Menü

Duyurular

Tümünü Gör

 


DERS AMAÇ VE İÇERİK BİLGİLERİ LİSTESİ

 

 

DERS KODU ve ADI

T

P

K (AKTS)

YARIYIL NO

DERS TÜRÜ

ATI 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ - I

2

0

2

1

Ortak Zorunlu

Amaç

:

Bu dersin amacı, Osmanlı Imparatorlugu’nun yıkılışını, Türk Istiklal Savaşı’nı, Lozan Barış Antlaşması’nı, yeni Türk Devleti’nin önemini ögrencilere kavratmaktır.
İçerik
:

Inkılâbın tanımı ve Türk Inkılâbı’nı hazırlayan nedenler, Osmanlı Imparatorlugu’nu kurtarma çalışmaları, Trablusgarp, I. ve II. Balkan savaşları, I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti’nin yıkılışı, Mondros Mütarekesi ve Izmir’in işgal edilmesi, Mustafa Kemal Paşa’nın Samsuna çıkışı ve Millî Mücadele’nin başlaması, Samsun’dan Ankara’ya Mustafa Kemal Paşa ve yapılan çalışmalar, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılması ve yeni Türk Devleti’nin kurulması, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne karşı ayaklanmalar, Sevr Antlaşması ve bu antlaşmaya karşı tepkiler, Millî Mücadele’nin cepheleri ve Dogu ve Güney cephesinde Ermeniler ve Fransızlarla savaşlar, Millî

Mücadele’nin Batı cephesindeki savaşlar ve büyük zafer, Türk-Yunan Savaşı’nın sonu, Mudanya Mütarekesi ve sonuçları, Lozan Barış Antlaşması ve yeni Türk Devleti’nin Dünya tarafından tanınması.

IKMY 101 İLETİŞİM

2

 0

3

1

Seçmeli 1

Amaç

:

Ögrencilerin Sözlü Ve Yazılı Iletişim Yeteneklerini Geliştirmek.

İçerik

:

İletişimin Tarifi Ve Türleri, Sözlü İletişim, Yazılı İletişim, Meslek Hayatında İletişim, Grafiksel İletişim, Teknik İletişim.

IKMY 103 MATEMATİK I

2

 0

3

1

Zorunlu

Amaç

:

Bu dersin amacı; matematigin temel konularını kavratmaktır.


İçerik


:

Sayılar ve Temel kavramlar, Basit Eşitsizlik ve Mutlar Deger, Üslü ve Köklü Ifadeler, Oran ve Orantı, Fonksiyonlar, Polinomlar ve Çarpanlara Ayırma, Trigonometri, Logaritma

IKMY 111 LABORATUVAR TEK. VE GÜVENLİĞİ

2

 0

2

1

ZorunluAmaç:

 • 1- Kimya Laboratuarında Çalışma Tekniklerini ve Güvenlik kuralları hakkında bilgi verilmesi
 • 2- Kazalar ve önlemleri, kimyasal maddelerin ambalajları üzerindeki güvenlik işaretleri ve anlamlarının bilinmesi.
 • 3- Kimya laboratuarında bulunması gereken laboratuar malzemeleri ve kullanım şekillerinin ögretilmesi
 • 4- Kimyasal maddelerle çalışılırken dikkat edilmesi gereken kurallar ve öneminin kavratılması

İçerik

:

 • 1- Laboratuarda Uyulacak Kurallar Ve Laboratuar Malzemelerini Tanıma
 • 2- Maddeleri Çeşitli Özellikleriyle Ayırt Edebilme. Spesifik Laboratuar Kuralları Ve Malzemelerini Tanıma,
 • 3- Teknik Ve Kimyasal Maddeler Temel Işlemler,
 • 4- Cam Malzemelerin Işlenmesi Ve Temizligi,
 • 5- Isıtma Ve Sogutma Işlemleri,
 • 6- Karıştırma, Çöktürme Ve Buharlaştırma,
 • 7- Çözeltilerin Isıtılması Esasları,
 • 8- Çökeleklerin Çözeltiden Ayrılması Ve Yıkanması,
 • 9-Reaktiflerin Hazırlanması, Ayırma Ve Saflaştırma Yöntemleri

IKMY 117 SU VE ENDÜSTRİDE KULLANIMI

2

 0

3

1

Seçmeli 1Amaç:

 • 1- Suyun fiziksel ve kimyasal özellikleri bilinmesi
 • 2- Su kalitesine etki eden faktörlerinin ögrenilmesi
 • 3- Su kirliligi ve arıtımı konusunda gerekli alt yapının oluşturulması.
 • 4- Endüstride kullanılan suların kalite kriterlerinin bilinmesi
İçerik       

:

  1- Suyun yapısı ve kimyadaki önemi

  2- Suyun fiziksel ve kimyasal yapısı

  3- Suyun sınıflandırılması

 4-  Endüstride Demineralize Su Üretim Akım Şeması

 5- Endüstride Kullanılan Suyun Korozyon ve Taş Yapıcı Etkisi

 6- Su kirliligi ve arıtım yöntemleri

 7- Su tasarrufu ve önemi

IKMY 127 SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ

2

 0

3

1

Seçmeli 1

Amaç

:

Seramik nedir ve nasıl üretilir konusunda temel bilginin kazanılması. Seramik hammaddelerinin ve seramik üretimindeki rollerinin ögrenilmesi, Cam ve camın yapısının ögrenilmesi, cam türlerinin ögrenilmesi, cam üretimi, Türkiye’de seramik ve cam teknolojisi

İçerik

:

Seramik nedir ögrenilmesi, Seramiklerin Sınıflandırılması: Gözenekli-gözeneksiz seramikler, Seramik Hammaddeleri, Camın yapısı, Cam türleri, Cam ve Cam seramikler, Camı oluşturan oksitler ve cama etkileri, Cam üretimi, Türkiye'de Seramik üretimi.


