ÖÇM KILAVUZU

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Özel Çalışma Modülleri Kılavuzu

 

MADDE 1. Özel Çalışma Modülleri (ÖÇM)

 

  1. Tanım

 

1.1.1 Özel Çalışma Modülü (ÖÇM):  Özel Çalışma Modülleri (ÖÇM) tıp eğitiminin ilk üç yılı içinde yer alan, öğrencilerin ilgi duydukları alanlarda, bağımsız öğrenme becerilerini geliştirmelerini, bilimsel metodolojinin temel ilkelerini öğrenmelerini ve uygulamalarını, bilimsel çalışmaları yazılı ve sözlü sunma becerilerini geliştirmeyi hedefleyen eğitsel etkinliklerdir. Özel Çalışma Modülü-1 (ÖÇM-1) literatür derleme ve Özel Çalışma Modülü-2 (ÖÇM-2) araştırma türlerinde açılmaktadır.

 

 

1.1.2. Modül Yöneticisi: Özel Çalışma Modülü-1 (ÖÇM-1, derleme) ve  Özel Çalışma Modülü-2 (ÖÇM-2, araştırma) için konu belirleyen ve bu konuyu seçen öğrencilere danışmanlık yapan öğretim üyesidir. 

 

 

1.1.3. ÖÇM Sekreterliği : Tıp Fakültesi Öğrenci İşleri biriminde çalışan bir memur sekreterya işini yürütür. ÖÇM ile ilgili yazıların ve kılavuzun öğretim üyelerine gönderilmesi, konuların internet ortamında yer alan sistem üzerinden öğrencilere açıklanması, öğrencilerin ÖÇM ile ilgili sorunlarının giderilmesi ve ÖÇM Kurulu’nun yaptığı toplantıların tutanaklarının oluşturulması ÖÇM sekreterliğinin görevleridir.

 

MADDE 2. Kapsam

 

2.1 ÖÇM - Derleme (ÖÇM-1)

Özel Çalışma Modülü çekirdek müfredatta ele alınan konular da dahil olmak üzere tıbbi konularda açılır. Öğrenciler seçtikleri konuda literatür derlemesi türünde eğitsel etkinlikler yürütür.

 

2.2 ÖÇM – Araştırma (ÖÇM-2)

Özel Çalışma Modülü çekirdek müfredatta ele alınan konular da dahil olmak üzere tıbbi konularda açılır. Öğrencilerin bir öğretim üyesi yönetiminde bilimsel bir konuda saha ya da klinik araştırma planlamaları, uygulamaları ve rapor ederek sunmalarını amaçlayan bir modüldür. Bu modül çerçevesinde öğrenciler, etik kurul aşamaları, araştırma yöntemleri, anket düzenleme, veri toplama yöntemleri, veri analiz yöntemleri ve bir bilimsel araştırmanın raporunun yazımı gibi konularda bilgi ve deneyim kazanacaktır.

 

MADDE 3. Uygulama

 

3.1 ÖÇM Kurulu

ÖÇM’lerin işleyişi, uygulanması ve eşgüdümünden sorumlu olan; Tıp Fakültesi Dekanı tarafından görevlendirilen bir başkan ve üyeler ve bir yardımcı personelden oluşan kuruldur.

3.2 ÖÇM süresi: ÖÇM-1’i tamamlamayanlar 3. sınıfa, ÖÇM 2’yi tamamlamayanlar da 5. sınıfa geçemez.

Farklı bir üniversitenin tıp fakültesinden Dönem II’ye geçiş yapan öğrenciler Dönem 1 ÖÇM-1 takvimine tabidir.  Dönem III ve Dönem IV’e geçen öğrenciler Dönem 2 için açıklanan takvime tabidir. Dönem V’e geçiş yapan öğrenciler için ÖÇM zorunluluğu yoktur.

 

3.3 ÖÇM Programları:  ÖÇM  konuları  eğitim öğretim yılı başlamadan bir ay önce (Ağustos ) öğretim üyelerine  Döküman Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden gönderilen bir yazı aracılığı ile istenir. Öğretim üyeleri ÖÇM 1-derleme ve ÖÇM 2-araştırma için önerdikleri konuları resmi yazı ile ÖÇM Komitesi sekreterine iletirler. ÖÇM Komitesi önerilen konuları, hedefleri, süresi ve kontenjanı yönünden değerlendirir ve açılacak modülleri belirler.

Etik kurul onayı gerektiren ÖÇM2 çalışmaları için danışman öğretim üyesinin yürütücülüğünde etik kurula başvuru yapılır.                                                                                                                      

 

Yeterli program sayısına ulaşılamadığı durumlarda son 3 yıllık program dökümanı, “ÖÇM programı açacak öğretim üyelerinin belirlenmesi” istemi ile birlikte dekanlığa gönderilir.

