Malzeme Araştırma ve Uygulama Merkezi

20 Mayıs 2007 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 26527

YÖNETMELİK

Pamukkale Üniversitesinden:

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MALZEME ARAŞTIRMA VE

UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç ve kapsam

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Pamukkale Üniversitesine bağlı olarak kurulan Pamukkale Üniversitesi Malzeme Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, çalışma alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

             Dayanak

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Üniversite: Pamukkale Üniversitesini,

             b) Rektör: Üniversite Rektörünü,

             c) Merkez (MALUYAM): Pamukkale Üniversitesi Malzeme Araştırma ve Uygulama Merkezini,

             ç) Müdür: Merkez Müdürünü,

             d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

             e) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu

             ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı, Çalışma Alanları ve Görevleri

             Merkezin amacı

             MADDE 4 – (1) Merkezin amacı; malzeme bilimi ile ilgili akademik çalışmalar yapmak, projeler geliştirmek, kurs ve seminerler düzenlemek, bu programlar aracılığı ile Üniversitenin kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.

             Çalışma alanları ve görevleri

             MADDE 5 – (1) Merkezin çalışma alanları ve görevleri şunlardır:

             a) Malzeme teknolojileri alanında dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemek, mevcut teknolojileri iyileştirmek ve yeni teknolojiler geliştirmek üzere Üniversite ve Türkiye’deki araştırma-geliştirme faaliyetlerinin merkezi bir koordinasyon içerisinde yürütülmesine yardımcı olmak,

             b) Malzeme teknolojileri konusunda çalışan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliğini geliştirmek, ortak çalışmalar yapmak, bilimsel ve teknik bilgi ve hizmet alışverişinde bulunmak,

             c) Avrupa Birliği çerçeve programları kapsamındaki araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetlerine katılmak, ortak projeler geliştirmek ve yürütmek,

             ç) Malzeme teknolojileri çalışma alanını geliştirmek ve yaygınlaştırmak üzere Üniversite ile kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları arasında bilimsel ve teknolojik araştırma-geliştirme ve uygulama çalışmalarını organize etmek ve yürütmek, yapılan araştırmaları teşvik etmek, desteklemek, ilgili kuruluşlara önerilerde bulunmak,

             d) Yurt dışından transfer edilen teknolojilerin uyarlanması için ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına danışmanlık ve eğitim hizmeti vermek,

             e) Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının hizmet içi eğitim taleplerini karşılamak, bu amaçla kurs, seminer gibi kısa ve uzun süreli eğitim programları açmak, eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesi, yürütülmesi ve koordinasyonunu sağlamak, bu kuruluşların problemlerine çözüm yolları aramak, projeler hazırlamak ve gerçekleştirmek,

             f) Üniversite bünyesindeki ilgili bilim dallarının gelişmesine katkıda bulunmak, bu bilim dalları arasında ortak yürütülecek araştırma ve eğitim programlarını koordine etmek, yürütmek, yürütülmesine yardımcı olmak,

             g) Üniversitede malzeme konusunda yapılan araştırmaları desteklemek ve yönlendirmek, yapılacak lisans ve lisansüstü çalışmalarda destek sağlamak, ulusal veya uluslararası sempozyum, konferans ve seminerler düzenlemek,

             ğ) Malzeme teknolojileri alanlarındaki etkinliğin artırılmasına yönelik olarak gerekli laboratuar ve birimleri kurmak, geliştirmek,

             h) Merkezin ihtiyaç duyduğu nitelikli personelin yurt içinde veya dışında yetişmeleri için imkanlar sağlamak,