 

 

DERS KODU ve ADI

T

P

K (AKTS)

YARIYIL NO

DERS TÜRÜ

IKMY 151 GENEL KİMYA

4

 0

5

1

ZorunluAmaç

 1. Kimya Teknikerleri için Gerekli Olabilecek Temel kimya Kavramların Verilmesi
 2. Programla ilgili altyapının oluşturulması

: 3. Kimyasal bileşikler hakkında bilgi verilmesi

4. Genel kimya konularının uygulamalı olarak ögrenilmesinin saglanması amaçlanır.İçerik

 • 1- Maddelerin Özellikleri Ve Ölçümü,
 • 2- Atomlar, Moleküller ve Iyonlar
 • 3- Stokiyometri,
 • 4- Sulu Çözelti Tepkimelerine Giriş,
 • 5- Gazlar,
 • 6-Kimyasal tepkimelerde enerji
 • 7- Çözeltiler ve fiziksel özellikleri
 •  8- Kimyasal kinetik
 • 9- Kimyasal dengenin ilkeleri
 • 10- Asitler ve bazlar
 • 11- Asit baz ve çözünürlük dengeleri
 • 12- Temodinamik
 • 13- Redoks tepkimeleri ve Elektrokimya

IKMY 159 ÇEVRE KORUMA

2

 0

3

1

Seçmeli 2 (Okul Seçmeli)

Amaç

: Çevre ve insan saglıgı koruma kuralları ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmak.İçerik

1-Çevre Yönetmelik Bilgisi

 • 2- Risk Analizi
 • 3- Atık Depolama

: 4-Kişisel Korunma Önlemleri

5-Uluslararası Sağlık ve Güvenlik İkazları, İşçi Saglıgı ve İş Güvenligi Yönetmeligi

IKMY 163 KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI

2

 0

3

1

Seçmeli 2 (Okul Seçmeli)

Amaç

: Iş hayatında kalite güvencesi ve standartları ile ilgili yeterliliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Içerik

: Iş hayatında kalite güvencesi ve standartları ile ilgili yeterliliklerin kazandırılması, kalite Kavramı standart ve standardizasyonun üretim ve hizmet sektöründe ki önemini ve yönetim kalitesi ve standartlarını kavrayabilme.

IKMY 165 MEDYA OKURYAZARLIĞI

2

 0

3

1

Seçmeli 2 (Okul Seçmeli)

Amaç

: Ögrencilerin televizyon, radyo, yazılı basın, internet vb. ortamlardaki iletilere ulaşarak bunları çözümleme, degerlendirme ve iletme yetenegi elde etmesini ve ayrıca yazılı, görsel, işitsel medyaya yönelik eleştirel bakış açısı kazanmalarını saglamak.


İçerik

 • 1- Medya okuryazarlıgı,iletişim süreci ve türleri
 • 2- Iletişimden kitle iletişime
 • 3- Medya kurumlarının yapısı
 • 4- Medya iletisi oluşturma: kodlama ve kod açma
 • 5- Magazinelleşme olgusu

: 6-Popüler kültür

7-Ülkelerin medya okuryazarlıgı deneyimleri

 • 8- Medya okuryazarlıgı kuramları
 • 9- Medya okuryazarlıgı ilkeleri
 • 10- Türkiye’de medya okuryazarlıgı

11-Örnek olay çözümlemeleri; seyirselleşme ve sansasyonelleşme

12-Örnek olay çözümlemeleri; reklamlar,eglence, spor, ve gezi


 

 

DERS KODU ve ADI

T

P

K (AKTS)

YARIYIL NO

DERS TÜRÜ

IKMY 173 GENEL KİMYA LABORATUARI

0

 4

4

1

ZorunluAmaç

 • 1- Ögrenciye çevresinde meydana gelen kimyasal olayları tanıma becerisinin kazandırılması.
 • 2- Kimyasal degişmeleri anlamak ve yönlendirmek için kullanılan fikir ve kavramaların ögretilmesi.

: 3- Kimyanın konuları hakkında ögrencilerin bilgilendirilmesi ve gelecekte karşılarına çıkan kimyasal süreçlerde bu bilgileri kullanabileceklerinin gösterilmesi.

4- Genel kimya konularını uygulamalı olarak ögrenilmesinin saglanması.


İçerik

 • 1- Bir Hidrattaki Su Yüzdesinin Tayini
 • 2- Donma Noktası Alçalması Ile Molekül Agırlıgı Tayini
 • 3- Süblimleşme Ve Erime Noktası Tayini
 • 4- Tampon Çözeltiler
 • 5- Asit Baz Titrasyonu

: 6- Kristallendirme Metoduyla Saflaştırma

 • 7- Maddelerin Fiziksel Özellikleri Ve Tanımı
 • 8- Gazların Difüzyonu
 • 9- Stokiyometri, Bir Maddenin En Basit Formülünün Bulunması
 • 10- Magnezyumun Eşdeger Gram Agırlıgı
 • 11- Alev Emisyon

IKMY 175 ANORGANİK KİMYA

3

 0

4

1

Zorunlu

Amaç

: Atomun yapısından başlayarak molekül içi ve moleküller arası baglanma, molekül şekilleri, iletkenlik, asitler ve bazlar hakkında teorik bilgilerin verilmesi. Kimyanın temeli olan elementleri son gelişmelerde göz önüne alınarak tanıtmak, özelliklerini belirtmek.


İçerik

Atomun yapısının ögrenilmesi, Atomun Elektronik Yapısı ve Bohr Atom Modelinin ögrenilmesi, Periyodik Sistem ve Elementleri

: tanıma, Maddelerin molekül şekillerini ögrenme, Molekül içi ve moleküllerarası bagların detaylı olarak ögrenilmesi, Degerlik Bag Kuramı ve Hibritleşmenin ögrenilmesi, Moleküler Orbital Kuramının ögrenilmesi.

