PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç  

 MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı Pamukkale Üniversitesinin ön lisans ve lisans programlarına yurt dışından öğrenci kabul koşullarını belirlemektir.

Kapsam

 MADDE 2- (2) Bu yönerge, Pamukkale Üniversitesinde ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim görmek isteyen ve yurt dışından kabul edilecek öğrenci kontenjanları dahilinde başvuru yapacak adaylara uygulanacak hükümleri kapsar.  

Dayanak 

MADDE 3- (3) Bu yönerge, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 21/01/2010 ve 17/03/2010  tarihli kararları ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 27/01/2010 tarih ve 3269 sayılı yazısına  dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar 

MADDE 4-  (1) Bu yönergede geçen;

a)           TC             : Türkiye Cumhuriyetini,

b)           KKTC       : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini, 

c)           Senato       :  Pamukkale Üniversitesi Senatosunu,

d)           Üniversite  : Pamukkale Üniversitesini,

e)           Merkez      : Dil Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünü, 

f)            Yönetim Kurulu : Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulunu,

g)           YDYO       : Yabancı Diller Yüksekokulunu,

h)           YÖSS :  Pamukkale Üniversitesi tarafından yapılan Yurtdışı Öğrenci Seçme Sınavını, ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Başvuru, Gerekli Belgeler, Değerlendirme, Eğitim-Öğretim Koşulları ve Kayıt

 

Başvuru koşulları ve başvuru için gerekli belgeler

MADDE 5- a) Başvuru yapabilecek adaylar: Adaylardan lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;  

1)          Yabancı uyruklu olanlar. 

2)          Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının aldığı 5203 sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenler.

3)          Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra TC vatandaşlığına geçen çift uyruklular.

4)          TC uyruklu olup lise öğreniminin son üç yılını  KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar. 

5)          KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar. 

 

               b) Başvuru yapamayacak olanlar :   

1)            T.C. uyruklu olanlar. (lise öğreniminin son üç yılını  KKTC dışında yabancı bir ülkede  tamamlayanlar hariç)

2)            K.K.T.C. uyruklu olanlar. (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C  liselerinde bitirip GCE   AL sonucuna sahip olanlar hariç), 

3)            Uyruğundan birisi T.C. olan çift uyruklular. (lise öğreniminin son üç yılını  KKTC          dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar hariç)     

4)            Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyruklular. (ortaöğreniminin tamamını KKTC     liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar hariç),  

5)            T.C. uyruklu olup lise öğrenimini K.K.T.C.’de tamamlayanlar.

 

c)           Başvurulara ilişkin açıklamalar Üniversitenin web sayfasında duyurulur. 

d)          Yurt dışından adayların tercihlerinde üniversiteyi seçmelerine imkan sağlamak üzere Üniversitemizi tanıtıcı doküman ve katalogların hazırlanması, Üniversitemizin yurtdışındaki eğitim fuarlarına katılımının teşvik edilmesi ve başvuran veya gelen öğrencilere yardımcı olunması amacıyla Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde Yurt Dışı Öğrenci Ofisi oluşturulur.

e)           Başvurular, ilanda belirlenen tarihlerde internet üzerinden yapılır. Adaylar internet

üzerinden yurt dışı öğrenci başvuru formunu doldururlar. İnternet üzerinden yapılan başvurularda,  verilen bilgiler doğru kabul edilir ancak, değerlendirme ve kesin kayıt sırasında veya daha sonraki bir tarihte yanıltıcı, yanlış bilgi verdiği anlaşılanların kayıt işlemleri iptal edilir.

f)           Başvurular aşağıdaki belgelerle yapılır;

 1.  Yurt dışı öğrenci başvuru formu
 2. Lise diplomasının veya lise düzeyindeki öğrenim belgesinin Türkçe noter onaylı kopyası, (Başvuru tarihinde mezuniyet aşamasında olan öğrenciler için okullarından alacakları öğrenim durum belgesi)  
 3. Sınav sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği.

