Mikro MBA Sertifika Programı

(Uzaktan Eğitim)

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) tarafından onaylı sertifika. Bu program süresince elde edeceğiniz alan bilgisiyle kariyeriniz ve çalıştığınız kurumda fark yaratacaksınız.

Program Hakkında Genel Bilgi

Günümüz rekabetçi iş ortamı işletmelerin başarılı bir şekilde yönetilmesini giderek daha karmaşık ve teknik süreçler içeren bir yapıya büründürmektedir. İşletme sahibi ve profesyonel yöneticilerin bilgi ihtiyacı giderek artmaktadır. Bunun yanında mevcut bilgilerin de işletme ve çevresine ilişkin koşullar dikkate alınarak stratejik bir bakış açısıyla analiz edilmesi geçmişe oranla çok daha kritik bir konu haline gelmiştir. Mikro MBA eğitimi içerik itibarıyla işletme yönetimi konusunda ihtiyaç duyulan temel ve yeni bilgileri içeren bir programdır.

MBA (Master of Business Administration), iş insanlarına yönelik olarak geliştirilmiş yeterlilik derecesidir. MBA Eğitimi tüm dünyada yaygın bir biçimde verilmektedir. Eğitim katılımcılara işletme yönetimi alanlarında temel bilgi ve becerileri kazandırmayı hedeflemektedir. Eğitimin hedef kitlesi; işletme sahipleri, profesyonel yöneticiler ve geleceğin yönetim profesyoneli olmak isteyen kişilerdir.

Mikro MBA eğitimi, Pamukkale Üniversitesi Yöneticiler İçin İşletme Yüksek Lisans Programı’nın temel ve öne çıkan derslerini kapsamaktadır.

 

Programın Amacı

Eğitimin amacı katılımcılara işletme yönetim sürecinde yer alan temel fonksiyonlara ilişkin kavram ve teknikler konusunda bilgi vermek, bu kavram ve tekniklerin iş dünyasına nasıl uygulandığı konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Katılımcılar Mikro MBA sertifika programı ile Finansal Yönetim, Stratejik Yönetim, Liderlik Becerileri, İnsan Kaynakları Yönetimi, Pazarlama Yönetimi, Üretim Yönetimi, Ekonomi, Hukuk, Veri Analizi ve Proje Yönetimi konularında bilgi ve becerilerini arttırmanın yanında iş dünyasının güncel kavramlarını da inceleme fırsatı bulacaklardır. Katılımcılar eğitim sonunda işletme yönetimi ile ilgili ihtiyacı olan bilgiye ulaşabilecek, işletme ve çevresi arasındaki bağlantıları açıklayabilecek, bir işletmedeki temel fonksiyonları, bu fonksiyonların işletmenin işleyişi ve stratejilerine etkisini değerlendirebilecek, işletme kararlarına yönelik analiz yapabilecek ve iş dünyasındaki güncel kavramları tanımlayabilecektir.

Kimler Katılabilir

Programa katılma koşulu lisans mezunu olmaktır. %75 devam koşulunu sağlayan ve program sonunda yapılan sınavda başarılı olanlara Pamukkale Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından resmi (PAÜ Rektörü ıslak imzalı) ‘Mikro MBA’ uzmanlık sertifikası verilecektir. Devam koşulunu sağlayan ancak başarılı olamamış öğrencilere ise katılım belgesi verilecektir.

Dersler ve Konular

Stratejik Yönetim

 • Stratejik Yönetim ve İlgili Temel Kavramlar
 • Stratejik Yönetim Süreci ve Unsurları
 • Stratejik Çevresel Analiz Yöntemleri
 • Performans Ölçütleri
 • Kıyaslama (Bencmarking)
 • Rekabet Analizi
 • SWOT Analizi ve TOWS Analizi
 • Üst Yönetim Stratejileri
 • Rekabet Stratejileri
 • İşlevsel Stratejiler
 • Küresel Stratejiler
 • Kurum Kültürü
 • Kurum içi İletişim