IKMY 183 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

2

 0

3

1

Seçmeli 2 (Okul Seçmeli)

Amaç

: Bu dersin amacı ögrencilere işçi saglıgı ve iş güvenligini özümsetmek ve sektörde kişisel koruyucu donanımlarını takan ögrenci yetiştirmek.


İçerik

Iş güvenliginin tanımı ve tarihçesi, isçi saglıgı ve iş güvenligi mevzuatı, iş kazaları, meslek hastalıkları, işyerinde karşılaşılabilinecek

: risk etmenleri, egonomi, iş ekipmanları ve güvenli kullanım, kaldırma ve taşıma işlerinde iş güvenligi, elektrikle çalışmalarda dikkat edilecek hususlar, el aletlerinin güvenli kullanımı, bakım ve onarım işlerinde güvenlik, yüksekte ve kapalı alanda güvenli çalışma, acil

durum planları, saglık ve güvenlik işaretleri, kişisel koruyucu donanımlar, yangın, ilk yardım

ING 125 İNGİLİZCE - I

2

0

2

1

Yabancı Dil-IAmaç

Ögrenciler bu derste geçmişe yönelik bir deneyim, olay veya duygu ve düşüncelerini aktarabilecek; nazik bir şekilde bir şey yemeye veya içmeye davet ve teklifte bulunabilecek; insanları tarif edebilecek ve onların sahip oldugu eşyalarından bahsedebilecekler;

: insanların benzer ve farklı yönlerini karşılaştırabilecek; çeşitli durumlara yönelik önerilerde ve tavsiyelerde bulunabilecek; bir konu, olay veya duruma yönelik duygu ve düşüncelerini açıklayabilecek; bilgi isteyen, teşekkür vb. konularda mektup yazabilecek ve daha önce yaptıkları işlerden, gezdikleri veya gördükleri yerlerden bahsedebileceklerdir.


İçerik

Seyahat, Yiyecek ve içecek, Kıyafetler, Iletişim, Karşılaştırmalar, Dünyamız, Günlük yaşam, Deneyimler Şimdiki zaman, soru

: biçimleri Gelecek zaman Hava durumu sözcükleri Öneri cümleleri ‘’Shall I / Shall we / Let’s / What about / how about Sıfatlar ve

zarflar, /-ed/ and /-ing/ ile biten zarflar.

TKD 101 TÜRK DİLİ - I

2

0

2

1

Ortak Zorunlu

Amaç

: Dilin kişi ve millet hayatındaki önemini; kelimelerin oluşumlarını, çeşitlerini, nerelerde ve nasıl kullanılmaları gerektigini açıklayabilme.

Yazma çalışmalarında kuşkuya düşmeden, imlâ kuralları uygulayabilme ve noktalama işaretlerini yerinde kullanabilme.


İçerik

Dil ve kültür, yeryüzündeki diller, tarih boyunca Türklerin kullandıkları alfabeler, Türk dilinin tarihî dönemleri, Türk dilinin bugünkü

: durumu ve yayılma alanları, ses bilgisi, biçim bilgisi, kelime türleri: isimler, fiiller, zarflar, edatlar, baglaçlar, ünlemler, imlâ kuralları ve noktalama işaretleri, genel kompozisyon bilgileri.

ATI 102 ATATÜRK İLKELERI VE İNKILAP TARİHİ - II

2

0

2

2

Ortak Zorunlu


Amaç

Türk Bagımsızlık Savaşı, Atatürk inkılâpları ve Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi hakkında dogru bilgiler

: vermek. Türkiye ve Atatürk inkılâpları, ilkeleri ve Atatürkçü düşünceye yönelik tehditler hakkında dogru bilgiler vermek. Türk gençligini ulusal hedefler etrafında, Atatürk ilke ve fikirleriyle paralel ve Türkiye’nin bölünmez bütünlügü etrafında birleştirmek.


İçerik

Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimler,

: toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler. 1923–1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası

Türk dış politikası. Türk Devriminin Ilkeleri: Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik ve bütünleyici ilkeler.


 

 

DERS KODU ve ADI

T

P

K (AKTS)

YARIYIL NO

DERS TÜRÜ

IKMY 102 MATEMATİK II

2

0

3

2

ZorunluAmaç:

Bu dersin amacı; 1) Ögrenciye ders kapsamındaki konuları verimli bir şekilde ögreterek gerekli ve yeterli matematik temelini oluşturmak. 2)Meslek derslerindeki matematik konularını daha iyi anlamasını ve ögrendigi matematik konularını mesleginde kullanmasını saglamak


.

İçerik

:

Matris ve Determinantlar, Limit ve Süreklilik, Türev Alma Kuralları ve Uygulamalar, Integral Alma Kuralları ve Uygulamalar

IKMY 112 MESLEKİ MATEMATİK

2

0

3

2

Seçmeli 3


Amaç


:

 1. Temel matematiksel işlemlerin kimyadaki uygulamasını göstermek
 2. Kimyadaki temel prensiplerin matematiksel esaslarını vermek.
İçerik
:

 • 1- Anlamlı Sayılar: Anlamlı sayı, Anlamlı sayılarla işlemler ve kusurları;
 • 2- Kimya Problemlerinde Logaritma,
 • 3- Matris ve Determinantların Kullanımı;
 • 4- Kimya Verilerini Grafikle Gösterme: Dogru denklemlerinin grafikle ve hesapla bulunması, Grafikle denklem çözümü;
 • 5- Interpolasyon ve Ekstrapolasyon:
 • 6- Grafikle ve hesapla interpolasyon ve ekstrapolasyon; 7- Hata ve Kimya Verilerinin Degerlendirilmesi

IKMY 114 ÇEVRE VE ENERJİ

2

0

3

2

Seçmeli 3


Amaç


:

 • 1- Endüstrilerde enerji verimliliginin arttırılmasına yönelik yapılan işlemlerin ögretilmesi
 • 2- Çevre Bilincinin oluşturulması.
 • 3- Çevre ile Enerjinin Endüstrilerde önemli oldugunun kavratılabilmesi.

