PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 –(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Pamukkale Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 –(1) Bu Yönetmelik; Pamukkale Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 –(1) Bu Yönetmelik; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 –(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Pamukkale Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,

b) Merkez (PAUSEM): Pamukkale Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Pamukkale Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Pamukkale Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Pamukkale Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Pamukkale Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 –(1) Merkezin amacı; toplumun bütün kesimlerinin sürekli eğitim sürecinde yer alması için ihtiyaç duyulan her türlü eğitim programları, kurs ile sertifika programlarını düzenlemek ve bu şekilde Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 –(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversitenin örgün ve akademik eğitim programları dışında halkın eğitime ihtiyaç duyduğu konularda ve ara eleman yetiştirmeye yönelik alanlarda eğitim programlarını düzenlemek,

b) Merkezin amaçları doğrultusunda kurs ve seminerler düzenlemek,

c) Kamu, özel sektör, ulusal ve uluslararası kuruluş ve kişilerin ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim programları düzenlemek,

ç) İlgili mevzuat hükümlerine göre Üniversitede işyeri hekimliği, iş güvenliği uzmanlığı, diğer sağlık personeli ile iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitimler düzenlemek, eğitime katılanlara belge vermek,

d) Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak kursiyer ve eğiticinin eş zamanlı veya eş zamanlı olmayan karşılıklı etkileşimine dayalı kurs veya eğitim programları düzenlemek,

e) Üniversiteye ve üçüncü kişilere ait her türlü sınav ve soru hizmetlerini yürütmek,

f) Üniversitenin akademik ve bilimsel birikiminden yararlanarak her türlü danışmanlık hizmeti vermek,

g) Sürekli eğitim kapsamında Rektör tarafından önerilen ve/veya Yönetim Kurulunca kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 –(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 –(1) Müdür, Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan daha fazla süre ile görev başında bulunamaması durumunda görevi sona erer. Müdürün yerine Rektör aynı yöntemle yeniden görevlendirme yapar.

Müdürün görevleri

MADDE 9 –(1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulu ile Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık etmek,

c) Çalışma programlarını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna önermek, Yönetim Kurulunca karara bağlanan çalışma programını yürütmek,

ç) Koordinasyon gruplarını yönlendirmek ve denetlemek,

d) Koordinasyon gruplarının çalışmaları ve sonuçlarıyla ilgili olarak Yönetim Kurulunu bilgilendirmek,

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak,

f) Eğitim, kurs, seminer ve benzeri program, faaliyet ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak,

g) Merkezin tüm faaliyetlerinin duyurulması amacıyla gerekli tanıtım işlerini yapmak veya yaptırmak,

ğ) Personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektöre sunmak,

h) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek.

Müdür yardımcısı

MADDE 10 –(1) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, öğretim elemanları arasından en az bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcılarının görev süresi en çok üç yıldır. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilebilir.

Müdür yardımcısının görevleri

MADDE 11 –(1) Müdür yardımcısının görevleri şunlardır:

a) Müdürün görevde bulunmadığı sürelerde Müdürlüğe vekâlet etmek ve Müdürün görevlerini üstlenerek Merkezi temsil etmek,

b) Müdürün katılmadığı Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu toplantılarına başkanlık etmek,

c) Merkezin amaçları doğrultusunda düzenlenecek ve yürütülecek tüm faaliyetlerin yürütülmesinde Müdürle birlikte çalışmak, yardımcı olmak ve gerektiğinde rapor hazırlamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 12 –(1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcılarından birisi ve Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilen üç üye olmak üzere beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. Görev süresinin bitiminden önce ayrılan ya da altı aydan daha fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine üç ayda en az bir kez ve gerektiğinde daha sık toplanır ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Yönetim Kurulu üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 13 –(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdürün faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek,

b) Sunulan raporu değerlendirmek,

c) Bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek,

ç) Gündemde bulunan araştırma ve eğitim projeleri ile program ve faaliyetleri karara bağlamak,

d) Kurul tarafından alınan kararları denetlemek, takibini yapmak,

e) Gerekli gördüğü durumlarda uzmanlık komisyonları kurarak çalışmalarını yürütmek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 14 –(1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmede bulunan ve istişari nitelikte görüş bildiren bir Kuruldur. Danışma Kurulu, Müdür ve Üniversite öğretim elemanları arasından Müdür tarafından önerilen Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere beş kişiden oluşur.

(2) Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.

(3) Toplantılarda Merkez çalışmalarını değerlendirir, öneriler geliştirir ve bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlendirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 15 –(1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini rektör yardımcılarından birine veya Müdüre devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 16 –(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 –(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 18 –(1) 12/1/2001 tarihli ve 24285 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukkale Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Program Geliştirme Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 19 –(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 –(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.

Duyurular Tümünü Gör