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 6- a) Üniversiteye bağlı fakülte/yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen ön lisans ve lisans programlarına alınacak yurt dışı öğrenci kontenjanları ÖSYM’ye gönderilmek üzere Senato tarafından belirlenir.

b)          Yurt dışı öğrenci kontenjanına başvuran adayların kabulü; Üniversite tarafından yapılan Yurtdışı Öğrenci Seçme Sınavı (YÖSS) sonucu ile Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan Ek-

1’deki tabloda düzenlenen sınav sonuçlarına göre yapılır.  Puanlar yüksekten düşüğe doğru sıralanarak adaylar tercihleri doğrultusunda üniversite yönetim kurulu kararı ile yerleştirilir. Ancak; TÜBİTAK'ın tanıdığı ve katıldığı uluslararası bilim olimpiyatlarından altın, gümüş ve bronz madalya almış olan adaylarda Üniversitenin düzenlemiş olduğu sınava girme koşulu aranmaz. TÜBİTAK'ın tanıdığı ve katıldığı uluslararası bilim olimpiyatlarından altın madalya almış adayın puanı 100 tam puan üzerinden 90 puan, gümüş madalya almış adayın puanı 100 tam puan üzerinden 80 puan, bronz madalya almış  adayın puanı 100 tam puan üzerinden 70 puan olarak değerlendirilir. 

c)           Lise bitirme sınavları statüsünde olan sınavlar süresiz geçerli olup, üniversiteye giriş statüsünde olan sınavlar 2 (iki) yıl geçerlidir.

d)          Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmeyi sağlamaz. 

e)           Başvuru koşullarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz. 

f)           Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölümlere başvuran adayların yukarıda belirtilen genel

koşullara ilave olarak Üniversitemizce yapılacak Özel Yetenek Sınavı’nda başarılı olmaları gerekmekte olup,  başvuruların değerlendirilmesi, ilgili fakülte özel yetenek sınavı başvuru kayıt ve kabul yönergesindeki ölçütlere göre yapılır.

g)          Yabancı dil eğitimi veren bölümlere başvuran adayların yukarıda belirtilen genel koşullara ilave olarak Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokul Müdürlüğünce yapılacak yabancı dil sınavında başarılı olmaları gerekmektedir. Bu sınava eşdeğer sayılan ve Yabancı Diller Yüksekokulunca kabul edilen sınavlardan (ÜDS veya KPDS’den) veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğer kabul edilen uluslararası sınavlardan (TOEFL-IBT,TOEFL-CBT,TOEFL-

PBT,IELTS,CAE,FCE,CPE’den) yeterli puan almış olanlar da Yabancı Dil Yeterlilik Sınavından başarılı olmuş sayılırlar.  

h)          Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı olan bölümlere kaydı yapılan öğrenciler, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğe uymakla yükümlüdürler.

Yabancı Diller Yüksekokulunca yapılan yeterlik sınavında başarılı olanlar ya da bu sınava eşdeğer sayılan ve Yabancı Diller Yüksekokulunca kabul edilen sınavlardan (ÜDS veya KPDS’den) veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğer kabul edilen uluslararası sınavlardan yeterli puan almış olanlar, zorunlu hazırlık öğretiminden muaf tutulurlar. 

i)            Her yıl ilan edilecek başvuru programları dışında, Üniversitemizin ön lisans ve lisans programlarına yerleşmeyi düşünen adaylar isterlerse, Türkçe veya İngilizce dil düzeyindeki eksikliklerini gidermek ve daha sonra ilan edilen başvuru ve kayıt tarihlerine hazırlanmak amacıyla, Üniversite tarafından düzenlenen Türkçe ve İngilizce kurslarına katılabilirler.

Sonuçların duyurulması ve kayıt

MADDE 8- (1) Başvuru sonuçları Üniversitenin web sayfasında duyurulur. Kesin kayıtlar bu duyuru esas alınarak yapılır.

(2)        Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylara diledikleri taktirde kabul mektubu düzenlenir. 

(3)        Kayıtlar, Üniversite web sayfasında ilan edilen tarihlerde Üniversite Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yapılır. 