İçerik

:

 • 1- Enerji Yönetimini Kavrayabilme,
 • 2- Ölçü Aletleri Ile Ölçme Yapabilme Ölçüm Teknikleri,
 • 3- Kazanlarda Enerji Verimliligi ve çevresel etkileri,
 • 4- Aydınlatmada Enerji Tasarrufu,
 • 5- Ekonomik Analiz,
 • 6- Çevre Kanununu Kavrayabilme,
 • 7- Alternatif Enerji Kaynakları,
 • 8- Bileşik Isı- Güç Sistemlerinin enerji ve çevresel etkiler yönünden önemi,
 • 9- Çevre bilinci

IKMY 116 FABRİKA ORGANIZASYONU

2

0

3

2

Seçmeli 4

Amaç

:

Bir fabrikanın kurulması, üretime geçiş ve işletilmesi sürecinde etkin olan teknik, ekonomik, sosyal ve mali faktörlerle ilgili olarak ögrencileri bilgilendirmek..

İçerik

:

 • 1- Fabrika kurulması konusunda genel bilgiler.
 • 2- Fabrika yerleştirme ve düzenleme.
 • 3- Malzeme hareketi.
 • 4- Üretim yöntemleri,
 • 5- Iş etüdü ve planlaması.
 • 6- Kalite kontrolü.
 • 7- Bütçeleme,
 • 8- Başa baş noktası analizi,
 • 9- Organizasyon ve ücret yönetimi.

 

 

DERS KODU ve ADI

T

P

K (AKTS)

YARIYIL NO

DERS TÜRÜ

IKMY 118 KİMYA TEKNOLOJİSİNE GİRİŞ

2

0

3

2

Seçmeli 4


Amaç

1- Kimya endüstrisinin tanıtımı ve önemini temel bilgilerle beraber kavratabilmek.

: 2- Bazı önemli sanayi kuruluşları hakkında fikir edinmelerini saglamak ve bu kuruluşları tanıtmak..

3- Kimya tesislerinin karmaşık çalışma düzenine ögrencinin yatkınlıgını saglamak
İçerik

 • 1- Kimya Teknolojisinin tanıtımı ve önemi,
 • 2- Kimya Teknikerinin çalışma alanları,
 • 3- Iş hayatında teknik ve verilerle ifade yetenegi,

: 4- Endüstriyel problemlere yaklaşım tarzı,

 • 5- Verileri yorumlama,
 • 6- Teknik rapor yazma kuralları,
 • 7-Proses akım şemasını okuyabilme,

IKMY 126 KOZMETİK KİMYASI

2

0

3

2

Seçmeli 4

Amaç

: Kozmetik ürünleri, kozmetik ürünlerinin bileşimi, kozmetik endüstrisinde kullanılan maddelerin özellikleri, kozmetik ürünlerinin kullanımı, kozmetik ürünlerinin zararları, kozmetik endüstrisinin gelişimi hakkında bilgi vermek


İçerik

Kozmetik ürünleri: Çok Amaçlı Kremler, Çok Amaçlı Losyonlar, Aerosoller, Saç Ürünleri, Şampuanlar, kozmetik ürünlerinin bileşimi,

: kozmetik endüstrisinde kullanılan maddelerin özelliklerinin ögretilmesi, kozmetik ürünlerinin kullanımı, Kozmetiklerin Test Edilmesi, kozmetik ürünlerinin zararları, Türkiye’de kozmetik endüstrisinin gelişimi

IKMY 172 ANALİTİK KİMYA

4

0

5.5

2

Zorunlu

Amaç

: Bu dersin amacı temel analitik kavramları ögretmek. Temel istatistiki bilgileri kavratmak. Gravimetrik ve titrimetrik analizlerin kuramını kavratmak. Denge sistemini ögretmek.

İçerik

: Kalitatif analiz, çözelti kavramı ve derişimleri, çözeltilerde tanecik özellikleri, asit baz dengeleri, asidik ve bazik tuz dengeleri, tampon çözeltiler, çökelme ve çözünme dengeleri, kompleksleşme dengeleri, yükseltgenme-indirgenme dengeleri.

IKMY 174 ANALİTİK KİMYA LABORATUARI

0

4

4

2

Zorunlu

Amaç

: Temel analitik ayırma kavramlarını, bilinen ve bilinmeyen numune karışımlarında katyonlar ile anyonların tanınmasını kavramak, Bazı temel ölçüm metot analizlerini kullanma ve geliştirme deneyimini kazandırma.

İçerik

: Katyon ve anyonların yarı mikro kalitatif analizleri, Gravimetrik ve volumetrik metotlarla bilinmeyen örneklerin bileşiminin tayin edilmesi Volumetrik metotlar Asit-baz titrasyonları Kompleksometrik titrasyonlar Redoks titrasyonları Çöktürme titrasyonları

IKMY 178 ORGANİK KİMYA

4

0

5.5

2

Zorunlu

Amaç

: Dersin temel hedefi, önlisans ögrencilerine kendi alanlarında gerekli olan genel Organik Kimya bilgisi edindirmek. Ögrencilerin alanlarına göre bu bilgileri nasıl kullanacakları hakkında ipuçları vererek, düşünme ve uygulama kabiliyeti kazandırmak.

İçerik

: Organik kimyaya giriş, hidrokarbonlar, organik halojen bileşikleri, alkol, eter ve fenoller, aldehit ve ketonlar, karboksilli asitler ve türevleri, aminler.

IKMY 220 FİZİKOKİMYA

2

0

3

2

Seçmeli 4

Amaç

: Ögrencilere fizikokimyanın temel kavramlarını ve termodinamik yasalarını ögretmektir

İçerik

Sistemler, haller ve olaylar

Gazların ve sıvıların makroskopik incelenmesi Iş, ısı , enerji

Termodinamigin birinci yasası

Termodinamigin ikinci ve üçüncü yasaları

: Entropi gerçek sistemlerin termodinamigi Istemli olaylar için kriterler

Gibbs enerjisi hesaplamaları

Çok bileşenli ve açık sistemlerin tanımlanması

Kimyasal denge.


