Menü

Duyurular

Tümünü Gör

Bizi Takip Edin

facebook twitter instagram youtube

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

Ana Çalgı Eğitimi I

Seçilen çalgıda ileri düzeyde alıştırmalar, etütler ve eserler çalıştırılması, dönemsel ve müziksel yorumlama çalışmalarının yapılması, çalgı özelinde hedeflenen düzeyde repertuvar hazırlanması.

Ana Çalgı Eğitimi II

Seçilen çalgıda ileri düzeyde alıştırmalar, etütler ve eserler çalıştırılması, dönemsel ve müziksel yorumlama çalışmalarının yapılması, çalgı özelinde hedeflenen düzeyde repertuvar hazırlanması.

Müzik Eğitiminde Nitel ve Nicel Araştırma Yöntemleri

Müzik eğitiminde nitel ve nicel araştırma yöntemleri, araştırma deseni, araştırmada veri toplama ve veri analiz teknikleri ile müzik eğitiminde yapılmış nitel ve nicel çalışmalar ders kapsamında incelenecektir.

Müzik Eğitiminde Program Hazırlama ve Değerlendirme

Hedeflerin belirlenmesi, hedeflerin davranışlara dönüştürülmesi, hedefleri gerçekleştirecek öğretim durumlarının belirlenmesi, eğitim durumlarının/öğrenme yaşantılarının seçimi, değerlendirme süreçleri, tanıma ve yerleştirmeye yönelik değerlendirme, biçimlendirme ve yetiştirmeye (izlemeye) yönelik değerlendirme, sonucu görmeye (düzey belirlemeye) yönelik değerlendirme.

Müzik Eğitimi Programları ve Analizi

Cumhuriyet öncesi müzik ile ilgili çalışmalar, cumhuriyet döneminde müzik eğitimiyle ilgili yapılan çalışmalar, cumhuriyetin kuruluşundan bu yana yapılan milli eğitim şura kararları, cumhuriyetin kuruluşundan bu yana eğitim kademelerinde yapılan müzik eğitim programları.

Müzik Eğitiminde Disiplinlerarası Yaklaşımlar

Müzik eğitiminde; psikoloji, sosyoloji, felsefe, tarih, edebiyat, tıp, vb. farklı disiplinleri ve bu disiplinlerdeki belli başlı konuların müzik eğitimi çalışmalarında ele alış biçimlerinin incelenmesi.

Müzik Eğitiminde Sosyal ve Kültürel Çalışmalar

Müzik eğitimini; tarih, kültür, toplumsal cinsiyet, ulus, kimlik, politika, sosyal yapı, etnisite, popüler kültür, postmodernizm konuları bağlamında inceleyerek eleştirel düşünme becerilerinin gelişmesini sağlamak.

Çalgı Etütlerinde Analiz

Ele alınan etütlerin temel hedeflerinin belirlenmesi, teknik güçlüklerin giderilmesine yönelik çözüm yollarının saptanarak teknik çalışmaların yazılması; seçilmiş etütler üzerinde analiz ve tartışma, özgün bir etüt analiz modelinin geliştirilerek sergilenmesi.

Çalgı Eğitiminde Öğretim Yöntemleri ve Ekoller

Çalgı eğitimi temel ilkeleri ve yöntemleri; başlangıç, orta ve ileri düzey çalgı eğitiminde çeşitli yaklaşım, yöntem ve uygulamalar; çalgılara yönelik öğretim metotlarının incelenmesi. 

Müzik Eğitiminde Sanat ve Estetik Kuramları

Sanat kuramları, sanatın felsefi boyutu hakkında bilgi sahibi olup somut eserler üzerinde değerlendirme yapmak.

Müzik Eğitiminde Aktif Öğrenme ve Müzik Öğretim Yöntemleri

Müzik eğitiminde aktif öğrenme ve müzik öğretme metotlarının belirlenmesi, bu metotların içselleştirilmesi ve kullanılması.

Müzik Psikolojisi

Müzik ve psikoloji alanlarının ayrı ayrı incelenip birbirleri aralarındaki ilişkilerin incelenmesi, bu ilişkiler doğrultusunda çalışmalar yapmak.

Yaş Gruplarına Göre Ses Eğitimi

Sesin gelişimini, sesin özelliklerini, yaş gruplarının özelliklerini öğrenip bunlar arasında bağlantılar kurabilmek.

Piyano Pedagojisi

Piyano eğitiminde kullanılan çeşitli metotların incelenmesi, ders izleme, izlenen dersler ile ilgili rapor oluşturma ve bu gözlemler sonucunda uygulama kısmında kendi yönettiği derslerde edindiği kazanımları kullanma.

Piyano Eğitiminde Kullanılan Eşlikleme Biçimleri ve Analizi

Çeşitli eşlik biçimlerini incelemek, solo şarkılara ve çalgılara piyano ile eşlik edebilmek, grup olarak müzik yapmada uyumlu ve eş zamanlı olabilmek, çalışılan eserleri müzik biçimleri ve armonik anlamda inceleyebilmek.

Koro Eğitiminde Tür ve Stil Özellikleri

Müzik tarihinde dönemler arasındaki stil ve biçim farklılıkları, bu stil farklılıklarının koro müziğine yansımaları ve bu yansımaların sonucu meydana gelen yönetim ve yorum özellikleri.