Kayıt için gerekli belgeler  

MADDE 9- a) Kayıt için aşağıdaki belgeler istenir:

 1. Lise diplomasının veya lise düzeyindeki öğrenim belgesinin aslı ya da Türkçe noter onaylı kopyası,
 2. Diploma denklik belgesinin aslı, 
 3. Öğrenim vizesi alınmış pasaportun Türkçeye çevrilmiş noter onaylı kopyası, 
 4. Katkı payı ücretinin ilgili bankaya yatırıldığını gösteren banka dekontu, 5. 12 adet (4,5 x 6 cm) ebadında renkli vesikalık fotoğraf,
 5. Varsa, Türkçe yeterlik belgesi.
 6. Yabancı dille eğitim veren bölümlere başvuranlardan varsa, yabancı dil yeterlik belgesi,
 7. Her yıl üniversite yönetim kurulu tarafından belirlenerek ilan edilen miktarda,  Türkiye’de geçimini sağlayabilecek gelire sahip olduğunu gösterir resmi veya noter onaylı belge veya taahhütname. 
 8. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesinden alınan sağlık raporu.

Türkçe yeterlik düzeyleri

MADDE 10- (1) Türkçe yeterlik düzeyleri aşağıda belirtilmektedir:

C1 Düzeyi: Türkçesi yeterlidir. Öğrenime başlayabilir.

B2 Düzeyi: Türkçesi kısa zamanda gelişebilir. Öğrenime başlar, ancak mezun olana kadar Türkçe yeterlik düzeyini C1 yapmak zorundadır.

B1 Düzeyi: Türkçe seviyesi, Üniversitemizde öğrenime başlamaya yeterlidir, ancak mezun olana kadar Türkçe yeterlik düzeyini C1 seviyesine çıkarmak zorundadır.

A2 Düzeyi : Türkçesi yetersizdir. İzinli sayılacağı 1 yıl sonunda Türkçe öğrenmekle yükümlüdür. Türkçesini en az B1 düzeyine çıkardıktan sonra öğrenime başlayabilir; ancak mezun olana kadar Türkçe yeterlik düzeylerini C1 seviyesine çıkarmak zorundadır.

A1 Düzeyi : Türkçesi yetersizdir. İzinli sayılacağı 1 yıl sonunda Türkçe öğrenmekle yükümlüdür. Türkçesini en az B1 düzeyine çıkardıktan sonra öğrenime başlayabilir ; ancak mezun olana kadar Türkçe yeterlik düzeyini C1 seviyesine çıkarmak zorundadır. 

(2)        Başvuran adaylar, Türkçe bilgi düzeylerini belgelendirmek zorundadır. Ancak bu belgeyi sunamayan adayların Türkçe yeterlik düzeyleri Merkez tarafından yapılacak Türkçe Yeterlik Sınavı sonucuna göre belirlenir.

(3)        Türkçe yeterlik düzeyleri B2 , B1, A2 ve A1 düzeyinde olan adaylar için Merkez tarafından Türkçe Yeterlik Sınavı düzenlenir. Yeterlik sınavından 100 tam puan üzerinden en az 60  puan alan öğrenci başarılı sayılır. Bu sınavdan başarısız olan öğrenciler ile Türkçe Seviyesini yükseltmekle yükümlü olan öğrenciler Merkez tarafından düzenlenen Türkçe kurslarına katılabilirler. Türkçe Kursuna ilişkin eğitim programı eğitim-öğretim yılı başlamadan önce Merkezin web sayfasında ilan edilir. Bu kursu tamamlayarak yapılacak sınavda başarılı olanlara Türkçe dil düzeyini belirten sertifika verilir.

(4)        Türkçe yeterlik düzeyi A2 ve A1 olanlar ile Merkez tarafından yapılan Türkçe Yeterlik Sınavında başarısız olan öğrenciler, merkez tarafından düzenlenecek olan Türkçe kurslarına katılabilecekleri gibi,  diğer yükseköğretim kurumlarınca düzenlenen Türkçe Kurslarına katılmak üzere bir yıl izinli sayılmaları ile ilgili istekleri ilgili Yönetim Kurullarınca karara bağlanır. Bir yılın sonunda C1, B2 ve B1 düzeyi Türkçe yeterlik belgesini alanlar bu belgelerini eğitim-öğretim yılı başlamadan önce ilgili fakülte dekanlığına/yüksekokul müdürlüğüne ibraz ederler. Bu öğrencilerden bir yıl sonunda C1, B2 veya B1 düzeyi Türkçe yeterlik belgesini sunamayan veya Merkez tarafından düzenlenen Türkçe Yeterlik Sınavında başarılı olamayanlar ilgili programın 1. Sınıfına kayıt olamazlar. 