 

 

DERS KODU ve ADI

T

P

K (AKTS)

YARIYIL NO

DERS TÜRÜ

IKMY 232 ATIK GİDERME

2

0

3

2

Seçmeli 3

Amaç

: 1- Atıkların özelliklerini ve bertaraf yöntemlerini ögretmek

İçerik

 • 1- Atıkların özellikleri,
 • 2- Su kirlenmesi, atık suların niteliksel analizinde kullanılan parametreler,
 • 3- Kimyasal proseslerde ulaşan atıkların özellikleri,
 • 4- Atık suların yeniden kullanılması,
 • 5- Atık su arıtım yöntemleri,

: 6- Fiziksel yöntemler; ızgaralar, kum tutucular, yag tutucular, çökeltim havuzları, flotasyon,

 • 7- Kimyasal metotlar; kimyasal çöktürme, nötralizasyon, prestipikasyon, koagulasyon, dezenfeksiyon,
 • 8- Biyolojik yöntemler; aerobik yöntemler, fakültatif yöntemler, anaerobik yöntemler, biyolojik metotlarda kullanılan reaktör yöntemleri,
 • 9- Gaz atıkların arıtılması,
 • 10- Katı atıkların arttırılması.

IKMY 291 KOROZYON KİMYASI

2

0

3

2

Seçmeli 3

Amaç

: Ögrenciye Korozyonun temel prensipleri, oluşma koşulları, korozyon türleri ve önleme teknikleri ile ilgili temel bilgilerin kazandırılması.

İçerik

: Korozyonun temel prensipleri, Korozyon pil ve elektroliz hücrelerinin karşılaştırılması, Elektromotor kuvveti, Korozyon hızı, Korozyon türleri, Korozyona Karşı Katodik Ve Anodik Koruma, boyama

ING 126 İNGİLİZCE - II

2

0

2

2

Yabancı Dil-IIAmaç

Ögrenciler bu derste geçmişe yönelik bir deneyim, olay veya duygu ve düşüncelerini aktarabilecek; nazik bir şekilde bir şey yemeye veya içmeye davet ve teklifte bulunabilecek; insanları tarif edebilecek ve onların sahip oldugu eşyalarından bahsedebilecekler;

: insanların benzer ve farklı yönlerini karşılaştırabilecek; çeşitli durumlara yönelik önerilerde ve tavsiyelerde bulunabilecek; bir konu, olay veya duruma yönelik duygu ve düşüncelerini açıklayabilecek; bilgi isteyen, teşekkür vb. konularda mektup yazabilecek ve daha önce yaptıkları işlerden, gezdikleri veya gördükleri yerlerden bahsedebileceklerdir.


İçerik

Seyahat, Yiyecek ve içecek, Kıyafetler, Iletişim, Karşılaştırmalar, Dünyamız, Günlük yaşam, Deneyimler Şimdiki zaman, soru

: biçimleri Gelecek zaman Hava durumu sözcükleri Öneri cümleleri ‘’Shall I / Shall we / Let’s / What about / how about Sıfatlar ve

zarflar, /-ed/ and /-ing/ ile biten zarflar.

TKD 102 TÜRK DİLİ - II

2

0

2

2

Ortak Zorunlu


Amaç

Dil bilgisinin bölümleri, kelime, kelime grupları ve cümle çeşitlerinin neler oldugunu bilme, bu bilgiyi kullanarak saglam cümleler

: kurma, "Dogru anlatım"ın kişisel ve toplumsal iletişimdeki önemini kavrama ve dili bu şuurla kullanma. Dogru ve planlı yazıp konuşabilme. Yazılı ve sözlü anlatımda başarılı olmanın yollarını tanıma ve uygulama. Sözlü anlatım türlerini ve ilkelerini kavrama ve

uygulama, Etkili iletişimi gerçekleştirme. Metin tahlili yapabilme.İçerik

Dilbilgisinin bölümleri, Kelime grupları, Cümle ve cümle türleri, cümle tahlili, Anlatım

bozukluklarının giderilmesi, Yazılı anlatım, Kompozisyonda plan, Paragraf, Metin tahlili, Yazılı anlatım türleri, Biçimsel yazılar, Ögretici metinler. Edebî Türler;

: Bilimsel yazılarda uyulacak kurallar, Makale yazma, not alma ve özetleme teknik ve

yöntemleri. Sözlü anlatımın ( Güzel Konuşma becerisinin) temel özellikleri, Etkili iletişimde dilin önemi, Diksiyon, beden dilini kullanma, Güzel konuşma ilkeleri, Iyi bir konuşmacının özellikleri, Konuşma türleri, hazırlıklı, planlı konuşmalar, hazırlıksız konuşmalar, Sözlü anlatım uygulamaları, dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme, retorik uygulamaları.

BCT 239 GİRİŞİMCİLİK

3

0

3

3

Seçmeli 5

Amaç

: Girişimcilikle ilgili temel kavramların anlatılması ve girişimcide bulunması gereken temel becerilerin ögrencilere kazandırılmasıdır.


İçerik

Giriş, dersin tanıtımı ve işleniş hakkında bilgiler. Türkiye’de girişimcilik, girişimciligin gelişimi, girişimci düşüncenin temelleri,

: girişimcilik süreci, girişimcinin işlevleri. Yaratıcılık, yaratıcılıgı etkileyen faktörler, motivasyon, tutum ve davranışlar, ortam, düşünce. Fikri mülkiyet, marka, patent, telif. Iş planı ve pazarlama planı hazırlama. Iş planı ve üretim planı hazırlama. Iş planı ve yönetim planı

hazırlama. Iş planı ve finans planı hazırlama. Iş planı yazma çalışması. Proje sunumları.

