3.6.2. Bilimsel Yayınlar 

Tablo 2: Beden Eğitimi ve Spor Bölümü 2021 Bilimsel Yayın Sayıları

Yıllar

2021 Toplam Yayın Sayısı (Ulusal/uluslararası kitap, bildiri, makale)

Web of Science'ta Yayınlanan

Bilimsel Yayın Sayısı

2021

6

2

31.12.2021itibarı ile

 

 Rekreasyon Bölümü

Yayınlar                                                                                                                 

Kitaplar

Kitap Bölüm Yazarlığı   

 • MÜLAZIMOĞLU-BALLI, Ö. (2020) Sporda Öğrenme ve Öğretme III: Bölüm 3 Motor Gelişim 3. Anadolu Üniversitesi Yayınları, s. 36-64.
 • ÖZTÜRK, A., “Sporcuların Pandemi Sürecinde Stres ve Stresle Başa Çıkmada Kullanılabilecek Teknikler”, (Editör KARAGÜN, E., YILMAZ, O.) Çizgi Kitabevi ISBN: 978-605-196-454-6 Ankara, 2020.
 • YILDIRIM, S. (2020). Sporda stres, kaygı, uyarılmışlık ve duygular. İ. Yıldıran (Ed.), Sporda psikososyal alanlar II (s.76-93). Anadolu Üniversitesi.

  Ulusal Makaleler

  • TEPEKÖYLÜ ÖZTÜRK ÖZDEN, SÜMER KEREM, SOYTÜRK MÜMİNE (2021).  Antrenör İletişim Becerileri İle Sporcuların Sürekli Optimal Performans Duygu Durumları Arasındaki İlişkinin Sporcu Algılarına Göre İncelenmesi.  Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (Kontrol No: 7190142)

  Uluslararası Makaleler   

  • ÖZTÜRK, A., Yılmaz, O. (2020). “Determınatıon Of Envıronmental Rıskperceptıon And Envıronmental Attıtudes Of Indıvıduals Partıcıpatıng In Recreatıonal Aımed Outdoor Sports Actıvıtıe,” Journal Of Environmental Protection And Ecology, 21(6), 2072–2082.
  • ÖZTÜRK A., ARIKAN, G. (2020). “Decision-Making Styles and Cognitive Flexibility Levels of theFootball Players,” Ambient Science, 7(1), 97–101.
  • TEPEKÖYLÜ ÖZTÜRK ÖZDEN, SOYTÜRK MÜMİNE (2021).  Examination of Relationships between Communication Satisfaction and Organizational Identification of Sport Science Students.  Physical Culture and Sport. Studies and Research, 89, 1-10. Doi: 10.2478/pcssr-2021-0001 (Yayın No: 6243899)
  • GÖKALP HAMZA ALİ, TEPEKÖYLÜ ÖZTÜRK ÖZDEN (2021).  Relationship of Physical Activity with Anger and Anger Expression Styles in
   High School Students.  Journal of Research in Medical and Dental Science, 9(4), 202-213 (Yayın No: 7190323)
  • Demir Meral,SOYTÜRK MÜMİNE, TEPEKÖYLÜ ÖZTÜRK ÖZDEN (2020).  Effect of Teaching Fundamental Movement Skills with an Inquiry-Based Instructional Model on Perceived Motor Competence.  Journal of Educational Issues, 6(2), 506 (Yayın No: 6845254)
  • YILDIRIM, S., BİLGİN, E., YÜKSEL, Y., DEMİRHAN, G., AŞÇI, H.F. (2021). Adaptation of the Impulsive Sensation Seeking Scale to Turkish and Its Psychometric Properties. ADDICTA: The Turkish Journal on Addictions. 8(2), 151-157.
  • YILDIRIM, S., KORUÇ, Z.  (2021). The Effect of Transformational Leadership and Well-Being on Performance of Soccer Players: An Inclusive Model. The Sport Psychologist, 35(4), 261-269.

  Ulusal Bildiriler                                                                                                                  

  Uluslararası Bildiriler                                                                                                                                                                                                                                                                    

  • GÖKALP HAMZA ALİ, TEPEKÖYLÜ ÖZTÜRK ÖZDEN, SOYTÜRK MÜMİNE (2020).  Sporcu Bağlılık Ölçeğinin 14-18 Yaş Sporcularda Geçerlik Güvenirlik Çalışması.  18. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)
  • TEPEKÖYLÜ ÖZTÜRK ÖZDEN, SOYTÜRK MÜMİNE (2020).  Öğretim Elemanlarının Serbest Zaman Aktivitelerine Yönelik Tutumları.  3. Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:6913465).
  • YILDIRIM, S., TÜRKERİ-BOZKURT, H., BİLGİN, E., YÜKSEL, Y., AKYAR, ÖA. (2021). Sporda Psikolojik Gereksinimlerin Engellenmesi Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması. 19. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 11-14 Kasım Antalya. (sözel).

  Alınan ödül, burs, teşvikler           

  • YILDIZ, A. (05.03.2021 – 02.03.2022). TÜBİTAK 2214-A Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı ile McGill Üniversitesinde misafir araştırmacı

  Etkinlik Katılımları

 • MÜLAZIMOĞLU-BALLI, Ö. Artistik Cimnastik Kadınlar Avrupa Şampiyonası, Mersin – TÜRKİYE - Uluslararası Artistik Cimnastik Hakemi – 17- 20 Aralık 2020
 • MÜLAZIMOĞLU-BALLI, Ö. Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası, Basel – İSVİÇRE - Uluslararası Artistik Cimnastik Hakemi – 21- 25 Nisan 2021.        
 • DEYMECİ ORHAN, TEPEKÖYLÜ ÖZTÜRK ÖZDEN, GÖDE OSMAN (2020).  Lise Öğrencilerinin Ders Dışı Etkinliklere Katılımdurumlarına Göre İletişimci Biçimlerinin İncelenmesi.  Selçuk İletişim, 13(1), 71-90. (Kontrol No: 6243894)
 • TOGO, T, O., ÖZTÜRK, A., “Spor Organizasyonlarına Katılan Çalışanların Spora Yönelik Tutumlarının İncelenmesi: Şirketler Ligi Örneği” Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi Journal of Sports and Performance Researches 2020;11(1):55-64.

Diğerleri                                                                                                                 

 • MÜLAZIMOĞLU-BALLI, Ö. Artistik Cimnastik Kadınlar Ulusal Hakem Seminer, Öğretim Elemanı, 12-14 Aralık 2019-Antalya