             ı) Üniversitenin ilgili birimleri/bölümleri ile işbirliği yaparak malzeme konusunda her düzeyde öğrenci, öğretim elemanı ile diğer personelin eğitimlerinde yardımcı olmak, bu amaçla yayınlar yapmak, hizmet içi eğitim programları düzenlemek,

             i) Yapılan araştırma-geliştirme sonuçlarını bilimsel yayın haline getirerek dünyada yapılan araştırmalara katkıda bulunmak için, ulusal ve uluslararası dergilerde, kongre, konferans, sempozyum gibi bilimsel toplantılarda yayınlamak, eğitim programları düzenleyerek üretilen bilginin yayılmasını sağlamak,

             j) Malzeme konusunda bir dokümantasyon merkezi oluşturarak, ilgililerin gerekli bilgilere ve kaynaklara kolayca erişebilmesi için imkan sağlamak,

             k) Kuruluş amacına uygun olarak ilgili mevzuat uyarınca kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

             Yönetim organları

             MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

             a) Müdür,

             b) Yönetim Kurulu,

             c) Danışma Kurulu

             Müdür

             MADDE 7 – (1) Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebileceği gibi, görev süresi dolmadan aynı şekilde görevden alınabilir. Müdür Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

             (2) Müdürün kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından önereceği en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür görev başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

             Müdürün görevleri

             MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır;

             a) Merkezi temsil etmek,

             b) Merkezin çalışmalarının düzenli bir biçimde yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

              c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

              ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek,

             d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunda onaylanmış şekli ile Rektöre sunmak,

              e) Danışma Kurulunun oluşumunu sağlamak ve bu Kurulu toplantıya çağırmak,

              f) Yurt içi ve yurt dışı eğitim-öğretim, araştırma, uygulama, işletme ve benzeri faaliyetlerde bulunan ilgili kamu ve özel sektör kurum, kuruluş veya kişilerle işbirliği yaparak, amacına uygun ve çalışma alanına giren konularda karşılıklı yardımlaşmayı gerçekleştirmek.

             Yönetim kurulu

             MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Üniversitenin Mühendislik Fakültesinden dört öğretim üyesi, Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümünden iki öğretim üyesi ve diğer bölümlerden görevlendirilecek bir öğretim üyesi olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Yönetim Kurulu başkanı müdürdür.

              (2) Yönetim Kurulu üyelerinin süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Görevden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak için yeni üye görevlendirilir.

              (3) Yönetim Kurulu, müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir kez toplanır ve Merkezin çalışmalarını gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Yönetim Kurulu; salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

              Yönetim kurulunun görevleri

              MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

             a) Bu Yönetmelikte belirlenen amaçlar doğrultusunda Merkezin çalışma ve yöntemi ile ilgili konularda kararlar almak,

             b) Merkezin yıllık faaliyet raporu ile yıllık çalışma programını görüşerek hazırlamak,

c) Araştırma ve yayın konularında kararlar almak,

             ç) Merkezin çalışmaları için gerekli geçici çalışma gruplarını ve komisyonlarını kurmak ve görevlendirmek için Rektörün onayına sunmak,

             d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programlarını hazırlamak,         

             e) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak.

             Danışma kurulu ve görevleri

             MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; malzeme konusunda çalışmaları ile tanınan yurt içinden veya yurt dışından öğretim üyeleri ve/veya bu konuda çalışmalarda bulunan kamu ve özel sektör kurum kuruluş temsilcileri ve uzmanları arasından istekleri halinde, Yönetim Kurulunun teklifi ile Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süreleri ve yeniden görevlendirilmeleri Yönetim Kurulu üyeleri ile aynı şekilde olur. Kurul, müdürün çağrısı üzerine toplanır.

             (2) Danışma Kurulunun görevi; Yönetim Kuruluna bilimsel ve teknolojik konularda danışmanlık yapmak ve kendisine sunulan konularda incelemeler yaparak görüş bildirmektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Personel ihtiyacı

             MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

             Demirbaş ve ekipman

             MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar, Merkezin kullanımına tahsis edilir.

             Harcama yetkilisi

             MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.

             Yürürlük

             MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.

Duyurular Tümünü Gör