IKMY 176 ENDÜSTRİYEL KİMYA

4

0

5

3

Zorunlu

Amaç

: Bu dersin amacı endüstride bulunan sektörleri yakından tanıtmak. Ham maddeden ürüne kadar olan üretim aşamalarını ögrencilere

kavratmak.


İçerik

Yakıtlar, çimento ham maddeleri ve üretim prosesi, cam hammaddeleri ve üretim aşamaları, sülfürik asit reaksiyonları ve üretim

: prosesi, zeytin yagı üretim aşamaları, şeker üretim aşamaları sabun, deterjan üretimi ve analizleri, gübre ve analizleri, deri analizi, petrokimyasal ürünler ve analizleri.


 

 

DERS KODU ve ADI

T

P

K (AKTS)

YARIYIL NO

DERS TÜRÜ

IKMY 185 KİMYADA ÖZEL KONULAR

2

0

3

3

Seçmeli 5

Amaç

: Bu dersin amacı; ögrencilere kimyanın çevre ve insan hayatındaki önemini kavratmaktır.İçerik

Hava kirliligi (Asit yagmurları, sis kirliligi ve önlenmesi). Saglıgımız ve besinlerimize kimyasal bakış. Dünyamızın entalpi kaynakları. Sera gazları ve önemi. Nehir suyundan içme suyuna. Camlar ve seramikler. Görsel sanatlar ve kimya ilişkisi. Fotograf kimyası.

: Korozyon kimyası ve önemi. Biyolojik süreçler ve denge. Ilaç tedavisi ve kimya (Kan kimyası). Kimyasal temizlik malzemeleri ve dogru kullanımı. Karbon esaslı malzemeler. Yaşam sürecinde kimya, Kimya ışıgında çevre ve çevre sorunları, Kimyasal kirlilik, Nükleer Enerji.

IKMY 221 BİYOKİMYA

2

0

3

3

Seçmeli 6

Amaç

: Biyokimyanın önemi ve biyokimyasal moleküllerin kimyasal yapı ve biyolojik fonksiyonları hakkında ögrencilere bilgi vermek.

İçerik

: Biyokimyanın tanımı işlevi , su tamponlar hücre ve bileşenleri, karbonhidratlar, lipitler, amoinoasitler, proteinler, enzimler, nükleik

asitler

IKMY 225 TUTKAL KİMYASI

2

0

3

3

Seçmeli 7

Amaç

: Ögrencilerin yapıştırıcılar hakkında temel kavramları, yapı ve özellikleri üzerinde bilgi sahibi olmalarını saglamaktır
İçerik

 • 1- Giriş, Adhezyon teorileri,
 • 2- Üre-formaldehit yapıştırıcıları,
 • 3- Melamin-formaldehit yapıştırıcıları,
 • 4- Fenolik reçine ahşap yapıştırıcıları,

: 5- Tanin esaslı ahşap yapıştırıcılar, 6- Lignin esaslı ahşap yapıştırıcılar, 7- Rezorsinol yapıştırıcıları,

8- Diizosiyanat ahşap yapıştırıcıları

IKMY 226 ORGANIK BOYAR MADDELER

2

0

3

3

Seçmeli 6

Amaç

: Organik boyarmaddelerin kimyasal yapı ve özelliklerinin kavratılması

İçerik

: Boyarmadde Ve Pigmentlerin Yüksek Teknolojide Kullanımı, Renk Bilgisi, Azo Boyarmaddeleri, Antrakinon Boyarmaddeleri, Di- Ve Triarilmetan Boyarmaddeleri, Akridin Ve Fenazin Boyarmaddeleri, Indigid Boyarmaddeler, Dogal Boyarmaddeler

IKMY 229 KALİTE VE PROSES KONTROL

2

0

3

3

Seçmeli 5

Amaç

: Proses Kontrolu Ile Ilgili Temel Kavramları Vermek. Kalitenin ölçümleri, ölçme aletlerinin tanıtımı, kalite maliyetlerinin hazırlanması, diyagram çizimlerinin oluşturulması ve yorumlanması, kimya laboratuvarında kullanılan cihaz ve aletlerin tanıtılması.

İçerik

: Giriş Ve Tanımlar, Istatistiksel Verilerin Yorumlanması, Proseslerdeki Parametrelerin Kontrolü, Seviye Kontrolü, pH Kontrolü, Akış Kontrolü.

IKMY 230 İŞ VE ZAMAN ETÜDÜ

2

0

3

3

Seçmeli 6


Amaç

Işletmelerde çalışma koşulları, ergonomi, motivasyon-sevk-idare, iş etüdü teknikleri, metot etüdü, ücret sistemleri, iş

: degerlendirmenin temel karakteristik özelliklerini anlamalarını saglamak. Tekstilde iş ve zaman etüdü ile ilgili temel kavramların açıklanması Tekstilde iş ve zaman etüdü uygulama ve elde edilen verilerin yorumlanması yöntemlerinin açıklanması
İçerik

 • 1- Iş ve Zaman Etüdü temel kavram ve tanımları,
 • 2- Tarihçesi, kurucuları.
 • 3- Data tespiti, zaman ölçümü ve standart zaman tespitleri.
 • 4- Işletme organizasyonunun temel kavramları (organizasyon, iş idaresi, sipariş, zaman planı),

: 5- Işletmelerde çalışma koşulları,

6- Ergonomi, motivasyon-sevk-idare, 7- Iş etüdü teknikleri, metot etüdü,

8- Ücret sistemleri, iş degerlendirme ve egitim.

IKMY 231 GIDATEKNOLOJİSİ

2

0

3

3

Seçmeli 6

Amaç

: Besin Maddelerinde Bulunan Su, Lipit, Protein Ve Karbonhidratların Yapılarını Ve Besleyici Fonksiyonlarını Ögretmek


İçerik

Et ve etli ürünler, süt ve sütlü ürünler, yumurta, tatlı maddeler, alkollü içkiler, alkoloidli maddeler, baharat, tuz ve sirke, besin katkı

: maddeleri, yiyecek ve içeceklerin konuldugu kaplar, besin boyarmaddeleri, besinlerin bozulması, saklama yöntemleri ve gördügü işlemler, besin zehirlenmeleri, gıda maddeleri tüzügü.


