, Yayın No: 15, Eylül 2005 (B. Gökçe ile birlikte)

Kemalist İdeolojide Eğitim: Erken Cumhuriyet Dönemi Tarih ve Yurt Bilgisi Ders Kitapları Üzerine Bir İnceleme, Ankara: Turhan Yayınevi, Aralık 2005.

İsmet Parlak (Editör); Medyada Gerçekliğin İnşası: Türk Medya Söylemine Eleştirel Bir Bakış, Konya: Çizgi Yayınevi, Ağustos-2009

H.Aliyar Demirci, İsmet Parlak, Nigar Değirmenci (Editör); Siyaset Bilimi Araştırmaları: Teori ve Türkiye Uygulamaları, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2014

Medya Aracılığıyla Siyasal Sınırlar Üretmek: Köşe Yazılarında CHP-AKP Karşıtlığının İnşası, Bursa, Dora Yayıncılık, 2014 (Y. Yıldırım ile birlikte)

İsmet Parlak (Editör); Öteki’nin Var Olma Sancısı: Türk Politik Kültüründe Şeytanlaştırma Eğilimleri, Bursa, Dora Yayıncılık, 2015

 

 

YÜKSEK LİSANS TEZ DANIŞMANLIKLARI

 

Halil Emre DENİŞ, “Türk Siyasal Hayatının Yeni Yüzlerinden Biri: Hak ve Eşitlik Partisi”, PAÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, (26.09.2011 tarihinde tez çalışması tamamlanmıştır)

Erdem KAFTAN, “Küresel Kapitalizmin Sonucu: Çok Kültürlü Yurttaşlık Mı, Kültürel Kimliklerle Bölünmüş Yurttaş Mı?”, PAÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, (28.06.2012 tarihinde tez çalışması tamamlanmıştır)

Enis ÖZTÜRK, “Liberalizmin Birey Anlayışı ve Günümüz Bireyine Yansımaları”, PAÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, (25.07.2017 tarihinde tez çalışması tamamlanmıştır)

Yağız Alp TANGÜN, “Bilgi ve İktidar İlişkisinde Yönetimselliğin Bir Aracı Olarak Komplo Teorileri: 2013'ten 2017'ye Kanaat Teknisyenlerinin Gazete Köşe Yazıları Üzerine Bir İnceleme”, PAÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Siyaset Bilimi Programı (11.07.2018 tarihinde tez çalışması tamamlanmıştır)

Esra Sırma, “24 Haziran Seçimleri Özelinde Popülizm Ve Demokrasi İlişkisi”, PAÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı (18.06.2019 tarihinde tez çalışması tamamlanmıştır)

 

 

DOKTORA TEZ DANIŞMANLIKLARI

 

Pınar UZ HANÇARLI, "Britanya İstisnacılığının Avrupa Entegrasyonu Sürecinde Parlamento Konuşmaları Üzerinden Analizi", PAÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı (20.08.2019 tarihinde tez çalışması tamamlanmıştır)