Menü

Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine Ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik

Gereğince Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Norm Kadroların Kullanılması

Yönetmelik için tıklayınız.

 

Kadro

Açıklama

Kadro Kullanımı

Yönetmelik Maddesi

Asgari Kadro

Yükseköğretim kurumlarında bir programda eğitim-öğretime başlamak ve devam edebilmek için Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen asgari öğretim elemanı sayısıdır

- Üniversite Yönetim Kurulu kararı

- YÖK Personel Daire Başkanlığı üzerinden YÖKSİS Kadro aktarma işlemi

 

*

- öğrenci alımı durdurulan birimlerdeki asgari kadro sayıları dahil her türlü kadro aktarımları,

- henüz öğrenci kontenjanı belirlenmemiş programların eğitim-öğretime başlayabilmek için belirlenmiş asgari kadro sayısını aşan kadro aktarımları için 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası hükümlerine göre Yükseköğretim Kurulundan aktarım izni talep edilmesi gerekmektedir.

 

5/2

Kadro

Açıklama

Kadro Kullanımı

Yönetmelik Maddesi

Norm Kadro

Asgari kadro sayısının iki katına kadar norm kadro planlaması yapabilir.

 

Norm  kadrolar,

- ilgili anabilim/anasanat dalı ve bölüm kurulunun görüşü alınarak

- ilgili meslek yüksekokulu, konservatuvar, yüksekokul, fakülte ve enstitü yönetim kurulu

tarafından planlanır. (madde 4/2)

- İlgili meslek yüksekokulu, yüksekokul, fakülte ve enstitü Yönetim Kurulunun görüşü

- Üniversite Yönetim Kurulu kararı

- YÖK Personel Daire Başkanlığı üzerinden YÖKSİS Kadro aktarma işlemi

 

*

- öğrenci alımı durdurulan birimlerdeki asgari kadro sayıları dahil her türlü kadro aktarımları,

- henüz öğrenci kontenjanı belirlenmemiş programların eğitim-öğretime başlayabilmek için belirlenmiş asgari kadro sayısını aşan kadro aktarımları için

- öğretim üyesi 2/3 oranı aşan durumlarda gerekçeli karar ile

Yükseköğretim Kurulundan aktarım izni talep edilmesi gerekmektedir.

 

5/3

Kadro

Açıklama

Kadro Kullanımı

Yönetmelik Maddesi

Norm Dışı

norm kadroların yeterli olmaması halinde norm sayisini aşan norm dışı kadro talebi

 

- İlgili Anabilim/Anasanat Dalı ve Bölüm Kurulunun uygun görüşü,

- İlgili birim Yönetim Kurulunun gerekçeli kararı

(öğretim üyesi 2/3 oranı aşan durumlarda gerekçeli karar ile)

- Üniversite yönetim kurulunun gerekçeli kararı

- YÖK Kadro aktarma ve kullanma izni

4/3

 

 

 

 

2/3 Unvan Oranı

Öğretim elemanı asgari kadro sayısını aşan bütün atamalarda asgari kadrolar da dahil olmak üzere kadroların en fazla 2/3’ü aynı unvan için kullanılabilir. 

Bu  hesaplamada  çıkan  sayı  küsuratlı  ise  aşağıya  doğru  yuvarlama  yapılır. 

Yükseköğretimkurumları  tarafından  yapılan  talep  üzerine  Yükseköğretim  Kurulunca  öğretim  üyesi  temininde  güçlük  çekildiğine  karar  verilen  birimlerdeki  doktoröğretim üyesi kadroları ile meslek yüksekokullarında bu şart aranmaz.

2/3 oranının hesaplanmasında ders veren öğretim görevlileri asgari kadro sayısında dikkate alınmamaktadır. Ancak asgari kadro sayısını aşan durumlarda 2/3 oranının hesaplanmasında ders veren öğretim görevlileri de dikkate alınmaktadır.

5/4

Kadro

Açıklama

Kadro Kullanımı

Yönetmelik Maddesi

Rektörlüğe bağlı Öğretim Görevlisi kadroları

2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (ı) bendinde belirtilen zorunlu ortak dersleri vermek ve üniversiteye ait uygulama alanlarında görev yapmak üzere öğrenci sayısı, eğitim ve öğretimin niteliği ile ilişkilendirilmek kaydıyla alınacak olan Öğretim Görevlisi kadroları

- Üniversite yönetim kurulunun uygun görüşü

- Rektörün talebi

- Yükseköğretim Kurulunun kararı ile rektörlüğe bağlı birimlerde öğretim görevlisi kadrolarına atama yapılabilir.

 

 

Kadro

Açıklama

Kadro Kullanımı

Yönetmelik Maddesi

Araştırma Görevlisi

Araştırma  görevlisi  norm  kadroları öğrenci sayısı, araştırma, proje geliştirme gibi faaliyetler dikkate alınarak

- Ilgili Birim Yönetim Kurulunun görüşü üzerine

- Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir

- YÖK Kadro aktarma ve kullanma izni alınır

4/7

Kadro

Açıklama

Kadro Kullanımı

Yönetmelik Maddesi

Ders Verecek Öğretim Görevlisi

Öğretim üyesi temininde güçlük çekilen özellikli alanlar ile sağlık programlarındaki klinik ve laboratuvar uygulamaları veya mühendislik laboratuvar uygulamaları bulunan fakültelerde

- İlgili anabilim/anasanat dalı ve bölüm kurulunun uygun görüşü,

- İlgili birim yönetim kurulunun kararı

- Üniversite yönetim kurulunun gerekçeli kararı

- Yükseköğretim Kurulu tarafından karara bağlanır.

 

Bu kadrolar norm kadro hesabında dikkate alınır.

 

4/6

 

Öğretim görevlisi istihdam edilebilecek lisans düzeyinde eğitim yapılan birimler*

1. Konservatuvarlar

2. Güzel Sanatlar Fakülteleri

3. Sanat ve Tasarım Fakültelerinin Endüstri Ürünleri Tasarımı, Fotoğraf, Fotoğraf ve Video, Geleneksel Türk Sanatları, Görsel İletişim Tasarımı, Moda Tasarımı, Sinema ve Televizyon, Dans, Müzik Toplulukları, Grafik Tasarımı, Sanat Yönetimi Bölüm/Anabilim Anasanat Dalları

4.  Yabancı Diller Yüksekokulları

5.  Alman Dili ve Edebiyatı, Arap Dili ve Edebiyatı, Fransız Dili ve Edebiyatı ile İngiliz Dili ve Edebiyatı haricindeki yabancı dil ve edebiyatı bölümleri

6.  Almanca Öğretmenliği, Arapça Öğretmenliği, Fransızca Öğretmenliği ile İngilizce Öğretmenliği haricindeki yabancı dil öğretmenlikleri bölümleri

7.  Ebelik

8.  Hemşirelik

9.  Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

10. Beslenme ve Diyetetik

11. Odyoloji

12. Dil ve Konuşma Terapisi

13.  Gastronomi ve Mutfak Sanatları

14.  Mimarlık

15.  İç Mimarlık

16.  Türk Din Musikisi, Arap Dili Belagati, Türk İslam Sanatı Tarihi, Kuran-ı Kerim Okuma ve Kıraat Anabilim Dalları

 

-         Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 03/03/2019 tarihli Asgari-Norm Kadro Uygulamaları ile ilgili yazısı

 

 

Duyurular Tümünü Gör