Personel Daire Başkanlığı

Menü

DEVLET YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖĞRETİM ELEMANI NORM KADROLARININ BELİRLENMESİNE VE KULLANILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK GEREĞİNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 

NORM KADROLARIN KULLANILMASI

Asgari kadro sayısının 2 katını aşan kadrolar ile Yükseköğretim Kurulunca  

- öğrenci alımı durdurulan birimlerdeki asgari kadro sayıları dahil her türlü kadro aktarımları

- -       henüz öğrenci kontenjanı belirlenmemiş programların eğitim-öğretime başlayabilmek için belirlenmiş asgari kadro sayısını aşan kadro 

aktarımları için 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası hükümlerine göre Yükseköğretim Kurulundan aktarım izni talep edilmesi gerekmektedir.

Bu nedenle kadro taleplerinde programların öğrenci alım durumları hakkında bilgi verilmesi gerekmektedir.

 

- Asgari Kadroların Kullanımı  MADDE 5/2
- Asgari Kadro Sayısı Dışında Norm Kadroların Kullanımı  MADDE 5/3
- Norm Dışı Kadro Talebi  MADDE 4/3
- Norm Kadro Unvanlar 2/3 oranı
 MADDE 5/4
- Rektörlüğe Bağlı Öğretim Görevlisi Kadroları   MADDE 5/5
- Öğretim Elemanı Kadroları ve Özellikli Alanlar  MADDE 4/6

 

NORM KADROLARIN KULLANILMASI

 

Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine Ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik

 

MADDE 5/2

 

Asgari kadroların kullanımı

(Bir programda eğitim öğretime başlamak için Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen asgari öğretim elemanı sayısı)

 

Üniversite yönetim kurulu kararıyla rektör tarafından gerçekleştirilir.

 

MADDE 5/3

 

Asgari kadro sayısı dışındaki kadroların kullanımı

(Asgari kadro sayısının iki katı/norm içi)

 

-        -        İlgili meslek yüksekokulu, yüksekokul, fakülte ve enstitü yönetim kurulunun uygun görüşü alınarak Rektörlüğe iletilir.

 

MADDE 4/3

 

NORM DIŞI KADRO TALEBİ

Yükseköğretim kurumlarında norm kadroların yeterli olmaması halinde norm dışı kadro talebi,

 

-        İlgili anabilim/anasanat dalı ve bölüm kurulunun uygun görüşü,

-        İlgili birim yönetim kurulunun gerekçeli kararı

-        Üniversite yönetim kurulunun gerekçeli kararı

 

Yükseköğretim Kuruluna iletilir. Bu talep, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı, ileri düzey araştırma ve geliştirme faaliyetleri, doktora programlarından mezun sayısı, üniversitenin eğitim ve öğretim dışında yürüttüğü hizmetler dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulu tarafından karara bağlanır.

 

MADDE 5/4

 

Öğretim elemanı asgari kadro sayısını aşan bütün atamalarda (içten yükselmeler dahil) asgari kadrolar da dahil olmak üzere kadroların en fazla 2/3’ü aynı unvan için kullanılabilir.

Bu hesaplamada çıkan sayı küsuratlı ise aşağıya doğru yuvarlama yapılır.

 

En fazla 2/3 unvan oranı şartı norm kadro planlamasının yapıldığı birim düzeyinde uygulanacaktır.

-        Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hukuk, İlahiyat ve Veteriner Fakültelerinde fakülte bazında,

-        bölüm bünyesinde öğrenci alan Makine Mühendisliği, Mimarlık, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı gibi bölümlerde bölüm düzeyinde,

-        Sınıf Eğitimi, Piyano gibi anabilim/anasanat dalı düzeyinde öğrenci alan birimlerde anabilim/anasanat dalı bazında uygulanacaktır. 

 

Norm sayısını aşan kadroların kullanımında da 2/3 oranına dikkat edilecektir.