 

3.4 ÖÇM kayıtları: Her eğitim-öğretim döneminin Ekim ayı içerisinde, ÖÇM Komitesi tarafından açılan ÖÇM-1 ve ÖÇM-2 modülleri internet ortamında yer alan sistem üzerinden  öğrencilere ilan edilir. Her öğrencinin dönemine uygun olan modüle sistem üzerinden kayıt yaptırması zorunludur. Seçim yapmayan öğrenciler için konular ÖÇM kurulu tarafından e-posta yoluyla öğrenciye gönderilir. Program takibi ÖÇM komitesi ve öğretim üyeleri tarafından  sistem üzerinden  yapılır. ÖÇM-1 ve ÖÇM-2 takvimleri öğrencilerin sistemden konu seçimi ile başlar.

 

MADDE 4. Programların işleyişi

 

4.1 ÖÇM – 1 Derleme sürecinde programlar

 

4.1.1 ÖÇM-1 programı işleyişi: Modül yöneticisi öğretim üyesi ile modül öğrencileri ayda en az bir kez olacak şekilde,  kendi belirledikleri ara ve sürelerle toplantılar yaparlar.

 

4.1.2 ÖÇM-1 programı raporu ve sunumu: ÖÇM-1 programı sözlü  sunumu zorunludur. ÖÇM-1 programları sunumu, programın açıldığı eğitim öğretim yılının sonunda, gruplar halinde, sunum salonlarında ilan edilecek takvime göre bilgisayar destekli olarak yapılır. Sunum 12 slayt ile sınırlandırılmalıdır. Hazırlanan ÖÇM-1 derleme sunum dosyası (*.ppt, *.pps veya *.odp formatında), metin haline getirilmiş şekli Tıp Fakültesi ÖDS (Öğrenci Değerlendirme Sistemi)’ne yüklenmelidir. Sunumun ve metnin onayı ilgili öğretim üyesi tarafından sistem üzerinden yapılarak program tamamlanır. Altmışbeş (65) altında not alan ÖÇM-1 programı takip eden sene tekrarlanır.

 

4.2.1 ÖÇM – 2 Araştırma sürecinde programlar

Modül yöneticisi öğretim üyesi ile modül öğrencileri ayda en az bir kez olacak şekilde, kendi belirledikleri ara ve sürelerle toplantılar yaparak gerekli kaynakların sağlanması ve okunması, araştırmanın planlanması, veri toplanması, veri analizi ve çalışma raporu hazırlanması konularında görüşmeler yaparlar.

4.2.2 ÖÇM-2 programı raporu: ÖÇM-2 programının yazılı rapor olarak verilmesi zorunludur. ÖÇM-2 programlarının raporu programın açıldığı eğitim öğretim yılının sonunda tamamlanarak ÖÇM sekreterliğine bırakılır. Metnin onayı ilgili öğretim üyesi tarafından sistem üzerinden yapılarak program tamamlanır. Hazırlanan ÖÇM-2 rapor dosyası (*.pdf formatında),  Tıp Fakültesi ÖDS (Öğrenci Değerlendirme Sistemi)’ne yüklenmelidir.

Araştırma raporu, çalışmayı yapan öğrencilerin adları, danışman öğretim üyesinin adını içermeli ve şu bölümlerden oluşmalıdır:

  • Çalışmanın başlığı,
  • Giriş ve Amaç,
  • Gereç ve Yöntem,
  • Bulgular,
  • Tartışma,
  • Sonuç ve Öneriler

Programdan geçerli not alamayan öğrenciler  takip eden sene içinde ÖÇM-2 programını tekrar ederler.

 

 

MADDE 5. Geri bildirim

Hem eğiticilerin hem de öğrencilerin modül sonunda ilgili formları (EK 1- ÖÇM Modül Sonu Değerlendirme ve Geri Bildirim Formu - Eğiticiler için; EK 2- ÖÇM Modül Sonu Değerlendirme ve Geri Bildirim Formu - Öğrenciler için) kullanarak ÖÇM’lerin genel organizasyonu ve modülün işleyişine ilişkin geri bildirimlerini vermeleri öngörülmektedir.

 

MADDE 6. Modül başarılarının değerlendirilmesi

Öğrencilerin başarılı sayılmalarında PAU Tıp Fakültesi Ölçme Değerlendirme ve Soru İnceleme Komisyonu Kılavuzu esas alınır.

 

 

MADDE 7. Formlar

 

  1. ÖÇM-1 Formları

 

ÖÇM1-a01: ÖÇM açan öğretim üyesi tarafından doldurulan geri bildirim formudur.

 

      ÖÇM1-b02: ÖÇM alan öğrenci tarafından doldurulan geri bildirim formudur.

 

 

 

    7.2 ÖÇM-2 Formları

 

ÖÇM2-a01: ÖÇM açan öğretim üyesi tarafından doldurulan geri bildirim formudur.

          

           ÖÇM2-b02: ÖÇM alan öğrenci tarafından doldurulan geri bildirim formudur.

 

 

GEÇİCİ MADDE 1. Bu kılavuzun 4. Maddesinin 1.fıkrasının 2 bendinde yer alan geçme notuna ilişkin değişiklik 2019-2020 eğitim öğretim yılı başından itibaren uygulanmaya başlanır.