Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine Ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik

Gereğince Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Norm Kadroların Kullanılması

Yönetmelik için tıklayınız.

Kadro Taleplerinde kullanılacak olan form: Kadro Talep Formu

 

Kadro

Açıklama

Kadro Kullanımı

Yönetmelik Maddesi

Asgari Kadro

Yükseköğretim kurumlarında bir programda eğitim-öğretime başlamak ve devam edebilmek için Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen asgari öğretim elemanı sayısıdır

- Üniversite Yönetim Kurulu kararı

- YÖK Personel Daire Başkanlığı üzerinden YÖKSİS Kadro aktarma işlemi

*

- öğrenci alımı durdurulan birimlerdeki asgari kadro sayıları dahil her türlü kadro aktarımları,

- henüz öğrenci kontenjanı belirlenmemiş programların eğitim-öğretime başlayabilmek için belirlenmiş asgari kadro sayısını aşan kadro aktarımları için 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası hükümlerine göre Yükseköğretim Kurulundan aktarım izni talep edilmesi gerekmektedir.

 

5/2

Norm Kadro

Asgari kadro sayısının iki katına kadar norm kadro planlaması yapabilir.

 

Normkadrolar,

- ilgili anabilim/anasanatdalı ve bölüm kurulu ile birim yönetim kurulunun görüşü alınarak rektör tarafından planlanır.

(madde 4/2)

- İlgili meslek yüksekokulu, yüksekokul, fakülte ve enstitü Yönetim Kurulunun görüşü

- YÖK Personel Daire Başkanlığı üzerinden YÖKSİS Kadro aktarma işlemi

 

*

- öğrenci alımı durdurulan birimlerdeki asgari kadro sayıları dahil her türlü kadro aktarımları,

- henüz öğrenci kontenjanı belirlenmemiş programların eğitim-öğretime başlayabilmek için belirlenmiş asgari kadro sayısını aşan kadro aktarımları için

- öğretim üyesi 3/4 oranı aşan durumlarda gerekçeli karar ile

Yükseköğretim Kurulundan aktarım izni talep edilmesi gerekmektedir.

 

5/3

Norm Dışı

norm kadroların yeterli olmaması halinde norm sayısını aşan norm dışı kadro talebi

 

- ilgili anabilim/anasanatdalı ve bölüm kurulu ile

- ilgili birim yönetim kurulu kararı ve

- üniversite yönetim kurulunun görüşü alınarak rektör tarafından Yükseköğretim Kuruluna iletilir.

 

(öğretim üyesi 3/4 oranı aşan durumlarda gerekçeli karar ile)

- Üniversite yönetim kurulunun gerekçeli kararı

- YÖK Kadro aktarma ve kullanma izni

4/3

3/4 Unvan Oranı

Öğretim elemanı asgari kadro sayısını aşan bütün atamalarda asgari kadrolar dadahilolmak üzere kadroların en fazla 3/4’ü aynı unvan için kullanılabilir. Bu hesaplamada çıkan sayı küsuratlı ise aşağıya doğru yuvarlama yapılır. Yükseköğretim Kurulunca öğretim üyesi temininde güçlük çekildiğine karar verilen birimlerdeki doktor öğretim üyesi kadroları ile araştırma üniversiteleri ve meslek yüksekokullarında bu şart aranmaz.

5/4

Rektörlüğe bağlı Öğretim Görevlisi kadroları

2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (ı) bendinde belirtilen zorunlu ortak dersleri vermek ve üniversiteye ait uygulama alanlarında görev yapmak üzere öğrenci sayısı, eğitim ve öğretimin niteliği ile ilişkilendirilmek kaydıyla alınacak olan Öğretim Görevlisi kadroları

- Üniversite yönetim kurulunun uygun görüşü

-Rektörün talebi

-Yükseköğretim Kurulunun kararı ile rektörlüğe bağlı birimlerde öğretim görevlisi kadrolarına atama yapılabilir.

5/5

Araştırma Görevlisi

Araştırmagörevlisinormkadroları öğrenci sayısı, araştırma, proje geliştirme gibi faaliyetler dikkate alınarak

- İlgili Birim Yönetim Kurulunun görüşü üzerine

- Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir

- YÖK Kadro aktarma ve kullanma izni alınır

 

4/7

Ders Verecek Öğretim Görevlisi

Öğretim üyesi temininde güçlük çekilen özellikli alanlar ile sağlık programlarındaki klinik ve laboratuvar uygulamaları veya mühendislik laboratuvar uygulamaları bulunan fakültelerde

-İlgili anabilim/anasanat dalı ve bölüm kurulunun uygun görüşü,

-İlgili birim yönetim kurulunun kararı

-Üniversite yönetim kurulunun gerekçeli kararı

-Yükseköğretim Kurulu tarafından karara bağlanır.

 

Bu kadrolar norm kadro hesabında dikkate alınır.

 

4/6

 

 

- Öğretim görevlisi istihdam edilebilecek lisans düzeyinde eğitim yapılan birimler

- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 03/03/2019 tarihli Asgari-Norm Kadro Uygulamaları ile ilgili yazısı

Yönetmelik için tıklayınız.

Kadro Taleplerinde kullanılacak olan form: Kadro Talep Formu

 

 


     
       
       
       
       
       
       
     
       
       
       
     
       
     

 

 

 

- Öğretim görevlisi istihdam edilebilecek lisans düzeyinde eğitim yapılan birimler

- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 03/03/2019 tarihli Asgari-Norm Kadro Uygulamaları ile ilgili yazısı