 

 

DERS KODU ve ADI

T

P

K (AKTS)

YARIYIL NO

DERS TÜRÜ

IKMY 234 BİYOTEKNOLOJİ

2

0

3

3

Seçmeli 7

Amaç

: Biyoteknoloji ile ilgili genel bilgilerin, günümüzdeki ve gelecekteki muhtemel uygulama alanlarının ögrencilere aktarılması


İçerik

Biyoteknolojinin tanımı ve tarihçesi. Biyoteknolojinin uygulama alanları. Biyoteknolojide önemli mikroorganizmalar. (bakteriler, mayalar, küfler)

Mikroorganizmaların yetişme şartları. Mikroorganizmaların substrat istekleri. Mikroorganizmalar için diger gelişme şartları. Endüstriyel fermentasyonlar için kullanılan substratlar.

Mikroorganizmaların metabolizması. Mikroorganizmaların metabolizmasının esasları. Karbonhidratların mikroorganizmalar tarafından kullanımı. Lipitlerin mikroorganizmalar tarafından kullanımı. Mikroorganizmaların amonyum azotu ve aminoasitleri kullanması.

Mikrobiyal metabolizma ürünleri. Birincil metabolitler. Ikincil metabolitler.

Mikroorganizma metabolizmasının düzenlenmesi. Enzim aktivitesinin düzenlenmesi. Enzim sentezinin düzenlenmesi. Primer metabolitlerin aşırı üretimi. Ikincil metabolitlerin aşırı üretimi

Mikroorganizma suşlarının geliştirilmesi

Endüstriyel fermentasyonların uygulama esasları. Mikroorganzimaların gelişme kinetikleri

: Fermentör sistemleri

Ürün elde edilmesi ve saflaştırılması. Ürün elde edilmesi ve saflaştırılmada kullanılan temel işlemler. Fermentasyonla kimyasal madde üretimi

Organik asitlerin üretimi

Vitaminlerin mikrobiyolojik yolla üretimi

Fermentasyon yolu ile antibiyotiklerin üretimi

Mikroorganizmalar yoluyla atıkların temizlenmesi

IKMY 240 BOR KİMYASI VE UYGULAMALARI

2

0

3

3

Seçmeli 5


Amaç

Ülkemiz için önemli bir maden olan ve endüstrinin çeşitli alanlarında yaygın olarak kullanılan Bor’un fiziksel ve kimyasal özelliklerinin

: ögrenilmesi, Bor minerallerinin ve bor uç ürünlerinin ögrenilmesi, Türkiye’de bulunan Bor yataklarının ve ülkemiz için öneminin anlaşılması, Bor ve bor uç ürünlerinin endüstrideki yaygın kullanım alanlarının ve uygulamalarının ögrenilmesi. Bor ve Bor

bileşiklerinin ileri teknoloji ürünü yeni malzelerde kullanılmasının incelenmesi.


İçerik

Bor’un tarihçesi, Bor elementinin tanınması. Bor kimyası, fiziksel ve kimyasal özellikleri, Bor eldesi, Bor mineralleri, Ticari bor

: mineralleri, Türkiye de bor madenciligi, Bor ve bor uç ürünlerinin endüstrideki kullanım alanlarının ve uygulamalarının ögrenilmesi,

Bor’un Nanoteknoloji deki kullanım alanları

IKMY 245 ZEOLİT KİMYASI VE UYGULAMALARI

2

0

6

3

Seçmeli 7

Amaç

: Endüstrinin çeşitli alanlarında yaygın olarak kullanılan Zeolitlerin ve çeşitlerinin tanınmasına ilişkin temel bilginin kazanımı, Zeolitlerin genel fiziksel ve kimyasal özelliklerinin ögrenilmesi. Zeolitlerin endüstride ve tarımda kullanım alanları


İçerik

Zeolit’in tanımlanması ve zeolit çeşitlerinin ögrenilmesi. Dogal ve sentetik zeolitler. Zeolitlerin içeriklerinin ve genel özelliklerinin

: ögrenilmesi, Zeolit membranları. Zeolit eldesi. Zeolitlerin tarımda kullanım alanları. Zeolitlerin yaygın endüstriyel kullanım alanları.

Türkiyede zeolit yatakları.

IKMY 271 ALETLİ ANALİZ

3

0

4

3

Zorunlu

Amaç

: Bu dersin amacı, spektroskopik yöntemler temelindeki madde ışık etkileşimi teorisini ögretmek ve bu amaçlar için kullanılan cihazları tanıtmaktır.İçerik

Aletli Analize Giriş; Ultraviyole ve Görünür Bölge Spektroskopisi (UV-VIS); Moleküler Lüminesans Ve Kemilüminesans Spektroskopisi; Infrared Spektroskopisi (FT-IR); Nükleer Manyetik Rezonans Spektroskopisi (NMR); Kütle Spektroskopisi; Atomik

: Spektroskopi; Kromatografi metotları (Sıvı kromatografi ve teorisi; Cam kolon kromatografi; Ince tabaka kromatografi; Iyon degiştirme kromatografi (ITK)); Yüksek performanslı sıvı kromatografi (HPLC); Gaz kromatografi (GC); Polarimetri; Refraktometri; Termal yöntemler

IKMY 273 ALETLİ ANALİZ LABORATUARI

0

4

4

3

Zorunlu

Amaç

: Aletli yöntemlere ait bazı tekniklerin ve uygulamaların gösterilmesi

İçerik

: Bazı aletli analiz metotlarının uygulamaları;UV-görünür bölge, Alev, atomik absorpsiyon ve emisyon, NMR, IR Polarografi, Iletkenlik titrasyonları potansiyometrik titrasyonlar Kromatografik Teknikler


 

 

DERS KODU ve ADI

T

P

K (AKTS)

YARIYIL NO

DERS TÜRÜ

IKMY 275 ENDÜSTRİYEL KİMYA LABORATUARI

0

4

4

3

Zorunlu

Amaç

: Endüstriyel Açıdan Önemli Anorganik ve Organik Maddeleri Tanıma Üretim yöntemleri hakkında Bilgi sahibi olma.


