Pamukkale Üniversitesinden:

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK VE GENÇLİK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Pamukkale Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Eğitimi  Uygulama ve Araştırma Merkezi amacına, faaliyetlerine ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Pamukkale Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alan koordinatörü: Bilim, sanat, spor ve kültür alanlarında gerekli koordinasyonu ve yürütmeyi yapmak üzere görevlendirilen kişiyi,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Hedef kitle: 5-18 yaş arasındaki bireyler, bunların ebeveynleri ve bunlara eğitim veren öğretmenleri,

ç) Merkez (Çocuk Üniversitesi) : Pamukkale Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Eğitimi  Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Müdür: Merkezin Müdürünü,

e)  Program koordinatörü: Bilim, sanat, spor ve kültür alanlarında sorumlu olduğu programı yürüten kişiyi,

f)  Rektör: Pamukkale Üniversitesi Rektörünü,

g) Üniversite: Pamukkale Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları

MADDE 5- (1) Üniversitede akademisyenler rehberliğinde çağdaş eğitim anlayışıyla çocukların becerilerinin gelişimine katkı sağlayan, bu amaçla anne – babalara ve eğitimcilere de ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim ve destek hizmetleri veren Çocuk Üniversitesi olarak adlandırılan Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır.

a) Akademisyenlerin çocuklar aileler ve eğitimcilere ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim vermelerini sağlamak.

b) Üniversitenin toplumla bağlarını güçlendirebilmek, yakın gelecekte toplumda söz sahibi erişkin bireyler olarak yer alacak çocukların ve gençlerin sosyal, kültürel, bilimsel ve sportif anlamda gelişmelerini sağlamak ve bu alanlarda olumlu tutum ve davranış geliştirmelerine katkıda bulunmak.

c)  Çocukların okul içi ve okul dışı ilgi duydukları bilimsel alanlarla ilişkili güncel bilgiyi o alanda çalışan akademisyenlerden almalarını sağlamak, farklı akademik ortamlarda deneyim kazandırarak ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkarmak ve bu yolla kariyer bilinci geliştirmek.

ç) Çocuklara dünya vatandaşı olarak sahip olmaları gereken bilimsel, eleştirel ve yaratıcı düşünme, problem çözme, açık fikirli olma ve etkili iletişim kurma gibi becerileri kazandırmak.

d) Herhangi bir nedenle bilim, sanat, spor ve kültür alanlarında eğitim alma sansına sahip olamayan çocukların desteklenmelerini ve güçlendirilmelerini sağlayacak etkinlikler planlamak ve yürütmek.

e) Merkezin düzenlediği etkinliklerde kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla sivil tolum örgütleri, meslek odaları ulusal ve uluslararası çocuk üniversiteleri ile işbirliği yapmak, ortak çalışmalar yürütmek, yayın ve yayım etkinliklerinde bulunmak. 

f) Düzenlenen etkinliklerde yürütücü akademisyenlere araştırma imkanı vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

 

MADDE 6- Yönetmeliğin 6 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür ve müdür yardımcıları.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

 

Müdür

MADDE 8- (1) Müdür, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün bulunmadığı zamanlarda, müdür yardımcılarından biri, Müdürlüğe vekâlet eder. Vekâlet süresi altı ayı aştığı takdirde yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür, çalışmalarından Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görev süresinin dolması ya da herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

 

Müdürün görevleri

MADDE 9- (1) Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulunun gündemini hazırlamak.

c) Merkezin çalışmalarını düzenlemek.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

d) Merkezi, amaçları doğrultusunda yönetmek.

e) Merkez ile Üniversite birimleri ve diğer kurum ve kuruluşlarla Merkezin amaçları doğrultusunda işbirliği yapmak.”

 

Yönetim Kurulu

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından, Müdürün önerisi üzerine üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilen beş üye olmak üzere toplam altı üyeden oluşur. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki, gerekli hallerde olağanüstü olarak salt çoğunlukla toplanır ve karalar oy çokluğuyla ile alınır. Oylama sonucunun eşit olması durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

 

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a)  Merkezin çalışmalarıyla ilgili konularda karar almak.

b) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla ilgili işbirliği esaslarını belirlemek.

c) Merkezin planlanan programlarına katılacak öğrenci sayısı ile başvuru ve öğrenci kabulü usulleri, katılım ücreti, ücretsiz kabul edilecek öğrencilerin belirlenmesi gibi konularda kararlar almak.

ç) Merkezin araştırma imkanlarının kullanılması hususunda Merkez ile akademisyenlerin çalışma usul ve esaslarını belirlemek.

d) Merkezin bütçesini yapmak, her türlü harcamaya karar vermek.

e) Yıllık etkinlik raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek.

f) İhtiyaç duyulan durumlarda Üniversite içinden ve diğer kurum ve kuruluşlardan ilgili akademisyen, araştırmacı, uzman, eğitimci, sanatçı, idari ve teknik personelin görevlendirilmesini Rektöre sunmak.

g) İhtiyaç duyulan durumlarda Merkezde yarı ya da tam zamanlı gönüllü uzmanların ve stajyer öğrencilerin görevlendirilmesini Rektöre sunmak.

 

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12- (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen, Üniversitenin öğretim elemanı olan en az altı kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır.

(2) Danışma Kurulu yılda en az bir defa Müdürün başkanlığında toplanır. Danışma Kurulu salt çoğunlukla toplanır, kararlar toplantıya katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

(3) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a)  Faaliyet alanlarıyla ilgili öneriler getirmek, araştırma ve uygulamalara destek olmak,

b)  Merkezin faaliyetleriyle ilgili değerlendirmeler yapmak.

 

Alan koordinatörü, program koordinatörü ve görevleri

MADDE 13- (1) Alan koordinatörü; Üniversitede görevli akademik personel arasında bilim, sanat, spor ve kültürel alanlarda görev yapmak üzere Müdürün önerisi ile Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir.

(2) Alan koordinatörünün görevi; Danışma Kurulu tarafından önerilen ve/veya Yönetim Kurulu tarafından belirlenen programların açılmasını sağlamak, açılacak programlara katılacak hedef kitlenin seçim ölçütlerini, derslerini, akademik takvimini, ders programlarını belirlemektir.

(3) Program koordinatörü, alan koordinatörünün önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı ile görevlendirilir.  Program koordinatörü, alan koordinatörü ile işbirliği içinde çalışır. Gerçekleştirilen program sona erdiğinde görev süresi biter.

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Personel ihtiyacı

MADDE 14- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama Yetkilisi

MADDE 14/A – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Rektör yardımcılarından birine veya Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

Üniversitemiz Senatosunun 04/04/2016 tarih 04/02 sayılı kararı ile kabul edildi.

Üniversitemiz Senatosunun 09/03/2018 tarihli ve 04 /01 sayılı karar ile güncellenmiştir.

 

Duyurular Tümünü Gör