Ekonomi

 • Temel Makro Ekonomik Kavramlar
 • Makroekonomik Göstergeler ve Piyasalar
 • Döviz kuru ve Enflasyon
 • Yatırımlar ve Ekonomik Büyüme
 • Emek Piyasası ve İşsizlik
 • Ödemeler Dengesi
 • Kamu Bütçesi ve Dengesi
 • Küresel ve Türkiye Ekonomisi Ölçeğinde Güncel Gelişmeler
 • Sanayisizleşme Sorunu, Sektörel Dağılım ve Büyüme Türkiye, AB, ABD
 • İşsizlik ve Büyüme Türkiye, AB, ABD,  
 • Enflasyon Hedefleme Rejimi ve Dezenflasyon Politikaları, Türkiye, AB, ABD
 • Merkez Bankası Para politikaları Türkiye, AB, ABD
 • Kur ve Faiz Dengesi, Türkiye, AB, ABD
 • Kamu Özel Sektör Borç Dengesi, Türkiye, AB, ABD

Finansal Yönetim

 • Finansal Yönetim
 • Finansal Tablolar
 • Finansal Planlama
 • Bilanço Düzenleme
 • Günlük Satış Tutarı
 • Satışların Yüzdesi
 • Dönem Sonu Stok Bütçesi
 • Proforma Gelir Tablosu
 • Yatırım Bütçesi
 • Finansman Politikası ve Büyüme 
 • Temel Muhasebe Kavramları  
 • Genel Muhasebe
 • Maliyet Muhasebesi
 • Yönetim Muhasebesi

Stratejik Pazarlama

 • Stratejik Pazarlama
 • Pazarlama ve Stratejik Pazarlama Kavramı
 • İşletme Fonksiyonları içinde Pazarlamanın yeri ve önemi,
 • Pazarlama Anlayışının Gelişimi,
 • Pazarlamada Çevre Analizi,
 • Pazarlama Planlaması Süreci,
 • Pazar ve Pazarlama Araştırmaları,
 • Endüstriyel ve Tüketici Pazarlarında Satınalma Davranışları, Tüketici Davranışı Modelleri,
 • Pazar Bölümlendirme, Pazar Hedefleme, Konumlandırma
 • Pazarlama Karmasının Gelişimi,
 • Mamul Kavramı ve Kararları, Mamul Portföy Analizi, Mamulde Yenilik, Yeni Mamul Geliştirme Süreci, Marka ve Ambalajlama,
 • Fiyatlandırma Kararları, Fiyat ve Fiyat Dışı Rekabet Araçları, Fiyatlandırma Stratejileri ve Yöntemleri,
 • Pazarlama İletişimi, Tutundurma ve Tutundurma Alt Karması,
 • Kişisel Satış ve Satış Yönetim Süreci, Satış Stratejileri, Reklam Yönetimi, Satış Geliştirme ve Halkla İlişkiler Uygulamaları,
 • Doğrudan Pazarlama, E-ticaret, İnternette Pazarlama, Mobil Pazarlama,
 • Dağıtım Kararları, Fonksiyonları ve Fiziksel Dağıtım,
 • İhracat Pazarlaması, Uluslararası Pazarlama, Küresel Pazarlama
 • Güncel Pazarlama Yaklaşımları
 • Girişimsel Pazarlama
 • İlişkisel Pazarlama
 • Duyusal Pazarlama
 • İleri Dönüşüm
 • Çok Kanallı Pazarlama
 • Omni-Kanal Pazarlama
 • E-Ticarette yeni modeller-Droppshipping, Artbitrage, Fulfillment by E-store ve Fulfillment by Merchant vd.)

Veri Analizi ile Karar Alma

 • Temel Kavramlar
 • İşletmeler için Veri Analizi
 • Tanımlayıcı ve Çıkarımsal İstatistikler
 • Büyük Veri Karar Analizinin Temelleri
 • Veri Madenciliğinde Temel Teknikler ve Uygulamaları
 • Çok Kriterli Karar Verme

