Menü

Bizi Takip Edin

facebook twitter instagram youtube

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

Ana Çalgı Eğitimi I

7. ve daha yüksek konumları kapsayan ileri düzeylerde alıştırma, etüt ve eserlerin öğretimi. Akorların çalınma teknikleri. 4 teli kapsayan 3 oktav içerisindeki ileri düzeydeki değişik yay teknikleriyle (spicato, sotiye vb. ) çalma.

Ana Çalgı Eğitimi II

7. ve daha yüksek konumları kapsayan ileri düzeylerde alıştırma, etüt ve eserlerin öğretimi. Akorların çalınma teknikleri. 4 teli kapsayan 3 oktav içerisindeki ileri düzeydeki değişik yay teknikleriyle (spicato, sotiye vb. ) çalma

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi, vb.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.

Müzik Eğitiminde Program Geliştirme

Eğitim, müzik eğitimi nedir? Program ve programın unsurları nelerdir? Hedefler, hedef davranışlar, eğitim durumları, değerlendirme. Aşamalı sınıflama bilişsel, duyuşsal ve psikomotor alan ve bu alanlarda hedef yazma.

Müzik Eğitimi Yöntem ve Teknikleri

Konuyu ele alan ilişkin temel kavramları tanımlar alana uygulayabilme. Konu alanında öğretim yöntemleri, öğrenme, öğrenme süreçleri ve stratejileri, genel öğretim yöntemlerinin konu alanı öğretimine uygulaması.

Müzik Eğitiminde Yaratıcı Drama

Bu ders yaratıcı drama, müzik eğitiminde sanatsal yaratıcılık ve müzik eğitiminde yaratıcı dramanın kullanılış biçimlerine ilişkin bilgi, uygulama ve yorumları içerir. Ayrıca yaratıcı drama ve müzik eğitimi üzerine yapılan araştırmalar ile yaratıcılığın geliştirilmesinde eğitimin rolüne yönelik bilgi ve örnekleri kapsamaktadır.

Oda Müziği

Müzik yoluyla anlama,anlatma,dinleme,yaratma gücünü geliştirebilme; Klasik ve folklorik türleriyle Türk müziği ve Batı müziği arasındaki farklılıkları ayırt edebilme; Türk müziğinin,Dünya müziği içindeki,yeri hakkında fikir ve yorum sahibi olabilme; müziksel duyarlılığı,düşünmeyi,yorumlama ve yaratmayı geliştirebilme; müziğin tüm dünyadaki tek ortak dil olduğunu kavrayabilme; Müziğin temel kavramlarını ve dilini kavrayabilme; orkestra ile ilgili çağdaş Türk müziği ve evrensel müzik eserlerinden bir dağarcık oluşturabilme; zamanını verimli kullanabilme; tek başına ve grup içinde sorumluluk alabilme; disiplinli çalışma alışkanlıklarını kazanabilme; ülkemizi ulusal ve uluslar arası müzik etkinliklerinde temsil edebilme; müzik yoluyla milli birlik ve beraberlik bilincini geliştirebilme; yakın çevresindeki müzik etkinliklerini izleme alışkanlığı edinebilme; Atatürk'ün çağdaş Türk müziğine ilişkin görüş ve düşüncelerini kavrayabilme.

Koro Eğitimi ve Yönetim Teknikleri

Koro yöneticisinin koro ve koroların oluşumu konularında kavramsal ve uygulamaya dönük bilgi sahibi olmasını, koro eğitimi ve yönetimine ilişkin kavram, ilke ve yöntemleri kazanmasını, kazanımlarını, koro eğiticisi ve yöneticisi olarak uygulamasını sağlamak.

Müzik, Toplum ve Kültür

Günümüzde, disiplinler arası yaklaşım, bilimin ve bilgi üretiminin ilerlemesi bakımından hayati önemdedir. Bu bağlamda müzikbilim ve müzik eğitimi disiplinlerinin kazanımları ve bu kazanımların müzik eğitimi araştırmalarına yansıtılması dersin asıl amacını ortaya koyar. 

Piyanoda Eşlik Çalışmaları

Armoni bilgilerinin piyano eşliği ile ilişkilendirilmesi, eşlik kalıpları oluşturulabilmesi.

Müzik Eğitiminde Bilimsel Yazın

Bu derste bilimsel yazın nedir, nasıl erişilir, çeşitli anahtar kelimelerle literatür nasıl taranır, bilimsel raporlar nasıl okunur ve yazılır konuları işlenmektedir.