Seyahat - Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü

Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı

 

Müfredat (Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi)

 

BÖLÜM


SEYAHAT-TURİZM VE EĞLENCE HİZMETLERİ

PROGRAM

TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ

PROGRAMIN TANIMI

5.seviye akademik ve mesleki yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan bir ön lisans programıdır.

MESLEK TANIMI

OPERASYON KOORDİNATÖRÜ:Seyahat Acentelerinin operasyon, rezervasyon ve biletleme departmanlarında, acente prosedürlerine uygun olarak acente operasyon işlemleri, rezervasyon işlemleri ve biletleme işlemleri organizasyonlarını kendi başına yapma bilgi becerisine sahip, sorumluluk alan, kendisini sürekli olarak yenileyen nitelikli seyahat acentesi personelidir.

GİRİŞ KOŞULLARI

YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

PROGRAM KREDİSİ

Öğrenci, 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur.

EĞİTİM SÜRESİ

2 yıl (Staj süresi dâhildir.)

(Programın toplam eğitim süresi 3000-3600 saattir. Bu süre derslerdeki modüllerin toplam öğrenme süresini kapsar.)

YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER

Öğrenci, YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda yatay ve dikey geçiş yapar.

BELGELENDİRME

Mezun olan Turizm ve Seyahat Hizmetleri programında ön lisans diploması verilir.
Öğrenci mezun olduğunda, eğitim süresinde kazandığı yeterlikleri gösteren dersler ve modüller, diploma ekinde belirtilir.
Öğrenci, programı tamamlamadan ayrıldığında; eğitim süresinde kazandığı yeterlikleri, dersleri ve modülleri gösteren bir belge verilir.
Programda kazandırılan mesleki yeterlikler; iş hayatında kariyer geliştirmede, sertifika programlarında ve istendiğinde diğer tüm programlara geçişlerde değerlendirilir.

YÖNTEM VE TEKNİKLER

Hayat boyu öğrenme perspektifinde bireysel öğrenmeyi destekleyici, öğrenci merkezli ve yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.

ÖĞRENİM ÇIKTILARI

Programla ilgili bilgi, beceri, kavrama, uygulama, analiz, sentez, yaratıcılık ve değerlendirmeye ilişkin 5. seviye akademik ve mesleki yeterlikler.

İSTİHDAM ALANLARI

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler turizm sektöründe;
A grubu Seyahat Acenteleri
B grubu Seyahat Acenteleri
C grubu Seyahat Acenteleri
Fuar ve Organizasyon Firmaları,

vb. yerlerde çalışabilirler.

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR

Öğrenciler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, Seyahat-Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü ile ilgili işletmeler, meslek odaları ve meslek elemanları ile iş birliğine yönlendirilir.

EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı ders planında yer alan dersler, bu derslerin altındaki modüllerin içeriğindeki eğitim-öğretim ve staj uygulamalarını kapsar.

Menü