Proje Yönetimi

 • Proje Yönetimi Temel Kavramları
 • Proje Döngü Yönetimi
 • Proje Hazırlamada Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı
 • Proje Yönetiminde Planlama
 • Proje Ekibi ve Yönetimi
 • Proje Entegrasyon Yönetimi
 • Proje Paydaş Yönetimi
 • Proje Kapsam Yönetimi
 • Proje Zaman Yönetimi
 • Proje Maliyet Yönetimi
 • Proje Satınalma Yönetimi
 • Proje Risk Yönetimi
 • Proje İletişim Yönetimi
 • Proje Kaynak Yönetimi
 • Proje Kalite Yönetimi
 • Proje Yönetim Teknikleri: PERT ve CPM
 • Proje Başarısını Etkileyen Faktörler
 • Bilgisayar Destekli Proje Yönetimi
 • Proje Yönetiminde Güncel Konular ve Yeni Eğilimler

Temel İş Hukuku, Ticari İşletme Hukuku ve Borçlar Hukuku

 • Sözleşme Kavramı, Sözleşmelerin Kurulması ve Geçerliliği
 • Ticaret Hukukunun Temel Kavramları (Ticari Satım Sözleşmeleri, Haksız Rekabet, Şirket Türleri ve Özellikleri, Yöneticinin Hukuki Konumu)
 • Rekabet Hukuku (Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşmalar ve Cezai Yaptırımlar)
 • İş Sözleşmesinde Fesihleri ve Fesih bildirimleri
 • İşveren, İşveren Vekili, Kıdem Kavramları
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)

Liderlik Becerileri Geliştirme

 • Günümüzde Liderlik Kavramı
 • Liderlik Tarzları
 • Liderlik ve Değişim
 • Liderlik Becerileri Geliştirme
 • Liderlik ve Motivasyon
 • Koçluk-Mentorlük
 • Etkin İletişim
 • Ekip Yönetimi
 • Kriz Yönetiminde Liderlik
 • Etkin Liderlik

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

 • İnsan Kaynakları Yönetiminin Fonksiyonları
 • Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
 • İş Analizi ve İş Tasarımı
 • Eleman Seçme ve Eğitim İhtiyacı Analizi
 • Kariyer Yönetimi ve Planlaması
 • Performans Değerlendirme
 • İş Değerlemesi ve Ücret Yönetimi
 • Endüstri İlişkileri
 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
 • İnsan Kaynakları Bilgi Sistemleri

Üretim Yönetimi

 • Üretim Fonksiyonunun İşletmedeki Yeri
 • Stratejik Üretim Yönetimi
 • Yalın Üretim ve Yalın Felsefe
 • Üretimde Güncel Yaklaşım ve Teknikler
 • Endüstri 4.0
 • Üretim Yönetiminde Gelecek Trendler

Lojistik Yönetimi

 • Temel Kavramlar: Tedarik ve Lojistik
 • Tedarik Zincirinde Lojistiğin Önemi
 • Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi
 • Tedarik Zinciri Performansı Ölçümü
 • Tedarik Zincirlerinde Lojistik Operasyonlar
 • Lojistik Yönetimi
 • Lojistiğin Fonksiyonları
 • Lojistik Stratejileri
 • Lojistik Faaliyetlerde Dış Kaynak Kullanımı
 • Lojistik Faaliyetlerde Risk Yönetimi
 • Lojistik Performans Değerlendirme
 • Tersine Lojistik
 • Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi

Süre ve Günler:

Eğitim 96 saat ve 16 günde tamamlanacaktır.  Dersler hafta sonları Cumartesi ve Pazar günleri, 10:00-17:00 saatleri arasında yapılacak ve program (bir hafta ara tatil ile) 9 haftada tamamlanacaktır.

Eğitim Kontenjanı: 25 kişi

Eğitim Yeri : Online

 

Eğitim Fiyatı : 2.400,00 TL

İndirimli Fiyatı : 2.200,00 TL

İndirimli Ücret;

 • Kamu Personeli ve Bakmakla Yükümlü olduğu kişiler
 • Öğrenciler
 •   Emekliler
 • Şehit ve Gazi Yakınları
 • Engellileri  Kapsamaktadır.

 

 

Başlangıç Tarihi : Eylül 2021 

 Eğitim Yeri : Online

Eğitim Süresi : 96 saat 

Eğitim Fiyatı : 2.400,00 TL

İndirimli Fiyatı : 2.200,00 TL

 

Duyurular Tümünü Gör