 

2/3 oranının hesaplanmasında ders veren öğretim görevlileri asgari kadro sayısında dikkate alınmamaktadır. Ancak asgari kadro sayısını aşan durumlarda 2/3 oranının hesaplanmasında ders veren öğretim görevlileri de dikkate alınmaktadır.

 

Meslek yüksekokullarında bu şart aranmaz.

 

MADDE 5/5

 

Rektörlüğe bağlı Öğretim Görevlisi kadroları

2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (ı) bendinde belirtilen zorunlu ortak dersleri vermek ve üniversiteye ait uygulama alanlarında görev yapmak üzere öğrenci sayısı, eğitim ve öğretimin niteliği ile ilişkilendirilmek kaydıyla;

 

-        Üniversite yönetim kurulunun uygun görüşü

-        Rektörün talebi

-        Yükseköğretim Kurulunun kararı ile rektörlüğe bağlı birimlerde öğretim görevlisi kadrolarına atama yapılabilir.

 

 

Öğretim Elemanı Kadroları

Araştırma görevlileri veuygulamalı birim kadrosunda bulunan öğretim görevlileri norm kapsamında değerlendirilmez.

MADDE 4/6

Öğretim üyesi temininde güçlük çekilen özellikli alanlar ile sağlık programlarındaki klinik ve laboratuvar uygulamaları veya mühendislik laboratuvar uygulamaları bulunan fakültelerde ders verecek öğretim görevlisi talebi;

 

-        İlgili anabilim/anasanat dalı ve bölüm kurulunun uygun görüşü,

-        İlgili birim yönetim kurulunun kararı

-        Üniversite yönetim kurulunun gerekçeli kararı

-        Yükseköğretim Kurulu tarafından karara bağlanır.

 

Bunlar norm kadro hesabında dikkate alınır.

 

Özellikli Alanlar:

 

Öğretim görevlisi istihdam edilebilecek lisans düzeyinde eğitim yapılan birimler*

 

1.           Konservatuvarlar

2.           Güzel Sanatlar Fakülteleri

3.           Sanat ve Tasarım Fakültelerinin Endüstri Ürünleri Tasarımı, Fotoğraf, Fotoğraf ve Video, Geleneksel Türk Sanatları, Görsel İletişim Tasarımı, Moda Tasarımı, Sinema ve Televizyon, Dans, Müzik Toplulukları, Grafik Tasarımı, Sanat Yönetimi Bölüm/Anabilim Anasanat Dalları

4.           Yabancı Diller Yüksekokulları

5.           Alman Dili ve Edebiyatı, Arap Dili ve Edebiyatı, Fransız Dili ve Edebiyatı ile İngiliz Dili ve Edebiyatı haricindeki yabancı dil ve edebiyatı bölümleri

6.           Almanca Öğretmenliği, Arapça Öğretmenliği, Fransızca Öğretmenliği ile İngilizce Öğretmenliği haricindeki yabancı dil öğretmenlikleri bölümleri

7.           Ebelik

8.           Hemşirelik

9.           Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

10.      Beslenme ve Diyetetik

11.      Odyoloji

12.      Dil ve Konuşma Terapisi

13.      Gastronomi ve Mutfak Sanatları

14.      Mimarlık

15.      İç Mimarlık

16.      Türk Din Musikisi, Arap Dili Belagati, Türk İslam Sanatı Tarihi, Kuran-ı Kerim Okuma ve Kıraat Anabilim Dalları

 

* 31.12.2019 tarihine kadar geçerli olmak üzere, ekli listede yer alan birimlerin, lisans düzeyinde ders verecek öğretim üyesi temininde güçlük çekilen özellikli alanlar kapsamındaki birimler olarak belirlenmesine ve bahsi geçen birimlerde öğretim görevlisi istihdam edilebilmesine karar verilmiştir.

 

-         Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 03/03/2019 tarihli Asgari-Norm Kadro Uygulamaları ile ilgili yazısı

 

 

Duyurular Tümünü Gör