Kalite Komisyonu

Kalite Koordinasyon Kurulu Çalışmaları

    Pamukkale Üniversitesi Haziran 2008’de Avrupa Üniversiteler Birliği’nin (EUA) Kurumsal Değerlendirme Programına (KUDEP) başvurmuş ve ilgili süreç başlatılmıştır. Temmuz 2008’de üniversitemizde kalite geliştirme çalışmalarını izlemek ve yönlendirmek üzere başkanlığını Pamukkale Üniversitesi Rektörünün yaptığı ve üniversitemizin değişik birimlerinden temsilcilerden oluşan bir Kalite Koordinasyon Kurulu (KKK) kurulmuş, Kurul için bir internet alanı yaratılarak çalışmaların ve gerekli dokümanların ilgililerle paylaşımı sağlanmıştır. Kurul, 21/7/2009 tarihinde, üniversitenin akademik değerlendirme çalışmalarını yürüten Akademik Değerlendirme Kurulu ile (Bkz. ADK) birleştirilmiştir. ADK halen faaliyetlerini ayrı bir kurul olarak yürütmektedir.

     KKK, kalite geliştirme süreci çerçevesinde, Ekim 2008’de, kalite bilincinin ve iç kaliteyi geliştirme çalışmalarının kurumun bütün birimlerine ve bölümlerine yayılmasını sağlamak için toplantılar düzenlemiş, bu toplantılarda aynı zamanda öğretim elemanları ve idari personel, EUA-KUDEP süreci ve üniversitenin kalite yolculuğunun genel çerçevesi hakkında bilgilendirilmiştir. Ardından Kasım 2008’de, kalite geliştirme çalışmalarının başlatılması ve sürekliliğinin sağlanması amacıyla, her birimde Sürekli Gelişim Grupları (SGG) oluşturulmasına karar verilmiş, bu grupların görev tanımlarını, çalışma biçim ve ilkelerini belirleyen pilot yönerge hazırlanarak her birimin SGG’leri kurulmuştur. Bağlı bulundukları birimin eğitim, araştırma ve hizmet üretimi etkinlikleri için öneriler geliştirip projelendirme, idari ve akademik süreçlerdeki iyileştirme alanlarını tespit etme görevini üstlenen SGG’ler, her birimi oluşturan alt birimlerin önerileri doğrultusunda, birim kurullarınca belirlenmiştir.

    Ocak 2009’da Pamukkale Üniversitesi Öz Değerlendirme Grubu (PÖDEG) oluşturulmuş, kurum öz değerlendirme raporunu hazırlamaya başlamıştır. SGG’lerin hazırladığı ve üniversite birimlerinin öz değerlendirmelerini kapsayan raporlar, kurum öz değerlendirme raporunun şekillendirilmesine temel teşkil etmiştir. Bu süreç, akademik ve idarî personelle birlikte öğrencilerin de katılımıyla sürdürülmüş, üniversitemizi tam ve doğru tanımlamayı hedefleyen bu öz değerlendirme raporu böylece ortaya çıkmıştır.

    KKK, üniversitemizin iç paydaşlarını kalite yolculuğu ve EUA-KUDEP süreci konusunda bilgilendirerek başlattığı, yukarıda anlatılan sürecin sağlıklı işlemesi için gerekli koordinasyon ve planlamaları yapmış, SGG’lere gerekli eğitimi verip danışmanlık hizmeti sunmuştur.

    Üniversitemizde kalite geliştirme çalışmalarında rol sahibi olan KKK, SGK, ADEK, İKK vb. kurulların, 2547 sayılı Yükseköğrenim kanunu gereği üniversitemizde oluşturulan mevcut yönetim organizasyonu ile koordineli çalışmalar yapabilmesi, yetki ve sorumluluk alanlarında sıkıntıların doğmaması amacıyla gerekli yönetmelikler ve yönergeler hazırlanmıştır. Ayrıca, rektörlüğe bağlı bir kalite biriminin oluşturulması için çalışmalar da yapılmıştır. Üniversitemiz KALDER ile Ulusal kalite hareketi belgesi imzalamış ve üye olmuştur. Bu üyelikle beraber içsel kalite süreçlerinin kurumsallaştırılması yolunda önemli bir adım atılmıştır.

    Pamukkale Üniversitesi Kalite Koordinasyon Kurulu tarafından oluşturulan dokümantasyona ve ilgili bilgilere aşağıdaki link'lerden ulaşabilirsiniz:

Sürekli Gelişim Grupları (Kasım 2008)

İlkeler:

Kurulların Çalışma İlkeleri

Kurul Toplantıları için Parlamenter Yöntem

SGG Üye Yetkinlikleri

SGG Oluşturma İlkeleri

Formlar:

Toplantı Gündem Formu

Toplantı Tutanak Formu

Toplantı Katılım Tablosu Formu

Bölüm/Anabilim Dalı Özdeğerlendirme Rapor Formu

Birim Özdeğerlendirme Rapor Formu

Birim/Alt Birim Özdeğerlendirme Rapor Formu (Hastane ve Rektörlük birimleri için)

Özdeğerlendirme Raporları:

Kurumsal Özdeğerlendirme Raporu

Institutional Self Evaluation Report

Kurumsal Özdeğerlendirme Ek Raporu

Institutional Self Evaluation Additional Report

EUA Kurumsal Değerlendirme Raporu:

Pamukkale University Final Evaluation Report

Pamukkale Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme Final Raporu

Etkinlikler:

Kurumsal Özdeğerlendirme Raporu Sunumu

PAÜ Kalite Yolculuğunda Bilgi Paylaşımı Toplantısı:

PAÜ Sürekli Gelişim Grupları Toplantısı:

Sakarya Üniversitesi Bilgi Paylaşımı Ziyareti:

Duyurular Tümünü Gör