 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yönergede hüküm bulunmayan haller

           MADDE 11- (1) Yurt dışından kabul edilen öğrencilere, eğitim-öğretim ile ilgili konularda

Pamukkale Üniversitesi Ön Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Pamukkale Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ile Pamukkale Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Önlisans, Lisans Yabancı Dil Hazırlık ve Yabancı Dil Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 12- (1) Bu Yönerge, Pamukkale Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği

tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

Yürütme

MADDE 13- (1) Bu Yönerge hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Geçici Madde

Madde 1- Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden bir yıl içerisinde, yurt dışından öğrenci kabulünde aranacak bu yönergede geçen üniversite giriş sınavı ve lise bitirme sınavlarına ilişkin kriterleri taşımayan adaylar için Üniversitede sınav yapılabilmesini sağlamak amacıyla sınav merkezi kurulması, öğrenci kabul koşullarının geliştirilmesi ve başvuru kabul belgelerinin değerlendirilmesi yönünde çalışma yapmak üzere Üniversite Yönetim Kurulunca komisyon oluşturulur.

 

 

 

 

 

(22.05.2012 tarih ve 04/1 sayılı Senato Kararı ile kabul edilmiştir.)

 

 

 

 

 

 

 

 EK-1

 

YURT DIŞINDAN ÖGRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN ULUSAL ve

       ULUSLARARASI SINAVLARIN MİNİMUM PUANLARI

 

PAÜ YÖSS  (Pamukkale Üniversitesi tarafından yapılan Yurt Dışı Öğrenci Seçme Sınavı)

En az 40 puan,

Türkiye’deki diğer üniversiteler tarafından yapılan yurt dışı öğrenci seçme sınavları

En az 40 puan,

SAT (Scholastic Asessment Test )

 SAT testinde “math” ve “critical reading” testlerinde 1600 üzerinden en az toplam 1000 puan ve 800 üzerinden en az 500 “math” puan,

 

GCE (General Certificate Examination)

En az biri başvurulan bölümle ilgili olmak

üzere 2 konuda “A Level” derecesi,

 

ACT (American College Testing)

Matematik (math) ve fen (science reasoning) alanlarında toplam en az 21 puan,

 

ABITUR  (Alman Bakalorya) Sınavı

En az 4 puan,

IB  International Baccalauréat (Uluslararası Bakalorya Sınavı) 

En az 28,

TCS  (Türk Cumhuriyetleri ile Türk Akraba Toplulukları Sınavı) 

En az 40 puan,

GAOKAO (Çin Halk Cumhuriyetinde yapılan üniversite giriş sınavı)

En az 480 puan,

 

FRENCH BACCALAUREATE (Fransız Bakaloryası)

En az 12 puan,

BACCALAUREAT LIBANAIS (Lübnan Bakalorya

Sınavı) 

En az 13 puan,

 

KONKUR (Afganistan Ulusal Üniversite Giriş Sınavı)

 En az 200 puan,

 

TQDK (Azerbaycan Ulusal Üniversite Giriş Sınavı)  

En az 400 puan,

ORT (Kırgızistan Ulusal Üniversite Giriş Sınavı)

En az 150 puan,

 

ENT (Kazakistan Ulusal Üniversite Giriş Sınavı) 

En az 80 puan,

TAWJIHI (Ürdün ve Filistin’de yapılan sınav)

En az 80 puan,

AL-SHAHADA-AL THANAW (Suriye’de yapılan bakalorya sınavı)

En az 170 puan,

Bu sınavlar dışında denkliği Üniversite tarafından kabul edilen diğer sınavlardan başarılı olarak değerlendirilmek.  

Burada açıklanmayan ülke ve sınavlar ile başvurulması durumunda Yurt Dışı Öğrenci Kabul Komisyonunun belirlediği puanlar geçerli olacaktır.

Bölüm-program bazında seçim esnasında puan yükseltme hakkı Yurt Dışı Öğrenci Kabul Komisyonuna aittir.