ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

 

PAÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, 1992 yılında Üniversitemizin kuruluşu ile birlikte, Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 31. maddesine göre kurulmuştur.

 

MiSYONU

Üniversitemiz misyonu ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretime ilişkin kalite geliştirme çalışmalarına olumlu katkılarda bulunmak.

 

VİZYONU

Öğrenciler ile diğer paydaşların en iyi hizmeti almalarına yönelik, günün koşullarına ve imkanlarına göre, sürekli hizmet kalitesini artıran ve  sürekli gelişen bir üniversite birimi olmak.

 

GÖREVLERİ

Başkanlığımızın görevleri özet olarak şunlardır;

1) Öğrencilerin kayıt ve kabul esasları ile kontenjan çalışmalarının yürütülmesi ve ilgili makamlara bildirilmesi, okuyan öğrencilerin kayıt yenileme, ders kayıtları, not işlemleri, özlük işlemleri ve askerlik işlemlerinin yürütülmesi,

2) Genel akademik takvim taslağının hazırlanarak ilgili kurullara sunulması, kesinleşen akademik takvimlerin dağıtımı, yayımlanması çalışmalarının yürütülmesi,

3) Mezuniyet işlemleri ile mezunların diplomaları ile diploma ekinin hazırlanması, öğrencilere teslimi,

4) Yıllık eğitim-öğretim planları ile, ders görevlendirme, danışman atama, ders şubelendirme işlemlerinin yürütülmesi, koordinasyonu ile yazışmaların yapılması.

5) Öğrencilerin, öğrenci katkı payı/öğrenim gideri ödeme, ilgili birim, banka işlemlerinin yürütülmesi,

6) Yükseköğretimde yeniden yapılanma (Bologna süreci) kapsamında ilgili komisyonlarca alınan kararların ve Rektörlükçe uygulanması istenen işlemlerin koordinasyonu, sekreterya işlemleri,

7) Üniversite Burs Komisyonu sekreterya işlemleri, öğrenci burslarının takibi, burs verilecek öğrencilerle ilgili işlemlerin yürütülmesi,

8) Farabi Değişim Programı ofis işlemlerinin yürütülmesi, koordine edilmesi,

9) Üniversite Eğitim Komisyonu sekreterya ve raportörlük işlemleri ile Senato kararlarının ilgili makamlara sunulması,

10) Öğrenci, danışman, öğrenci işleri personeli ile enstitü/fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokullardan gelen soru ve sorunların çözümüne katkı vermek,

11) Enstitü/fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokullar ile Rektörlük ve ilgili kurumlar arasındaki işlemleri yürütmek, yazışmalarını yapmak,

12) Diğer Kurum içi ve dışı yazışmaların yapılması, takibi,

13) İstatistik çalışmaların yapılması ve ilgili makamlara sunulması, duyurulması,

14) Benzer çalışmalar ile üst yönetimce verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

 

Yukarıda özetlenen görevlerin yerine getirilmesi için; ilgili paydaşların doğru, güvenilir hizmeti, imkanlar nispetinde, akademik takvime bağlı zaman dilimlerinde almalarına yönelik önlemleri almak, PAÜ'ne yaraşır kalite ve standartlarda hizmet vermek, sürekli gelişen bir birim olmak temel hedefimizdir.

 

2018-2019 eğitim-öğretim yılında; 16 fakülte, 3 yüksekokul, 17 meslek yüksekokulu ve 6 enstitümüze kayıtlı yaklaşık 60.000 öğrencinin merkezi öğrenci hizmetleri yürütülmekte olup, Pamukkale Üniversitesinin vizyonu ve misyonu doğrultusunda hizmetler sürdürülmektedir.

 

 

 

Duyurular Tümünü Gör