İçerik

 • 1- Sularda Sertlik Tayini
 • 2- Sularda iletkenlik Tayini
 • 3- Sularda Askıda Katı Madde Tayini 4- Sularda çözünmüş oksijen Tayini 5- Atık Sularda Bulanıklık Tayini

6- Viskozite Tayini

: 7- Distilasyon

 • 8- Ekstraksiyon
 • 9- Aktif Karbon Üretimi
 • 10- Kül Tayini
 • 11- Deterjan Üretimi
 • 12- Oda kokusu Üretimi
 • 13- Yüzey Temizleyici Üretimi
 • 14- Camsil Üretimi

IKMY 277 ORGANİK KİMYA LABORATUARI

0

4

4

3

Zorunlu


Amaç

Organik Bileşikleri Gruplandırarak Yapı Ve Etkinlik Arasındaki Ilişkiyi Kurabilme Tepkimeye Giren Reaktiflere Göre Oluşabilecek

: Ürünleri Öngörebilme. Endüstriyel Açıdan Önemli Organik Maddeleri Tanıma ve Üretimleri hakkında Bilgi sahibi olma Aromatik ve Alifatik Bileşikleri sınıflandırabilme. Incelenen Konularla Ilgili Fonksiyonel Grupları Oluşturabilme ve Her Fonksiyonel Grubun

Verebilecegi Tepkimeleri Öngörebilme.


İçerik

Moleküler Yapı Ve Özellikler, Sınıflandırma Ve Adlandırma, Nükleofilik Yer Degiştirmeler, Ayrılma Tepkimeleri, Elektrofilik Katılma

: Tepkimeleri, Alkenler, Alkinler, Alkoller, Eterler, Epoksitler, Aromatik Bileşikler, Aldehitler, Ketonlar, Karboksilli Asitler, Amino asitler,

Proteinler.

IKMY 279 TEMEL İŞLEMLER

3

0

3

3

Seçmeli 6

Amaç

: Bölüm ögrencilerine endüstride kullanılan fiziksel ayırma yöntemleri hakkında temel bilgileri hesaplama yöntemleriyle beraber

kavratabilmek.

İçerik

: 1- Birim Sistemleri, 2- Temel Yasalar 3- Madde Denkligi, 4- Karışım Işlemleri, 5- Kurutma, 6- Damıtma, 7- Ekstraksiyon, 8-

Kristalizasyon

IKMY 281 ADLİ KİMYA

2

0

3

3

Seçmeli 7

Amaç

: Adli Bilimleri, Adli bilimlerde biyokimyanın yerini, uygulama alanlarını, ilgili kimyasal ve biyokimyasal analiz yöntemlerini degerlendirmek.

İçerik

: Adli bilimlerin alt konuları. Kimya ve kimyasal analizin adli bilimlerde yeri. Adli kurumların akreditasyonu. Adli bilimlerde kullanılan Kimyasal analiz metotlarının geçerli kılınması ve kullanımları. Adli kimyada kullanılan kimyasal analiz metotları.

IKMY 283 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ

2

0

3

3

Seçmeli 5

Amaç

: Kimya Teknolojisi programı ögrencilerinin kimyasal üretim tekniklerini özümsemesiİçerik

 • 1- Endüstriyel üretim teknikleri,
 • 2- Proses akım şemaları,

: 3- Maddenin korunumu yasalarının uygulanması,

 • 4- Ekip çalışması bilinci,
 • 5- Rapor yazma teknikleri, 6- Sunum yapma teknikleri.

IKMY 299 YEŞİL ORGANİK KİMYA

2

0

3

3

Seçmeli 7

Amaç

: Dersin temel hedefi, yeşil organik kimya ile zararlı kimyasalların kullanımını en aza indirmek veya yok etmektir. Böylece, insan saglıgı ve cevre üzerindeki etkisini azaltmak için organik atık geri donuşumu saglanması konusunda ögrencileri bilgilendirilmek.

İçerik

: Yeşil organik kimyaya giriş, zararlı kimyasallar, organik atık yönetimi ve geri dönüşümü, çevre dostu organik reaktifler, yeşil organik

reaksiyonlar ile ilgili genel bilgiler.

IKMY 254 STAJ (30 İŞ GÜNÜ)

0

0

9

4

Zorunlu

Amaç

: Ögrencileri, iş yaşamına hazırlayarak, takım çalışmasına adaptasyon ve sorumluluk alma bilincini geliştirmek.

İçerik

: Ögrencilerin kimya ile ilgili sektörlerde, sektörle ilgili kimyasal uygulamalar


 

 

DERS KODU ve ADI

T

P

K (AKTS)

YARIYIL NO

DERS TÜRÜ

IMOD 258 İŞYERI EĞİTİMİ

2

28

21

4

Zorunlu

Ögrencilerin ögrenim süresince aldıkları bilgi ve becerileri kullanarak ögrenim gördükleri alan ile ilgili işyerlerindeki uygulama ve

Amaç : süreçler hakkında deneyim kazanması için organize edilen egitim sürecini kapsamaktadır.

Ögrenim süreleri içinde kazandıkları bilgi ve deneyimlerini pekiştirebilme, işyerlerindeki organizasyon yapısını tanıma ve iş disiplini

İçerik : kazandırma, almış oldukları teorik ve uygulamalı bilgilerini kullanabilme ve uygulamaya aktarma becerisini kazanma, işyeri egitimi yaptıkları kurumlarda takım ruhu içerisinde hareket ederek birlikte iş yapabilme alışkanlıgı kazanma ve sektörde yaşanan teknolojik

gelişmeleri takip edebilme.