Kalite Yönetimi ve Veri Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi


Hakkımızda > Yönetmelik

 

 

 

 

 

 

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİMİ VE VERİ DEĞERLENDİRME

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Pamukkale Üniversitesi Kalite Yönetimi ve Veri Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Çalışma birimleri: Merkezin çalışma birimlerini,

b) Çalışma grupları: Merkezin çalışma gruplarını,

c)Merkez (KAVDEM): Pamukkale Üniversitesi Kalite Yönetimi ve Veri Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Pamukkale Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Pamukkale Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

g) KK: Kalite Komisyonunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 4 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitede yapılan kalite çalışmalarının koordinasyonunu yapmak ve bu çalışmaları takip etmek,

b) Üniversitede ve özel sektörde yürütülen kalite ve akreditasyon araştırmalarının planlanmasında, uygulanmasında, değerlendirilmesinde danışmanlık yapmak; kalite ve akreditasyon araştırma ve uygulama projeleri planlamak ve yürütmek; kalite ile ilgili lisansüstü çalışmalarında öğrenci ve araştırmacılara uygulama alanı sağlamak ve ilgili konularda ulusal ve uluslararası yayın, eğitim, proje düzenlemesini yapmak ve uygulamak; yüksek öğretimde meydana gelen değişiklikleri de takip ederek bunların etkilerini analiz etmek,

c) Üniversitenin eğitim, araştırma ve hizmet faaliyetlerinin daha etkili olmasını sağlamaya yönelik her türlü veri toplama ve analiz etme faaliyetlerini sürdürmek ve Üniversite yönetiminin doğru karar vermesine katkıda bulunmak.

Faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Başta Üniversite olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarına ve özel sektöre kalite ve akreditasyon konusunda danışmanlık yapmak,

b) Ulusal ve uluslararası kalite ve akreditasyon projeleri planlamak, uygulamak, değerlendirmek ve yürütmek,

c) Kalite ve akreditasyon konusunda ulusal ve uluslararası eğitimler vermek,

ç) Üniversitede, kamu kurum ve kuruluşlarında ve özel sektörde toplam kalite yönetimi ilkelerinin ve uluslararası standartların yaygınlaşmasını sağlamak, mükemmeliyet modellerin analizlerini yapmak,

d) KK’nin faaliyet alanına giren akademik değerlendirme, stratejik planlama, iç ve dış değerlendirme, kalite geliştirme ve iyileştirme çalışmaları ile mezun izleme, insan kaynakları, iç kontrol süreçleri ve ilgili bilgi işlem çalışmalarını kapsayan toplam kalite yönetimi ilkelerinin yaygınlaşmasını sağlamak, ilgili alan çalışmalarının koordinasyonunu yapıp KK ile paylaşmak,

e) Merkezin kuruluş amacına uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında yayınlar yapmak, yayınları desteklemek, veri bankası oluşturmak, kitaplık ve dokümantasyon merkezi kurmak,

f) Yurt içinde ve yurt dışında üniversiteler, uygulama-araştırma merkezleri ve benzeri birimler ile işbirliği yapmak ve ortak çalışmalar düzenlemek,

g) Ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, kongre, sempozyum, panel, kurs, yaz okulu ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek ve gerektiğinde katılanlara belge vermek,

ğ) Kuruluş amacına uygun olarak yurt içi ve yurt dışındaki kuruluşlar ile gerçek kişilerin istekleri üzerine etüt, proje, analiz ve benzeri çalışmaları yapmak, rapor hazırlamak, danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri vermek,

h) Üniversite ile ilgili gerekli verileri toplamak, sınıflandırmak, analiz etmek,

ı) Periyodik olarak ihtiyaç duyulan verileri ilgili birimlerden temin etmek,

i) Üniversite yönetimini bilgilendirmek amacı ile kurum içi her türlü akademik, idari ve sosyal faaliyetleri ölçmek ve değerlendirmek,

j) Elde edilen sonuçları periyodik olarak farklı iletişim yöntemleri ile ilgili birimlerle Merkez içerisinde paylaşmak,

k) Merkezin kuruluş amacına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri, Çalışma Birimleri ve Grupları

Yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebileceği gibi, görev süresi dolmadan aynı usulle görevden alınabilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür görevi başında bulunmadığı zaman Yönetim Kurulu üyelerinden birini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde Merkezi yönetmek,

b) Merkezin idari çalışmalarının düzenli bir biçimde yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

c) Yönetim Kurulu kararlarının çalışma birimleri tarafından uygulanmasını sağlamak,

ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek,

d) Merkezin ve çalışma gruplarının faaliyetleri ile ilgili olarak her yılın sonunda bir faaliyet raporu ve bir sonraki yıla veya uzun vadeye ilişkin çalışma programını hazırlayıp, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak,

e) Çalışma gruplarında ya da araştırma projelerinde görev alacak elemanlar ile proje düzenleyenleri belirlemek, görevlendirilmelerini sağlamak üzere Yönetim Kuruluna sunmak.

Yönetim kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversitede kadrolu olarak görev yapan personel arasından görevlendirilecek altı üye olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Yönetim Kurulu Başkanı Müdürdür.

(2) (Değişik: RG-27/08/2010-27685) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Yönetim Kurulunun üç üyesi; KK’nin önerisiyle, Üniversitenin farklı birimlerinde görevli öğretim üyeleri arasından seçilir ve Rektör tarafından görevlendirilir. Üniversitenin Rektör tarafından görevlendirilen Genel Sekreter Yardımcısı, Strateji Geliştirme ve Bilgi İşlem Daire Başkanları Kurulun doğal üyeleridir. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görevden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak için yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine, ayda bir kez olağan olarak veya gerektiğinde olağanüstü olarak toplanır ve Merkezin çalışmalarını gözden geçirerek ilgili konularda karar alır.Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak,

b) Merkezin yıllık faaliyet raporları ile yıllık ve uzun vadeli çalışma programını görüşerek hazırlamak,

c) Veri toplama, analiz etme ve sonuçları yorumlama konusunda çalışmaları yönlendirmek,

ç) Çalışma birimlerinde görev alacakları belirlemek,

d) Üniversite bünyesinde yapılacak projelerin konularına ve özelliklerine bağlı olarak geçici veya sürekli çalışma grupları kurmak, bu gruplarda görevlendirilecek kişiler hakkında Müdürün önerilerini inceleyerek karara bağlamak ve gerektiğinde görevlendirilmelerini sağlamak üzere Rektörün onayına sunmak,

e) Müdürün önerisi üzerine, Merkezin personel ihtiyaçlarını belirlemek ve yapılacak görevlendirmeler ile ilgili önerileri karara bağlayarak, Rektörün onayına sunmak,

f) Bilimsel araştırma ve uygulamalarla doğrudan ilgisi olan ve Merkezin faaliyetleri ile ilgili önemli çalışmalar yapmış Üniversite öğretim üyeleri ve ilgili kuruluş temsilcileri arasından gerektiğinde danışmanlık hizmeti alınmasını sağlamak,

g) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak.

Çalışma birimleri ve grupları

MADDE 11 – (1) Çalışma birimleri; Üniversitede kadrolu olarak görev yapan personel arasından Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve Rektör tarafından görevlendirilen en az beş kişiden oluşur. Çalışma birimleri; Müdür tarafından verilen işlerin koordinasyonunu sağlar, takibini yapar, etkinlik ve verimliliğinin arttırılmasına yardımcı olur ve sonuçları, Müdüre ve Yönetim Kuruluna iletir.

(2) Merkezde; Merkezin faaliyet alanlarında Üniversitede gerçekleştirilecek çalışmaları yürütmek ve verimliliği arttırmak amacıyla çalışma grupları oluşturulabilir. Çalışma gruplarının başkan ve üyeleri, geçici veya sürekli olarak Müdürün önerisi, Yönetim Kurulunun onayı ile görevlendirilirler. Müdür, çalışma gruplarının faaliyetlerini izler ve denetler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Demirbaş ve ekipmanlar

MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında alınan her türlü araç, gereç ve demirbaşlar, Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

 

         * (Üniversitemiz Senatosunun 01/02/2016 tarih 02/22 sayılı kararı ile değiştirilmiştir.)

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

7/4/2010

27545

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1.

27/8/2010

27685

2.

27/10/2016

13. Senato Toplantısı / KARAR 4

 

 

Güncelleme Tarihi: 03.11.2016

Duyurular Tümünü Gör